МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ


НазваМВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Сторінка1/7
Дата23.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ
Кафедра цивільного права та процесу


Методичні вказівки та завдання

до семінарських і практичних занять

з дисципліни
«ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»


для денної форми навчання


Харків 2008

МВС України

Харківській національний університет внутрішніх справ
Кафедра цивільного права та процесу
Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних

занять

з дисципліни «Господарський процес»

(повне найменування дисципліни)

Напрямок підготовки правознавство

(шифр і найменування)

Спеціальності усі спеціальності

(шифр і найменування)

Спеціалізація усі спеціалізації

(найменування)

Форма навчання денна форма навчання

(денна, заочна)

Харків 2008

Рекомендовано до друку

Методичною Радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ,
Голова Методичної Ради

Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В.А. Кройтор; Сапейко Л.В.; Котенко С.О., Степаненко Т.В., Бортнік О.Г., Зайцев О.Л., – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 42 с.


Рецензенти:

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Мамницький В.Ю.;

к.ю.н., доцент, начальник кафедри трудового, екологічного та аграрного права Харківського національного університету внутрішніх справ Гоц В.Я.
Обговорено на засіданні кафедри

© Кройтор В.А. та інші, 2008

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна дисципліна "господарський процес" включає в себе теми, присвячені вивченню окремих аспектів судового розгляду справ, пов'язаних із розглядом господарських спорів.

Мета видання – надати допомогу студентам у самостійній роботі над вивченням тем курсу шляхом відзначення найбільш істотних для розуміння тем положень господарського–процесуального законодавства, а також отримання практичних навичок у розв'язанні завдань, що виносяться на практичні заняття.

Підготовку до занять слід розпочинати відповідно до рекомендацій, що надані до кожної теми курсу й орієнтують на засвоєння мінімально достатнього для розуміння теми обсягу інформації. Після опрацювання положень відповідного розділу навчального посібника та лекційного матеріалу, слід ознайомитися з нормативними актами й рекомендованою літературою.

Під час вирішення завдань необхідно ретельно вивчити їх зміст і чітко визначити: які спірні правовідносини потребують з'ясування, якою правовою нормою вони регулюються, який порядок застосування відповідної норми. Завдання вважається вирішеним, коли за результатами його розв'язання студентом сформульовано основні положення мотивувальної та резолютивної частин рішення, ухвали, постанови тощо.

Процесуальні документи: претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, ухвали, рішення і т. ін., – укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.
Під час вивчення тем курсу рекомендується користуватися та­кими підручниками та посібниками:

 1. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров. Научно–практическое пособие. – Харьков. – Эспада. – 2001. – 352 с.

 2. Кройтор В.А. Источники хозяйственного процессуального права: Справочное пособие. – Харьков. – Эспада, 2003. – 264 с.

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д.Чернадчука. – Суми: ВДТ “Університетська книга”, 2006. – 331 с.

Крім зазначених підручників та посібників до кожної теми додається перелік нормативних актів, роз'яснень Вищого господарського суду та юридичної літератури, які слід опрацьовувати для вирішення практичних завдань.
Тема 1. Судова влада і правосуддя в господарських

відносинах. Господарські суди, їх функції та

завдання (семінарське заняття)
Під час вивчення положень цієї теми основну увагу потрібно звернути на місце господарського суду в системі органів судової влади, на особливості визначення сфери їх компетенції порівняно із судами загальної юрисдикції.

Для більш глибокого розуміння сучасного етапу реформування органів судової влади необхідно ознайомитися з історією органів господарської юрисдикції, простежити динаміку зміни відношення суспільства до завдань господарського судочинства. У цьому контексті показовими є зміни правового статусу особи, на яку безпосередньо покладено завдання вирішення цієї категорії спорів – від арбітра Державного арбітражу до арбітра господарського суду, а далі – до судді господарського суду.

Перед вивченням правил застосування законодавства під час вирі­шення спорів необхідно звернути увагу на систему пріоритетів у масиві законодавства, що регулює господарський обіг і порядок взаємодії нор­мативних актів різної юридичної сили – Конституції України, міжнарод­них угод, до яких приєдналася Україна, законів України, підзаконних нормативних актів органів виконавчої влади.
Контрольні питання теми.

 1. Історія становлення господарських судів в Україні.

 2. Завдання господарського суду. Система господарських судів України.

 3. Склад і повноваження Вищого господарського суду України.

 4. Склад і повноваження апеляційних господарських судів.

 5. Склад і повноваження місцевих господарських судів.


Нормативні акти та література

1. Конституція України.

2. Цивільний Кодекс України.

3. Господарський процесуальний Кодекс України.

4. Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1999 р.

5. Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" від 3 жов­тня 1992р.

6. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативних правових актів" від 10 червня 1997 р.

7. Указ Президента України 11 липня 2001 р. № 511/2001

8. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуа­льного Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1992 р. із змінами станом на 18 вересня 1997 р.

9. Притика Д.М. Правові засади організації діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 328 с.

10. Тітов М.І. Про деякі морально–етичні аспекти діяльності судді – но­сія судової влади // Вісник Вищого арбітражного суду України. –1998. – №4.

Тема 2. Поняття господарського процесу. Господарське

процесуальне право як самостійна галузь права

(семінарське заняття)
Під час вивчення положень цієї теми основну увагу необхідно звернути на декілька її аспектів, а саме на принципи організації та діяльності господарського суду, джерела господарського процесуального права та на співвідношення господарського–процесуального законодавства з іншими галузями законодавства. Передувати вивченню акцентованих моментів у цій темі має ознайомлення з існуючими науковими концепціями предмету та методу господарського процесуального права, їх поточним станом та тенденціями розвитку.

Під час з'ясування правового змісту системи господарського–процесуального законодавства необхідно звернутися до питання про співвідно­шення господарського–процесуального законодавства та інших галузей законодавства, ідеології побудови Господарського процесуального кодексу. При цьому акцент має ставитися на відмінностях господарського процесу від судових процедур судів загальної юрисдикції. Для формування професійної правосвідомості доцільним буде хоча б побіжне ознайомлення зі світовою практикою організації судочинства, що йде шляхом раціоналізації процесуальної форми судового розгляду справ окремих категорій залежно від притаманних саме їм особливостей. Результатом цієї праці має бути чітке розуміння причин, що призвели до утворення системи господарських судів як окремої ланки судової системи та застосування в них притаманної тільки їм процедури судового вирішення спорів.
Контрольні питання теми.

 1. Поняття та завдання господарського процесу. Стадії господарського процесу.

 2. Поняття господарської процесуальної форми (суть, основні риси та значення). Форми судового процесу.

 3. Джерела господарського процесуального права. Конституція України як джерело господарського процесуального права. Система Господарського процесуального кодексу України.Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний Кодекс України.

 2. Арбітражний процес. Законодавство та практика // Бюлетень зако­нодавства і юридичної практики України. – 1993. – № 5.

 3. Арбітражне судочинство в Україні. Правові засади та практика. –Київ: ІнЮре, 1998.

 4. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. – с. 140–145.

 5. Притика Д.М. Конституційні засади правосуддя і розвиток госпо­дарського судочинства // Право України. – 1997. – № 8.

 6. Тітов М.І. Про деякі морально–етичні аспекти діяльності судді – носія судової влади // Вісник Вищого арбітражного суду України. –1998. – № 4.Тема 3. Принципи господарського процесу

(практичне заняття)
Під час вивчення положень цієї теми слід звернути увагу на основні принципи організації та діяльності господарського суду, які закріплені в Конституцій України Законах України «Про статус суддів», «Про судоустрій України» та інших законах, проаналізувати їх сукупність з точки зору виявлення ступеня спорідненості принципів господарського судочинства з цивільним судочинством та їх відмінностей.

Передувати вивченню основних принципів господарського судочинства повинно з'ясування загальних рис та системи взаємодії джерел господарського процесуального права.
Контрольні питання теми.

 1. Поняття принципів господарського процесу, їх система.

 2. Принципи диспозитивності та змагальності в господарському процесі.Завдання № 1
Комерційний банк "Міст" подав до господарського суду позовну заяву про стягнення зі спільного підприємства "Нота" заборгованості за кредитним договором та несплачених річних відсотків за користування кредитом у загальній сумі 256789 грн.

У судовому засіданні представник відповідача подав клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні, мотивуючи це тим, що деякі питання, які підлягають дослідженню під час вирішення спору, містять комерційну таємницю.

Які існують підстави розгляду справи у закритому судовому засіданні?

Розкрийте зміст принципу гласності в господарському процесі.
Завдання 2
Акціонерне товариство "Промтекс" пред’явило до господарського суду позов на приватне підприємство "Еталон" про стягнення 12000 грн. заборгованості за договором поставки. У судовому засіданні сторони повідомили суд, що вони досягли угоди, за якою АТ "Промтекс" задовольнить свої вимоги до ПП "Еталон" за рахунок дебітора ПП "Еталон" – колективного сільськогосподарського підприємства "Більшовик" і просили суд відповідно до цієї угоди прийняти відповідне процесуальне рішення.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Який принцип господарського процесуального права реалізується?

Завдання № 3

Підприємство звернулось господарського суду Харківської області з позовною заявою до АТ «Маяк» про повернення майна із чужого незаконного володіння. В позовній заяві позивач зазначив, що якщо неможливо вилучити майно в натурі, то прохав суд стягнути на його користь дійсну вартість майна.

Суддя повернув позовну заяву, зазначивши в ухвалі, що заява складена не державною мовою, а російською.

Позивач, виправивши недоліки, повторно звернувся до суду. Суд розглянув справу і відмовив позивачу у задоволенні у позовних вимог, з тих мотивів, що АТ «Маяк» визнало наявність у нього майна, що належить позивачу, але вартість його сплатити відмовляється, так як це майно прийшло в непридатність.

Чи правильні дії суду?

Які принципи господарського процесуального права порушені? Розкрийте зміст цих правових принципів і визначте процесуальні наслідки їх порушення.
Завдання № 4

В господарському суді розглядалася справа за позовом Санаторного комплексу «Волна» про виконання зобов’язання в натурі. Судочинство велося українською мовою. Відповідач, фізична особа підприємець, заявив клопотання про виклик перекладача, оскільки він є кримським татарином, тому майже не володіє українською мовою. Суд відмовив в задоволенні клопотання і запропонував Нармухамедову користуватися російською мовою, якою він володіє.

Викладіть свою думку відносно дій судді.
Завдання № 5

При розгляді господарської справи за позовом підприємства ПП «ПМК–1» до компанія ТОВ «Сінергос» про визнання права власності на нерухоме майно в судовому засіданні позивач подав клопотання про приєднання до справи письмових доказів, які свідчать про те, що він за свої власні кошти будував частину будівлі та проводив капітальний ремонт, а тому і має право на задоволення його позовних вимог.

Суд залишив це клопотання без розгляду і вирішив справу на підставі доказів, що були в справі.

Чи правильні дії суду?

Який принцип господарського процесуального права порушено?

В яких статтях ГПК України закріплено цей принцип і які наслідки його порушення передбачені чинним законодавством України?

Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний Кодекс України.

 2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1992 р. із змінами станом на 18 вересня 1997 р.

 3. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: навчально–методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 4. Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції // Право України. – 2000. – № 6. – с. 3–5.

 5. Притика Д. Роль арбітражних судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах і протидії економічним правопорушенням // Право України. – 2001. – № 1. – с. 8–14.

 6. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.–практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.


Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів

(практичне заняття)
Під час вивчення порядку досудового врегулювання господарських спорів перш за все необхідно звернути увагу на зумовленість інституту досудового

Після цього необхідно розглянути загальні умови застосування процедури досудового врегулювання господарських спорів та основні її етапи. При цьому вивченню підлягають умови, що передують пред'явленню претензії, порядок пред'явлення претензії та її необхідні реквізити, а також порядок та строки розгляду претензії. Особливу увагу необхідно звернути на умови, за наявності яких строки розгляду претензії можуть бути продовжені, та на наслідки визнання претензійних вимог контрагента.

Під час вивчення особливостей досудового врегулювання господарських спорів, які виникають під час укладання, зміни та розірвання договорів основні зусилля варто зосередити на вимогах процедури досудового врегулювання спорів відносно зміни або розірвання договорів.

На завершення вивчення теми необхідно ознайомитися зі спеціальними процедурами досудового врегулювання спорів, установлених Статутом автомобільного транспорту України, Статутом залізниць України, Кодексом торговельного мореплавства, Повітряним Кодексом України тощо, а також із особливостями досудового врегулювання спорів у зовнішньоекономічній діяльності.

Контрольні питання теми.

 1. Основні положення досудового врегулювання господарського спору.

 2. Порядок пред'явлення претензії. Зміст претензії. Порядок і строки розгляду претензії.

 3. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії.Завдання № 1
Під час подання позову в господарський суд Харківської області позивач подав суду поштову квитанцію, що підтверджувала надіслання відповідачеві претензії. Претензія повернулася без розгляду, тому що за даними поштового відділення відповідач був відсутній за вказаною адресою. Ухвалою суду позов було залишено без розгляду на підставі того, що позивачем не було додержано вимог щодо порядку досудового врегулювання спору. Позивачем було подано апеляційну на ухвалу, якою позов було залишено без розгляду.

Яке рішення повинна була прийняти апеляційна інстанція?

Обґрунтуйте відповідь.
Завдання № 2
Приватне підприємство "Модус" звернулося до акціонерного товариства "Селена" з претензією щодо оплати одержаної за договором поставки продукції. Акціонерне товариство "Селена" претензійні вимоги визнало повністю, але у відповіді на претензію зазначило, що ліквідує заборгованість тільки через 2 місяці.

Як повинен діяти в такому випадку заявник претензії?

Яким буде порядок вирішення цієї ситуації, якщо приватне підприємство "Модус" знаходиться та зареєстровано в Росії?
Завдання № 3
Рішенням господарського суду Харківської області задоволено позов акціонерного товариства "Діалог" (орендодавця за договором) про дострокове розірвання договору оренди та стягнення заборгованості по орендній платі з приватного підприємства "Гранд" (орендаря) з тих підстав, що орендар не сплачував орендної плати протягом 3–х місяців і тим порушив умови договору оренди.

Під час перегляду справи апеляційному порядку встановлено, що додана до справи претензія не містить вимог про розірвання договору й суду не подано доказів надіслання її відповідачу і що відповідь на претензію також відсутня.

Яке рішення повинна винести апеляційна інстанція? Складіть проект постанови по справі.
Нормативні акти та література

 1. Господарський процесуальний кодекс України.

 2. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р. № 1–2/2002.

 3. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.92 р. Ратифікована Постановою Верховної Ради України від 19 грудня 1992 р.

 4. Про деякі питання практики застосування статей 80, 81 ГПК України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 р.

 5. Про деякі питання практики застосування розділу II Господарського процесуального Кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 01 листопада 1995 року з наступними змінами.Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам (практичне заняття)
Під час вивчення цієї теми перш за все необхідно надати увагу поняттю підвідомчості господарських спорів, правовим ознакам підвідомчості та поняттю територіальної підсудності справ.

Розглядаючи питання підвідомчості та підсудності справ, необхідно вивчити систему господарських судів України та їх компетенцію.

Вивчаючи територіальну підсудність справ, треба з'ясувати ознаки, за якими проводиться розмежування компетенції між господарськими судами Республіки Крим, господарськими судами області, міст Києва та Севастополя з урахуванням обставин виключної підсудності справ.

Особливу увагу слід приділити питанням зміни територіальної підсудності справ та порядку розгляду розбіжностей, які виникають при цьому.

Контрольні питання теми.

 1. Поняття підвідомчості господарських спорів. Справи, підвідомчі господарським судам. Розмежування компетенції загальних судів і господарських судів.

 2. Поняття та значення підсудності господарських спорів.

 3. Види підсудності господарських спорів. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.Завдання 1
Державне підприємство звернулось до господарського суду із позовом до регіонального Контрольно–ревізійного управління про визнання недійсним акту перевірки, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що під час проведення перевірки працівниками КРУ було допущено ряд суттєвих порушень чинного законодавства, акт є необ’єктивним тощо.

Чи підлягає зазначений спір розгляду в порядку господарського судочинства?

Які дії процесуальні повинен вчинити суд? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання № 2
Приватним підприємством "Чеболь" було подано позов про визнання недійсними установчих документів (статуту та установчого договору ТОВ "Ольга"). Під час розгляду справи суд встановив, що установчий договір про створення ТОВ "Ольга" було укладено приватним підприємством "Чеболь" та трьома фізичними особами.

Чи підлягає зазначений спір розгляду в порядку господарського судочинства?

Які дії повинен вчинити суд? Обґрунтуйте відповідь.
Завдання № 3
Товариством з обмеженою відповідальністю "Тор" було подано господарському суду позов про визнання недійсною постанови слідчого обласного управління МВС України про накладення арешту на майно підприємства, винесеного на підставі статті 12 Закону України "Про організаційно–правові засади боротьби з організованою злочинністю".

Чи підлягає розгляду господарським судом цей позов?

Обґрунтуйте відповідь.
Завдання № 4

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Внутрішні війська МВС України...
Одеської області, згідно розпорядження Міністра внутрішніх справ України, для забезпечення громадського порядку під час проведення...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет...
Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
МВС України Львівський державний університет внутрішніх справ ЛЕКЦ І Я
Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, заходи щодо запобігання їх виникнення та інженерна підготовка території
СТАТУТ
Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ СТОСОВНО...
ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Навчально-методичний центр Академії внутрішніх військ МВС України (далі Центр) створено у відповідності до вимог наказу Міністра...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Провадження освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ МВС України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка