МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Правознавство


Скачати 280.55 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Правознавство
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір280.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Правознавство

Методичні вказівки для підготовки

до семінарських і практичних занять

для студентів денного навчання
УДК

Рекомендовано

Вченою радою Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля,

протокол №____ від "__"________2011 р.

Луганськ, 2011

Розділ 1. Загальні положення
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний зміст провідних галузей права України.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з цілісним комплексом знань про сутність держави й права, їх функції, систему органів управління державою, систему галузей права і систему законодавства України; висвітлення основних понять і принципів окремих галузей права – конституційного, адміністративного цивільного, сімейного, кримінального і трудового; прищеплення студентам навичок користування законодавчими актами.

Завданням вивчення дисципліни є:

 • формування комплексу знань про державу й право, їх функції, систему органів управління державою, систему галузей права і систему законодавства;

 • розвиток навичок орієнтування в сучасному законодавства й співвідношення його положень з реальним станом правопорядку в країні;

 • вироблення вміння застосовувати нормативно-правові акти на практиці в професійній діяльності, а також для вирішення життєвих ситуацій;

 • розвиток законослухняної особистості студентів.

Програма курсу „Правознавство” передбачає засвоєння значного за обсягом матеріалу за досить обмежений час. Дані методичні рекомендації дозволяють зорієнтуватися в ньому й надають чіткі настанови щодо якісної підготовки до практичних і семінарських занять. Крім того, розроблені навчальні завдання й методичні поради сприяють глибшому засвоєнню теоретичних знань і ефективнішому прищепленню навиків практичного застосування норм законодавства.

Структуру методичних рекомендацій складають сім розділів: загальні положення; тематичний план з курсу „Правознавство”; методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять; перелік питань для підготовки до модульних контролів; рекомендована література.

Ціль проведення семінарських і практичних занять: вивчення положень чинного законодавства; поглиблення найбільш важливих теоретичних знань, їх засвоєння, прищеплення комплексу практичних навичок, необхідних для професійного й громадянського становлення, контроль знань.

З метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих у процесі навчання, вироблення вмінь застосовувати теоретичні знання й норми законодавства при аналізі й характеристиці правових об’єктів, явищ і процесів автором були розроблені навчально-аналітичні завдання. Пропонується складання схем, таблиць, розв’язання змодельованих спірних ситуацій та інших видів робіт, які передбачають дослідження норм чинного законодавства.

Поточний контроль здійснюється в формі перевірок завдань, виконуваних під час практичних занять, тестування, понятійних диктантів, відповідей на питання за відповідною темою. Оцінювання здійснюється за дванадцятибальною системою.

Підсумковий контроль здійснюється в формі заліку. При складанні заліку студент повинен відповісти на два запитання з курсу дисципліни.
Розділ 2. Тематичний план з курсу „Правознавство”
з/пНайменування тем

Кількість годин за видами занять

УСЬОГО

у тому числі

Самостійна робота

Аудиторні

із них

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

1.

Поняття й сутність держави

10

4

6

41.1

Держава: її сутність й основні ознаки

2
2.

Право в системі соціальних норм

10

4

6

42.1

Сутність і соціальна цінність права
2

3.

Основи конституційного права України

10

4

6

43.1

Предмет і метод конституційного права України

2
4.

Основи адміністративного права України

10

4

6

44.1

Особливості адміністративно-правових відносин

2
5.

Основи цивільного права України

8

4

4

46

Основи сімейного права України

9

5

4

26.1

Загальні положення цивільного й сімейного права України

2
7.

Основи трудового права України

9

5

4

27.1

Предмет і метод трудового права України

2
8.

Основи кримінального права України

9

5

4

28.1

Основи кримінально-правового регулювання
2

9.

Основи процесуального права України

9

5

4

210.

Основи екологічного права України

8

8
УСЬОГО

90

48

42

28

10

4Розділ 3. Методичні рекомендації, плани й завдання до семінарських і практичних занять
Тема 1. Держава: її сутність й основні ознаки.

Семінарське заняття
Мета заняття: сформувати уявлення про державу ті суспільство, визначити поняття й сутність держави, суспільства, передумови їх виникнення, проаналізувати взаємодію держави та суспільства, розкрити зміст механізму держави, його структуру, формувати вміння складати доповіді, короткі історичні довідки й виступати з ними

Основні поняття: держава, суспільство, функції держави, механізм держави, державний орган, посадова особа
План

 1. Основні характеристики держави

 2. Теорії виникнення держави

 3. Соціальна сутність держави, та її функції

 4. Структура державного апарату

 5. Форма держави: поняття й види

 6. Правова держава: сутність і ознаки


Питання для самоконтролю

  1. Дайте поняття держави.

  2. Охарактеризуйте основні теорії виникнення держави.

  3. У чому відмінності держави й суспільства?

  4. Що таке державний суверенітет?

  5. Дайте класифікацію функцій держави.

  6. Назвіть поняття й ознаки механізму держави.

  7. Що собою представляє державний орган?

  8. Перелічите види державних органів.


Теми рефератів

 1. Історичні передумови виникнення держави

 2. Історія виникнення Української держави

 3. Громадянське суспільство: сутність і соціальна значимість


Додаткова література

 1. Комаров С. А. Общая теория государства и права. М., 1995.

 2. Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. / За ред. В. Я. Тація, І А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – Том 1. – Кол. авторів: В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, Р. Д. Святоцький та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с.

 3. Общая теория права и государства /Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум. 2001. – 656 с.

 5. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995.


Навчально-аналітичні завдання

1. Складіть політико-правовий портрет будь-яких трьох держав (виключаючи Україну) за основними ознаками форми держави:

 • спосіб організації верховної державної влади;

 • порядок утворення її органів;

 • їх взаємодії між собою із населенням;

 • ступінь участі населення у формуванні держорганів;

 • територіальна організація державної влади;

 • співвідношення держави як цілого з його складовими частинами;

 • методи здійснення політичної влади (тип політичного режиму);

 • функціонування політичних інститутів.


Тема 2. Сутність і соціальна цінність права.

Практичне заняття
Мета заняття: сформувати уявлення про право, визначити поняття й ознаки права, з’ясувати соціальне значення права, розкрити сутність і види джерел права, схарактеризувати поняття й структуру системи права, порівняти систему права й систему законодавства, формувати вміння складати доповіді й виступати з ними

Основні поняття: право, джерело права, правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий акт, норма права, інститут права, галузь права, система права, систематизація законодавства
План

 1. Поняття й ознаки права

 2. Принципи й функції права

 3. Джерела права та їх види

 4. Поняття, структура й види правових норм

 5. Система права й система законодавства

 6. Правовідношення: поняття, види й структура

 7. Правомірна поведінка і правопорушення

 8. Основи юридичної відповідальності


Питання для самоконтролю

 1. Які ознаки права?

 2. У чому сутність права? Назвіть його функції.

 3. Як співвідносяться право й закон?

 4. Як взаємодіють право і мораль?

 5. Які ви знаєте джерела права? Які з них застосовуються в Україні?

 6. У чому особливості норм права? Назвіть їхні види.

 7. Які елементи складають систему права? Дайте їхню стислу характеристику.

 8. Як співвідносяться система права й система законодавства

 9. Назвіть види систематизації законодавства.


Теми рефератів

1. Право й мораль як соціальні регулятори

2. Правові системи світу
Навчально-аналітичні завдання

На підставі відомих вам нормативно-правових актів та власного досвіду назвіть юридичні факти, сукупність яких пов’язується з:

- виникненням сімейних правовідносин;

- припиненням трудових правовідносин;

- зміною трудових правовідносин;

- виникненням зобов’язання сплати боргу;

- накладенням адміністративного стягнення;

- вступом на посаду голови міської ради.
Додаткова література

 1. Комаров С. А. Общая теория государства и права. М., 1995.

 2. Общая теория права и государства. / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Х.: Консум. 2001. – 656 с.

 4. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА Сімферополь
П. Житна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка