РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/5
Дата17.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ (ННІ)__________________________________
Кафедра загальноправоих дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко
_______________ 2012


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І __________________________ГРОМАДЯНИНА_______________________

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки бакалавр____________________________________________

(шифр і назва напрямку підготовки)
спеціальність Правознавство______________________________________

(шифр і назаа спеціальності)
спеціалізація кримінально-правова, державно-правова______________

(назаа спеціальності)
для студентів 2 курсу юридичного факультету_____________________


Дніпропетровськ – 2012

Робоча програма навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» для студентів 2 курсу юридичного факультету, напряму підготовки бакалавр, з спеціальності «Правознавство», спеціалізації цивільно-правова, державно-правова. / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 50 с.

РОЗРОБНИКИ:

Наливайко Л.Р. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС

Щербтна Є.М., – викладач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС.


Розглянуто на засіданні кафедри ________________________________________

__.__.20__, протокол №__

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

Начальник кафедри (завідуючий кафедрою)______________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»___________________ 20___ року

©____________________, 20__ рік

©____________________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна /

Вибіркова

Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність:

Правознавство

Рік підготовки 2012

Змістових модулів – 2

Загальна кількість годин – 72

Семестр 7

Лекції – год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної / індивідуальної роботи студента – 36

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Семінарські/практичні

Заняття 16 – год.

Самостійна робота 16 – год.

Індивідуальна

робота 16– год.

Форма (-и) підсумкового контролю:2. Мета та завдання навчальної дисципліни
 Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» є підвищення рівня теоретичних і практичних знань у сфері конституційно-правового статусу особи для формування та розвитку теоретико-правових уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, регламентації конституційно-правового статусу особи, в сфері реалізації, охорони та захисту прав і свобод як на національному, так і міжнародному рівнях.

навчальна – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу, умінь за­стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

виховна – формувати ціннісні орієнтири від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формувати в майбутніх працівників високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» є вивчення дисципліни спрямоване на формування знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад та завданням, які ставляться перед ними на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки, при якому він повинен:
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, курсанти, студенти, слухачі повинні:
знати:

1) на понятійному рівні: основні положення Конституційних прав, свобод та обов’язки людини і громадянина, що регулює організації діяльності та структури правозахисних та правоохоронних органів України, а також визначати порядок звернення до органів влади та суду.

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина; основні проблеми, які є актуальними у сфері свобод та обов’язки людини; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина, а також напрями реформування у конкретний період часу.

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина; порядок застосування заходів до людини і громадянина; форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час діяльності ОВС у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина.
вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність діяльності у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина, а також положення законодавства щодо свобод та обов’язки людини і громадянина.

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері захисту свобод та обов’язки людини і громадянина, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час застосування до людини і громадянина вітчизняного законодавства, спілкування з громадянами і правопорушниками законодавства.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання. ...

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 год. / 2 кредитів ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1. “Конституційно-правові засади, соціальне призначення,юридична природа і система прав та свобод людини і громадянина в Україні ”.
Роль і значення теми для діяльності юриста: Поняття, сутність та зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Їх соціальне призначення в Україні. Історичний розвиток інституту конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні. Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Система гарантій конституційних прав і свобод. Організаційно-правові та нормативно-правові гарантії. Міжнародно-правові гарантії.

Ключові слова: Сутність конституційних прав, свободи та обов’язків людини і громадянина, соціальне призначення в Україні, інститут конституційних прав, принципи конституційних, система конституційних прав і свобод людини і громадянина, система гарантій конституційних прав і свобод, організаційно-правові та нормативно-правові гарантії, міжнародно-правові гарантії.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: Студент повинен знати визначення «Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Поняття, сутність та зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Їх соціальне призначення в Україні. Історичний розвиток інституту Конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні.Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Перелік нормативних актів до вивчення теми:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конституция (Основной Закон) Украины. Принята Верховным Советом УССР 20 апреля 1978 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. – 1978. – № 18. – Ст. 286.

 3. Всеобщая декларация прав человека: Офиц. текст. – М.: Права человека, 1996. – 16 с.

 4. Декларация прав национальностей. – Принята Верховным Советом Украины 1 ноября 1991 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. – 1991. – №53. – Ст. 799.

 5. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62 (із наступними змінами).

 6. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249 (із наступними змінами).

 7. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №1. – Ст. 1.

 8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №51. – Ст. 376.

 9. Закон України “Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №31. – Ст. 215.

 10. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

 11. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (із наступними змінами).

 12. Закон України “Про інформаційні агентства” від 28 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 83 (із наступними змінами).

 13. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 14. Закон України “Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1989. – № 45. – Ст. 631 (із наступними змінами).

 15. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №47-48. – Ст. 372.

 16. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 451.

 17. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст. 333.

 18. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

 19. Закон України “Про податок з фізичних осіб” від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №37. – Ст. 308.

 20. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118 (із наступними змінами).

 21. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 52. – Ст. 793 (із наступними змінами).

 22. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397 (із наступними змінами).

 23. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 24. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43 (із наступними змінами).

 25. Кодекс Законів про працю // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 26. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 27. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

 28. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С. Шемшученка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.

 29. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства. – СПб., 2003.

 30. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1995.

 31. Карташкин В.А. Международные механизмы защиты прав человека. Как подать жалобу в международные органы. – М.: НОРМА, 2003. – 112 с.

 32. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

 33. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000. – 734 с.

 34. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / Віп. ред. В.Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, А.С.К., 2003. – 652 с. (нормативні документи та коментарі).

 35. Конституція України: Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

 36. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина: Навчальний посібник / Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.:А.С.К., 2003. –384 с.

 37. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини і громадянина. – Харків, 2001.

 38. Нерсесянц В.С. Права человека в истории человечества и в современном мире. – М.: Юридическая литература, 1989.

 39. Нова Конституція України: Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. – К.: Наукова думка, 1998. – 158 с.

 40. Общая теория прав человека / Рук. авт. колл. и отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА, 1996. – 520 с.

 41. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навчальний посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 215 с.

 42. Основные права и свободы человека и гражданина: Учебное пособие / Сост.: В.Д. Волков, В.П. Горбачев, Р.Ф. Гринюк и др. – Донецк, 2000.

 43. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини та громадянина в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

 44. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За ред. В.Ф. Погорілка. – Т.1. – К.: ТОВ «Видавництво, Юридична думка», 2006. – 544 с.

 45. Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – 573 с.

 46. Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. – Минск, 2002.

 47. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

 48. Саидов А.Х. Международное право человека: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2002.

 49. Саидов А.Х. Общепризнанные права человека: Учебное пособие. – М.: МЗ ПРЕСС, 2002. – 268 с.

 50. Тодика Ю.М. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина // Конституційне право України / За ред. Ю.М. Тодики і В.С. Журавського. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

 51. Тодика Ю.М. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні / Ю.М. Тодика, О.Ю. Тодика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 368 с.

 52. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 536 с.


  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка