НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності
Сторінка1/2
Дата01.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Кваліфікація БАКАЛАВР З ПРАВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ВСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Харків

2012


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Вченої ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

від « » 20 р.

Протокол №


РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ

Методичною радою

Харківського Національного університету внутрішніх справ

від « » 20 р.

Протокол №


Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник: ст. викл. Гришина І.І. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 37 с.

Розробник: Гришина І.І. – старший викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС
Рецензенти:

Кройтор В.А. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор;

Сергієнко В.В. – завідуючий кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету кандидат юридичних наук, доцент.

Затверджено

на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«___» ________ 2012 р.

Протокол №

Затверджено

на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

«___» ________ 2012 р.

Протокол № __

© Гришина І.І.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.ВСТУП


Навчальна дисципліна "Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності" передбачає поглиблене засвоєння як основних теоретичних та практичних питань формування механізму забезпечення безпеки підприємницької діяльності, в тому числі правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів підприємництва, захисту їх законних прав та інтересів.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни "Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності" ставлять собі за мету, усвідомлення слухачами зростаючої ролі підприємницької діяльності та її безпеки в умовах ринкової економіки, засвоєння положень чинного законодавства, що регулює відповідну діяльність, ознайомлення з порядком забезпечення безпеки здійснення діяльності суб’єктами підприємництва.

Зміст завдань для семінарських занять складають конкретні ситуації, з якими у свої повсякденній діяльності зустрічаються суб'єкти підприємницької діяльності. Для правильного вирішення завдань слухач повинен, ознайомитися з методичними вказівками з конкретної теми, звернутися до рекомендованих нормативних актів і літератури, перевірити засвоєння теми за питаннями для самоконтролю. Після цього слухачі мусять розібратися з завданнями, проаналізувати взаємовідносини і позиції сторін, обґрунтувати відповіді на поставлені питання. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість декількох рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у обставини справи. Своє рішення слухач повинен викласти письмово в такій послідовності: 1) зробити правовий аналіз викладеної ситуації; 2) виявити момент виникнення конфліктної ситуації і відхилення від норм права; 3) проаналізувати правове становище сторін на даний момент; 4) вказати норми права, якими слід керуватися при вирішенні ситуації; 5) підготовити проект висновку (бажано у вигляді відповідного документу); 6) свій коментар.

Ці завдання мають за мету забезпечення належної організації семінарських занять і зокрема закріплення та поглиблення знань, одержаних слухачами на лекціях і в процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами, а також вироблення навичок самостійного аналізу конкретних проблемних ситуацій, які можуть виникнути при здійсненні підприємницької діяльності. Слухач повинен вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів, вирішувати проблемні завдання, складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов'язану з забезпеченням безпеки суб'єктів підприємницької діяльності.

Окремим завданням у методичних вказівках для проведення семінарських занять є підготовка реферату за напрямом семінарського заняття. Реферат готується з питань вказаних за планом теми та за рекомендацією викладача. Він повинен містити: 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ, викладення змісту з посиланнями на норми права, судові рішення, точки зору науковців та практичних працівників, висновки; 4) список використаної літератури. Титульний лист має містити тему реферату, а також інформацію про автора (прізвище, ініціали, факультет, курс, номер групи). Реферат може бути надрукований або представлений у вигляді рукопису за умови, що є можливість його прочитати. Реферати заслуховуються на заняттях.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни

Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття
VI

72\2

36

20

1636
1

1

ПМК

Всього

72\2

36

20

1636
1

1

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами

Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота


Модуль 1
Змістовий модуль № 1:

72

20

1636Тема № 1

10

4

24Тема № 2

6

2

22Тема № 3

8

2

24Тема № 4

8

2

24Тема № 5

8

2

24Тема № 6

8

2

24Тема № 7

8

2

24Тема № 8

8

2

24Тема № 9

6

2


4Всього

72

20

1636
залік
2.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських занять

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1

72Змістовий модуль № 1:

Загальні положення правових основ безпеки підприємницької діяльності

72


Мод. контроль
Тема № 1: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

10Лекція 1 за темою № 1: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

4Семінарське заняття: Підприємницька діяльність та правові заходи забезпечення її безпеки

2
Самостійна робота *

4Тема № 2: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

8Лекція 1 за темою № 2: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

2Семінарське заняття: Законодавча база забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

2
Самостійна робота *

4
Тема № 3: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 3: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Правові та організаційні основи безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

Тема № 4: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

8Лекція 1 за темою № 4: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

2Семінарське заняття: Підприємницькі ризики та їх мінімізація

2
Самостійна робота *

4
Тема № 5: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 5: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Попередження недобросовісної конкуренції як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

Тема № 6: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 6: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Попередження зловживання монопольним становищем як спосіб забезпечення безпеки суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4

Тема № 7: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

8Лекція 1 за темою № 7: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

2Семінарське заняття: Інформація як об’єкт захисту у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності

2
Самостійна робота *

4Тема № 8: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

8Лекція 1 за темою № 8: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

2Семінарське заняття: Організаційна структура юридичної особи як складова забезпечення її безпеки

2
Самостійна робота *

4Тема № 9: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органами

6Лекція 1 за темою № 9: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органами

2Семінарське заняття: Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з правоохоронними та контролюючими державними органамиСамостійна робота *

4
Всього : 72


3. Методичні вказівки до семінарських практичних та
лабораторних занять

Модуль № 1
Змістовий модуль № 1 Загальні положення правових основ безпеки підприємницької діяльності

  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
ВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ»

Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: НАВС, 201 І. 60 с
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»
Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб’єктів...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ, ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБІТ...
С, розуміти природу й особливості основних інститутів та механізмів цього пра­вопорядку, давати їм правову оцінку, бути здатним гармонізувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка