З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка4/4
Дата06.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

14. Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література1. Основні нормативні акти:

1.1 Конституція України. – К., 1996.

1.2 Закон України «Про освіту». – К., 1996

1.3 Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002.

1.4 Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

1.5 Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 1984.

1.6 Цивільний кодекс України. – К., 2003.

1.7 Закон України «Про інформацію». – К., 1992.

1.8 Загальна декларація з прав людини (1948).

1.9 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966).
2. Підручники:

 1. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. Ф., Горбатенко В. П.. Політологія: підручник / Ольга Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир Павлович Горбатенко (ред.). — 3-тє вид., перероб., доп. — К. : Академія, 2008. — 567c. — (Серія "Альма-матер").

 2. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К., 1997.

 3. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2004.

 4. Бойко О. Д., Горбатенко В. П., Денисюк С. Г., Зеленько Г. І., Коваленко А. О., Корнієнко А. О.. Прикладна політологія: навч. посіб. / В.П. Горбатенко (ред.). — К. : Академія, 2008. — 472с.

 5. Брегеда А.Ю. Основи політології.- К., 1997.

 6. Вегеш М. М., Остапець Ю. О., Бондар В. Л., Буркало В. В., Зан М. П.. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.). — 3-тє вид., перероб. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 384с. — (Серія "Вища освіта XX століття"). — З додатком CDR980.

 7. Білецька Ірина Гелей Степан Дмитрович, Рутар Степан Михайлович. Політологія: навч. посіб.. — 7-ме вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 415с. — Бібліогр.: с. 414-415.

 8. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., 1999.

 9. Гайєк Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. – К., 2000.

 10. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.

 11. История политико-правовых учений. Для вузов / Под ред. А.Н. Хорошилова. – М., 2001.

 12. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб., 1999.

 13. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

 14. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001. .

 15. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.

 16. Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К., 2000.

 17. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М.Левківського. – К., 2001.

 18. Потульницький В. Історія української політології. - К., 1994.

 19. Потульницький В. Теорія української політології. - К., 1993.

 20. Права человека. Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2000.

 21. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. - К., 1996.

 22. Якушик В. Політична система і політичний режим. – М., 1995.


3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

 1. Абетка української політики. Довідник / Під ред. М. Томенка. – К., 2001.

 2. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учеб. Пособие для студентов вузов. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.

 3. Каменская Г.В., Родионов А.М. Политические системы современности. Учебное пособие. – М., 1994.

 4. Конституція України: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібн. – К., 1999.

 5. Мадіссон В., Шахов В. Політологія міжнародних відноси: Навч. посібник. – К., 1997.

 6. Основи демократії : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. Колектив: М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін.; За заг. ред. А. Колодій. – К.: Вид-во “Ай Бі”, 2002.

 7. Политическая энциклопедия. В 2-х томах / Рук. науч. проекта Семигин Г.Ю. – М., 1999.

 8. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.

 9. Політологія: курс лекцій / Скрипникові Л.В., Тутік Л.С., Гринчак М.О.. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2010.

 10. Політологія: Навчальний посібник / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006.- 416 c.

 11. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1998.

 12. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К., 1997.

 13. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 1997.

 14. Словник політологічних термінів / Укладач М.Ф.Макарець. – Дніпропетровськ, 2001.

 15. Хто є хто в європейській та американській політології?: Малий політол. Словник / (Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук).- Львів, 1995.

 16. Хто є хто в українській політиці. - Вип.1-2.-К., 1995.
 17. Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. та ін. “Основи політології”: Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. - 170 с.: табл. 4., 135 назв.


 18. Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник. - К., 1996

4. Монографії та інші наукові видання:


 1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. - М., 2001.

 2. Алескеров Ф.Т. Орешук П. Выборы. Голосование. Партии. - М., 1995.

 3. Александер Дж. Парадокси громадянського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1999. - № 1.

 4. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996.

 5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

 6. Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання – десять років невизначеності // Політична думка. – 2001. - № 1-2. – С. 3-12.

 7. Банчук М. Громадянське суспільство в Україні: поняття і реальність // Людина і політика. – 2003. - № 1.

 8. Бачинський Ю. Економічні підстави самостійності нації // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К., 2000. – С.133-146.

 9. Бебик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. – К., 1994.

 10. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1994.

 11. Бебик В., Сидоренко О. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К., 1996.

 12. Бегунов Ю.К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. – СПб, 2002.

 13. Бестужев-Лада И.В. Поисковое прогнозирование. – М., 1984

 14. Бондар Ю. Свобода слова: українська мірка. - К., 2004.

 15. Бессонов Б.Н. Гражданское общество: история, сущность, проблемы развития. – М., 1998.

 16. Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992.

 17. Бондаренко К. Блиск і злидні українського націоналізму // Дзеркало тижня. – 12 січня 2002. - № 1. – С. 3.

 18. Василевський О.Л., Гончар М.Н. Структура геополітичних інтересів України. – К., 1995.

 19. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

 20. Вілл Кимлічка. Лібералізм і права меншин / Перекл. з англ. Р. Ткачук. Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; Наук. ред. І. Лизогуб. - Харків, 2001.

 21. Власенко Н., Зосько С., Сиротич М. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми і здобутки. – К., 1995.

 22. Гавриленко І. Політична система суспільства//Політологічні читання. - 1993.- №1.

 23. Гаврюшин О.И. Проблема власти в отечественной политологии // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2000. - № 6 (14). – С. 83-85.

 24. Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность / За ред. Кононова И.Ф. – Луганск – Женева – Цюрих, 2002.

 25. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Полис. – 2001. - № 1. – С. 15-29.

 26. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М., 1995.

 27. Грищук М.В. Нариси історії місцевого самоврядування України. – Острог, 2003.

 28. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского; Под ред. О.А. Алякринского. – М., 2000.

 29. Данилов А.Н. Власть и общество: поиск новой гармонии. – Минск, 1998.

 30. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и направления развития // Полис. – 2004. - № 1.

 31. Демократія - це дискусія. Посібник / Ред. Сондра Майєрс, Пенні Парсекіен. – США, Коннектікут, - 1997.

 32. Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети / За заг. ред. Панова М.І. – К., 2002. – Кн. 1.

 33. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право в галузі прав людини: Джерела і практика застосування. – К., 1997.

 34. Доненко В.В. Особливості реалізації конституційного права громадян на звернення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 127-131.

 35. Доценко Е. Психология манипуляции. – М., 1996.

 36. Дзюбко І.С., Циганков В.А. До питання про предмет політології//Укр. істор. журнал.- 1991.- №7.

 37. Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу. – К., 2002.

 38. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

 39. Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992.

 40. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе политического знания // Полис. – 2001. - № 4.

 41. Ильин М.В., Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994.

 42. Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С. Глобальный конфликт ХХI в. (Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий) // Полис. – 2001. - № 6.

 43. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития // Полис. –1995. -№4.

 44. Королько В.Г. Виборчі технології: порівняльний аналіз 1998 – 2002 років// Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. - К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. -2002. – c. 488-496. .

 45. Краснов Б.И. Политическое прогнозирование // Социально-политический журнал. – 1994. - №11-12

 46. Кравчук В.М. Політичні партії та рухи (теоретико-правовий аспект) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2002. – Вип. VІІІ. – С. 12-16.

 47. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. – К., 2003.

 48. Курило О. Соціал-демократичний шлях // Політика і час. – 2001. - №8.

 49. Кухта Б. З історії української політичної думки.- К., 1994.

 50. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. –Львів, 1995.

 51. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.

 52. Ле Дюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / Перекл. з англ. Р. Ткачук. Гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін; Наук. ред. З. Гриценко. - Харків, 2002.

 53. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. (Пер. с англ.) – СПб., 2000.

 54. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997

 55. Макарець М.Ф. Розвиток політичної думки України. – Дніпропетровськ, 2003.

 56. Марксизм: pro и contra. - М., 1992.

 57. Мацієвський Д. Деякі проблеми теорії конфліктів та насильства // Генеза. - 1995. - № 3.

 58. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.

 59. Міцкевич Е. Файєрстоун Ч. Телебачення. – К., 1994.

 60. Міхновський М. Самостійна Україна.- К., 1991.

 61. Ніколаєва М.І. Політична система сучасної України: логіка і спрямованість інституціональних змін // Політологічний вісник. – 2002. - № 10. – С. 49-58.

 62. Надель С. Рыночная экономика и экономическая демократия // Мировая экономика и международные отношения. - 2000. - № 1.

 63. Общая теория прав человека. Рук. авт. кол-ва и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 1996.

 64. Пахарєв А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні. Знайомі незнайомці //Віче. – 2002. - № 10 (127). – С. 24-28.

 65. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. - Київ, 1997.

 66. Політичний маркетинг та електоральні технології. – К., 2002.

 67. Полохало В. Від авторитаризму до… авторитаризму? Україна у політичному інтер’єрі колишніх радянських республік // Дзеркало тижня. – 2004. – 28 серпня.

 68. Полторак В. Маркетингові дослідження: сутність, методи, технології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . — 2000. — № 1. — С. 108–128.

 69. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1. - К., 1994.

 70. Потульницький В.А. Нариси з української політології. – К., 1994.

 71. Похило І. Лідерство//Політологічні читання.- 1994.- №1.

 72. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

 73. Права человека накануне XXI века. – М., 1994.

 74. Правова держава/ За ред. Ю.С.Шемшученка.- Вип.7.- К., 1996

 75. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент (учебное пособие по курсу «Политические технологии») - М.: Университетский гуманитарный лицей, 2001 – 173 с.

 76. Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ 29-1 жовтня 2000 р.) - К., 2001.

 77. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. - К., 1996.

 78. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. –К., 1996.

 79. Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

 80. Складові демократії / Пер. з нім.; За ред. Д. Геттінг, В.Д. Міхаелі. – К., 1993.

 81. Сорокин П. Социализм и социальное равенство // Социс. - 2001. - №5.

 82. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. – К., 2000.

 83. Стоянович С. Комунизм и противоречия между демократией и капитализмом // Полис. – 1996. - №1.

 84. Сириця Г.В. Трансформація пострадянських суспільств: суперечності і проблеми розвитку // Філософські обрії. – 2002. - № 8. – С. 112-122

 85. Тєлькініна Т.Е. Внутрішньополітичне життя Французької Республіки у дзеркалі російської консервативної публіцистики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / За заг. Ред.. проф.. Бобилєвої С.Й. – Дніпропетровськ, 2008.

 86. Токвіль А. Про демократію в Америці. У 2-х томах. – К., 1999.

 87. Тощенко Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социс. – 1999. - № 11. – С. 123-133.

 88. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти. – М., 1999

 89. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм.- К., 1993.

 90. Шкляр В. Политика и средства массовой информации. – Одеса, 1990

 91. Шумпетер Й. Капитализм. Социализм. Демократия. – М., 1995.

 92. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. – К., 1994.

 93. Яворский В.Д. Роль института выборов в политической системе общества // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60.1   2   3   4

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка