Г.І. Трофанчук ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО


НазваГ.І. Трофанчук ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО
Сторінка26/26
Дата14.03.2013
Розмір3.28 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Основні категорії і поняття

Ідеал, тотальність, уява, уявлення, прагматизм.

Словник термінів та визначень

Ідеал - уявлення про найвищу досконалість, найвищу мету, взірець чогось.

Тотальність - повнота, всезагальність, всеохоплення чогось.

Уява - фантазія, творча здатність людини до утворення нових образів та ідей.

Уявлення - чуттєво-наочний образ предметів, явищ дійсності.

Прагматизм - підхід до оцінки предмета чи явища із суто корисливих сторін.

Курсові завдання

 1. Скласти опорний конспект вивченого модуля і термінологічний
  словник.


 2. Питання підготовки до іспиту.
 1. Сутність юридичного позитивізму.

 2. Позитивістське вчення О. Конта.

 3. Вчення про позитивне право Дж. Остіна.

 4. Нормативістська теорія права Г. Кельзена.

 5. Соціологічна концепція держави і права Ієрінга.

 6. Теорія „живого права" Ерліха.

 7. Теорія солідаризму Леона Дюгі.

 8. Вчення про „державу загального благоденства" Дж. Кейнса.

 9. Соціологічні дослідження права Роско Паундом.
 1. Теорії природного права.

 2. Концепції правової держави.

 3. Вчення про соціальну державу.

3. Питання для самоконтролю (відповіді можна перевірити за до­
датком).


 1. Під яким кутом зору розглядав розвиток держави, права, суспільс­
  тва Опост Конг?

 2. Як визначав позитивне право Джон Остін?

 3. Вкажіть, як трактували значення закону позитивісти.

 4. Дайте визначення права за Гансом Кельзеном.

206


 1. В яких аспектах держави і права погляди Ієрінга збігаються з
  вченням Т. Гоббса і І. Бентама?

 2. Які фактори обумовили появу соціологічної державно-правової

концепції?

 1. Дайте мотивацію положення Євгенія Ерліха, про те, що „право
  укорінене не в законах, а в суспільстві".

 2. Коротко сформулюйте суть концепції прагматизму Р. Паунда.

3.9. На які три аспекти сучасного права робить наголос Паунд?
3.10 Які варіанти природного права розрізняють сучасні дослідники?
3.11В чому полягає зв'язок патерналістської природи права і тоталіта­
рного режиму правління?

Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Огюст Конт розглядав розвиток суспільства, держава та права з
  огляду на еволюцію людської свідомості, зміну типів світогляду людини -
  теологічного, метафізичного та позитивного.

 2. Англійський правознавець Джон Остін вважав, що позитивне пра­
  во - це наказ особи або групи осіб, наділених суверенною владою.

 3. Позитивісти надзвичайно піднесли значення закону у суспільстві,
  зазначаючи, що закон з'являється не тому, що цього вимагають суспільні
  відносини, а навпаки - певні суспільні відносини породжуються відповід­
  ним законом.

 4. Ганс Кельзен зазначив, що право - це примусовий нормативний
  порядок, який вимагає належної поведінки, узгодженої з приписами кон­
  ституції і законів.

 5. Ієрінг так само, як Т. Гоббс і І. Бентам, вважав суб'єктивний егоїзм
  і корисливий інтерес основою устремлінь людини в досягненні власної ме­
  ти, особистої користі. Корисливий інтерес спрямовує дії людей в досягнен­
  ні визначеної мети. Він же шкодить суспільним інтересам, а тому держава з
  допомогою примусу і права придушує егоїзм індивідуума, ставить його у
  певні рамки співжиття.

 6. Соціологічна юриспруденція сформувалась як самостійний напря­
  мок у зв'язку з потребою цілеспрямованого вивчення і використання права
  в якості інструмента регулювання і соціального контролю в державі.

3.7. Обґрунтовуючи думку про те, що право корениться не у приписах
законів, а в реальному житті, Є. Ерліх зазначав, що джерело права слід шу­
кати в поведінці людей, які реалізують це право. Законодавець не створює,
а лише фіксує відповідну норму після того, як вона знаходилася юристами-
практиками у повсякденному житті.

207

 1. Виходячи з концепції прагматизму, Р. Паунд зазначав, що всяка
  теорія оцінюється з точки зору прагматичної користі. Право не має ніякого
  самостійного значення без зв'язку із практикою, реаліями життя.

 2. Р. Паунд виділяє в сучасному праві три аспекти: а) право - це пра­
  вопорядок в державі; б) право - це офіційні джерела; в) право - це судовий
  та адміністративний процес.

ЗЛО. Сучасні дослідники розрізняють два варіанти природного права: теологічний варіант і світський варіант.

3.11. Патерналістське тлумачення природи права є теоретичним обгру­нтуванням тоталітарного режиму, який не допускає плюралізму думок, проникає у всі сфери суспільного та особистого життя.

ТЕСТИ-ТРЕНШГИ ДО МОДУЛІВ БЛОКУ V

 1. Згадайте навчальний матеріал з курсу „Теорія держави і права",
  який стосується аналізу основних сучасних концепцій праворозуміння. Яка
  концепція праворозуміння втілена у твердженні Є. Ерліха, що джерелом
  розвитку права є не законодавство, а саме суспільство?

 2. Як співвідноситься народ, держава і право в концепції правової
  держави?

 3. Як трактує поняття „джерело права" соціологічна концепція права?

 4. Хто був засновником, а хто родоначальником теорії природного
  права?

 5. В якій державно-правовій теорії фактично ототожнюється принцип
  верховенства права і принцип верховенства закону?

 6. Назвіть положення, яке стало лозунгом всієї прагматичної юриспру­
  денції США.

 7. Дайте обґрунтування положення позитивістів про те, що „правила
  функціонування політичної влади не мають юридичного характеру і нале­
  жать до сфери моралі."

 8. Обґрунтуйте твердження Кельзена: „Вирішальним критерієм права є
  елемент сили".

 9. Розкрити суть „синдикалістського федералізму" Леона Дюгі.
 1. В чому полягає практичне значення соціальних підходів до аналізу
  держави і права?

 2. Розкрийте суть неотомізму, його зв'язок з вченням Фоми Аквінського.

 3. Розкрийте сутність правової держави за вченням Р.Моля.

 4. Однією з основних характеристик соціальної держави є органічний
  зв"язок держави з правом. В чому він полягає?

 5. Які три моделі сучасної соціальної держави характеризує теперіш­
  ня юриспруденція ?

208
Зміст

ВСТУП З

Методика користування навчальним посібником 4

БЛОК І. Державно-правові погляди в країнах

Стародавнього світу 6

Модуль 1. Становлення державно-правових

поглядів у давні часи 7

Модуль 2. Державно-правові погляди мислителів

Стародавньої Греції 14

Модуль 3. Розвиток державно-правових

концепцій пізньогрецького періоду

та у Стародавньому Римі 23

Контрольні тести-тренінги 29

БЛОК II. Розвиток вчень про державу і право

в середньовічному суспільстві 30

Модуль 1. Виникнення та розвиток християнських

державно-правових ідей 31

Модуль 2. Вчення про державу і право Фоми Аквінського 38

Модуль 3. Політично-правові вчення мислителів

і юристів середньовіччя 45

Контрольні тести-тренінги 51

БЛОК III. Політико-правові вчення у Західній Європі

та США у XV-ХІХст 52

Модуль 1. Державно-правові концепції

обґрунтування абсолютизму 53

Модуль 2. Вчення про державу і право нового часу 61

Модуль 3. Державно-правові концепції представників

Просвітництва 71

Модуль 4. Політичні і правові вчення США періоду

боротьби за незалежність 84

Модуль 5. Становлення і розвиток політичної і правової

думки в Німеччині 91

Модуль 6. Історична школа права. Політико-правові вчення

мислителів Франції та Англії

XVIII - початку ХІХст 101

Контрольні тести-тренінги 110

БЛОК IV. Розвиток вчень про державу і право в Росії

та Україні доби феодалізму 111

209

Модуль 1. Державно-правові вчення Росії періоду

централізації держави і встановлення

абсолютизму 113

Модуль 2. Політико-правова ідеологія Росії доби

розквіту абсолютизму 125

Модуль 3. Становлення поглядів на державу

і право в Київській Русі 135

Модуль 4. Політична і правова думка в Україні

доби середньовіччя 143

Модуль 5. Політико-правова ідеологія ліберального

та демократичного рухів в Україні 154

Контрольні тести-тренінги 160

БЛОК V. Державно-правові вчення ХІХ-ХХст 161

Модуль 1. Концепція держави і права Росії доби

буржуазних реформ 162

Модуль 2. Державно-правові концепції в Україні

кінця XIX - початку ХХст 171

Модуль 3. Державно-правові вчення соціалістичного

та комуністичного напрямків 185

Модуль 4. Основні державно-правові вчення

західноєвропейських мислителів ХІХ-ХХст 196

Контрольні тести-тренінги 208
Навчальне видання

ТРОФАНЧУК Григорій Іванович

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Навчальний посібник для дистанційного навчання

За редакцією Володимина Олексійовича Щербака

Літературний редактор А.А. Урбан

Коректура А.В. Козлова

Комп'ютерний набір автора

Комп'ютерна верстка Г.В. Товстоноженко


210

Оригінал-макет виготовлений у видавничо-друкарському комплексі Університету "Україна"

Підписано до друку 03.09.04. Формат 60x84^-І\^.

Папір офсетний. Умови, друк. арк. 13,25. Обл. вид. арк. 12,01.

Гарнітура TimesNew Roman.

Наклад 4000 прим.

ЗАТ "ВІПОЛ", ДК№ 15. 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60. Зам. 4-2005
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Схожі:

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. К.: Юрінком Інтер, 1999. Історія політичних і правових вчень
Розділ І. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «Основи римського права» ТЕМА №6. СІМЕЙНЕ ПРАВО
Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – Атіка, 2006. – 248с
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: Поняття особи та її право дієздатність Правове становище...
Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – Атіка, 2006. – 248с
1 Предмет і завдання курсу "Історія економічних учень"
Предмет іст ек вчень – це процес виникнення розвитку боротьби і зміни системи ек. Поглядів на шляху розвитку сучасного сус-ва. Це...
Питання на іспит предмету Історія правових і політичних вчень
Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації
Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Структура юриспруденції(наук про державу право)
Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про...
Тема : «Що я знаю про Україну?» Мета
Мета: поглибити знання учнів про свою державу, історію українського народу; вміння робити аналіз подій, фактів, історичних явищ;...
Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр
За нею Литва зберігала право на власний герб, печатку, законодавство, міністрів, військо, фінанси й адміністрацію; спільними ставали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка