Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної роботи в системі післядипломної освіти


Скачати 95.04 Kb.
НазваПідготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної роботи в системі післядипломної освіти
Дата26.03.2013
Розмір95.04 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Психологія > Диплом
Чепурна Наталія Миколаївна,

директор Черкаського ОІПОПП,

кандидат педагогічних наук
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної роботи в системі післядипломної освіти
Сучасна педагогічна практика характеризується впровадженням новацій та інновацій у педагогічний процес. Це, в свою чергу, актуалізує проблему залучення педагогічних працівників до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх із технологією дослідження, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених завдань зумовлює структуру і зміст науково-методичної діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, зокрема важливої її складової - науково-дослідної роботи.

Усвідомлюємо, що ефективність науково-методичної діяльності залежить від якості підготовки до неї науковців та методистів інституту. Саме тому кваліфікаційними складовими професіограми діяльності науково-педагогічних працівників Черкаського ОІПОПП є здатність здійснювати моніторинг готовності закладів освіти та окремих педагогів до експериментальної діяльності, компетентно обґрунтовувати, пояснювати та перевіряти ефективність педагогічних ідей, що зароджуються та запроваджуються в школі; вміння здійснювати кваліфіковану підготовку педагогів до експериментально-дослідної роботи під час курсів підвищення кваліфікації та у міжкурсовий період, здатність впроваджувати новації та інновації у педагогічний процес школи та інституту, спроможність на високому рівні організовувати експериментально-дослідну роботу як власну, так і освітніх закладів.

Вивчення особливостей експериментально-дослідної роботи освітніх закладів Черкащини та науковий аналіз закономірностей дослідницької діяльності в школі дозволили визначити концептуальні підходи та систему науково-методичного супроводу означеної роботи, а також спланувати її. Основними компонентами системи науково-методичної роботи інституту є:

- виконання фундаментальних і прикладних досліджень в галузі теорії та методики навчання і виховання;

- формування у педагогів вмінь і навичок дослідницької роботи;

- впровадження новацій та інновацій у педагогічний процес інституту та освітніх закладів області; апробація і впровадження результатів наукових досліджень у практику діяльності сучасної школи;

- організація та здійснення наукового керівництва і науково-методичного супроводу експериментально-дослідної діяльності загальноосвітніх закладів області;

На висвітленні змісту зазначених напрямків діяльності працівників інституту зупинимося більш докладно.

У розділі плану роботи Черкаського ОІПОПП „Науково-дослідна та науково-методична робота” визначені проблеми, які досліджуються науково-педагогічними працівниками, об’єкти та терміни здійснення дослідження, а також форма узагальнення результатів експериментально-дослідної роботи. Так, лише протягом останніх двох років науково-педагогічними працівниками інституту здійснене дослідження наступних актуальних проблем шкільної практики та післядипломної освіти:

- організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на модульній основі;

- основи психокорекційної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти;

- організаційно-методична робота з модернізації навчальних планів, програм курсової підготовки;

- організація та діяльність авторських, проблемних курсів у системі післядипломної освіти;

- науково-методичний та психологічний супровід моніторингу якості освіти в регіоні;

- здійснення наукового підходу до упровадження профільного та професійного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- механізми соціалізації та соціальної адаптації особистості;

- психічне здоров’я вчителя: профілактика синдрому емоційного вигорання;

- створення оптимальних умов розвитку особистості через пробудження актуалізованого інтересу на уроках географії;

- організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання та ін.

Результатами здійснених досліджень є видання методичних рекомендацій, науково-методичних та навчально-методичних посібників, методичних розробок, навчальних планів і програм, інформаційно-методичних матеріалів, довідників, збірників тестових завдань, розробка проектів, публікації у науково-педагогічній пресі, проведення науково-практичних конференцій та проблемних семінарів тощо. Лише за останні три роки працівниками інституту видано 73 науково-методичних видання, надруковано 116 статей у всеукраїнській педагогічній пресі, не враховуючи видань, зареєстрованих у ВАК.

Кожен п’ятий науково-педагогічний працівник інституту, готуючись до захисту кандидатських дисертацій, індивідуально досліджує актуальні проблеми навчально-виховного процесу в школі та післядипломної освіти:

- формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей старшого дошкільного віку (Андрущенко Т.К.);

- виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності (Назаренко Г.А.);

- виховання етичної культури молодших школярів у навчально-виховному процесі (Гаряча С.А.);

- технологія використання виховних розвивальних ігор з формування навичок спілкування дітей з особливостями психофізичного розвитку (Івашина Ю.Ю.);

- виховання гуманістичних цінностей особистості в контексті авторської школи О.А.Захаренка (Крутенко О.В,);

- адаптація практичних психологів до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах (Бегеза Л.Є.);

- соціально-педагогічні умови розвитку післядипломної освіти в Україні у 20-30 рр. ХХ століття (Пахомова Т.Г.);

- педагогічні умови формування іміджу соціального педагога у системі післядипломної освіти (Ніколієску І.О.) та ін.

Індивідуальна дослідницька робота науково-педагогічних працівників інституту сприяє підвищенню ефективності процесу формування вмінь і навичок експериментально-дослідної роботи у вчителів під час курсів підвищення кваліфікації. Так, під час лекцій на тему: „Організація експериментально-дослідної роботи в школі”, „Впровадження у навчально-виховний процес наукових ідей та інноваційних технологій”, у рамках спецкурсів „Основи наукових досліджень”, „Технології пошуково-дослідницької роботи в сучасному закладі освіти”; під час проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, конференцій по обміну досвідом роботи методисти інституту пропагують перспективний педагогічний досвід, презентують творчі портрети вчителів-дослідників, висвітлюють сутність експериментально-дослідної роботи, що здійснюється в освітніх закладах області. Це вмотивовує та активізує пошуково-дослідницьку діяльність вчителів. Значна увага приділяється навчанню педагогів вмінню описати власний досвід роботи, виділити в ньому головні ідеї, особливості технології та творчу новизну. Це зумовлює підвищення інноваційного потенціалу вчителя, розвитку в нього вмінь здійснювати рефлексію власної пошуково-дослідницької діяльності.

Науково-методична робота у міжкурсовий період спрямована на сприяння оволодінню освітянами області основами методології педагогічного дослідження та технологіями експериментально-дослідної діяльності, зокрема опанування методикою упорядкування авторської програми, етапами експериментально-дослідної роботи в школі, технологіями аналізу педагогічних інновацій, здійснення корекції, відстеження результатів експерименту, техніками здійснення самоаналізу власної дослідницької діяльності. Так, на науково-практичних семінарах для різних категорій педагогічних працівників, засіданнях творчих груп, заняттях майстер-класів розглядались актуальні проблеми реформи освіти за різними напрямами, визначались перспективні шляхи модернізації змісту, форм і методів підвищення професійної майстерності як чинники інноваційної діяльності педагогічних колективів, зокрема:

- роль експериментально-дослідної роботи в удосконаленні професійної діяльності педагогічних кадрів;

- упровадження інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методик у навчально-виховний процес;

- шляхи створення організаційних умов для безперервного вдосконалення освітньої кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період;

- науково-методичне забезпечення реалізації профільного навчання у старшій школі;

- впровадження системи інформаційно-комунікаційних технологій у роботу загальноосвітніх навчальних закладів та ін.

Результатом цієї діяльності стало зростання кількості ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які виявляють стійкий інтерес до проблем психолого-педагогічної науки. Вони беруть активну участь у конкурсах педагогічної майстерності, масових заходах з популяризації перспективного педагогічного досвіду, науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, розробляють авторські програми, технології, посібники і підручники.

Значна увага науково-педагогічними працівниками інституту приділяється вивченню та популяризації досвіду експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності освітніх закладів області. Це і наукові звіти експериментальних закладів на засіданнях вченої ради інституту, і творчі звіти педагогів-новаторів, творчі портрети педагогів-дослідників під час проведення щорічної обласної виставки передового педагогічного досвіду „Освіта Черкащини”, і обмін досвідом експериментально-дослідної роботи на науково-практичних конференціях. Так, на обласній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи експериментально-дослідної роботи освітніх закладів Черкаської області”, яка відбулася 4 грудня 2006 року, висвітлювалися проміжні результати пошуково-дослідницької діяльності експериментальних шкіл Всеукраїнського рівня з наступних проблем:

- особистісно орієнтоване виховання і навчання в умовах школи нового типу (Гімназія ім..В.Т.Сенатора м.Сміли);

- організаційно-педагогічні засади впровадження нових освітніх технологій у полілінгвістичній гімназії (Перша міська гімназія м.Черкас);

- створення моделі Школи сприяння здоров’ю (ЗОШ І-ІІІ ст.. №10 м.Умані);

формування національно свідомого господаря землі як складова виховання громадянина держави в умовах сільської школи (ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Велика Бурімка Чорнобаївського району).

Ці експериментальні заклади, здійснивши рефлексію особистої практичної діяльності, виявивши протиріччя між теорією та практикою, самостійно розробляють нові педагогічні ідеї, застосовують у шкільній практиці науково-теоретичні положення, які дозволяють знайти способи і шляхи подолання виявленого протиріччя. Результатом цієї пошуково-дослідницької діяльності експериментальних закладів є створення нової моделі освітньої діяльності, яка системно охоплює інноваційні педагогічні ідеї, цілі, завдання, функції, принципи, форми і методи роботи, закономірності та умови організації навчально-виховного процесу.

Крім вищезазначених шкіл, самостійну розробку нових педагогічних ідей здійснюють наступні експериментальні заклади Всеукраїнського рівня: гімназія ім.І.Я.Франка м.Канева (з проблеми „Організація навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу на вчинковій основі”) та Текучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Уманського району (з проблеми „Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-наукового педагогічного комплексу „Перспектива”).

Інша велика група освітніх закладів Черкащини є експериментальними майданчиками Всеукраїнського рівня, які впроваджують розроблені науковцями педагогічні ідеї, принципи, зміст освіти та технології, адаптуючи їх до реальних вимог та умов шкільної практики. У результаті такої діяльності здійснюється коригування теоретичної ідеї та визначення її остаточного формулювання. Так, 4 експериментальних майданчика Всеукраїнського рівня впроваджують теоретичну ідею художньо-естетичної освіти і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів, ще 10 експериментальних майданчиків Всеукраїнського рівня визначають педагогічні засади формування навчально-виховного середовища в умовах сільської місцевості. Крім цього, 10 освітніх закладів Черкащини нещодавно розпочали діяльність як експериментальні майданчики Всеукраїнського рівня з проблеми „Створення інноваційної моделі формування та розвитку патріотичних почуттів учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.

Таким чином, 28 шкіл області здійснюють експериментально-дослідну діяльність Всеукраїнського рівня за 9 напрямками. Ще 66 навчально-виховних закладів проводять дослідницьку роботу регіонального рівня за 19 напрямками. Всього ж 94 освітні заклади (практично кожна шоста школа області) працюють в експериментальному режимі. Цей позитивний результат роботи науково-педагогічних працівників інституту щодо створення сприятливого психологічного клімату для діяльності освітніх закладів у режимі експерименту водночас вимагає прискіпливої уваги до організації та координування пошуково-дослідницької діяльності освітян області, а саме: створення диференційованих творчих груп для педагогічних колективів експериментальних шкіл, що знаходяться на різних етапах експерименту, консультування, надання практичної допомоги у здійсненні експериментально-дослідної роботи, стимулювання та науково-методичний супровід інноваційного пошуку.

Підняти вищезазначену роботу на рівень сучасних вимог допомагає налагоджена тісна співпраця науково-педагогічних працівників інституту, адміністрацій експериментальних шкіл Всеукраїнського рівня з:

- Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України,

- Інститутом проблем виховання АПН України,

- Інститутом педагогіки АПН України,

- Інститутом засобів навчання АПН України,

- Інститутом психології ім. Г.С.Костюка,

-Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи,

- Черкаським національним університетом ім Б.Хмельницького,

- Уманським державним педагогічним університетом ім П.Тичини.

Обмін досвідом науково-методичного супроводу експериментальної діяльності освітніх закладів, взаємна участь у науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, проблемних семінарах; консультування з питань здійснення пошуково-дослідницької діяльності науково-педагогічними працівниками інституту, публікація статей у журналі „Педагогічний вісник”, що випускається інститутом; читання лекцій, проведення спецкурсів – ось далеко не повний перелік форм нашої співпраці з вищеназваними установами. Ми відкриті для співробітництва й з іншими науковими установами, оскільки це дає змогу науково-методичним працівникам інституту здійснювати власну діяльність на рівні вимог сьогодення.


Схожі:

4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної...
Чернівецької області та з метою висвітлення науково-практичних результатів щодо сучасного стану та напрямів розвитку інноваційної...
Комплексному експерименті Академії педагогічних наук України «Освітній...
Т.І. Шамової та інших, при тісному співробітництві та науковому керівництві Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної...
Дослідно-експериментальної роботи
Програма І підготовчого етапу, строком виконання на вересень 2011 – червень 2012, що передбачала виконання таких положень, як
Особливості педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти
Стаття присвячена проблемі педагогічної комунікації в системі післядипломної освіти. Подається теоретичне обгрунтування сутності,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
«Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» та з метою подальшого розвитку інформаційного освітнього простору,...
НАКАЗ
Положенням про районний методичний кабінет, відповідно до плану роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Элементы библиографического описания на русском языке Захарченко...
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
«Корекційна освіта: історія, сучасність та перспектива розвитку»
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4» про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за...
Таврійський вісник освіти
Засновник: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Таврійський вісник освіти
Засновник: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка