МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Сторінка4/4
Дата19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

Косак В.М. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. - 672 с.

 • Кочереина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства: Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236с.

 • Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720с.

 • Кравчук С.Є. Господарське право: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 264 с.

 • Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

 • Кримінальний кодекс України: від 5 квітня 2001 р.// http://zakon.rada.gov.ua

 • Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.

 • Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

 • Луць В.В. Корпоративне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 380 с.

 • Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 256с.

 • Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій у 2 ч. Ч. 1 та 2. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

 • Мілаш В. С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності. – Полтава: АСМІ, 2005. – 450 с.

 • Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія. – Полтава, 2004. – 180 с.

 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг.ред В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг.ред Д.М. Притики, І.В. Булгакової – К.: Юстиніан, 2010. – 1088с.

 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» / Авт. та упоряд. В.М. Єрмоленко, А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич; За заг. ред. А.М. Статівки. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 • Пігач Я.М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.

 • Підприємницьке право: Навч. посіб.:Вид. 2, змінене / За ред. О.В. Старцева – К.: Істина, 2007. – 208 с.

 • Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2005. – 600с.

 • Подцерковный О. П. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в Украине. – Одесса: Студия «Негоциант», 2005. – 308 с.

 • Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 18 листопада 1999р. № 2103 Про Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності // Офіційний вісник України. - 1999. - №46. - Ст.2274.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 14 листопада 2000р. - №1698 Про затвердження Переліку органів ліцензування // Офіційний вісник України. - 2000. - №46. - Ст. 1734.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 20 листопада 2000р. - № 1719 Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст.1791.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 29 листопада 2000р. № 1755 Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу // Офіційний вісник України. - 2000. - №47. - Ст.1903.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 1 березня 2006р. №223 Про доповнення переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності // Офіційний вісник України. - 2006. - №9. - Ст.545.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 19 квітня 2006р. №533 Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства // Офіційний вісник України. - 2006. - №16. - Ст.1190.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 17 травня 2006р. №682 Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності // Офіційний вісник України. - 2006. - №20. - Ст.1479.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 15 червня 2006р. №833 Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення // Офіційний вісник України. - 2006. - №25. - Ст.1818.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 8 липня 2006р. №946 Питання реорганізації, ліквідації та реструктуризації державних підприємств // Офіційний вісник України. - 2006. - №28. - Ст.2011.

 • Постанова Кабінету Міністрів України: від 26 липня 2006р. №1033 Про перетворення казенних підприємств у державні комерційні підприємства // Офіційний вісник України. - 2006. - №30. - Ст.2150.

 • Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні: Монографія / За ред. М. К. Галянтича. – К.: Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва, 2005. – 224 с.

 • Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2005 рік: збірник. – К.: Юридична практика, 2005. – 268с.

 • Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат,2005. – 336с.

 • Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 116 с.

 • Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

 • Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зо­нах Украины (комплексное исследование). – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.

 • Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.

 • Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.

 • Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. – К.: Видавництво А.С.К.,2004. – 720с.

 • Указ Президента України: від 11 липня 2001р. Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України // Офіційний вісник України. - 2001. - №28. - Ст. 1231.

 • Указ Президента України: від 12 січня 2002р. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів // Офіційний вісник України. - 2002. – №3. - Ст. 81.

 • Указ Президента України: від 18 листопада 2003р. Про заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі // Офіційний вісник України. - 2003. - №47. - Ст. 2424.

 • Указ Президента України: від 20 квітня 2004р. Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави // Офіційний вісник України. - 2004. - №16. – Ст. 1094.

 • Указ Президента України: від 30 квітня 2004р. Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб // Офіційний вісник України. - 2004. - №18 – Ст. 1280.

 • Указ Президента України: від 19 липня 2005р. Про заходи поліпшення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні // Офіційний вісник України. - 2005. - №29. - Ст.1704.

 • Указ Президента України: від 12 травня 2005р. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва // Офіційний вісник України. - 2005. - №49. - Ст.3049.

 • Указ Президента України: від 30 грудня 2005р. Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій // Офіційний вісник України. - 2006. - №1-2. - Ст.17.

 • Указ Президента України: від 18 липня 2006р. Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі // Офіційний вісник України. - 2006. - №29. - Ст.2084.

 • Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: В. К. Мамутов (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 584 с.

 • Хозяйственное право Украины: Учебник /Под ред А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: «Одиссей», 2005. – 464с.

 • Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 896 с.

 • Цивільний кодекс України: від 16 січня 2003 р. // http://zakon.rada.gov.ua

 • Цивільний процесуальний кодекс України: від 18 березня 2004 р.// http://zakon.rada.gov.ua.

 • Цікало В.І. Основи правового регулювання підприємницької діяльності / Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна-Нова, 2005. – С.99-128.

 • Шульженко Ф. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 171 с.

 • Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592с.

 • Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656с.

 • Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656с.

 • Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.


  5.2. Додаткова література:

  1. Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства. – 2007. – №1. – С. 93-99.

  2. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасній економіці // Право України. – 2004. – №4. – С. 53-57.

  3. Володин А. Проявление монополизма // Конкуренция. – 2003. – №3. – С.1-10.

  4. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічний документообіг як об’єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами. // Право України. – 2004. – №4. – С. 73-77.

  5. Дмитренко А. Деякі питання господарсько-правового регулювання розрахункових відносин // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №3. – С.196-200.

  6. Духно Н., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности // Государство и право. – 2000. – №6. – С.12-17.

  7. Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №4. – С.17-20.

  8. Загнітко О. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів у системі права України // Вісник господарського судочинства. – 2001. – №4. С. 159-166.

  9. Загнітко О., Малига В. Правовий статус підприємств кооперативної власності // Право України. – 2005. – №2. – С. 43-47.

  10. Зорич Г.А. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник господарського судочинства. – 2007. – №2. – С. 198-201.

  11. Іваненко Л. Наукове обґрунтування необхідності внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» // Право України. – 2005. – №5.

  12. Ковальчук А. Щодо правової природи майна акціонерних товариств // Право України. – 2006. – №6. – С. 45-47.

  13. Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії // Право України. – 2006. – №4. – С. 48-51.

  14. Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація та перспективи // Право України. – 2007. – №4. – С. 78-84.

  15. Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України. – 2007. – №2. – С. 66-69.

  16. Кравченко С. Схожість та розбіжності між поняттями права участі у товаристві, корпоративних прав та прав учасників товариств // Право України. – 2007. – №4. – С. 93-97.

  17. Кравчук В. Розмір статутного капіталу юридичної особи // Право України. – 2007. – №.2 – С. 70-72.

  18. Кривобок С. Договір управління підприємством // Право України. – 2007. – №3. – С. 41-51.

  19. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. – №9. – С. 68-71.

  20. Лощихін О. Економічна діяльність сучасної держави у контексті проблем реалізації права приватної власності // Право України. – 2006. – №5. – С. 29-33.

  21. Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України. – 2006. – №7. – С. 83-67.

  22. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладенні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – №6. – С. 50-54.

  23. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького договору // Право України. – 2005. – №2. –

  С. 36-39.

  1. Мілаш В. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №2. – С. 194 – 204.

  2. Мілаш В. Проблеми договірної правосуб’єктності при укладенні господарських договорів // Право України. – 2004. – №10. – С. 101-105.

  3. Мілаш В. Функції підприємницького комерційного договору // Право України. – 2006. – №2. – С. 50-53.

  4. Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання // Право України. – 2005. – №5. – С. 52-55.

  5. Опадчий І.М. Поняття грошового зобов’язання в приватному праві // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №5. – С. 147-155.

  6. Прилуцький Р.Б. Щодо поняття та організаційно-правової форми біржі // Вісник господарського судочинства. – 2007. – №2. – С. 148-155.

  7. Приступко А. Законодавчо-правове регулювання фондового ринку України // Право України. – 2004. – №8. – С. 49-53.

  8. Присяжнюк А. Цивільний та Господарський кодекси України: проблемні аспекти практичного застосування // Право України. – 2005. – №3. – С. 101-105.

  9. Притика Д. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. – 2004. – №4. – С. 11-15.

  10. Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – №9. – С. 3-7.

  11. Притика Ю. Юридична природа рішення третейського суду // Право України. – 2005. – №4. – С. 47-49.

  12. Рейтерович І. Взаємовідносини промислово-фінансових груп та держави: український досвід // Право України. – 2005. – №1. – С. 44-48.

  13. Рєзнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Право України. – 2005. – №2. – С.48-51.

  14. Руда Т. Вирішення майнових питань релігійних організацій на сучасному етапі державотворення: окремі аспекти // Право України. – 2005. – №10. – С. 32-34.

  15. Румянцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. – 2004. – №5. – С.38-40.

  16. Рябченко О. Зміст державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2006. – №1. – С. 81-84.

  17. Самойленко А. Сутність підприємства як економіко-правової категорії // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С. 137-144.

  18. Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку // Право України. – 2005. – №1. – С. 43-44.

  19. Спасибо-Фатєєва І. Проблеми відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №9. – С. 154-160.

  20. Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України. – 2005. – №8. – С. 32-35.

  21. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. – №6. – С. 48-51.

  22. Черешнюк В. Зміст принципу належного виконання господарського договору в національному законодавстві та в міжнародних актах // Право України. – 2007. – №4. – С. 85-89.

  23. Чернов Є. Особливості розгляду справ, пов’язаних із застосуванням законодавства про зовнішньоекономічну діяльність за участю податкових та митних органів // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1999. – №4. – С.166-171.

  24. Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Право України. – 2006. – №4. – С. 62-65.

  25. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі // Право України. – 2005. – №3. – С. 59-63.

  26. Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №4. – С. 209-217.

  27. Щербина В. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №2. – С. 180-185.

  28. Яворський Я. Правове регулювання недобросовісної конкуренції: світовий досвід та Україна // Право України. – 2005. – №10. – С. 39-41.


  НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

  Господарське право України
  Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

  напряму підготовки 6.030401 Правознавство

  Укладачі: Г.О. Попадинець, к.ю.н., доцент

  Н.М. Зільник

  Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

 • 1   2   3   4

  Схожі:

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
  Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
  Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
  Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
  «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
  Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
  Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
  Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
  Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
  Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
  Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
  Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
  Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка