Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психологіЇ Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни


Скачати 231.04 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Кафедра психологіЇ Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни
Дата09.04.2013
Розмір231.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи


Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра психологіЇ

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни

«ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0301 - «Соціально-політичні науки»

за напрямом підготовки 6.030102 - «Психологія»


Київ 2013

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № __ від «__» 2013 року) для студентів третього курсу навчально-наукового інституту права та психології факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології.
Укладач: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психологічних дисциплін В.С.Бажанюк.
Рецензент: кандидат психологічних наук, старший ,науковий співробітник, доцент кафедри О.В.Романенко.
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 5
Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS:3
Кількість модулів: 3


Напрям підготовки (спеціальність): 6.030102 - «Психологія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Тип: нормативна

Загальна кількість годин: 108

Лекції: 20

Семінарські заняття: 20

Практичні заняття: 14

Індивідуальна робота: 26

Самостійна робота: 28

Форма підсумкового контролю:

Екзамен


АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма з дисципліни „Диференційна психологія” вивчає науково-теоретичні та практичні основи у галузі психології індивідуальних відмінностей, загальні уявлення про властивості нервової системи, типологічні особливості їх прояву, розкриває основні закономірності індивідуальних проявів психіки, ознайомлює з індивідуальними відмінностями в поведінці та діяльності, психологічно обґрунтовує вплив соціального оточення та культури на прояв індивідуальних ознак.

Метою навчальної дисципліни є :

- формування у студентів системи знань про методологічні основи „Диференційної психології”, її місце та роль у системі психологічних дисциплін;

- формування у студентів вміння та навички діагностики індивідуально типологічних відмінностей в нормі та патології з використанням сучасних психодіагностичних методик;

- засвоєння та використання методик діагностики індивідуальних відмінностей психіки

У результаті вивчення дисципліни „Диференційна психологія” студенти повинні з н а т и:

- предмет, завдання, методологічні, природничо-наукові засади диференційної психології як науки;

- основні теоретико-методичні основи диференційної психології як науки;

- історичні погляди на індивідуально-типологічні відмінності, школи, напрямки у вивченні цієї проблеми;

- психологічні, філософські, соціальні, педагогічні проблеми виникнення індивідуальних відмінностей;

- психодіагностичні методи визначення індивідуальних відмінностей;

у м і т и:

- застосовувати сучасні наукові методи і методики для визначення індивідуальних відмінностей психіки, діяльності та поведінки;

- класифікувати та визначати індивідуальні відмінності в емоційних проявах;

- кваліфіковано диференціювати індивідуальні відмінності в діяльності;

- проводити прогнозування ефективності діяльності з врахуванням типологічних особливостей, проявів, властивостей нервової системи та темпераменту.

На лекціях викладаються основні теоретичні положення і проблеми диференційної психології, визначені програмою навчальної дисципліни. Семінари проводяться за вузловими розділами дисципліни, під час яких студенти закріплюють, розширюють, поглиблюють, узагальнюють та систематизують знання, отримані на лекційних заняттях.

Під час проведення практичних занять студенти оволодівають методами діагностики індивідуальних відмінностей в психіці та поведінці. Самостійна підготовка студентів до занять виконується за спеціальними завданнями, які включають матеріал з теми, список рекомендованої літератури.

Контроль за навчанням студентів здійснюється шляхом проведення поточного та модульного контролю перевірки засвоєння матеріалу. По завершенню курсу студенти складають екзамен.з/п


Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

*Індивідуальна робота з викладачем

Самостійна робота

Лекції

Семінарських занять

Практичних занять+МК**
Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Походження диференційної психології

18

4

2

2
8

6

2

Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Властивості нервової системи, як природна основа індивідуальних відмінностей Соціалізація особистості .

18

6

2

2

2

6

6
Змістовий модуль 2


3

Тема 3.. Відмінності в емоційних проявах

10

6

2

2

2

2

2

7

Тема 4. Мотиваційні відмінності

12

8

2

2

4

2

2

8

Тема 5. Здібності та обдарованість

14

10

4

4

2

2

2
Змістовий модуль 3

12

Тема 6. Стилі діяльності людини

10

6

2

4
2

2

13

Тема 7.Особливості виконання різних видів діяльності та індивідуальні відмінності.

12

8

4

2

2

2

2

16

Тема 8. Індивідуально-класові відмінності

14

6

2

2

2

2

6

17

Разом по дисципліні


108

54

20

20

14

26

28
Форма контролю: екзамен
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

* Індивідуальна робота не планується розкладом занять

** МК планується розкладом занять та враховується у тематичному плані в колонці для практичних занять останньої у змістовому модулі теми
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ
Діяльність - динамічна система взаємодій особистості зі світом, у процесі яких відбувається виникнення та втілення в об’єкті психічного образу та реалізація опосередкованих нею відносин суб’єкта в предметній дійсності.

Диференційна психологія - галузь психології, яка вивчає психологічні відмінності між індивідами та групами людей, причини та наслідки цих відмінностей.

Екстраверсія-інтроверсія – характеристика типових реакцій між людьми, крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості людини або на світ зовнішніх об’єктів, або на власний суб’єктивний світ.

Емоційність – риса особистості, яка проявляється в чутливості до емоційних ситуацій.

Здібність - індивідуальна властивість особистості, яка проявляється при рівних умовах більш успішно оволодівати тією або іншою діяльністю.

Індивідуальність – людина, яка характеризується з боку своїх індивідуальних відмінностей від інших людей; своєрідність психіки та особистості індивіда, її неповторність.

Індивідуальний стиль діяльності - стійка індивідуально-специфічна система психологічних засобів, прийомів, навичок, методів, способів виконання тієї чи іншої діяльності.

Конформізм – податливість людини реальному або уявному тиску групи, яка проявляється у зміні її поведінки та установок у відповідності з початковою неподільною нею позицією більшості.

Мотивація - спонукання, яке викликає активність організму та визначає його спрямованість.

Навіюваність - ступінь сприйняття до навіювання, яка визначається суб’єктом готовністю підпорядкуватися навіюваному впливу.

Негативізм - немотивована поведінка суб’єкта, яка проявляється в діях, навмисне протилежних вимогам в очікуванні інших індивідів або соціальних груп.

Наполегливість – систематичний прояв сили волі при прагненні людини досягнути віддалену в часі мету, не дивлячись на перешкоди та труднощі, що виникають.

Обдарованість – якісно своєрідне поєднання здібностей, яке забезпечує успішне виконання діяльності.

Темперамент – сукупність таких психічних рис, ознак та властивостей особистості, які виникли в результаті узагальнення динамічних, формальних характеристик, що виступають як прояв психічних діяльностей під впливом стійких індивідуальних біологічних детермінант.

Характер – сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, які складаються та проявляються в діяльності та спілкуванні, обумовлюючи типові для неї способи поведінки.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Походження диференційної психології.

Індивідуальні відмінності в ранніх психологічних теоріях. Походження експериментальної психології. Вплив природничих наук на розвиток диференційної психології. Зародження диференційної психології як науки. Диференційна психофізіологія як частина диференційної психології.

Література : 1,5,9.
Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних відмінностей.

Виникнення вчення про темперамент Описання типів темпераментів І. Кантом. Підхід В.Вундта до проблеми темпераменту. Конституційний підхід до темпераменту. Генетична теорія темпераменту К. Конрада. Вчення І. Павлова про типи темпераменту. Факторні теорії темпераменту. Типологія особистості за К.Юнгом. Типи темпераменту за К. Леонгардом. Дослідження темпераменту Г. Айзенком. Дослідження темпераменту психофізіологами Росії. Типи особистості. Співвідношення темпераменту та характеру.

Загальні уявлення про властивості нервової системи. Характеристика типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи. Структура та класифікація властивостей нервової системи. Сила та рухливість нервової системи. Статево-вікові особливості проявів нервової системи.

Співвідношення понять «властивості нервової системи» та «типологічні особливості прояву властивостей нервової системи». Характеристика типологічних особливостей проявів властивостей нервової системи. Структура та класифікація властивостей нервової системи. Парціальні і загальні властивості нервової системи. Сила нервової системи. Рухливість, інертність та лабільність нервових процесів. Баланс нервових процесів. Вікові та статеві особливості проявів властивостей нервової системи.

Література: 6,7,8,16,24.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. Відмінності в емоційних проявах.

Емоційність особистості. Генезис емоційності. Емоційна і соціокультурна адаптація. Типи темпераментів за вираженням емоційності. Емоційно стабільні – нестабільні типи. Модальні емоційні типи. Оптимісти, песимісти та сором’язливі особистості. Сентиментальні, емпатійні, совісні, образливі, гнівні, агресивні, ревниві та зависні категорії людей.

Література: 8,11,12,13,19.


Тема 4. Мотиваційні відмінності.

Індивідуальні особливості мотивації. Допитливість як індивідуальна особливість особистості. Стиль та мотивація. Мотивація досягнень успіху. Відмінності в самооцінці та рівні домагань. Навіюваність, конформність, негативізм як індивідуальні особливості, що впливають на процес мотивації. Індивідуальність виразу прагнення до досягнення цілей.

Література : 9,10, 22.
Тема 5. Здібності та обдарованість.

Здібності як прогностичний критерій відмінностей між людьми за ефективністю діяльності. Короткий історичний огляд вивчення проблеми здібностей. Особистісно-діяльнісний підхід до розгляду здібностей. Функціонально-генетичний підхід до розвитку здібностей. Обдарованість. Зв’язок здібностей і обдарованості з нахилами до окремих видів діяльності. Компенсація здібностей і компенсаторні стосунки.

Література: 2,3,4,20.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Тема 6. Стилі діяльності людини

Поняття про стилі діяльності. Фактори, що впливають на вибір стилю діяльності. Стилі діяльності та здібності. Види стилів діяльності. Структура стилю діяльності. Шляхи та механізми формування стилю діяльності. Ефективність виконання діяльності у співвідношенні зі стилем діяльності. Стилі діяльності у різних сферах. Стилі керівництва.

Література: 8,10,15,20,21,23.

Тема 7. Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості.

Ефективність монотонної діяльності у зв’язку з типологічними особливостями. Діяльність в особливих умовах та типологічні особливості. Художня та інтелектуальна діяльність. Прояв індивідуальних відмінностей. Диференційно - психофізіологічні аспекти становлення професіоналу.

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності. Характеристика розумової діяльності. Відмінності в мотивації учбової діяльності. Тренінги мотивації учбової діяльності, причинної мотивації та прагнення до успіху. Врахування типологічних особливостей при конструюванні учбових програм.

Література: 10,14,15,17.

Тема 8. Індивідуально-класові відмінності

Класові відмінності в поведінці. Класові відміності та діяльність. Показники соціально-психологічних характеристик дітей з різних класів. Етнічні сім»ї та виховання дітей. Громадська діяльнісьть та класові відмінності. Класові відмінності та соціальна адаптація. Інтереси та установки різних людей.

Література:1, 10,14,15,17.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Походження диференційної психології.

Самостійна робота – 6 годин

Завдання:

1. Провести тест: „Егоцентричні асоціації” та „Конфліктна особистість”.

2. Скласти план нетестової діагностики прояву задатків особистості.
Семінарське заняття – 2 години

1. Ранні дослідження індивідуальних відмінностей в період античності.

2. Дослідження психологічних властивостей в експериментальній психології.

3. Вплив біології на розвиток диференційної психології.

4. Поява диференціальної психології.

Індивідуальна робота -8 години

1. Вивчити інтереси особистості.
Реферативне повідомлення: Теорія спадковості таланту Ф.Гальтона

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,5,9.
Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Властивості нервової як природна основа індивідуальних відмінностей.

Самостійна робота – 6 годин

Завдання:

1. Провести дослідження індивідуальних відмінностей за типологією К Юнга.

Семінарське заняття – 2 години

1. Типи особистості . Темперамент та характер.

2. Співвідношення понять „властивості нервової системи” і „типологічних особливостей проявів властивостей нервової системи”.

3. Типологічні особливості проявів властивостей нервової системи.

4. Властивості нервової системи: структура та класифікація.

5. Окремі властивості нервової системи: сила, рухливість, баланс.
Практичне заняття – 2 годин

1. Виготовити атлас в якому відобразити індивідуальні відмінності нервової системи.

2. Провести методику ”Питальник формально-динамічних властивостей індивідуальності В. Русалова”.

3. Провести методику „ Властивості і формула темпераменту” .

4. Дослідити співвідношення двох сигнальних систем за допомогою питальника Б.Кадирова .

Індивідуальна робота - 6 години

1. Дослідити тип сприймання особистості.

2. Проаналізувати тип нервової системи з особливостями сприймання та інтересами особистості.

Реферативне повідомлення: Взаємозалежність типів нервової діяльності та працездатності особистості.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6,7,8,16,24.

а також додаткова:

- Гуревич К. Дифференциальная психология и психодиагностика. - СПб: Питер, 2008. – 368с.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 3. Відмінності в емоційних проявах.

Самостійна робота – 2годин

Завдання:

1.Провести методики :

1.1. Емоційна збудливість – врівноваженість” (Б.Н. Смірнов).

1.2. „Чотирьохмодальний емоційний питальник (Л.А. Рабинович).

1.3. „Оптиміст – песиміст”.
Семінарське заняття – 2 години

1. Емоційність як риса особистості. Генетична обумовленість емоційності.

2. Емоції та темперамент особистості.

3. Емоційно-стабільні і нестабільні типи. Модальні емоційні типи.

Практичне заняття – 2 години

1. Охарактеризувати за результатами дослідження окремі категорії людей (оптиміст, песиміст, сором’язливий, сентиментальний, емпатійний, совісний, образливий, гнівний, агресивний, ревнивий та зависний).

2.Описати за результатами діагностики диференційні відмінності в емоційних проявах чоловіків та жінок (з використанням тесту Розенцвейга, методики дослідження емоцій Додонова).

Індивідуальна робота - 2години

1. Провести діагностику проявів оптимізму та песимізму в особистості.

Реферативне повідомлення: Особливості психологічної допомоги особам є емоційними розладами.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 8,11,12,13,19.

а також додаткова:

- Бендас Т.В. Гендерная психология. Учебное пособие. – СПб: Питер, 2008. – 432с.
Тема 4. Мотиваційні відмінності.

Самостійна робота – 2годин

Завдання:

1. Провести методику „ТАТ”.

2. Провести методику „Питальник для самооцінки наполегливості”.
Семінарське заняття – 2 години

1. Індивідуальні особливості мотивації: стилеві та етнічні.

2. Характеристика мотивації прагнення до успіху. Самооцінка та рівень домагань.

3. Зовнішня та внутрішня мотивація.

Практичне заняття –4 години

1. Підібрати пакет діагностичних методик для вивчення мотивації учбової діяльності учнів та студентів.

2. За результатами діагностики провести диференціацію вікових особливостей мотивації учбової діяльності.

3. Проаналізувати за результатами діагностики поєднання внутрішньої мотивації та здібностей до визначених видів діяльності.

Індивідуальна робота - 2 години

1. Скласти зведену модель диференційних мотиваційних ознак.

2. Дослідити та проаналізувати стан « потоку» в професійній діяльності.

Реферативне повідомлення: Ступінь включення в задачу та мотивація досягнення цілей.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 9,10, 22
Тема 5. Здібності та обдарованість.

Самостійна робота –2годин

Завдання:

1. Провести діагностику інтелекту.

2. Провести діагностику креативності.

3. Ознайомитися з уявленнями про сутність і структуру здібностей.

4. Проаналізувати два підходи до розгляду здібностей.

Семінарське заняття – 4 години

1. Здібності та обдарованість. Загальна та спеціальна обдарованість.

2. Здібності як прогностичний критерій відмінностей між людьми за ефективністю діяльності. Короткий історичний огляд вивчення проблеми здібностей.

3. Особистісно-діяльнісний підхід до розгляду здібностей. Функціонально-генетичний підхід до розвитку здібностей.

4.Зв’язок здібностей і обдарованості з нахилами до окремих видів діяльності.
Практичне заняття – 2 години

1. Виготовити атлас в якому представити диференційні відмінності в прояві здібностей, обдарованості, креативності.

2. Дослідити поєднання здібностей з певними нахилами до окремих видів діяльності, з результатами досягнень у цій діяльності.

3. Провести діагностику рівня розвитку здібностей і обдарованості з наявністю стану « мотиваційного потоку».

Індивідуальна робота - 2 години

1. Проаналізувати два підходи до розгляду здібностей.
Реферативне повідомлення: Компенсація здібностей і компенсаторні стосунки.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 2,3,4,20.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 6. Стилі діяльності людини.

Самостійна робота – 2 годин

Завдання:

 1. Провести діагностику схильності до визначеного стилю керівництва.

 2. Провести діагностику стилів педагогічної діяльності.


Семінарське заняття – 4години

1. Загальні уявлення про стилі діяльності. Види та структура діяльності.

2. Стилі діяльності (виробничої, художньої, педагогічної, учбової, спортивної).

3. Інформаційні стилі та типи особистості. Когнітивні стилі.
Індивідуальне заняття – 2 години

1. Провести діагностику переважаючого типу мислення.

2. Співвіднести переважаючий тип мислення з когнітивними стилями особистості.

3. Провести дослідження стилів керівництва та спілкування.

4. Провести дослідження стилів батьківського виховання.

Реферативне повідомлення: Стилі лідерства.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 8,10,15,20,21,23.

а також додаткова:

- Акимова М., Гуревич К. Психологическая диагностика: учебник для вузов. – Питер-Пресс, 2008. – 656с.
Тема 7. Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості.

Самостійна робота –2 годин

Завдання:

 1. Провести дослідження стилів перцептивно-інтелектуальної діяльності.

 2. Ознайомитися з проблемою культурних та етнічних відмінностей.


Семінарське заняття – 2 години

1. Психологічні особливості впливу типологічних відмінностей на стилі діяльності.

2. Ефективність діяльності в ситуації напруження.
Практичне заняття – 2 години

1. Провести дослідження особливостей інтелектуальної діяльності та типологічних відмінностей.

2. Провести дослідження щодо готовності до діяльності в особливих умовах.

Індивідуальне заняття – 2 години

1. Проаналізувати роль психологічних особливостей в адаптації та становленні професіонала ( на прикладі юристів та майбутніх працівників МВС).
Реферативне повідомлення: Особливості діяльності в екстремальних умовах

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 10,14,15
Тема 8. Індивідуально-класові відмінності

Самостійна робота –6 годин

Завдання:

1.Вивчити психологічні особливості інтересів та установок різних людей.

Семінарське заняття – 2 години

1. Класові відмінності в поведінці та діяльності.

2. Показники соціально-психологічних характеристик дітей з різних класів.

3. Етнічні сім»ї та виховання дітей.

4. Громадська діяльність та класові відмінності. Класові відмінності та соціальна адаптація.

Практичне заняття – 2 години

1. Провести дослідження етно-психологічних особливостей дітей різних соціальних класів та народів.

Індивідуальне заняття – 2 години
1. Підготувати доповідь по темі «Класові відміності та діяльність».

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1,10,14,15

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Розробити програму дослідження прояву індивідуальних відмінностей в процесі діяльності в екстремальних умовах
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Підручники, посібники:

 1. Анастази А. Дифференциальная психология. – М., 2001.

 2. Айзенк Г. Проверти свои способности. – М., 1972.

 3. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М., 1993.

 4. Дружинин В.П. Психология общих способностей. – СПб., 1999.

 5. Ильин Е.П. Психология индивидуальный различий. – СПб., 2004. – 700с.

 6. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. – СПб., 2002.

 7. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К., 1981.

 8. Машков В.Н. Методологические и эмпирические основания прикладной дифференциальной психологии. – СПб., 1999.

 9. Палій А.А. Диференційна психологія. Навчальний посібник Серія “Альма-матер”. – К.: Академія , 2010. – 432 с.

 10. Психология индивидуальных различий. Тексты. – М: Из-во МГУ, 1982.


Монографії, збірники, статті:

 1. Адлер А. Теория и практика индивидуальной психологии. – М., 1993.

 2. Галигузова Л.М. Психологический анализ феномена детской застенчивости. // Вопросы психологии. – 2000 - №5.

 3. Дорфман Л.Я. Индивидуальный эмоциональный стиль. // Вопросы психологии. – 1989, №5, с. 88-95.

 4. Каширская И.К. Социально-психологический анализ основных источников информации в процессе гендерной социализации. // Вопросы психологии. – 2003, №6.

 5. КаменскаяЛ.Ф. Проблемы освоения педагогической деятельности. // Вопросы психологии. - 2001, №5

 6. Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах - М: Наука, 1995.

 7. Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностей как факторов выбора профессии. // Вопросы психологии.- 2004, №4, с. 76-84.

 8. Стили человека: психологический анализ. – М.: Смысл, 1998.

 9. Хвостов А.А. Гендерные особенности организационного поведения. // Вопросы психологии. – 2004, №3, с. 29-37.

 10. Холодная М.А. Психология интеллекта. – СПб., 2002.

 11. Холодная М.А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума. - М.,2002.

 12. Френкин Р. Мотивация поведения. СПб., 2003.

 13. Шкуратова И.П. Когнитивный стиль и общение. – Ростов – на – Дону, 1994.

 14. Юнг К.Г. Психологические типы. – М., 1992.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Індивідуальні відмінності в ранніх психологічних теоріях.

2. Походження експериментальної психології.

3. Вплив природних наук на розвиток диференційної психології.

4. Зародження диференційної психології як науки.

5. Диференційна психофізіологія як частина диференційної психології.

6. Виникнення вчення про темперамент. Описання типів темпераментів І.Кантом.

7. Підхід В.Вундта до проблеми темпераменту.

8. Конституційний підхід до вивчення темпераменту.

9. Генетична теорія темпераменту К.Конрада.

10. Вчення І.П.Павлова про типи темпераменту.

11.Факторні теорії темпераменту.

12.Типи темпераменту за К.Леонгардом.

13. Дослідження темпераменту Г.Айзенком.

14. Дослідження темпераменту психофізіологами.

15. Загальні уявлення про властивості нервової системи.

16. Структура та класифікація властивостей нервової системи.

17. Характеристика окремих властивостей нервової системи: сила, рухливість, баланс.

18. Вікові та статеві особливості проявів властивостей нервової системи.

19. Емоційність особистості.

20. Генетична обумовленість особистості.

21. Емоції та темперамент особистості.

22. Емоційно-стабільні і нестабільні типи.

23. Характеристика окремих категорій людей за емоційними проявами.

24. Індивідуальні особливості і мотивація: стилеві та етнічні.

25. Характеристика мотивації прагнення до успіху.

26. Самооцінка та рівень домагань.

27. Зовнішня та внутрішня мотивація.

28. Ступінь включення в задачу та мотивація.

29. Уявлення про сутність і структуру здібностей.

30. Два підходи до розгляду здібностей.

31. Здібність та обдарованість

32. Загальна та спеціальна обдарованість.

33. Поєднання здібностей з певними нахилами до окремих видів діяльності.

34. Роль діяльності в прояві і розвитку здібностей і обдарованості.

35. Стилі діяльності. Види та структура діяльності.

36. Стилі діяльності (виробничої, художньої, педагогічної, учбової, спортивної).

37. Інформаційні стилі та типи особистості.

38. Когнітивні стилі.

39. Поєднання складу розуму та типу мислення.

40. Емоційні стилі.

41.Стилі керівництва і спілкування.

42. Психологічні особливості впливу типологічних відмінностей на стилі діяльності.

43. Діяльність в екстремальних умовах (індивідуальні відмінності).

44. Ефективність діяльності в ситуації напруження.

45. Індивідуальні ознаки акторської діяльності.

46. Роль психологічних особливостей в адаптації та становленні професіоналу.

47. Типологічні особливості та успішність учбової діяльності.

48. Розумова діяльність та типологічні відмінності.

49. Учбова діяльність та мотиваційні відмінності.

50. Прийоми та методи навчання та виховання.

51. Класова диференціація суспільства.

52. Класові відмінності в поведінці та соціально-культурному середовищі.

53. Особливості інтелектуального розвитку в різному соціальному середовищі.

54. Регіональні диференційні відмінності і впливові фактори.

55. Відмінності культур. Ілюстрація впливу.

56. Стадії розвитку та культурні установки. Аналіз емпіричних досліджень.

57. Норма, не нормативність і культура.

58. Вплив мови на індивідуальну поведінку людини.

59. Різноманітність поведінки груп. Прояв індивідуальності.

60. Здоров’я та індивідуальні відмінності.

61. Діагностика рівня егоцентризму.

62. Діагностика рівня конфліктності.

63. Діагностика формально-динамічних властивостей індивідуальності ( тест В.Русалова).

64. Тест « Властивості та формула темпераменту».

65. Діагностика співвідношення двох сигнальних систем ( опитувальник Б.Кадирова).

66. Тест Гекса для вивчення характерологічних особливостей особистості.

67. Діагностика емоційної збудливості та врівноваженості.

68. Тест « Чотирьохмодальний емоційний питальник» ( Л.Рабіновича).

69. Діагностика проявів оптимізму та песимізму.

70. Діагностика мотивації досягнення успіху за тестом ТАТ.

71. Діагностика словесного інтелекту.

72. Діагностика математичного інтелекту.

73. Діагностика образного інтелекту.

74. Діагностика соціального інтелекту.

75. Діагностика технічного інтелекту.

76. Вербальний тест креативності.

77. Невербальний тест креативності.

78. Діагностика схильності до визначеного стилю керівництва.

79. Діагностика індивідуального стилю педагогічної діяльності.

80. Діагностика мотивації учбової діяльності.

81. Методика « Темперамент і соціотипи».

82. Тест ММРІ.

83. Методика « Індикатор копінг-стратегій».

84. Діагностика рівня розвитку мови за методикою Дж. Гілфорда.

85. Методика репертуарних решіток Дж.Келлі.

86. Методика « Самооцінка стилю управління».

87. Методика оцінки рівня демократизації управління за стилевими характеристиками.

88. Діагностика типів відношення до хвороб.

89. Методика « Агресивна поведінка».

90. Питальник « Ауто- та гетеро агресії».


Схожі:

Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Наукові роботи студентів під керівництвом Пушкіної О. В. (другий семестр 2012-2013 н р.)
МВС, Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та психології, Науково-практична конференція, 2 квітня...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Марчук А. І. МЗО Судова психіатрія. Навчальний посібник
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки (рекомендації) для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» / Укладачі: к ю н.,...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ...
Передумови утворення
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка