ПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ЗАГАЛЬНІ


НазваПОЛОЖЕННЯ про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ЗАГАЛЬНІ
Дата09.04.2013
Розмір64.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №18

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. № 6/4/51


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення

Тернопільської міської ради
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення (далі - відділ) є структурним підрозділом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, рішеннями Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, та даним Положенням.

Відділ є правонаступником прав та обов'язків управління охорони здоров"я Тернопільської міської ради.
СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

1.1.Повне найменування установи: Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради;

1.2.Скорочене найменування: ВОЗ та МД ТМР;

1.3 Місцезнаходження установи: Україна, 46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка,1.
СТАТТЯ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1.Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров"я населення;

2.2.Координація роботи установ галузі охорони здоров"я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя, організація їх матеріально-фінансового забезпечення;

2.3.Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров"я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

2.4.Організація надання медико-санітарної допомоги населенню, забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров"я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров"я, стандартів медичного обслуговування.
СТАТТЯ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ

3.1.Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста і проектів міського бюджету.

3.2.Вживає заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

3.3.Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров"я;

3.4.Організовує роботу з охорони здоров'я, материнства та дитинства;

3.5.Готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я і подає їх на розгляд міської ради;

3.6.Визначає потребу лікувально-профілактичних закладів міста у медичній техніці, медикаментах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

3.7Як головний розпорядник бюджетних коштів розробляє проект кошторису та бюджетні запити і подає їх фінансовому органу:

-отримує бюджетні призначення, шляхом їх затвердження рішенням сесії про місцевий бюджет, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;

-затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

-аналізує звіти про використання коштів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, проводить аналіз ефективного використання ними бюджетних коштів;

3.8.Здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

3.9.Контролює ефективність роботи медичних закладів, використання ними матеріальних і трудових ресурсів;

3.10.Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення в місті;

3.11.Сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;

3.12.Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану в м. Тернополі;

3.13.Вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення програм соціально-економічного розвитку міста;

3.14.Організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;

3.15.Організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3.16.Здійснює заходи щодо запобігання епідеміям та їх ліквідації;

3.17.Організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;

3.18.Забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я;

3.19.Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я;

3.20.Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду завдань у галузі охорони здоров"я.
СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ

4.1.Давати згідно із законодавством обов'язкові для виконання накази керівникам установ, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

4.2.3алучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організації, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.4.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.5.Сприяти наданню медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

4.6.Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
СТАТТЯ 5. КЕРІВНИЦТВО

5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою;

5.2.Начальник має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за погодженням з начальником відділу;

5.3.Працівники відділу приймаються на посаду і звільняються з посади міським головою за погодженням з начальником відділу;

5.4.Начальник здійснює керівництво діяльністю відділу;

5.5.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні обов’язки заступників начальника відділу, працівників відділу;

5.6.Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу;

5.7.Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління;

5.8.Розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я; забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

5.9.Має право брати участь в засіданнях виконавчого комітету та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

5.10.Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на відділ, у відповідних засобах масової інформації;

5.11.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в ньому може утворюватись медична рада, координаційна рада, контрольно-експертні комісії у складі начальника відділу (голова), його заступників за посадою, а також інших працівників відділу та лікувально-профілактичних закладів;

5.12.На посаду начальника відділу, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
СТАТТЯ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.Керівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань перед міським головою, визначає ступінь відповідальності заступників начальника відділу, працівників відділу;

6.2.Заступник начальника відділу на час відсутності начальника перебирає на себе його повноваження, несе відповідальність за роботу відділу.

6.3.Заступник начальника відділу, працівники відділу несуть персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання обов’язків, згідно з посадовими інструкціями.

6.4.Керівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

6.5.Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
СТАТТЯ 7. ДЖЕРЕЛА УТРИМАННЯ

7.1.Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланк, реквізити.

7.2.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету;

7.3.Кошторис, штатний розпис відділу затверджує міський голова.
СТАТТЯ 8. ЛІКВІДАЦІЯ

8.1.Ліквідація (реорганізація) відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Секретар ради І.В.Турський

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про відділ матеріально-технічного забезпечення
Відділ матеріально-технічного забезпечення ради є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ автоматизованих систем управління Тернопільської міської ради
Відділ автоматизованих систем управління (надалі відділ) є підрозділом міської ради, який утворюється для забезпечення найбільш ефективного...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про відділ земельних ресурсів Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
Відділ підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, є правонаступником всіх прав та обов’язків відділу фінансового...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ квартирного обліку та нерухомості
Відділ квартирного обліку та нерухомості (відділ), є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний...
ПОЛОЖЕННЯ про управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради
«Про виконавчі органи та структури міської ради» з метою удосконалення роботи та забезпечення реалізації виконавчо-розпорядчих функцій...
ПОЛОЖЕННЯ про Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради
Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради (далі – «Управління») є виконавчим органом Тернопільської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка