Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) 


НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) 
Сторінка2/4
Дата14.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
1   2   3   4

Право зовнішніх зносин

Зовнішні зносини в сучасному світі. Органи зовнішніх зносин держави. Дипломатичні представництва, їх функції та порядок утворення. Правова природа дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети дипломатичних представництв. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети. Консульські представництва, їх функції та порядок утворення. Привілеї та імунітети консульських представництв. Особисті консульські привілеї та імунітети. Спеціальні місії. Привілеї й імунітети спеціальних місій та їх персоналу. Зовнішні зносини за участю міжнародних міжурядових організацій. Привілеї й імунітети органів зовнішніх зносин міжнародних організацій та їх персоналу.

Міжнародні організації. ООН

Поняття та ознаки міжнародної міжурядової організації. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Класифікація міжнародних міжурядових організацій. Організація Об'єднаних Націй: цілі, принципи, структура. Організація з безпеки і співробітництва в Європі: установчі документи, цілі, головні органи. Організація Північноатлантичного договору: цілі, принципи, структура. Рада Європи: цілі, принципи, структура. Співдружність Незалежних Держав: установчі документи, особливості міжнародно-правового статусу, головні органи.

Право Європейського Союзу

Правова природа Європейського Союзу. Організаційна структура Європейського Союзу. Правовий статус держав-членів у Європейському Союзі. Громадянство ЄС. Джерела права Європейського Союзу. Особливості права Європейського співтовариства. Перша опора ЄС: економічне і соціальне співробітництво в рамках Європейських співтовариств. Друга опора ЄС: спільні закордонна політика і політика безпеки. Третя опора ЄС: співпраця в галузі поліцейського і судового співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Міжнародне право прав людини

Виникнення і розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі прав людини. Природність і невід'ємність прав людини та основних свобод і можливість їх обмеження. Універсальні і спеціальні права людини в міжнародному праві, їх поняття, призначення, зміст. Міжнародно-правовий захист осіб, що належать до певних груп населення. Універсальні організаційно-правові засоби міжнародного захисту прав людини (конвенційні, в рамках міжнародних міжурядових організацій). Європейський суд з прав людини: юрисдикція, судоустрій, процедура звернення.

Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції

Розвиток міжнародного регулювання питань юрисдикції. Міжнародно-правове регулювання загальних питань конфлікту юрисдикцій у різних територіальних просторах. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Міжнародне кримінальне право. Міжнародна кримінальна відповідальність. Поняття та види міжнародних злочинів. Міжнародні кримінальні судові органи (Міжнародний кримінальний суд, Міжнародні кримінальні трибунали щодо колишньої Югославії та Руанди): застосовне право, юрисдикція, судоустрій, процедура провадження. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональними злочинами. Уніфікація кримінального законодавства держав. Міжнародне співробітництво в галузі кримінального процесу. Екстрадиція.

Міжнародне право в період збройних конфліктів

Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного права збройних конфліктів. Сфера застосування права збройних конфліктів. Учасники збройних конфліктів. Обмеження засобів і методів ведення війни. Міжнародно-правовий захист жертв війни, цивільних об'єктів і культурних цінностей. Міжнародний рух Червоного Хреста. Захист емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів неміжнародного характеру.

Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

Проблема міжнародної військової безпеки та визначення міжнародно-правових принципів її забезпечення. Міжнародно-правові нормативні засоби забезпечення міжнародної безпеки. Організаційно-правові засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки). Матеріальні засоби забезпечення міжнародної безпеки. Заходи зміцнення довіри і міжнародний контроль обмежень озброєнь і роззброєння.

Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин

Поняття міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Принципи міжнародного економічного права. Правові режими, що надаються державами для регулювання зовнішньоекономічних відносин. Система міжнародних економічних організацій. Світова організація торгівлі (СОТ). Міжнародне економічне співробітництво в рамках СНД. Економічний союз СНД. Економічний суд СНД.

4. ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Поняття й особливості міжнародного публічного права (для самостійного вивчення)

План

1.  Поняття та сутність міжнародного права.

2.      Особливості міжнародного права, які відрізняють його від національного права.

3.      Роль міжнародного права в провадженні зовнішньої політики держави.

Рекомендована література

Буроменський М.В. Зовнішньополітична доктрина України: чи відповідають плани сподіванням // Права людини в Україні. – Вип. 2. – К. – 1993. – С. 11-14.

Гаврилов В.В. Роль и значение современного международного права в регулировании международных отношений // Международ, публич. и част, право. – 2002. – № 3. – С. 3-8.

Мережко А. Международное право, государство и анархия в XXI веке // Укр. часопис міжнар. права. – 2003. – № 2. – С. 5-14.

Ржевська В. Воля для Іраку: міжнародна-правова ретроспектива // Укр. часопис міжнар. права. – 2003. – № 3. – С. 5-17.

Тема 2. Становлення та розвиток міжнародного права (для самостійного вивчення)

План

1. Розвиток науки міжнародного права у Харківському університеті до 1917р.

2.      Харківська школа міжнародного права за радянських часів.

3.      Сучасний етап розвитку Харківської школи міжнародного права.

Рекомендована література

Антологія української юридичної думки. В 10-ти т. Т.8: Міжнародне право / В.Н. Денисов, К.О. Савчук. – К.: Вид. Дім Юрид. книга, 2004. – С. 36 – 108, 187 – 264, 383 – 440, 509 – 567.

Каченовский Д.И. Курс международного права (Харьков, 1863) // Золотой фонд рос. науки международ, права. Т. 1. – М.: Международ, отношения, 2007. – С. 39 – 166.

Семенов B.C., Ульянова Н.Н Первый русский курс международного права // Сов. ежегодник международ, права, 1960. – М.: Наука, 1961. – С. 243 – 256.

Тарасов О.В. О рукописи курса "Право народов" (середина XIX в.) // Пробл. законності. – 2001. – Вип. 48. – С. 169 – 175.

Т е м а 3. Суб' єкти міжнародного права

План

1.      Поняття суб'єкта міжнародного права. Класифікації суб'єктів міжнародного права.

2.      Національно-визвольні рухи (нації, народи, що виборюють незалежність) як суб'єкти міжнародного права. Право націй на самовизначення.

3.      Держава як суб'єкт міжнародного права. Державний суверенітет: історія розвитку та сучасність.

4.      Поняття міжнародно-правового визнання та його юридичне значення. Основні теорії визнання. Види і форми міжнародного визнання. Практика застосування інституту визнання в сучасних міжнародних відносинах.

5.      Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації, адміністративно-територіальних одиниць.

6.      Міжнародні міжурядові організації як суб'єкти міжнародного права.

7.      Питання про визнання міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб, транснаціональних корпорацій (ТНК), міжнародних неурядових організацій.

8.  Правонаступництво держав у міжнародному праві.

Рекомендована література

Тарасов О.В. Персоноцентризм как метод юридической науки // Суспільство і політичні інститути в умовах трансформації та реформ: XXI Харківські політологічні читання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – X.: НЮАУ, 2008. – С. 234-236.

Тарасов О.В. Международная правосубъектность индивида в трудах древнегреческих мыслителей // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 64. – С. 199 – 206.

Тарасов О.В. Проблема субъекта международного права в работах ученых-юристов Харьковской школы XIX – начала XX вв. // Пробл. законності. – X.: Нац.юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. – С. 222 – 226.

Т е м а 4. Джерела та норми в міжнародному праві

План

1.     Поняття джерела міжнародного права. Основні й допоміжні джерела.

2.     Міжнародні договори:

а) поняття, класифікація і структура міжнародних договорів;

б)  стадії укладення міжнародних договорів;

в)  застереження до міжнародних договорів;

г) тлумачення міжнародних договорів.

3.     Міжнародні звичаї: поняття, застосування, тенденції розвитку.

4.     Застосування норм міжнародних договорів і звичаїв у внутрішньому правопорядку України.

5.     Загальні принципи права.

6.     Судові прецеденти. Роль доктрини у міжнародному праві.

7.     Резолюції міжнародних міжурядових організацій і міжнародних конференцій. Поняття "м'якого" міжнародного права.

Рекомендована література

Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Укр. часопис міжнар. права. – 2006. – № 2. – С. 17-22.

Щокін Ю.В. Формування міжнародно-правових звичаїв: розмежування понять „практика" і opinio juris // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2005. – № 4 (43). –С. 135 – 144.

Щокін Ю.В. Суб'єктивний елемент міжнародно-правового звичаю як теоретичне узагальнення міжнародного практичного досвіду // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 188 – 197.

Щокін Ю.В. Роль міжнародно-правових звичаїв у формуванні імперативних норм міжнародного права // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 1 (48). –С. 242 – 251.

Щокін Ю.В. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 158-167.

Т е м а 5. Взаємодія міжнародного і національного права (для самостійного вивчення)

План

1.      Теорії взаємодії міжнародного і національного права.

2.      Взаємовплив міжнародного і національного права.

3.      Законодавство України і міжнародне право.

Рекомендована література

Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006. – 672 с.

Тарасов O.B. Міжнародно-правові наслідки застосування ч. 1 ст. 151 Конституції України // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип.34. – С. 35-40.

Щокін Ю.В. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 158-167.

Т е м а 6. Відповідальність у міжнародному праві

План

Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової План

1.      Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової відповідальності.

2.      Класифікація міжнародних правопорушень.

3.      Форми відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням.

Рекомендована література

Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. – К.: Вища шк., 1976. – 267 с.

Лукашук И.И. Право международной ответственности. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с.

Т е м а 7. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

План

1.   Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

2.      Правові засоби вирішення спорів (Міжнародний суд ООН, Постійна палата третейського суду, Міжнародний трибунал з морського права, Трибунал з позовів між Іраном та СІНА).

3.      Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами.

Рекомендована література

Марусин И.С. Физические лица в международных судах. – СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. – 296 с.

Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. – М.: Междунар. отношения, 1984. – 176 с.

Дмитрієв А. Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 11. – С 123- 125.

Т е м а 8. Право міжнародних договорів

План

1.      Поняття і класифікація міжнародних договорів.

2.      Стадії укладення міжнародного договору.

3.      Реєстрація та опублікування договорів.

4.      Тлумачення міжнародних договорів.

Рекомендована література

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2-х т. Т. 1. – М.: Волтерс Клувер, 2004.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2-х т. Т. 2. – М.: Волтерс Клувер, 2006.

Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К.: Юрид. думка, 2005. – 424 с.

Перевезенцев О.Ю. Міжнародно-правове регулювання інституту правонаступництва держав щодо міжнародних договорів. – К.: Знання, 2007. – 262 с.

Т е м а 9. Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів (для самостійного вивчення)

План

1.      Об'єкт оренди і орендна плата за угодами між Україною і Російською Федерацією 1997 р.

2.      Статус Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

3.      Строк оренди і підстави припинення оренди за угодами між Україною і Російською Федерацією 1997 р.

Рекомендована література

Заява голови Ради Безпеки ООН від 20 липня 1993 р. / Міжнародне право в документах // За заг. ред. М.В. Буроменського. – 2-е вид., виправл. і доповн. – X.: Мачулін, 2006. – С. 78 – 79.

Угода між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (від 28травня 1997 р.)

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов' язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (від 28 травня 1997 р.)

Буроменський М.В. Зовнішньополітична доктрина України: чи відповідають плани сподіванням // Права людини в Україні. – Вип. 2. – К. – 1993. – С. 11- 14.

Стешенко В.М. Оренда території в міжнародному публічному праві // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 41. – С. 208 – 212.

Стешенко В.М. Оренда території України за угодами між Україною і Росією 1997 року // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. –С. 226 – 231.

Стешенко В.М. Особливості оренди території України за угодами між Україною і Росією 1997 року. // Укр. державність: пробл. історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури: Зб. наук, праць: В 2-х т. Т.1. – Миколаїв – Одеса: Тетра, 2001. – С. 302 – 306.

Т е м а 10. Міжнародно-правовий режим морського простору (для самостійного вивчення)

План

1. Міжнародно-правове поняття континентального

2. Правовий режим континентального шельфу. Законодавство України про континентальний шельф.

Рекомендована література

Дмитриченко І.В. Міжнародно-правові аспекти розмежування морських просторів України з сусідніми державами // Держава і право: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – К: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С.475-482.

Шемякін О., Благодельський С. Міжнародно-правові основи режиму континентального шельфу України // Право України. – 2002. – №3. – С. 158-161.

Шемякін О., Короткий Т. Про делімітацію континентального шельфу між Україною та Румунією // Право України – 1998. – № 9. – С. 85-88.

Т е м а 11. Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору (для самостійного вивчення)

План

1.      Загальні засади міжнародно-правового регулювання космічного простору.

2.      Космічний простір і небесні тіла.

3.      Космічні об'єкти.

4.      Космонавти.

Рекомендована література

Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (Москва, Вашингтон, Лондон, 27 січня 1967 р.) / Міжнародне право в документах // За заг. ред.М.В. Буроменського. – 2-е вид., виправл. і доповн. – X.: Мачулін, 2006. – С. 117-119.

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. – X.: Консум, 2000. – 592 с.

Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право: В 2-х т. Т.2: Кн. 3: Международные отношения. / Пер. с фр. – К.: Сфера, 2001. – С. 320-327.

Т е м а 12. Право зовнішніх зносин

План

1.      Державні органи зовнішніх зносин: поняття, класифікація, компетенція.

2.      Дипломатичні представництва: функції, порядок утворення, класи. Порядок призначення та відкликання голів дипломатичних представництв.

3.      Привілеї та імунітети дипломатичних представництв.

4.      Привілеї та імунітети персоналу дипломатичних представництв.

5.      Консульства: функції, порядок утворення, привілеї та імунітети.

6.      Особливості привілеїв та імунітетів персоналу консульських закладів.

Рекомендована література

Право зовнішніх зносин: Зб. док. / Упоряд. Ю.В. Алданов, І.М. Забара, В.І. Резніченко. – К.: Вид. дім "Промені", 2003. – 784 с.

Репецький В. Дипломатичне і консульське право: Під-руч. – Л.: Бильбос, 2002. – 352 с.

Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990). – К.: Либідь, 2006. – 768 с.

Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К.: Либідь, 2004. – 248 с.

Т е м а 13. Міжнародні організації. ООН

План

1. Поняття, класифікація, функції міжнародних організацій.

2. Організація Об'єднаних Націй:

а)  цілі і принципи діяльності;

б)  організаційна структура;

в)  напрямки реформування.

3. Рада Європи:

а) цілі і принципи діяльності, членство;

б) головні органи.

4. Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі:

а)  історія становлення та розвитку;

б)  цілі, принципи, членство, структура.

5. Співдружність Незалежних Держав:

а)  історія становлення та розвитку, статутні документи, проблеми визначення міжнародної правосуб'єктності;

б)  цілі, принципи, членство, структура;

в)  особливий статус України.

НАТО:

а) цілі і принципи діяльності, членство;

б) головні органи.

Рекомендована література

Статут Організації Об'єднаних Націй 1945 р.

Дмитрієв А. Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів в історії міжнародного права // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 11. – С. 123- 125.

Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН: организация, цели, практика. – М.: Междунар. отношения, 1971. – 160 с.

Крылов СБ. Международный Суд Организации Объединенных Наций. – М.: Юрид. лит., 1958. – 168 с.

Энтин М.Л. Международные судебные учреждения: Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров. – М.: Междунар. отношения, 1984. – 176 с.

Т е м а 14. Право Європейського Союзу (для самостійного вивчення) План

План

1.      Основні напрямки співробітництва між Україною і Європейським Союзом.

2.      Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.  Перспективи співробітництва.

Рекомендована література

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 року // Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005. – С. 132-180.

Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21.11.2002 р. 228-ІV // Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005. – С. 216-226.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV //Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред. М.В. Буроменського. – Основи права Європейського Союзу: Нормат. матеріали / За заг. ред.М.В. Буроменського. – X.: Яшма, 2005.  – С. 227-236.

Тема 15. Міжнародне право прав людини (для самостійного вивчення)

План

1.   Підстави утворення і правова основа діяльності Ради ООН з прав людини.

2.      Мандат і функції Ради ООН з прав людини.

3.      Склад Ради ООН з прав людини.

Рекомендована література

Генеральная Ассамблея ООН создала Совет по правам человека // Права людини. – 2006. – № 7. – С. 2.

Бурлак О.В. Визначення правового статусу актів міжнародних організацій стосовно національних установ із захисту й заохочення прав людини // Часопис Київ. ун-ту права. – 2007. – №3. – С. 187-192.

Овсюк О.М. Рада ООН з прав людини // Часопис Київ. ун-ту права. – 2007. – №3. – С. 144-151.

Лукьянцев Т.Е. К вопросу о повышении эффективности функционирования договорных органов по правам человека // Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 27-34.

Т е м а 16. Міжнародно-правове регулювання питань юрисдикції (для самостійного вивчення)

План

1.      Історія міжнародної кримінальної юстиції.

2.      Юрисдикція щодо злочинів, суб'єктів відповідальності, простору і часу дії Міжнародного кримінального суду. Комплементарність.

3.      Судоустрій Міжнародного кримінального суду.

4.      Проблема ратифікації Римського Статуту Міжнародного кримінального суду Україною.

Рекомендована література

Римский Статут Международного уголовного суда // Действующее международное право: В 2-х т. Т.1 / Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Международ, отношения, 2002. – С. 334.

Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римському Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) № З-в/2001 від 11 липня 2001 р.) // Вісн. Конституц. Суду України. –2001. – № 4. – С. 35-48.

Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. – М.: Закон и право: Юнити, 1994.

Касинюк О.В. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Право України. – 2005. – № 3. – С. 144-147.

Касынюк О.В. Новое в выдаче и передаче обвиняемых (осужденных) по современному международному праву // Пробл. законності. – X.: Нац. юрид. акад.України, 2002. – Вип. 56. – С. 188-196.

Український часопис міжнародного права. Спеціальний випуск: "Міжнародний кримінальний суд". – 2003. – № 4.

Т е м а 17. Міжнародне право в період збройних конфліктів

План

1.      Поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного права в період збройних конфліктів.

2.      Сфера застосування міжнародного права в період збройних конфліктів.

3.      Учасники збройного конфлікту. Найманці.

4.      Заборонені засоби та методи ведення війни.

5.      Міжнародний захист жертв збройних конфліктів та цивільних об'єктів.

6.      Міжнародний рух Червоного Хреста.

7. Міжнародно-правове регулювання ведення збройних конфліктів не міжнародного характеру.

Рекомендована література

Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. – 3-е изд., испр. – М.: МККК, 2003. – 344 с.

Международное право. Ведение военных действий. Сб. Гаагских конвенций и иных междунар. док. – 3-е изд., испр. – М.: МККК, 2001. – 336 с.

Защита лиц и объектов в международном гуманитарном праве: Сб. статей и док. – М.: МККК, 1999. – 376 с.

Кальсховен Ф. Ограничения методов и средств ведения войны. – 2-е изд, испр. – М.: МККК, 1999. – 232 с.

Калугин В.Ю. Курс международного гуманитарного права. – Минск: Тесей, 2006.

Тема 18. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

План

1.      Міжнародно-правові нормативні засоби забезпечення міжнародної безпеки.

2.      Організаційно-правові засоби забезпечення міжнародної безпеки (системи міжнародної безпеки).

3.      Заходи зміцнення довіри і міжнародний контроль обмежень озброєнь і роззброєння.

Рекомендована література

Всеобъемлющая международная безопасность. Международно-правовые принципы и нормы / Отв. ред. Б.М. Клименко. – М.: Международ, отношения, 1990. – 328 с.

Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. К.: Вид. дім "Промені", 2005. – 224 с.

Ржевська B.C. Право держави на самооборону міжнародна безпека. – К.: Вид. дім "Промені", 2005. – 256 с.

Тема 19. Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин (для самостійного вивчення)

План

1.  Правова основа, сфера діяльності та функції Світової організації торгівлі.

2.      Організаційна структура COT.

3.      Механізм вирішення спорів COT.

Рекомендована література

Марракеська угода про заснування Світової організації торгівлі 1994 р.

Азаров О.М. Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади). – Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 18 с.

Григорян С. Организационно-правовые основы и особенности Всемирной торговой организации (ВТО) // Государство и право. – 2000. – № 2.

Мальський О.М., Ягольник А. М. Міжнародне торговельне право: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 595 с.

Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.
1   2   3   4

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка