До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 80.69 Kb.
НазваДо рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Дата30.03.2013
Розмір80.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток №31

до рішення міської ради

від 05.01.2011р. № 6/4/51
ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Тернопільської міської ради
1.Загальні положення

1.1.Архівний відділ Тернопільської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради.

Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами згідно розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень у галузі архівної справи і діловодства підконтрольний також державному архіву Тернопільської області.

Відділ не має статусу юридичної особи.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, регламентом міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, Державним Стандартом України ISO 9001-2001, а також цим Положенням.

У здійсненні повноважень у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Держкомархіву України, державного архіву Тернопільської області.

1.3.Відділ здійснює свою діяльність на правах самостійного структурного підрозділу міської ради, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні штампи, бланки, реквізити.

1.4.Положення про відділ затверджується міською радою.

1.5.Місце знаходження відділу: м. Тернопіль, вул. Коперніка, 1.
2.Завдання та функції відділу

Завданнями відділу є :

2.1.Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста.

2.2.Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.3.Забезпечення поповнення Національного архівного фонду

документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання інформації, що міститься в них.
Функції відділу :

2.4.Складає і подає для затвердження міському голові проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.

2.5.Приймає на державне зберігання документальні матеріали Національного архівного фонду.

2.6.Забезпечує зберігання, облік і охорону:

-документів Національного архівного фонду, переданих відділу виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, та об’єднаннями громадян існуючими і тими, що діяли на території міста;

-документів особового походження, що надійшли до відділу;

-фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії міста;

-друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

-облікових документів та довідкового апарату до них.

2.7.Інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

2.8.Складає і за погодженням з Державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

2.9.Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.

2.10.Готує матеріали для проведення Державним архівом області державної реєстрації документів Національного архівного фонду фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

2.11.Контролює та перевіряє стан збереження архівних документів, роботу експертної комісії, та архівного підрозділу, ведення діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.

2.12.Інформує міську раду, Державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.13.Організовує роботу Трудового архіву на території міста для централізованого тимчасового та постійного зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних та фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, надає консультативно-методичну допомогу в організації його діяльності;

2.14.Подає міському голові та заступнику міського голови - керуючому справами пропозиції щодо роботи трудового архіву;

2.15.Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

2.16.Готує та передає до Державного архіву області, у визначені ними терміни, документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

2.17.Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам, публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, які зберігаються у відділі.

2.18.Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають в зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.

2.19.Виконує запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів.

2.20.Створює експертну комісію відділу для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів, та подає її результати на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області.

2.21.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

2.22. Виконує інші функції, які виникають з покладених на відділ завдань.
3.Права відділу

Для виконання покладених на нього завдань та функцій відділ має право:

3.1.Отримувати від виконавчих органів міської ради і районних в місті рад, а також від підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм власності, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від головного управління статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2.Надавати у межах своїх повноважень міським підприємствам, установам і організаціям, рекомендації щодо поліпшення роботи архівних підрозділів та ведення ними діловодства.

3.3.Розробляти та затверджувати в установленому порядку ціни та тарифи на роботи (послуги), що виконуються відділом на договірних засадах або користуватися розробленими та затвердженими цінами та тарифами на роботи (послуги) державним архівом Тернопільської області.

3.4.Надавати фізичним та юридичним особам платні послуги з використання відомостей, що містяться в архівних документах.

3.5.Виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальної громади, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу, не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

3.6.Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, проведення експертизи цінності цих документів.

3.7.Порушувати в установленому порядку питання про притягнення до адміністративної відповідальності у сфері архівної справи та діловодства керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, працівників архівних підрозділів, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у недотриманні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

3.8.Обмежувати у випадках передбачених законодавством доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

3.9.Залучати для утримання споруд і приміщень архіву, зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази, розвитку довідкового апарату, ведення наукових досліджень у сфері архівної справи і діловодства, кошти з інших надходжень не заборонених законом.

3.10.Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

3.11.Відвідувати, для виконання службових обов’язків, архівні підрозділи і діловодні служби підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності, а також має право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно з законодавством спеціально охороняються.

3.12.Взаємодіяти, у процесі виконання покладених на нього завдань, з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
4.Керівництво відділом

4.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Інші працівники призначаються на посади відповідно до чинного законодавства.

У разі відсутності начальника архівного відділу (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, засвідчена у встановленому порядку) його функції виконує головний спеціаліст відділу.

4.2.Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови – керуючому справами.

4.3.Начальник відділу:

4.3.1.Здійснює керівництво та координує діяльність працівників відділу, планує його роботу, забезпечує виконання планів та завдань, покладених на відділ;

4.3.2.Визначає завдання, складає посадові інструкції та затверджує їх, розподіляє обов'язки і ступінь відповідальності між працівниками відділу;

4.3.3.Інформує міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про стан архівної справи та діловодства на території міста, вносить на їх розгляд проекти рішень та розпоряджень з питань, що входять до компетенції відділу;

4.3.4.Видає у межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими йому посадовими особами;

4.3.5.Складає план з питань діяльності відділу, в межах своїх повноважень видає накази, укладає договори (угоди);

4.4.На посаду начальника відділу, в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», може бути призначена особа, яка має відповідну освіту і професійну підготовку, володіє державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.
5.Відповідальність.

Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.1.Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення.

5.2.Зберігання документів Національного архівного фонду та іншої документації, що знаходиться на зберігання в архівному відділі.

5.3.Виконання у встановлені терміни запити підприємств, установ, організацій, звернень громадян, повноту достовірності та якості виданих архівних довідок і відповідей про відсутність документів.

5.4.Виконання планів та звітів про роботу відділу.

5.5.За збереження та використання за призначенням гербової печатки архівного відділу.

5.6.Несе персональну відповідальність за збереження майна, переданого в користування відділу.

5.7.Начальник та працівники відділу, що вчинили правопорушення, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.Заключні положення.

6.1.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Оплата праці працівників відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

6.2.Міський голова створює умови для нормальної роботи відділу і підвищення кваліфікації працівників.

6.3.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу у межах виділених асигнувань затверджує міський голова;

6.4.Кошторис та штатний розпис відділу затверджує міський голова.

6.5.Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Секретар ради І.В. Турський

Схожі:

До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Реєстру є виконавчим органом Тернопільської міської ради, який утворюється міською радою, відповідно до частини п’ятої ст. 14 Закону...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Викласти приведений у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 14. 01. 2011р №11 (зі змінами, внесеними наказом...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління культури і мистецтв (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління надзвичайних ситуацій (надалі-Управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради. Управління утворюється міською радою, їй підзвітне і підконтрольне, підпорядковується виконавчому комітету,...
«Про Порядок встановлення режимів роботи та погодження розміщення...
України щодо захисту населення від впливу шуму», на виконання рішення міської ради від 30. 09. 2011р. №6/14/21 «Про внесення доповнень...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
До рішенням міської ради від 05. 01. 2011р. №6/4/51 ПОЛОЖЕННЯ
Тернопільської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, підконтрольним та підзвітним Тернопільській...
До рішення міської ради від 05. 01. 2011р №6/4/51
Служба у справах неповнолітніх та дітей (надалі – Служба) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, утворюється міською радою,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка