Харківський національний університет внутрішніх справ


Скачати 229.76 Kb.
НазваХарківський національний університет внутрішніх справ
Дата17.03.2013
Розмір229.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справНавчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Податкове право»

Харків - 2012


Рекомендовано до друку

Методичною радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

від “____”____________ 20__ р.

протокол №___

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 26 с.


Укладачі: О.П. Гетманець, д. ю. н, професор, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ННІПМК ХНУВС (загальна редакція; методичні рекомендації до тем 1,6,7);

Л.В. Фалько, викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності ННІПМК ХНУВС (методичні рекомендації до тем 2-5,8,9).
Рецензенти:

Монаєнко А.О. доктор юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Запоріжського класичного приватного університету;

Мельник Р.С., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ.

Обговорено на засіданні кафедри “__”______ 2011 року

протокол №


© Гетманець О.П., Фалько Л.В., 2011

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011І. Цільова настанова.В сучасних умовах податки, з одного боку, є головним джерелом державних доходів, а з іншого – суттєвим важелем державного впливу на економічні процеси в країні та інтереси суб’єктів господарювання і фізичних осіб. За таких умов сфера податкових відносин є надзвичайно важливим об’єктом правового регулювання, як інструменту державного управління економікою. Розвиток економіки України, удосконалення правого регулювання бюджетної сфери та господарської діяльності ставить додаткові завдання перед вищими навчальними закладами, які спеціалізуються на підготовці фахівців юридичної спеціальності. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність засвоєння базових знань, потрібних для вивчення механізмів оподаткування та особливостей податкових правовідносин.

Під час ознайомлення з навчальною дисципліною «Податкове право» передбачається вивчення правовідносин в сфері оподаткування та ознайомлення з правовим механізмом їх регулювання. Податкове право є складним інститутом фінансового права, певним елементом його системи. Як наслідок, головною передумовою успішного розуміння навчальної дисципліни «Податкове право» є попереднє якісне засвоєння дисципліни «Фінансове право».

У цій програмі запропоновано основні матеріали у сфері правового забезпечення податкових відносин, освоєння яких сприятиме формуванню у студентів ефективного підходу до аналізу податків як правового явища, вмінню встановлювати юридичні аспекти податків, чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права й обов’язки їх учасників. Для цього у програмі подається загальна характеристика податкової системи, нормативно-правових актів в сфері регулювання оподаткування, розглядається специфіка правового статусу суб’єктів податкових правовідносин. Особлива увага приділяється механізму справляння податків, здійснення податкового контролю та особливості притягнення до відповідальності за вчинення податкових правопорушень.

Метою викладення навчальної дисципліни Податкове право є систематизація основних положень науки податкового права та нормативного регулювання податкових відносин з урахування положень Податкового кодексу України, особливостей застосування норм фінансового, адміністративного, кримінального та господарського законодавства у податкових правовідносинах; орієнтування студентів на їх поглиблене вивчення; сприяння формуванню у студентів теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо аналізу норм чинного законодавства і застосуванням цих норм на практиці.

Вивчаючий повинен знати:

 1. понятійний апарат науки податкового права;

 2. систему та ієрархію податкового законодавства України та норм міжнародного податкового права;

 3. сутність та принципи побудови податкової системи України, її основні елементи;

 4. правовий статус учасників податкових правовідносин, реалізацію та захист прав та інтересів платників податків та держави;

 5. правовий механізм податку, його елементи;

 6. правовий режим справляння, стягнення та забезпечення сплати обов’язкових платежів податкового характеру;

 7. організаційно-правові засади податкового контролю, систему та повноваження контролюючих органів в сфері оподаткування;

 8. поняття та види податкових правопорушень, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

 9. правові засади та особливості справляння окремих видів податків з юридичних та фізичних осіб.


Вивчаючий повинен вміти:


 • вчасно і правильно використовувати основні категорії та поняття податкового права, податкову систему і джерела податкового права в юридичній і господарської діяльності;

 • аналізувати та використовувати положення нормативно-правових актів у практичній діяльності, визначати юридичну силу нормативно-правових актів та їх пріоритетність в урегулюванні конкретних спірних відносин в сфері оподаткування;

 • орієнтуватись у співвідношенні прав, обов’язків та повноважень органів державної податкової служби, митних та правоохоронних органів, фінансових установ та платників податків, забезпечувати реалізацію та захист прав та інтересів всіх учасників податкових правовідносин;

 • оцінювати законність заходів податкових органів, визначати відповідність вимогам законодавства індивідуальних актів податкового контролю;

 • володіти основами вирішення податкових спорів та конфлікту інтересів у податкових правовідносинах;

 • здійснювати правову кваліфікацію діянь, що містять ознаки правопорушень та злочинів в сфері оподаткування та перевіряти правильність визначення та розрахунків фінансових санкцій за порушення в системі оподаткування;

 • мати уявлення щодо правового механізму податків та зборів, які складають національну податкову систему;

 • розуміти особливості та оцінювати доцільність і ефективність застосування податкових режимів та пільг.


ІІ. Організаційно-методичні вказівки.
Методика викладання навчальної дисципліни «Податкове право» спрямоване на поглиблене засвоєння та закріплення знань з навчальної дисципліни «Фінансове право».

Для забезпечення вивчення «Податкового права» обсяг матеріалу поділено на дві частини: перша - «Загальна частина», у якій закріплюється основні положення правового регулювання та контролю податкових правовідносин та друга – «Особлива частина», в якій аналізується податковий механізм та особливості справляння окремих податків та зборів.

В першій частині надається матеріал щодо змісту принципів формування та особливостей податкової системи України, специфіки податкових правовідносин, здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності за податкові правопорушення. В другій частині аналізуються питання щодо особливостей визначення та справляння окремих видів податкових платежів.

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється шляхом проведення лекційних та семінарських занять, модульного контролю і самостійної роботу студентів шляхом підготовки рефератів, тематичних докладів, аналізу нормативно-правових актів у сфері оподаткування та вирішення практичних завдань.

Структура курсу «Податкове право» складається з двох частин, одного модуля і розрахована на аудиторну та самостійну роботу.

Для досягнення завдань, вказаних у цільовій настанові, робочою навчальною програмою передбачені наступні форми навчальної роботи як:

- лекції;

- семінарські заняття;

- самостійна робота студента;

- підсумковий модульний (тестовий) контроль ;

- залік.

Передбачена самостійна робота студентів з використанням підручників, нормативно-правових актів, науково-методичної літератури, інформації з мережі Internet, судової практики. За власним бажанням студенти можуть залучатися до участі в наукових гуртках, науково-практичних конференціях.

Порядок підготовки та проведення семінарських занять визначається методичними вказівками та завданнями до семінарських занять, які розроблено окремо.


ІІІ. Зміст програми.


Вступ.

Предметом навчальної дисципліни „Податкове право” є правове регулювання суспільних відносин, що виникають під час визначення, справляння та адміністрування податкових платежів, податкового контролю та притягнення до відповідальності за податкові правопорушення

Основу вивчення зазначеної навчальної дисципліни складає чинне податкове законодавство, нормативно-правові акти інших галузей права, положення яких впливає на податкові правовідносини та правова доктрина фінансового права та його інститутів, цивільного, адміністративного, кримінального права та інших галузей права.

Певною мірою держава, кожен громадянин та суб’єкт господарювання є суб’єктами податкового права. Податкові надходження є основним джерелом формування державних та муніципальних доходів, та забезпечують реалізацію функцій держави та задоволення суспільних потреб. В той же час податкові відносини мають майновий характер та тісно пов’язані з реалізацією права власності, вчиненням правочинів та використанням об’єктів оподаткування. Динамічний розвиток податкового законодавства та складність й конфліктний характер врегульованих ним суспільних відносин зумовлюють актуальність викладання навчальної дисципліни «Податкове право» в рамках сучасної підготовки фахівців.
Зміст дисципліни розкривається у темах:

Тема 1. Податкове право, як інститут фінансового права.

Тема 2. Норми податкового права та податкові правовідносини.

Тема 3. Правовий механізм податку.

Тема 4. Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин.. Податковий обов’язок.

Тема 5. Податковий контроль.

Тема 6. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 7. Правове регулювання адміністрування прямих податків з юридичних та фізичних осіб

Тема 8. Правове регулювання адміністрування непрямих податків з юридичних та фізичних осіб

Тема 9. Правові засади спеціальних податкових режимів.
Всього годин – 54 (1,5 кредиту), у тому числі: лекції - 18, семінарські заняття – 10, самостійна робота - 26.

.
Семінарське заняття. №1. Норми податкового права та податкові правовідносини.

(2 год.)

Навчальні питання:

 1. Податкове право, як підгалузь фінансового права.

 2. Податкове законодавство України.

 3. Поняття, структура та класифікація податково-правових норм.

 4. Поняття, ознаки та особливості податкових правовідносин.


Додаткові питання:

 1. Предмет податкового права.

 2. Метод податкового права.

 3. Основні засади податкового законодавства.

 4. Податкове право як наука та навчальна дисципліна: поняття та предмет.

 5. Види податкових правовідносин.

 6. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин.

 7. Об’єкти податкових правовідносин.

 8. Суб’єктний склад податкових правовідносин. Повноваження.

 9. Зміст податкових правовідносин.

 10. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

 11. Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин.

 12. Міжнародне податкове право. Усунення подвійного оподаткування.

Теми для рефератів.

 1. Податкові правовідносини, як різновид фінансових правовідносин.

 2. Особливості санкцій фінансово-правових норм.

 3. Правовий статус іноземних платників податків в Україні.

 4. Податкове представництво.

 5. Стан сучасної науки податкового права.

 6. Характеристика Податкового кодексу України як основного нормативного акту податкового права.

 7. Співвідношення національного та міжнародного податкового законодавства.

 8. Засоби усунення подвійного оподаткування: світовий досвід.

 9. Особливості методу правового регулювання податкових відносин.


Завдання для самостійної роботи.

 1. Визначити систему податкового законодавства

 2. Проаналізувати зміст податкових угод про усунення подвійного оподаткування.

 3. Вибрати з нормативно-правових актів, які регулюють податкові відносини три норми, які відрізняються за змістом, методом регулювання, об’єктом регулювання, визначити їх структуру та проаналізувати врегульовані правовідносини за суб’єктним складом, визначити об’єкт, зміст та юридичний факт. Завдання виконуэться письмово.


Література:

 • нормативно – правові акти: 1-30 (опрацювати з огляду на пошук прикладів для відповідей на теоретичні питання теми)

 • юридична література: 1-5.


Семінарське заняття № 2.

Правовий статус суб’єктів податкових правовідносин. Податковий обов’язок. (2 год.)


 1. Поняття правового механізму податку та його зміст.

 2. Платники податків. Права та обов’язки.

 3. Система органів державної податкової служби та їх повноваження.

 4. Завдання податкової міліції.


Додаткові питання:

 1. Спільні та відмінні риси податків та зборів.

 2. Місце обов’язкових платежів податкового характеру в системі публічних доходів.

 3. Об’єкт оподаткування.

 4. База оподаткування.

 5. Види подвійного оподаткування та засоби усунення подвійного оподаткування.

 6. Класифікація податкових ставок.

 7. Податкові пільги: види, форми.

 8. Податковий період.

 9. Податковий облік.

 10. Податкова звітність.

 11. Правовий статус постійних представництв іноземних платників податків.

 12. Пов’язані особи в оподаткуванні.

 13. Податкові агенти.


Теми для рефератів.


 1. Правове регулювання елементів податку в України.

 2. Правовий статус платників податків.

 3. Правовий механізм взаємодії органів державної податкової служби і правоохоронних органів України.

 4. Правові засади визначення та виконання податкового обов’язку.Самостійна робота.

Варіант 1.

Визначити права та обов’язки платників податків, провести порівняння з правовим статусом представника та податкового агента..

Визначити види прямих податків та зборів та відобразити основні елементи податкового механізму.

Варіант 2. Визначити права та обов’язки податкових органів відповідно до Податкового кодексу України.

Визначити види непрямих податків та зборів та відобразити основні елементи податкового механізму.
Література:

 • нормативно – правові акти: 16, 17, 2, 9, 18, 27.

 • юридична література:1,3,4,5.Семінарське заняття № 3-4. Податковий контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.

(4 год.)
Навчальні питання:

 1. Податковий контроль: поняття та зміст. Види.

 2. Податковий борг. Джерела погашення податкового боргу платників податків.

 3. Засоби забезпечення та погашення податкового боргу.

 4. Перевірка, як спосіб здійснення податкового контролю.

 5. Поняття та види юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування

 6. Умови притягнення до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування.Додаткові питання:

 1. Система примусових заходів забезпечення виконання податкового обов’язку в Україні.

 2. Види та правовий порядок проведення податкових перевірок.

 3. Повноваження органів державної податкової служби при здійсненні податкового контролю.

 4. Повноваження органів податкової міліції при здійсненні податкового контролю.

 5. Права платників податків при здійсненні перевірок органами державної податкової служби.

 6. Правові основи діяльності контролюючих органів в сфері оподаткування.

 7. Правовий статус податкового керуючого та повноваження.

 8. Захист прав та інтересів учасників податкових правовідносин.

 9. Штраф як фінансова санкція за порушення законів з питань оподаткування

 10. Правові засади притягнення до відповідальності органи державної податкової служби.

 11. Види порушень законів з питань оподаткування

 12. .Правовий порядок оскарження рішень контролюючих органів в оподаткуванні.Теми для рефератів.

 1. Напрямки реформування системи контролюючих органів в оподаткуванні.

 2. Податкова міліція в системі правоохоронних органів України.

 3. Юридична відповідальність за порушення законів з питань оподаткування

 4. Повноваження податкової міліції, як суб’єкта податкового контролю.


Проблемні ситуації для самостійної роботи.
1. При проведенні камеральної перевірки приватного підприємства «Компас» була виявлена арифметична помилка у декларації з податку на прибуток, яка привела до заниження суми податкового зобов’язання у розмірі 125000 грн. Які порушення чинного податкового законодавства повинна встановити податкова інспекція та які санкції за ці порушення встановлюються чинним законодавством?

2. ТОВ «Європейські будматеріали» отримало письмовий запит Державної податкової інспекції в Дзержинському районі м. Харкова про надання податкової інформації та документального підтвердження з питань взаємовідносин з контрагентом ТОВ «Трансагент» за період 01.08.2010 р.-31.10.2010р. на підставі п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20, ст.ст.42 і 73 Податкового кодексу України.

ТОВ «Європейські будматеріали» на запит інформації та документів на надано, у зв’язку з чим начальником ДПІ в Дзержинському р-ні м. Харкова на підставі п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78 та ст.79 Податкового кодексу України, було призначено позапланову виїзну документальну перевірку суб’єкта господарювання.

Співробітники органу ДПС за місцезнаходженням платника податку надали копію наказу на проведення документальної позапланової перевірки охоронцю Петрову , який не допустив їх до приміщень підприємства для перевірки. По факту зазначених дій посадовими особами податкової служби було складено акт відмови від допуску на перевірку та протокол про адміністративне правопорушення відносно Петрова.

Дайте правову оцінку діям платника податків та податкового органу та надайте відповіді на запитання по варіантам

Варіант 1. В яких випадку платник податків зобов’язаний надавати інформацію податковому органу ?

Яким чином має бути оформлений запит податкового органу на надання інформацію?

Які є належні підстави для проведення позапланової документальної перевірки?

Визначте, які контрольні заходи може проводити податковий орган для дослідження відносин між суб’єктами господарювання?

Варіант 2.

Які документи повинні мати посадові особи органу ДПС для проведення виїзної документальної перевірки?

Зазначте умови допуску посадових осіб органу ДПС для проведення виїзної позапланової документальної перевірки?

Які наслідки не допуску посадових осіб органу ДПС для проведення виїзної позапланової документальної перевірки?

3. Заповнити акт документальної перевірки, податкове повідомлення рішення, акт фактичної перевірки, рішення про застосування фінансових санкцій.
Література:

 1. нормативно – правові акти:17,19,20

 2. юридична література:1-5.


Семінарське заняття. Заняття №5. (2 год.)
Навчальні питання:

 1. Механізм справляння та види прямих податків.

 2. Особливості та види непрямих податків.

 3. Правовий механізм єдиного податку.Додаткові питання:

 1. Правовий механізм справляння податку на прибуток підприємств.

 2. Правовий механізм справляння податку з доходів фізичних осіб.

 3. Правовий механізм справляння державного мита.

 4. Правовий механізм збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

 5. Правовий механізм екологічного податку.

 6. Правовий механізм та особливості справляння рентних платежів та зборів за використання ресурсів.

 7. Плата за землю

 8. Правовий механізм справляння податку на додану вартість.

 9. Правовий механізм справляння акцизного збору.

 10. Правовий механізм справляння мита та його види.

 11. Правовий механізм справляння податку на землю.

 12. Правовий механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку.

 13. Ресурсні платежі. Види та особливості стягнення.

 14. Правові підстави та порядок відшкодування ПДВ.

 15. Особливості контролю сплати непрямих податків.

 16. Специфіка мита, як обов’язкового платежу податкового характеру.Теми для самостійної роботи.

 1. Система прямих податків в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку.

 2. Правові засади оподаткування громадян в Україні.

 3. Правові засади оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Місце та значення ресурсних платежів в системі оподаткування в Україні.


Теми для рефератів.

 1. Порівняльна характеристика системи непрямих податків в Україні та ЄС. (інші країни за умови узгодження з викладачем)

 2. Загальні риси та відмінності прямого та непрямого оподаткування.

 3. Механізм порушень в стягненні ПДВ та правові засоби попередження та припинення цих порушень.

 4. Акцизи, як джерело формування доходів бюджетів.Література:

 • нормативно – правові акти: 3, 5, 15, 18 – 22, 25.

 • юридична література:1 – 5.Тестові завдання знаходяться в електронному вигляді на кафедрі.

ІV. Рекомендований перелік питань

з навчальної дисципліни “Податкове право ” для підготовки

до заліку

 1. Податкове право як інститут фінансового права.

 2. Предмет і метод податкового права.

 3. Особливості податкових правовідносин.

 4. Податково-правові норми. Джерела податкового права.

 5. .Загальна характеристика Податкового Кодексу України.

 6. Міжнародне податкове законодавство та усунення подвійного оподаткування.

 7. Податкова система.

 8. Поняття, ознаки та функції податку.

 9. Класифікація податків та зборів.

 10. Правовий механізм податку та його елементи.

 11. Поняття платника податків, його обов’язки і права.

 12. Правовий статус податкових агентів.

 13. Об’єкт оподаткування: поняття та види.

 14. Обчислення та сплата податків, податкові пільги.

 15. Податкова звітність: поняття та форми її реалізації.

 16. Правова природа податкового обов’язку.

 17. Забезпечення виконання обов’язку зі сплати податків та зборів.

 18. Правовий механізм забезпечення та стягнення податкового боргу.

 19. Податкові органи України.

 20. Правовий статус податкової міліції.

 21. Правова характеристика адміністрування податків та зборів.

 22. Податкова звітність.

 23. Визначення та сплата грошових (податкових) зобов’язань.

 24. Правове регулювання податкового контролю.

 25. Правові засади обліку платників податків.

 26. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби.

 27. Податкові перевірки.

 28. Порядок проведення податкових перевірок.

 29. Податковий контроль дотриманням законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій.

 30. Податковий контроль трудового законодавства.

 31. Податковий контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

 32. Оскарження дій та рішень податкових органів. Податкові спори.

 33. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 34. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства.

 35. Правове регулювання податку на прибуток підприємств.

 36. Правове регулювання податку на додану вартість.

 37. Правове регулювання акцизного податку.

 38. Податок на доходи фізичних осіб.

 39. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

 40. Екологічний податок.

 41. Правовий механізм та особливості справляння рентних платежів та зборів за використання ресурсів.

 42. Плата за землю.

 43. Правове регулювання місцевих податків та зборів.

 44. Загальна характеристика спеціальних режимів оподаткування

 45. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування.

 46. Порядок справляння податків митними органами. Взаємодія органів митної та податкової служби.

VI. СПИСОК Рекомендованих

нормативних актів та ЛІТЕРАТУРИ
Юридична література


 1. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

 2. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація. – М. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ. – 2004. – 234 с.

 3. Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції. – М. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ. – 2004. – 245 с.

 4. Винницкий Д. В. Российское налоговое право: Проблемы теории и практики / Д. В. Винницкий. – СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. – 396 c.

 5. Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. — Чернівці:Рута, 2002. — 392 c.

 6. Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України : монографія / Е. С. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 592 с.

 7. Жернаков М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування: Монографія. — Х.: Право, 2006. — 144с.

 8. Запольский С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права : монография /С. В.Запольский. – М. : Эксмо, 2008. – 160 с.

 9. Иванов И. С. Институт вины в налоговом праве: теория и практика / И. С. Иванов. – М. : Проспект, 2009. – 160 с.

 10. Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз : монографія / А. Й. Іванський. – О. : Юрид. л-ра,2008. – 504 с.

 11. Криницький І. Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: Монографія. — Х.: Право, 2009. — 320 с

 12. Кустова М. В., Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть : учеб. / отв. ред. Н. А. Шевелева. – М. : Юристъ, 2001.

 13. Кучерявенко Н.П.Курс налогового права. Т. 1, ч. 1:Генезис налогового регулирования [Текст] : в 2 ч. - 2002. - 665 с.

 14. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія / М. П. Кучерявенко. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с

 15. Кучерявенко М. П. Податкові процедури: правова природа і класифікація : монографія / М. П. Кучерявенко. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.

 16. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права. Т. 4:Косвенные налоги [Текст]. - Х. : Право, 2007. - 536 с.

 17. Кучерявенко Н. П. Налоговое право Украины:Учебное пособие. — Х:ООО "Одиссей", 2005. — 168 c

 18. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Т. 1, ч. 2:Генезис налогового регулирования [Текст] : в 2 ч. - 2002. - 791 с.

 19. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Т. 2:Введение в теорию налогового права [Текст]. - 2004. - 600 с.

 20. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. Т. 3:Учение о налоге [Текст]. - Х. : Легас : Право, 2005. - 600 с.

 21. Кушнарьова Т.Є., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. – Торсинг, 2000. – 192 с.

 22. Музика, О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством [Текст] : монографія / О. А. Музика. - К. : Атіка, 2004. - 344 с.

 23. Музика, О. А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово- правове дослідження) [Текст] : монографія / О. А. Музика. - К. : Атіка, 2006. - 256 с.

 24. Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка. 2007. – 264 с.

 25. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] / кол. авт.: В. І. Антипов, Л. К. Воронова, Н. В. Вороніна та ін. ; за заг. ред. П. В. Мельника ; ДПА України, Нац. Акад. ДПС України ; АПрН України, НДІ фін. права. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 416 с.

 26. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України У 3-х тт. Т.1 / За заг. ред. М.Я.Азарова. — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 448с.

 27. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт. Т.3 / За заг. ред. М.Я.Азарова. — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 516с.

 28. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт. Т.2 / За заг. ред. М.Я.Азарова. — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 784с.

 29. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины [Текст] / [Г. В. Бех, Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко и др.] ; под ред. Н. П. Ку­черявенко. - Харьков : Одиссей, 2005. - 416 с.

 30. Нечай, А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи пу­блічних накопичувальних фондів [Текст] : монографія / А. А. Нечай. - Чернівці : Рута, 2004. - 376 с.

 31. Орлюк, О. П. Фінансове право [Текст] : підручник / О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

 32. Податкова політика України : навч. посіб. / П. В. Мельник, З. С. Варналій, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. П. В. Мельника. – К. : Знання України, 2010. – 505 с. 

 33. Податкова система України : навчальний посібник / за заг. ред. М. Я Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України , 2011. –656 с. 

 34. Податкове право України: кредитно-модульний курс : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / ; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с.

 35. Податкове право: Навч. посіб. / Бех Г.В., Дмитрик О.О., Кобильнік Д.А. та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

 36. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 

 37. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / В. В. Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред.. М. П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с.

 38. Податкові конфлікти : особливості вирішення : навч. посіб.; за заг. ред. Л. В. Трофімової. – К. : КНТ, 2010. – 360 с.

 39. Податкові спори: виникнення, природа, засоби регулювання: навч. посіб. / С. В. Буряк, П. В. Мельник, Ф. О. Ярошенко [та ін.]; за заг. ред. С. В. Буряка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 800 с.

 40. Покатаєва О.В. . Теоретичні засади правового регулювання справляння загальнодержавних податків та зборів в Україні [Текст] : монографія / О. В. Покатаєва ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011.. - 300 с.

 41. Пришва Н. Ю. Податкове право: Навчальний посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 368 с.

 42. Пришва, Н. Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів [Текст] / Н. Ю. Пришва. - К. : Екс Об, 2003. - 280 с.

 43. Савченко Л.А., Коваленко А.А. Правові проблеми фінансового контролю місцевих фінансів [Текст]. - К. : КиМУ , 2010 . - 124 C

 44. Савченко, Л. А. Правові основи фінансового контролю [Текст] : навч. по­сіб. / Л. А. Савченко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.

 45. Савченко, Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні [Текст] : монографія / Л. А. Савченко. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2001. - 407 с.

 46. Смирнов Д. А. Принципы современного российского налогового права. — М.: Юрлитинформ, 2009. — 309 с

 47. Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України: Монографія / Відповід. ред. Д.М. Лук’янець. – К.: Дакор, КНТ, 2007. – 168 с.

 48. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів [Текст] / Л. А. Савченко, А. В. Цимбалюк, В. Т. Капріца та ін. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. - 357 с.


Нормативно-правові акти


 1. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 13, № 13­14, № 15­16, № 17. – Ст. 112.

 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р № 2768-ІІІ // Там же. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Кодекси України. – 1999. – № 5 // Кодекси України. – 2006. – № 11.

 4. Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Там же. – 2001. – № 25 – 26. – Ст.131.

 6. Бюджетний кодекс України // Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI // Голос України. – 2010. –

 7. Кодекс адміністративного судочинства України // Офіційний вісник України вiд 26.08.2005 ­2005 р., № 32, стор. 11, стаття 1918, код акту 33303/2005 

 8. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 07.10.10 № 2591-VI

 9. Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 31.05.07 № 1108-V

 10. Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.07 № 877-V

 11. Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” від 24.06.04 № 1877-IV

 12. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 № 265/95-ВР

 13. Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22.12.94 № 320/94-ВР

 14. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.92 № 2343-XII

 15. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90 № 509-XII

 16. Указ Президента України від 12.05.11 №584/2011”Про Положення про Державну податкову службу України”

 17. Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом (затверджено постановою КМУ від 27.12.2010р. №1245)

 18. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (затверджено постановою КМУ від 27.12.2010р. №1232)

 19. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України №213 від 14.04.2011 р.

 20. Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом (затверджено постановою КМУ від 27.12.2010р. №1245; далі за текстом –Порядок №1245)

 21. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок (затверджено постановою КМУ від 27.12.2010р. №1232)

 22. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України №213 від 14.04.2011 р.
Схожі:

МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет...
Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Трубников В. М., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС; Сущ О. П., викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка