Уроку. Тематичне оцінювання №5


Скачати 84.24 Kb.
НазваУроку. Тематичне оцінювання №5
Дата09.02.2014
Розмір84.24 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Тематичне оцінювання № 5.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Об'єми многогранників».

І. Тематична контрольна робота № 5


Варіант 1

  1. Площа поверхні куба дорівнює 24 см2. Знайдіть об'єм куба. бали)

  2. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 45°. (З бали)

  3. В основі прямої призми лежить ромб. Більша діагональ призми дорівнює d і нахилена до площини основи під кутом φ, а мен­ша — утворює з бічним ребром кут α. Знайдіть об'єм призми. бали)

  4. Основа піраміди — прямокутний трикутник з гіпотенузою с і гост­рим кутом α. Бічна грань, що містить катет, протилежний до да­ного кута, перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під кутом β. Знайдіть об'єм піраміди. бали)

Варіант 2

1. Об'єм куба дорівнює 125 см3. Знайдіть площу поверхні куба. бали)

2. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 8 см, а апофема піраміди дорівнює 5 см. бали)

3. В основі прямої призми лежить ромб з більшою діагоналлю d. Біль­ша діагональ призми утворює з площиною основи кут γ, а мен­ша — кут α. Знайдіть об'єм призми. бали)

4. Основа піраміди — прямокутний трикутник з гострим кутом α. Бічна грань, що містить гіпотенузу, перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під кутом β. Висота піраміди дорів­нює Н. Знайдіть об'єм піраміди. (З бали)

Варіант З


1. Діагональ куба дорівнює 3 см. Знайдіть об'єм куба. бали)

2. Довжина сторони основи правильної чотирикутної піраміди дорів­нює 6 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 30°. Знай­діть об'єм піраміди. бали)

3. В основі прямої призми лежить прямокутник з кутом а між діаго­налями. Діагональ призми дорівнює l і утворює з площиною основи кут γ. Знайдіть об'єм призми. бали)

4. Основа піраміди — прямокутний трикутник з гострим кутом β і протилежним катетом a. Бічна грань, що містить даний катет, перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під ку­том α. Знайдіть об'єм піраміди. (З бали)

Варіант 4

1. Об'єм куба дорівнює 64 см3. Знайдіть діагональ куба. бали)

2. Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см і утво­рює з площиною основи кут 60°. Знайдіть об'єм піраміди. бали)

3. В основі прямої призми лежить прямокутник, діагоналі якого утворюють між собою кут φ. Діагональ однієї з бічних граней до­рівнює b і утворює з площиною основи кут α. Знайдіть об'єм призми. бали)

4. Основа піраміди — рівнобедрений трикутник з основою а і ку­том α при основі. Бічна грань піраміди, що містить основу цього трикутника, перпендикулярна до основи, а дві інші — нахилені до неї під кутом β. Знайдіть об'єм піраміди. (3 бали)

Відповідь.

Варіант 1. 1. 8 см3; 2. см3; 3. d3 sin φ sin 2φ tg α; 4. c3sin 2α cos α tgtg β.

Варіант 2. 1. 150 см2; 2. 64 см3; 3. d3 tg2 γ ctg α; 4. H3 ctg2 β tg α (ctg α + l)2.

Варіант 3.1. 27 см3; 2. 12 см3; 3. l3 sin α sin γ cos2 γ; 4. a3 ctg2 β tg tg α.

Варіант 4. 1. 4 см; 2. см3; 3. b3 cos2 α sin α ctg ; 4. a3 tg α sin α tg β.

Тематичне оцінювання можна провести за тестами, наведеними нижче (у двох варіантах).

II. Тести

На виконання тестових завдань відводиться урок. При тематичному оцінюванні враховуються тільки ті шість із виконаних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.

Варіант 1


І рівень

1. Якщо об'єм куба дорівнює 64 см3, то площа його поверхні дорівнює:

а) 4 см2; б) 16 см2; в) 32 см2; г) 96 см2. (1 бал)

2. Якщо площа основи трикутної піраміди дорівнює 3 см2, а висота — 3 см, то її об'єм дорівнює:

а) 1 см3; б) 3 см3; в) 9 см3; г) 27 см3. (1 бал)

3. Якщо ребро куба збільшили у 2 рази, то його об'єм збільшиться в:

а) 2 рази; б) 4 рази; в) 8 раз; г) 27 раз. (І бал)

II рівень

1. Якщо сторони основ правильної чотирикутної призми збільшили в 2 рази, а висоту зменшили в 2 рази, то відношення об'єму одер­жаної піраміди до об'єму даної становить:

а) 4 :1; б) 2 :1; в) 1: 2 ; г) 1: 4 . (1 бал)

2. Якщо об'єм похилого паралелепіпеда з площею основи см2 і до­вжиною бічного ребра 2 см дорівнює см3, то бічне ребро нахи­лене до площини основи під кутом:

а) 30°; б) arctg ; в) 45° ; г) arctg . (1 бал)

3. Якщо сторони основи правильної п-кутної піраміди зменшили в 3 рази (без зміни висоти), то її об'єм зменшився в:

а) 3 рази; б) 3п раз; в) 9 раз; г) раз. (1 бал)

III рівень

1. Якщо об'єм правильного тетраедра дорівнює 3 см3, то ребро тет­раедра дорівнює:

а) см; б) см; в) 6 см; г) 1 см. (2 бали)

2. Якщо бічне ребро правильної трикутної призми дорівнює висоті ос­нови, а площа перерізу, проведеного через них, дорівнює Q, то об'­єм призми дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (2 бали)

3. Якщо висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює H, а біч­на грань утворює з основою кут α, то об'єм піраміди дорівнює:

a) H3 tg2 α; б) H3 ctg2 α; в) H3 tg2 α; г) H3 ctg2 α. (2 бали)

IV рівень

1. Якщо площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівню­ють 2 см2, 3 см2 і 6 см2, то його об'єм дорівнює:

а) см3; б) 6 см3; в) 12 см3; г) 36 см3. бали)

2. Якщо в правильній чотирикутній зрізаній піраміді сторони основ дорівнюють а і b (а > b), а двогранний кут при більшій основі дорівнює α, то її об'єм дорівнює:

а) tg α; б) tg α; в) tg α; г) tg α. бали)

3. Якщо бічні ребра трикутної піраміди попарно перпендикулярні, а пло­щі бічних граней дорівнюють 3 см2, 4 см2, 6 см2, то її об'єм дорівнює:

а) 1 см3; б) 2 см3; в) 4 см3; г) 8 см3. (З бали)

Варіант 2


І рівень

1. Якщо площа поверхні куба дорівнює 54 см2, то його об'єм дорівнює:

а) 3 см3; б) 9 см3; в) 27 см3; г) 36 см3. (1 бал)

2. Якщо площа основи чотирикутної піраміди дорівнює 3 см2, а висота см, то її об'єм дорівнює:

а) 9 см3; б) 3 см3; в) 1 см3; г) см3. (1 бал)

3. Якщо ребро правильного тетраедра збільшити у 3 рази, то його об'­єм збільшиться в:

а) 3 рази; б) 9 раз; в) 12 раз; г) 27 раз. (1 бал)

II рівень

1. Якщо сторони основи правильної чотирикутної піраміди збільшили у 2 рази, а висоту зменшили в 2 рази, то відношення об'єму одер­жаної піраміди до об'єму даної дорівнюватиме:

а) 4 :1; б) 2 : 1; в) 1:1; г) 1: 2 . (1 бал)

2. Якщо об'єм похилого паралелепіпеда з площею основи 2 см2 й дов­жиною бічних ребер см дорівнює 2 см3, то кут нахилу бічного ребра до площини основи дорівнює:

a) arctg ; б) 30°; в) 60° ; г) 45° . (1 бал)

3. Якщо сторони основ правильної п-кутної призми збільшити в 3 рази (не змінюючи висоти), то її об'єм збільшиться в:

а) 9 раз; б) 3 рази; в) раз; г) 3n раз. (1 бал)

III рівень

1. Якщо ребро правильного тетраедра дорівнює 2см, то його об'єм дорівнює:

а) 2 см3; б) 2 см3; в) 4 см3; г) 2 см3. (2 бали)

2. Якщо діагональний переріз чотирикутної призми — квадрат, пло­ща якого дорівнює Q, то об'єм призми дорівнює:

a) ; б) ; в) ; г) . (2 бали)

3. Якщо висота правильної трикутної піраміди дорівнює Н і утворює з бічним ребром кут а , то об'єм піраміди дорівнює:

a) H3 tg2 α; б) H3 ctg2 α; в) H3 tg2 α; г) H3 ctg2 α. (2 бали)

IV рівень

1. Якщо площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівню­ють 2 см2, 4 см2, 8 см2, то його об'єм дорівнює:

а) 64 см3; б) 16 см3; в) 8 см3; г) 2 см3. (З бали)

2. Якщо в правильній трикутній зрізаній піраміді сторони основ до­рівнюють а і b (а > b), а бічне ребро утворює з більшою основою кут α, то її об'єм дорівнює:

а) tg α; б) tg α; в) tg α; г) tg α. бали)

3. Якщо бічні ребра трикутної піраміди попарно перпендикулярні і дорівнюють см, см, см, то її об'єм дорівнює:

а) 3 см3; б) 2 см3; в) 6 см3; г) 1 см3. (З бали)

Таблиця відповідей

Рівень


Номер завдання

Варіант 1

Варіант 2

І

1

г

в

2

б

г

3

в

г

II

1

б

б

2

а

г

3

в

а

III

1

а

г

2

г

б

3

г

в

IV

1

б

в

2

б

а

3

в

г

III. Домашнє завдання

Якщо тематичне оцінювання проведено у формі контрольної роботи, то вдома виконати тести, і навпаки.

Можна також запропонувати індивідуальні завдання, які подане нижче.

Індивідуальні завдання до теми «Об'єми многогранників»


1 завдання Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми за даними, наведеними в «Індивідуальних завданнях до теми «Призма» (див. урок № 9)

2 завдання Знайдіть об'єм правильної n-кутної піраміди за даними, наведеними в «Індивідуальних завданнях до теми «Піраміда» (див. урок № 18).

Таблиця відповідейЗакінчення таблиці

Роганін геометрія 11 клас, урок 40

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання № Мета уроку: перевірка навчальних досягнень...
Тематичне оцінювання №6 можна провести шляхом виконання те­матичної контрольної роботи
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку. Тематичне оцінювання №8
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл»
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
Уроку. Тематичне оцінювання №2
Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №3
Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
Урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Тема: Підсумковий урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Уроку
Календарно тематичне планування уроків англійської мови на 2012-2013 навчальний рік в 11 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка