З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка2/4
Дата06.04.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4


Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Вивчення проблеми політичного лідерства сприяє формуванню у правознавця чіткої системи уявлень про механізм управління та підкорення, допомагає орієнтуватися у системі політико-правових відносин у державі.
Ключові слова – «політична еліта», «політичний лідер», «харизматичність», «традиційне лідерство».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Після вивчення даної теми студент має характеризувати поняття і сучасні концепції політичних еліт (Липинський, Моска, Парето, Вебер), окреслювати основні функції політичних еліт, вміти типологізувати їх. Студент повинен оцінювати сутність, витоки та функції політичного лідерства (Макіавеллі, Ніцше, Маркс, Тард, Вятр), класифікувати політичних лідерів згідно із запропонованими типологія ми та розуміти механізм формування політичного лідерства.
Тема 11. Сучасні політичні технології.

Політичний процес: ознаки, умови існування. Роль держави в забезпеченні гомеостазу політичного процесу. Номіналізм. Рівні політичної свідомості особистості. Політичне управління та його соціотехніка: сутність політичного управління; політичні рішення і технологія їх реалізації; способи й засоби підвищення ефективності політичного управління. Політичні технології: забезпечення результату в політичній участі та діяльності; особливості використання індивідуальних та загальних технологій. Політичний маркетинг, політичний менеджмент, та політичне прогнозування.
Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Професійний юрист, який добре орієнтується у сучасних політичних технологіях, може дати об’єктивну оцінку незаконним, маніпулятивним технологіям і діяти без домінуючого впливу подібних технологій.
Ключові слова – «політичний процес», «номіналізм», «політичне управління» «політичні рішення», «політичний маркетинг», «піар», «електоральне поле».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Після вивчення даної теми студент повинен навчитися об’єктивно аналізувати сучасний політичний процес, його ознаки та умови існування. Студент має дати характеристику політичному управлінню та його соціотехніці, знати засоби підвищення ефективності політичного управління; вміти виокремити випадки вживання незаконних, не правових політичних технологій з метою забезпечення результату.
Тема 12. Політичні конфлікти. Проблеми урегулювання політичних конфліктів.

Політичний конфлікт: поняття, сутність, механізми вирішення. Теоритичне осмислення і типологія політичних конфліктів Парсонса та Дарендорфа; конфлікт цінностей; конфлікт інтересів; конфлікт ідентифікації. Основні теорії конфлікту у працях Зіммеля та Козера. Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій (В.Кремень, В.Бекешкіна, В.Небоженко): нормативний підхід; силовий підхід; реалістичний підхід; ідеалістичний підхад; інтегративний підхід. Етапи управління конфліктним процесом: інституалізація; легітимізація; структурування; переформатування. Національна та соціальна згода.
Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Вивчення суті та особливостей політичних конфліктів , ефективне запобігання ескалації конфліктів є однією з найважливіших умов забезпечення соціально-політичної стабільності всередині країни та на міжнародній арені. Правознавці, які добре орієнтуються у конфліктних ситуаціях, які виникають на політичній арені їхньої країни, мають змогу не допустити переходу подібних конфліктів у протизаконне русло.
Ключові слова - “передконфліктна ситуація ”, “політичний інтерес”, “мотивація політичної діяльності”, “детермінація політичної діяльності”, “політичні відносини”, “політичний конфлікт», «ескалація конфлікту».
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Після вивчення даної теми студент має знати поняття, сутність політичних конфліктів, давати оцінку механізмам їхнього вирішення. Студент повинен вміти типологізувати політичні конфлікти (конфлікт цінностей; конфлікт інтересів; конфлікт ідентифікації). Студент має давати рекомендації щодо засобів попередження політичних конфліктів та можливі способи врегулювання конфліктних ситуацій: нормативний підхід; силовий підхід; реалістичний підхід; ідеалістичний підхід; інтегративний підхід.
Тема 13. Міжнародна політика. Політичні організації та рухи, їх вплив на глобальні проблеми сучасності.

Міжнародні політичні відносини і зовнішньополітична роль держави. Світовий політичний процес. Концепції світового політичного процесу: марксизм, геополітика, реалізм, модернізм. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. Україна в системі міжнародних політичних відносин: Україна на тлі глобальних політичних трансформацій; Україна в загальноєвропейському політичному процесі; національні інтереси України.
Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Міжнародні відносини є особливим видом суспільних відносин і розглядаються як система міждержавних і недержавних взаємодій у глобальному, регіональному масштабі або на рівні двосторонніх відносин.
Ключові слова - “світове співтовариство”, “світова політика”, “міжнародна політика”, “міжнародні відносини”, “національні інтереси”, “геополітика”, “геополітичний простір”, “глобалістика”, “політична глобалістика”, “глобальні проблеми сучасності”, “глобальні політичні трансформації”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Після вивчення даної теми студент повинен знати наступні явища - світовий політичний процес, міжнародні політичні відносини, зовнішньополітична роль держави. Студент має відтворювати основні концепції світового політичного процесу: марксизм, геополітика, реалізм, модернізм, аналізувати нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу, визначати місце України в системі міжнародних політичних відносин, на тлі глобальних політичних трансформацій; в загальноєвропейському політичному процесі.
Тема 14. Демократія в політичному житті сучасного світу.

Демократія як гуманістична цінність, процес, спосіб функціонування політичного життя, форма здійснення влади. Суть і основні ознаки демократії. Демократизація як чинник оновлення сучасного світу. Конституція України про демократизацію суспільства. Демократія і свободи в умовах ринку, різноманітність форм власності, політичного плюралізму.

Основні концепції демократії. Демократичні принципи. Атрибути демократії. Форми демократії. Конституційні гарантії демократії.

Основні закономірності трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у сучасні демократії.

Становлення демократичних цінностей: зародження демократичних начал, демократичні традиції стародавнього світу. Особливості сучасної демократії. Розвиток демократії в Україні. Використання демократичного досвіду людства у процесі здійснення політичних реформ в Україні.
Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Вагомим фактором демократизації українського суспільства, формування правової державності в Україні є конституційне закріплення прав і свобод громадян як найвищої цінності. Формування морально-правової культури правознавця є безперервним процесом, успішний перебіг якого сприяє всебічному й гармонійному розвитку особистості професійного юриста, виробленню в нього морально-правових якостей, необхідних для захисту прав людини.
Ключові слова - “демократія”, “консолідована демократія”, “поліархія”, “громадянськість”, “свобода”, “конституціоналізм”, “плюралізм”, “гендерна рівність”, “пряма демократія”, “представницька демократія”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Після вивчення даної теми студент повинен знати наступні поняття - демократія як гуманістична цінність, процес, спосіб функціонування політичного життя, форма здійснення влади. Студент має відтворювати суть і основні ознаки демократії, основні концепції демократії, аналізувати демократичні цінності та принципи, атрибути та форми демократії, визначати рівень розвитку демократії в Україні. Студент повинен чітко знати конституційні гарантії демократії в Україні, а також давати рекомендації щодо використання демократичного досвіду людства у процесі здійснення політичних реформ в Україні.
Тема 15. Демократія та громадянське суспільство.

Поняття та сутність, структурні елементи громадянського суспільства. Громадянське суспільство як сукупність неполітичних відносин громадян та їх об’єднань. Функції та атрибути громадянського суспільства. Громадянське суспільство і групи інтересів. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії. Ознаки громадянського суспільства: плюралізм, різноманітність інтересів, відкрита комунікація, незалежність громадської думки.

Становлення громадянського суспільства в сучасній Україні. Умови функціонування громадянського суспільства: наявність правової держави, розвинутих соціальної структури, ринкової економіки і багатоманітності форм власності. Інститути громадянського суспільства. Визнання автономного буття спільнот та впливу на державу як фактор демократичності політичного режиму. Успіхи та проблеми становлення громадянського суспільства в Україні та перспективи його розвитку.
Роль і значення теми для діяльності професійних юристів

Верховенство права, яке забезпечується національною правовою системою та міжнародним механізмом захисту прав людини, є основою побудови громадянського суспільства.
Ключові слова - “громадянське суспільство”, “правова держава”, “національна держава”, “соціальна держава”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Поняття та сутність, структурні елементи громадянського суспільства. Громадянське суспільство як сукупність неполітичних відносин громадян та їх об’єднань. Функції та атрибути громадянського суспільства. Громадянське суспільство і групи інтересів. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії. Ознаки громадянського суспільства: плюралізм, різноманітність інтересів, відкрита комунікація, незалежність громадської думки.

Становлення громадянського суспільства в сучасній Україні. Умови функціонування громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства. Визнання автономного буття спільнот та впливу на державу як фактор демократичності політичного режиму.


4. Структура навчальної дисципліни

№ теми

Назви розділів і тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН та інших дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими
дисциплінами

З викладачем

Всього

Лекцій

Семінарів

Практичн.

1

Політологія як наука та навчальна дисципліна.

4

4

2

2

0

0

Мультимедійна

лекція

Філософія, логіка

2

Історія розвитку світової політичної думки

12

6

2

4

0

6

Мультимедійна

лекція

Філософія, релігієзнавство

3

Становлення і розвиток політичної думки в Україні

8

2

0

2

0

6




Філософія, історія української культури

4

Влада в системі політичних відносин

4

4

2

2

0

0

Мультимедійна

лекція

Соціологія

5

Політична система суспільства. Держава як базовий елемент політичної системи.

6

4

2

2

0

2

Мультимедійна

лекція

Теорія держави та права

6

Політичні партії та рухи. Партійна система в Україні.

10

4

2

2

0

6

Мультимедійна

лекція

Теорія держави та права, соціологія

7

Сучасні моделі виборчих систем

8

2

0

2

0

6




Теорія держави та права,

 

Модульний контроль 1

2

2

 

 

 

 







 

Усього за модуль 1

54

28

10

16

0

26







8

Політична культура і політична свідомість.

4

4

2

2

0

2

Мультимедійна

лекція

Етика, психологія

9

Політична ідеологія та політико-ідеологічні течії.

6

2

0

2

0

4




Психологія

10

Проблеми політичного лідерства

2

2

0

2

0

0




Соціологія, етика

11

Сучасні політичні технології.

4

0

0

0

0

4




Психологія, соціологія

12

Політичні конфлікти. Проблеми урегулювання політичних конфліктів.

2

2

0

2

0

0




Соціологія, етика

13

Міжнародна політика. Політичні організації та рухи, їх вплив на глобальні проблеми сучасності.

10

4

2

2

0

6

Мультимедійна

лекція

Соціологія

14

Демократія в політичному житті сучасного світу.

14

6

2

4

0

8

Мультимедійна

лекція

Соціологія

15

Демократія та громадянське суспільство.

8

4

2

2

0

4

Мультимедійна

лекція

Теорія держави та права, соціологія

 

Модульний контроль 2

2

2













 

 

 

Усього за модуль 2

54

26

8

16

0

28

 

 

 

Усього за семестр

108

54

18

32

0

54

 

 

 

Форма підсумкового контролю

Залік

 

 


 1. Теми семінарських занять


Тема 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна.

Семінарське заняття № 1– 2 год.

План

 1. Об’єкт і предмет політології.

 2. Основні поняття й закони політології та її структура.

 3. Методи політології.

 4. Функції політології.

 5. Значення політології для формування політичної свідомості та політичної культури студентів.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “політична наука”, “політологія”, “інституювання політології”, “політологія як наука”, “політологія як навчальна дисципліна”, “предмет політології”, “функції політології”, “категорії політології”.
Рекомендована література до Теми 1: [2.1, 2.4, 2.6, 3.9, 4.9, 4.36]

Тема 2. Історія розвитку світової політичної думки.

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

 1. Загальна характеристика античної політичної думки. Політичні вчення Платона, Аристотеля, Цицерона.

 2. Основні риси політичної думки середніх віків та епохи Відродження. Політичні ідеї Августина, Марсилія Падуанського, Н. Макіавеллі, Т. Мора та інших.

 3. Особливості політичної думки Нового часу. Розвиток політичних ідей у творчості Т. Гоббса, Д. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо.

 4. Розвиток політичної думки в Північній Америці в другій половині XVIII - на початку XIX ст. (Т. Джефферсон, Д. Медісон, А. Гамільтон).

 5. Політичні ідеї в Німеччині в кінці XVIII - на початку XIX ст. (І. Кант, Г. Гегель та ін.).


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “історія політичної думки”, “аристократія”, “демократія”, “тоталітаризм”, “гуманізм”, “макіавеллізм”, “утопізм”, “природні права”, “суспільний договір”, “географічний детермінізм”, “конституціоналізм”, “етатизм”.
Рекомендована література до Теми 2: [2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 3.8, 3.9, 3.15, 4.79, 4.85, 4.86]
Семінарське заняття №3 – 2 год.

План

    1. Утопічний соціалізм кінця XVIII - початку XIX ст. (Сен-Сімон, Фурьє, Оуен).

    2. Політичне вчення марксизму.

3. Політичні вчення XIX ст.:

3.1. зародження та розвиток консерватизму (Берк, де Местр, Савін’ї);

3.2. лібералізм ( Б. Констан, І. Бентам);

3.3. теорія демократії ( О. Токвіль, Д.Мілль);

3.4. позитивістський напрямок політичної думки (О. Конт, Г. Спенсер);

3.5. теорія насильства ( Л. Гумплович, У.Беджгот, Г.Ратценгофер та ін.).
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: :“технократизм”, “раціоналізм”, “консерватизм”, “марксизм”, “комунізм”, “диктатура пролетаріату”, “політичний утилітаризм”, “теорія насильства”.
Рекомендована література до Теми 2: [2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 3.8, 3.9, 3.15, 4.79, 4.85, 4.86]

Тема 3. Становлення і розвиток політичної думки в Україні.

Семінарське заняття № 4 – 2 год.

План

 1. Особливості політичної думки Київської Русі. Політичні ідеї у творчості митрополита Іларіона, Володимира Мономаха, Феодосія Печерського, Кирила Туровського та ін.

 2. Суспільно-політична думка України XVI-XVIII ст. (Ст. Оріховський І. Вишенський, П. Могила, Б. Хмельницький, Ф. Прокопович, П. Орлик та ін.)

 3. Політичні вчення в Україні в XIX ст.: (Кирило-Мефодіївське Братство, М. Драгоманов та ін.)

 4. Розвиток української політичної думки в XX ст.:

а) політичні аспекти національного відродження у творчості М. Грушевського та В. Винниченка;

б) політична філософія В. Липинського;

в) ідеологія українського націоналізму у творчості М. Міхновського, Д. Донцова та ін.;

г) розвиток політичної думки в умовах політичної незалежності України.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “освічений абсолютизм”, “федералізм”, “самостійництво”, “український націоналізм”, “інтегральний націоналізм”, “національна ідея”, “класократія”.
Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.7, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 3.9, 3.3, 4.49, 4.55, 4.60, 4.70 ]

Тема 4. Влада в системі політичних відносин

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

План

 1. Поняття влади, її природа та сутність.

 2. Види влади. Особливості політичної та державної влади.

 3. Структура політичної влади: суб’єкт, об’єкт, джерела, основи, ресурси. Функції політичної влади.

 4. Шляхи досягнення і реалізації політичної влади. Проблема легітимності влади.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “влада”, “політична влада”, “державна влада”, “легітимність влади”, “суб’єкт політичної влади”, “об’єкт політичної влади”, “ресурси влади”, “харизма”, “функції політичної влади”.
Рекомендована література до Теми 4: [2.1, 2.7, 2.10, 2.14, 3.9, 3.14, 4.23, 4.29, 4.78. 4.88]

Тема 5. Політична система суспільства. Держава як базовий елемент політичної системи.

Семінарське заняття № 6 – 2 год.

План

 1. Поняття і структура політичної системи суспільства.

 2. Функції й типології політичних систем.

 3. Тоталітарні, авторитарні та демократичні системи.

 4. Особливості держави як базового інституту політичної системи суспільства. Форми державного правління і державного устрою.

 5. Сутність, функції, структура держави. Правоохоронні органи як необхідний елемент держави.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “політична система суспільства”, “політична організація суспільства”, “тоталітарна політична система”, “авторитарна політична система”, “демократична політична система”, “держава”, “форма держави”, “функції держави”, “громадянське суспільство”, “правова держава”, “національна держава”, “соціальна держава”.
Рекомендована література до Теми 5: [1.1, 2.1, 2.4, 2.16, 2.22, 3.3 3.9, 3.10, 4.4, 4.5, 4.22. 4.27, 4.38, 4.61, 4.67, 4.77]

Тема 6. Політичні партії та рухи. Партійна система в Україні

Семінарське заняття № 7 – 2 год.

План

 1. Поняття і типологія політичних партій та партійних систем.

 2. Політичні партії України. Ділова гра – представлення програм політичних партій України.

 3. Місце і роль громадських організацій та рухів у політичній системі суспільства.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “громадські об’єднання”, “політична партія”, “партійна система”, “багатопартійна система”, “громадська організація”, “громадський рух” .
Рекомендована література до Теми 6: [1.1, 2.1, 2.7, 2.17, 3.9, 3.18, 4.2, 4.39, 4.46, 4.64, 4.89]

Тема 7. Сучасні моделі виборчих систем

Семінарське заняття № 8 – 2 год.

План

  1. Виборчі системи сучасного світу

  2. Організація та процедура проведення виборів.

  3. Вибори як необхідний елемент демократичної системи суспільства.

  4. Виборча система України.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “абсолютна більшість”, “мажоритарна система”, “пропорційна система”, “змішана система”, “абсентеїзм”, “прохідний бар’єр”, “ценз”. “виборчі округи”.
Рекомендована література до Теми 7: [1.1, 2.1, 2.4, 2.15, 3.7, 3.9, 4.35, 4.44, 4.47, 4.66, 4.93]

1   2   3   4

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка