Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) 


НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) 
Сторінка1/4
Дата14.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)

 

 





Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" (відповідно до вимог ЕСТв) / Уклад.: М.В. Буроменський, О.В. Тарасов, Ю.В. Щокін та ін. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2008. - 47 с.

 

 

Укладачі: М.В. Буроменський, О.В. Тарасов, Ю.В. Щокін, О.В. Сенаторова, В.М. Стешенко

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 6 від 29.09.2008 р.)

 

© Національна юридична академія України, 2008

1. ВСТУП

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

4. ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

6. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

1. ВСТУП

Навчальна дисципліна „Міжнародне право" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство". Міжнародне право - це особлива правова система, основне призначення якої – забезпечення міжнародного миру та безпеки, встановлення правових відносин між народами та сталий розвиток міжнародного співтовариства у політичній, економічній, духовно-культурній та інших сферах діяльності. При вивченні цієї дисципліни студенти отримають знання з історії, теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб'єктами міжнародного права, а також з імплементації міжнародно-правових зобов'язань України у національний правопорядок.

У межах навчального курсу вивчаються: поняття й особливості міжнародного публічного права; історія становлення та розвиток міжнародного права; суб'єкти міжнародного права; джерела міжнародного права; взаємодія міжнародного та національного права; право міжнародних договорів; право зовнішніх зносин; право міжнародних організацій; міжнародне право прав людини та інші галузі міжнародного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Міжнародне право" студенти повинні:

- знати поняття "міжнародне право" як поняття правової системи, науки, навчальної дисципліни; основні етапи становлення та розвитку міжнародного права; коло суб'єктів міжнародного права; систему джерел міжнародного права; механізми імплементації норм міжнародного права у національні правопорядки держав; порядок укладання, функціонування, припинення та зупинення дії міжнародних договорів; підстави, види та форми міжнародно-правової відповідальності держав та індивідів; міжнародно-правовий режим морського, повітряного, космічного просторів; міжнародно-правові підстави зміни державної території; порядок здійснення дипломатичних та консульських зносин; специфіку правового статусу міжнародних організацій; особливості міжнародно-правового захисту правлюдини; основи міжнародного права в період збройних конфліктів;

- вміти проводити поглиблений науковий аналіз, зокрема порівняльно-правовий, міжнародного права та національного права України, навчально-методичної та наукової літератури з міжнародного права; визначати особливості та спільні закономірності розвитку загального та регіонального міжнародного права; формулювати ключові поняття та терміни міжнародного права.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

п/п

Тема

Всьогогод

У тому числі

лекції

семінари

самостійна та індивідуальна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальна частина міжнародного права – 30 год

1

Поняття й особливості міжнародного публічного права

3

2



1

2

Становлення та розвиток міжнародного права

3

2



1

3

Суб'єкти міжнародного права

6

2

2

2

4

Джерела та норми в міжнародному праві

6

2

2

2

5

Взаємодія міжнародного і національного права

3

2



1

6

Відповідальність у міжнародному праві

6

4



2

7

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

3

2



1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Особлива частина міжнародного права – 46 год

8

Право міжнародних договорів

6

4



2

9

Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів

3

2



1

10

Міжнародно-правовий режим морського простору

3

2



1

11

Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору

1





1

12

Право зовнішніх зносин

7

2

2

3

13

Міжнародні організації. ООН

5

2

2

1

14

Право Європейського Союзу

1





1

15

Міжнародне право людини

3

2



1

16

Міжнародне-правове регулювання питань юрисдикції

3

2



1

17

Міжнародне право в період збройних конфліктів

8

4

2

2

18

Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами

5

4



1

19

Міжнародно-правове регулювання міжнародних економічних відносин

1





1

Індивідуальна робота

6

 

 

 

Разом

82

40

10

26

 


ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (протокол № 3 від 22.10.2004 р.)

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

Розділі. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Поняття й особливості міжнародного публічного права

Виникнення міжнародного права. Сутність міжнародного права. Визначення міжнародного права. Функції міжнародного права. Характеристика міжнародного права. Особливості сучасного міжнародного права. Система міжнародного права. Державні інтереси, політика і міжнародне право. Право і справедливість. Міжнародне право і процес глобалізації.

Становлення та розвиток міжнародного права

Періодизація розвитку міжнародного права. Розвиток міжнародного права від найдавніших часів до Вестфальського конгресу 1648 р. Міжнародне право між Вестфальським конгресом і епохою Великої Французької революції (рубіж XVIII-XIX ст.). Розвиток міжнародного права від епохи Великої Французької революції до створення Версальської системи. Міжнародне право від створення Версальської системи до наших днів (сучасна епоха).

Суб'єкти міжнародного права

Поняття суб'єкта міжнародного права. Класифікація суб'єктів міжнародного права. Національно-визвольні рухи (нації, народи, що виборюють незалежність) як суб'єкти міжнародного права. Право націй (народів) на самовизначення. Держава як суб'єкт міжнародного права. Державний суверенітет: історія розвитку та сучасність. Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації, адміністративно-територіальних одиниць. Державоподібні утворення (Ватикан, вільні міста та ін.). Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Питання про визнання міжнародної правосуб'єктності міжнародних неурядових організацій та транснаціональних корпорацій (ТНК). Людина у міжнародному праві.

Джерела та норми в міжнародному праві

Поняття і види джерел в міжнародному праві. Міжнародні угоди. Міжнародно-правовий звичай. Загальні принципи права, що визнаються цивілізованими націями. Рішення міжнародних і національних судів. Доктрина. "М'яке" міжнародне право. Питання про юридичну силу резолюцій міжнародних міжурядових організацій. Односторонні акти держав. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Ієрархія норм міжнародного права.

Взаємодія міжнародного і національного права

Питання про співвідношення міжнародного і національного права. Теорії взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права. Вплив міжнародного права на національне право. Вплив національного права на міжнародне право. Питання про виключну внутрішню компетенцію держави. Українське законодавство про співвідношення міжнародного і українського права.

Відповідальність у міжнародному праві

Поняття, цілі, принципи та джерела міжнародно-правової відповідальності. Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави міжнародно-правової відповідальності. Концепція об'єктивної відповідальності в міжнародному праві. Ознаки міжнародного правопорушення. Класифікація міжнародних правопорушень. Відмежування правопорушень від схожих (суміжних) діянь. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності. Форми відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням. Міжнародно-правова відповідальність за правомірну діяльність (абсолютна або об'єктивна відповідальність, відповідальність за ризик).

Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Історія виникнення і характеристика змісту зобов'язання мирного вирішення міжнародних спорів. Поняття міжнародного спору. Класифікація міжнародних спорів. Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Дипломатичні способи врегулювання спорів. Правові засоби вирішення спорів (Міжнародний суд ООН, Постійна палата третейського суду, Міжнародний трибунал з морського права, Трибунал з позовів між Іраном та США). Вирішення спорів у межах регіональних міжнародних організацій. Вирішення міжнародних спорів між державами та юридичними і фізичними особами.

Розділ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Право міжнародних договорів

Поняття та джерела права міжнародних договорів. Поняття і класифікація міжнародних договорів. Стадії укладення міжнародного договору. Реєстрація та опублікування договорів. Тлумачення міжнародних договорів. Припинення міжнародних договорів і зупинення їх дії.

Загальні питання міжнародно-правового регулювання територіальних просторів

Поняття і види території в міжнародному публічному праві. Державна територія. Державні кордони (встановлення, делімітація, демаркація). Правові підстави зміни державної території. Заборона застосування сили або погрози силою щодо території держави. Принципи територіальної цілісності і недоторканності й непорушності державних кордонів. Протиправні зміни державної території. Оренда території. Державна територія з міжнародно-правовим режимом. Міжнародно-правовий режим рік і озер. Режим судноплавства по Дунаю.

Міжнародно-правовий режим морського простору

Виникнення та розвиток міжнародного морського права. Поняття міжнародного морського права. Міжнародно-правовий статус та режим морських просторів. Внутрішні морські води. Територіальне море. Прилегла зона. Правовий режим виключної економічної зони. Континентальний шельф. Поняття відкритого моря і його свободи. Прапор судна. Морське дно. Морські протоки. Міжнародні канали. Питання про міжнародно-правовий режим Антарктики.

Міжнародно-правовий режим повітряного і космічного простору

Поняття, принципи та джерела міжнародного повітряного права. Правовий режим повітряного простору України. Польоти в міжнародному повітряному просторі. Комерційна діяльність у міжнародних повітряних сполученнях. Міжнародна організація цивільної авіації (МОЦА=ІКАО). Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору. Космічний простір і небесні тіла. Космічні об'єкти. Космонавти.
  1   2   3   4

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка