МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ Кафедра теорії та історії держави і права


Скачати 383.07 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ Кафедра теорії та історії держави і права
Сторінка1/4
Дата19.03.2013
Розмір383.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ
Кафедра теорії та історії держави і права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-організаційної роботи

професор _______________А.Ф. Крижановський

____________________2011р.

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

на 2011- 2012 навчальний рік
з «теорії держави та права»


для спеціальності 5.060101 Правознавство

Економіко-правового коледжу
Розробив: викладач Манько Д.Г.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___ від «___» __________ 2011 р.
Розглянуто та схвалено навчально-методичною радою інституту

Протокол № ______від”__”________2011р.


Одеса – 2011

  1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ
Форма навчання

денна

Курс

2

Семестр

1,2

Кількість кредитів ЕСТS

4(1 кредит=36 годин)

Кількість модулів

4

Форми контролю

перевірка конспектів, колоквіум

Лекції

72

Практичні(семінари)

44

Всього ауд. Годин

116

Курсові роботи

-

Самостійна робота


-

Всього годин

116

Іспит\ залік

Іспит


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є необхідним компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування державно-правових інститутів, засвоєння понятійно-категоріального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення та закріплення навичок та умінь практичного застосування права.

Мета навчальної дисципліни «Теорія держави і права» - формування у майбутніх фахівців юридичного профілю уявлень про особливості існування правової реальності в її різноманітних проявах (правових нормативах, правовій свідомості, правовій поведінці), формування системи правових понять і основних концепцій існування права і держави, закріплення ціннісних установок, заснованих на використанні теоретичного осмислення функціонування правових реалій.

З метою наближення загальнотеоретичної юридичної підготовки до практики формування правової держави в Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни Теорія держави і права» розпочинається з розділу «Теорія права», а потім вивчається «Теорія держави».

Міжпредметні зв’язки: Теорія держави і права належить до циклу теоретичних юридичних дисциплін і тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як філософія права, соціологія права, методологія юридичної науки, з дисциплінами конституційного циклу (конституційним правом України та конституційним правом зарубіжних країн), а також з неюридичними дисциплінами, зокрема, із політологією. Вивчення теорії держави і права базується на знанні шкільного курсу основ правознавства. В свою чергу теорія держави і права є основою для вивчення галузевих та міжгалузевих юридичних дисциплін.

В результаті вивчення теорії держави і права студент має знати:

- юридичні концепції та теоретичні положення, які дозволяють йому увійти до професійного юридичного середовища;

- призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих питань;

- основні правові поняття, принципи, нормативи, процедури, рішення, динаміку їхнього формування та підстави використання;

- зміст розмежування сфер належного, сущого та ідеального в бутті права і держави;

- різноманіття існуючих правових систем, тенденції їх розвитку та взаємодії;

уміти:

- використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;

- оцінювати конфлікти, що виникають у суспільстві, через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

№ теми

Модуль, змістовий модуль та тема

Всього годин

Аудиторні заняття (в год.)
Курсові роботи
Лекції

Семін.

(практ.)
1 семестр
Модуль 1.Змістовий модуль 1. Походження та дослідження права1.

Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

4

2

2


2.

Походження держави і права

6

4

23.

Основні вчення про право

2

2Змістовий модуль 2. Догма права4.

Право та його властивості

4

2

2


5.

Право в системі соціального регулювання

4

2

26.

Правові норми

2

2

7.

Форми права

4

2

2


8.

Система права та система законодавства

4

2

29.

Нормотворчість

2

2


МК-1

Колоквіум

Змістовий модуль 3. Дія права10.

Юридичний процес

2

2

11.

Реалізація та застосування права

6

4

212.

Правові відносини

4

2

213.

Правосвідомість і правова культура

4

2

214.

Тлумачення права

2

2

15.

Правова поведінка


4

2

2


16.

Поняття і види юридичної відповідальності


4

2

2


Разом за 1 семестр

58

36

22ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ –ЗАЛІКСеместр 2
Змістовий модуль 4. Правова система17.

Правовий статус та його види

2

2

2


18.

Правовий порядок і законність

2

2

219.

Механізм правового регулювання

2

2

220.

Ціннісна характеристика права

2

2


21.

Правова система та сім’ї правових систем

2

2

2

Змістовий модуль 5. Держава: сутність та форма22.

Поняття, ознаки, сутність та типологія держави

6

4

2


23.

Функції держави

6

4

224.

Форма держави

6

4

225.

Державна влада і механізм держави

4

4


Змістовий модуль 6. Держава, право і суспільство26.

Право і держава в їхньому співвідношенні

2

2

27.

Громадянське суспільство і держава

6

4

2


28.

Демократична, правова і соціальна держава. Держава і цивілізація.

6

4

2
МК-2 контрольна роботаРазом за 2 семестр


56


36


20Разом за рік


114


72


44
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ІСПИТ

4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЙНИЙ ПЛАН КУРСУ “ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА”

Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна.

Юриспруденція та її склад. Предмет теорії держави і права. Теорія права і теорія держави. Функції теорії держави і права.

Поняття і зміст методології юридичної науки: основні підходи, методи, принципи, концепції та парадигми.

Теорія держави і права в системі юридичних і суспільних наук. Співвідношення теорії права, соціології права і філософії права, теорії держави, політології та конституційного права.
Тема 2. Походження держави і права. (4 години)

Огляд теорій походження держави і права: теологічної, договірної, історичної, соціологічної, класової, психологічної, економічної (теорії «неолітичної революції»).

Влада і соціальне регулювання у первісному суспільстві. Мононорми та їх види.

Шляхи становлення права: розкладення мононорм, визнання державою звичаїв, утворення прецедентів та нормативних актів.

Відмінності права від соціального регулювання у первісному суспільстві.

Первісне виникнення (походження) і похідне виникнення держави.

Військовий, аристократичний і плутократичний шляхи виникнення держави.

Похідне виникнення держави: основні форми.


Тема 3. Основні вчення про право .

Праворозуміння: поняття, зміст, типи.

Різноманітність підходів до права: природньо-правова (аксіологічна) теорія, історична школа права, психологічна теорія права, нормативістська теорія права, соціологічна теорія права, інтегративна юриспруденція.

Тема 4. Право та його властивості .

Визначення права. Основні властивості права: загальнооб’язкова нормативність, формальна визначеність, процесуальність, системність, офіційна гарантованість.

Природне та позитивне право. Об’єктивне право та його співвідношення із позитивним правом.

Поняття права в різних правових системах.

Принципи права.

Функції права.
Тема 5. Право в системі соціального регулювання

Соціальне регулювання: поняття та види. Внутрішнє та зовнішнє, стихійне і воле встановлене, нормативне і ненормативне, загальне та індивідуальне соціальне регулювання.

Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні. Різновиди соціальних норм: правові, моральні, релігійні, корпоративні, звичаї та традиції. Співвідношення права та інших соціальних норм. Нормативні акти: поняття та види.
Тема 6. Правові норми

Поняття норми права (правової норми). Ознаки, що відрізняють правову норму від інших соціальних норм. Формальна визначеність норми права, загальнообов’язковість, системність, неперсоніфікованість адресата, зв’язок з державою.

Структура норми права: гіпотеза, диспозиція і санкція. Види елементів правової норми.

Способи викладення правових норм. Норма права і стаття нормативно-правового акту.

Класифікація правових норм. Спеціалізовані та конкретні норми права.
Тема 7. Форми права

Поняття та види джерел права. Соціальні та юридичні джерела права. Форми права. Різноманіття форм права.

Правовий звичай та його місце в сучасному праві.

Юридичний прецедент. Види прецедентів. Структура прецеденту.

Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти.

Нормативний договір. Міжнародні та внутрідержавні договори.

Священні книги (тексти).

Юридична доктрина і коментар до юридичних текстів.
Тема 8. Система права та система законодавства

Поняття системи права. Складові системи права: правові спільності, галузі права, інститути права, правові норми. Розподіл права на приватне і публічне. Специфіка матеріального і процесуального права.

Галузі права та інститути права. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права.

Міжнародне і регіональне (інтегративне) право. Співвідношення між нормами міжнародного та національного права.

Законодавство: поняття та склад. Співвідношення системи законодавства та системи права.

Дія нормативно-правового акту у часі, у просторі та за колом осіб. Зворотна та переживаюча сила закону.
Тема 9. Нормотворчість

Соціальний процес формування права і нормотворчість (правотворчість). Функції правотворчості. Принципи нормотворчості. Стадії нормотворчої діяльності.

Види нормотворчості. Юридична практика і нормотворчість.

Вплив міжнародного та регіонального права на процес нормотворчості в сучасній державі.
Тема 10. Юридичний процес

Поняття, ознаки і зміст юридичного процесу. Юридичний процес та юридична процедура. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури.

Юридична форма правової діяльності та офіційні документи, що закріплюють цю діяльність.

Стадії юридичного процесу.

Види юридичного процесу та юридичних процедур. Правотворча процедура. Кримінальний процес. Цивільний процес. Адміністративний процес. Господарський процес.
Тема 11. Реалізація та застосування права (4 години).

Поняття та ознаки реалізації права. Індивідуальна та колективна реалізація права. Реалізація права у правових відносинах і поза правовими відносинам.

Безпосередня і правозастосовча реалізація права.

Форми реалізації права: дотримання права, виконання права і використання права.

Реалізація та нереалізація права.

Застосування права як спосіб забезпечення реалізації права.

Застосування права як управлінська діяльність. Основні вимоги належного застосування права. Суб’єкти застосування права.

Процес (стадії) правозастосовчої діяльності.

Типове і нетипове застосування права.

Поняття правозастосовчого акту. Акт застосування права як юридичний документ. Відмінність акту застосування права від інших правових актів. Структура акту застосування права: вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частина.

Класифікація актів застосування права за різними підставами.

Преюдиція актів застосування права.
Тема 12. Правові відносини

Поняття, ознаки та види правових відносин.

Склад правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Об’єкти правовідносин: поняття та види. Юридична форма та соціальний зміст правових відносин.

Суб’єктивне право: поняття та структура. Види суб’єктивних прав. Захист суб’єктивних прав.

Юридичний обов’язок. Складові юридичного обов’язку.

Передумови правовідносин. Юридичні факти, їх класифікація. Фактичний склад.
Тема 13. Правосвідомість і правова культура

Поняття і структура правосвідомості. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості. Правосвідомість і право: спільне та відмінне.

Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Правовий менталітет.

Правова соціалізація і правове виховання.

Поняття та види деформацій правосвідомості.

Професійна правосвідомість і професійна правова культура.
Тема 14. Тлумачення права

Поняття тлумачення. Різновиди тлумачення: з’ясування і роз’яснення права.

Способи (прийоми) тлумачення за змістом: філологічний, логічний, систематичний, історико-політичний, спеціально-юридичний, телеологічний.

Тлумачення права за обсягом: буквальне, розширювальне та обмежувальне.

Види тлумачення права за суб’єктами: офіційне та неофіційне. Доктринальне тлумачення. Автентичне та легальне (делеговане) тлумачення. Інтерпретаційні акти. Нормативне та казуальне тлумачення.

Прогалини у позитивному праві, шляхи їх подолання та усунення. Аналогія закону, субсидіарне застосування права, аналогія права.

Юридичні колізії, їх види. Колізії правових норм, способи їх подолання.
Тема 15. Правова поведінка

Поняття та види правової поведінки. Правомірна і законослухняна поведінка. Види правомірної поведінки.

Мотиви правомірної поведінка. Правова активність особистості.

Правомірність як стан суспільних відносин. Шляхи забезпечення правомірності.

Зловживання правом та його ознаки.

Поняття правопорушення. Ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення. Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення. Суб’єкт правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення.

Види правопорушень.

Об’єктивно протиправне діяння та його ознаки.

Причини правопорушень та шляхи їх усунення.

Тема 16. Поняття і види юридичної відповідальності


Соціальна відповідальність та її види.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Юридична відповідальність як правовідносини. Юридична відповідальність як державний примус.

Принципи юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Конституційна, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність. Штрафна і правовідновна відповідальність.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
Тема 17. Правовий статус та його види

Поняття, ознаки та структура правового статусу. Правовий статус індивідуальних і колективних суб’єктів.

Громадянство і підданство. Правовий статус особистості. Загальний і спеціальний правовий статус. Індивідуальний правовий статус.

Права і свободи людини і громадянина. Покоління прав людини. Юридична концепція прав людини.

Правовий статус народу. Правовий статус держави.
Тема 18. Правовий порядок і законність

Поняття і принципи (вимоги) законності.

Загальносоціальні та спеціально-юридичні гарантії законності.

Правопорядок: поняття та загальна характеристика. Співвідношення правопорядку та законності. Громадський порядок і правопорядок.

Міжнародний і світовий правопорядок.
Тема 19. Механізм правового регулювання

Поняття механізму правового регулювання. Структура механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання. Ефективність механізму правового регулювання.
  1   2   3   4

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Теорії зовнішньоекономічних мотивацій стратегічної діяльності фірм (М. Портера та інших)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
Дисципліна «Історія української культури» в системі підготовки сучасного фахівця вищої категорії. Предмет, об’єкт, основні проблеми,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка