МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Інститут права та психології Кафедра цивільного права та процесу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Сторінка2/4
Дата19.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4


ІІ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни «Господарське право» і виробленню навичок практичного їх застосування.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Господарське право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти.

Контрольна робота виконується за одним із варіантів (на вибір), які наводяться нижче, але з таким розрахунком, щоб один і той же варіант не повторювався (у межах однієї академічної групи).

Контрольна робота по перших двох частинах навчальної дисципліни складається з трьох теоретичних питань.
Приступаючи до виконання як теоретичного так і практичного завдання, студенти повинні:

 • визначити, до якої теми курсу «Господарське право» вона належить;

 • опрацювати відповідний розділ підручника, навчального посібника чи теми конспекту лекцій;

 • самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно – правові акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи);

 • опрацювати підібрану самостійно літературу;

 • зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти.

Механічне списування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається, так само, як і плагіат за допомогою мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими та проаналізованими.

Цифрові дані, таблиці, зразки документів, проекти договорів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи (за наявності), бажано подати у додатках до контрольної роботи.

Контрольні роботи в обов’язковому порядку повинні бути виконані власноручно студентом у писаному від руки вигляді.

Загальний обсяг контрольної роботи – 24 аркуші учнівського (шкільного) зошиту. При цьому допускається (у виключних випадках) недотримання вимоги щодо обсягу за умови, що в роботі завдання виконані і представлені у повному об’ємі.

Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за вимогами, затвердженими на момент написання контрольної роботи як типові (по встановленій формі). На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника роботи, рік і місце її виконання.

До роботи слід обов’язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред’являються до оформлення літератури:

 1. міжнародні документи (за наявністю);

 2. нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою);

 3. підручники, посібники (подаються в алфавітному порядку).

 4. спеціальна (додаткова) література (подається в алфавітному порядку).

У кінці роботи обов’язково необхідно поставити дату виконання і свій особистий підпис.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, допускається можливість консультування з керівником роботи, керівником курсу (навчальної дисципліни).

Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, а також роботи, що дублюються в межах однієї академічної групи повертається для повторного виконання з обов’язковими зауваженнями керівника (в письмовій формі).

Контрольні роботи студенти повинні подати в деканат в установлений строк, в т.ч. і ті, що виконані повторно.

ІІІ. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
І частина
Варіант № 1

 1. Предмет регулювання господарського права.

 2. Створення перешкод підприємцям у конкуренції.

 3. Правовий статус громадянина-підприємця.


Варіант № 2

 1. Види та ознаки господарських правовідносин.

 2. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

 3. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.


Варіант № 3

 1. Методи господарського права

 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.


Варіант № 4

 1. Основні напрями економічної політики держави.

 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 3. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.


Варіант № 5

 1. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

 2. Нормативні акти господарського законодавства:поняття і види.

 3. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування.


Варіант № 6

 1. Загальні положення про ліцензування певних видів господарської діяльності.

 2. Система господарського законодавства.

 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання.


Варіант № 7

 1. Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

 2. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.

 3. Корпоративні права.


Варіант № 8

 1. Порядок, умови та підстави видачі ліцензії.

 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація.

 3. Поняття та види цінних паперів.


Варіант № 9

 1. Переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії.

 2. Припинення суб'єкта господарювання.

 3. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.


Варіант № 10

 1. Анулювання ліцензії.

 2. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.

 3. Регулювання ринку цінних паперів.


Варіант № 11

 1. Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування.

 2. Види та організаційно-правові форми підприємств.

 3. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію.


Варіант № 12

 1. Загальні положення про патентування деяких видів господарської діяльності.

 2. Організаційна структура та управління підприємством.

 3. Об'єкти приватизації.


Варіант № 13

 1. Види господарської діяльності, які підлягають патентуванню.

 2. Правове становище державних підприємств.

 3. Суб'єкти приватизації.


Варіант № 14

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності.

 2. Правове становище комунальних унітарних підприємств.

 3. Приватизаційний процес.


Варіант № 15

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг.

 2. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

 3. Способи приватизації.


Варіант № 16

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями.

 2. Правове становище приватних та інших підприємств.

 3. Договірні відносини приватизації.


Варіант № 17

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.

 2. Поняття і види господарських товариств.

 3. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.


Варіант № 18

 1. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

 2. Майно та майнові права у господарському товаристві.

 3. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.


Варіант № 19

 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.

 2. Права і обов'язки учасників господарського товариства.

 3. Припинення господарських зобов'язань.


Варіант № 20

 1. Антимонопольний комітет та його правове становище.

 2. Управління господарським товариством.

 3. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.


Варіант № 21

 1. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

 2. Поняття об'єднання підприємств.

 3. Види господарських договорів.


Варіант № 22

 1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 2. Види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.

 3. Поняття та ознаки господарського договору.


Варіант № 23

 1. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 2. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств.

 3. Функції господарського договору.


Варіант № 24

 1. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

 2. Правовий статус промислово-фінансових груп.

 3. Зміст і форма господарського договору.


Варіант № 25

 1. Неправомірне використання ділової репутації підприємців.

 2. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

 3. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.


Варіант № 26

 1. Предмет регулювання господарського права.

 2. Створення перешкод підприємцям у конкуренції.

 3. Правовий статус громадянина-підприємця.


Варіант № 27

 1. Види та ознаки господарських правовідносин.

 2. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

 3. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.


Варіант № 28

 1. Методи господарського права

 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.


Варіант № 29

 1. Основні напрями економічної політики держави.

 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

 3. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.


Варіант № 30

 1. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

 2. Нормативні акти господарського законодавства:поняття і види.

 3. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування.


ІI частина
Варіант № 1

 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

 3. Статистична інформація суб'єктів господарювання.


Варіант № 2

 1. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

 2. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

 3. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту.


Варіант № 3

 1. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

 3. Поняття та зміст аудиторської діяльності.


Варіант № 4

 1. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 2. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

 3. Суб'єкти аудиторської діяльності.


Варіант № 5

 1. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

 2. Законодавство про транспорт.

 3. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.


Варіант № 6

 1. Адміністративно-господарські санкції.

 2. Правове становище транспортних організацій.

 3. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.


Варіант № 7

 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства.

 2. Транспортні господарські договори.

 3. Договір комерційної концесії.


Варіант № 8

 1. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

 2. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування.

 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.Варіант № 9

 1. Підстави для застосування банкрутства.

 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

 3. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.


Варіант № 10

 1. Провадження у справах про банкрутство.

 2. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

 3. Види зовнішньоекономічної діяльності.


Варіант № 11

 1. Ліквідаційна процедура.

 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

 3. Правове становище торгово-промислових палат.


Варіант № 12

 1. Мирова угода.

 2. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності.

 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Варіант № 13

 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

 2. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

 3. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Варіант № 14

 1. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.

 2. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види.

 3. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Варіант № 15

 1. Правове регулювання енергопостачання.

 2. Поняття та види кредиту.

 3. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічної діяльності.


Варіант № 16

 1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 2. Кредитний договір.

 3. Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних відносин.


1   2   3   4

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ...
Предметом вивчення дисципліні „Правознавство” є питання походження держави і права, основні положення Конституції України, загальний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини)....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Міністерство Освіти І НАУКИ України Національний університет "Львівська політехніка"
Мета роботи. Ознайомитися та на практиці засвоїти основні принципи, методи та засоби створення мультимедійних презентацій за допомогою...
Турпак Т. Г., ас. Корольова О.І
Міністерство освгги і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка