Уроку. Тематичне оцінювання №4


Скачати 79.81 Kb.
НазваУроку. Тематичне оцінювання №4
Дата02.08.2013
Розмір79.81 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Тематичне оцінювання № 4.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Тіла обертання».

І. Тематична контрольна робота № 4


Варіант 1

 1. Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. бали)

 2. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 і 40 см. На якій відстані від площини трикутника знаходиться центр сфери, яка має радіус 65 см і проходить через всі вершини трикутника? бали)

 3. У кулі радіуса R проведено великий круг і переріз площиною, яка має з великим кругом тільки одну спільну точку і утворює з ним кут α. Знайдіть площу перерізу. бали)

 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Знайдіть довжину тропіка (широта 23°). (З бали)

Варіант 2

 1. Знайдіть площу перерізу кулі радіуса 22 см площиною, яка знахо­диться на відстані 18 см від центра кулі. бали)

 2. Вершини трикутника лежать на сфері радіуса 13 см. Знайдіть від­стань від центра сфери до площини трикутника, якщо сторони три­кутника дорівнюють 6 см, 8 см, 10 см. бали)

 3. Діаметр кулі дорівнює d. Через один із кінців діаметра проведена площина під кутом 60° до нього. Знайдіть площу утвореного пере­різу. (З бали)

 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Харків знаходиться на 50° північної широти. Знайдіть радіус паралелі, що проходить через Харків. бали)

Варіант З


 1. Кулю перетнуто площиною на відстані 6 см від центра. Площа пе­рерізу дорівнює 64π см2. Знайдіть радіус кулі. (З бали)

 2. Вершини прямокутника лежать на сфері радіуса 10 см. Знайдіть відстань від центра сфери до площини прямокутника, якщо його діагональ дорівнює 16 см. бали)

 3. Площина перетинає сферу. Діаметр, проведений в одну із точок лі­нії перетину, утворює з площиною кут 45° . Знайдіть довжину лінії перетину, якщо діаметр сфери дорівнює 4 см. бали)

 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Знайдіть довжину Полярного кругу (широта 67°). бали)

Варіант 4

 1. Кулю радіуса 41 см перетнуто площиною. Площа перерізу дорів­нює 1600π см2. На якій відстані від центра кулі проведена площи­на? бали)

 2. Сторони трикутника 13 см, 14 см і 15 см. Знайдіть радіус кулі, яка дотикається до всіх сторін трикутника, якщо відомо, що відстань від площини трикутника до центра кулі дорівнює 3 см. (З бали)

 3. Радіус кулі дорівнює r. Через кінець радіуса проведена площина під кутом α до нього. Знайдіть площу перерізу. (З бали)

 4. Радіус Землі дорівнює 6400 км. Який шлях проходить за добу вна­слідок обертання Землі місто Харків (широта 50°)? бали)


Відповідь. Варіант 1. 1. 16πсм2; 2. 60см; 3. πR2cos2α; 4. 12800π·sin 67°37016km.

Варіант 2. 1. 160π см2; 2. 12 см; 3. ; 4. 6400·sin 40°4114 km.

Варіант 3. 1. 10 см; 2. 6 см; 3. 2π см; 4. 12 800π·sin 23°15 712 km.

Варіант 4. 1. 9 см; 2. 5 см; 3. πr2 cos2 α; 4. 12 800π·sin 40°25 848 km.
Тематичне оцінювання можна провести за текстами тестів, наведе­них нижче.

II. Тести

При тематичному оцінюванні враховуються тільки ті шість із вико­наних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.

Варіант 1

І рівень

1. Якщо радіус кулі дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 20 см, то точка А лежить:

а) всередині кулі; б) на поверхні кулі;

в) поза кулею; г) визначити неможливо. (1 бал)

2. Радіус сфери дорівнює R, відстань від центра сфери до деякої пло­щини дорівнює d. Дана площина дотикається сфери, якщо викону­ється умова:

а) d – R > 0 ; б) d – R < 0 ; в) dR0; г) d R= 0. (1 бал)

3. Якщо радіус кулі дорівнює R, то площа великого круга дорівнює:

а) πR ; б) πR2; в) 2πR; г) 2πR2. (1 бал)

II рівень


1. Якщо кулю радіуса 5 см перетнути площиною, яка знаходиться на відстані 3 см від центра кулі, то площа круга перерізу дорівнюватиме;

а) 25π см2; б) 9π см2; в) 16 см2; г) 16π см2. (1 бал)

2. Точки А і В лежать на поверхні кулі радіуса 10 см. Якщо довжина відрізка АВ дорівнює 12 см, то відстань від центра кулі до відрізка АВ дорівнює:

а) 10 см; б) 8 см; в) 6 см; г) 12 см. (1 бал)

3. Якщо сфера радіуса R дотикається до граней двогранного кута, ве­личина якого (φ, то відстань від центра сфери до ребра двогранного кута дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (1 бал)

IІІ рівень


1. Куля дотикається до всіх сторін прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 6 і 8 см. Якщо відстань від центра кулі до пло­щини трикутника дорівнює 14 см, то радіус кулі дорівнює:

а) 10 см; б) 8 см; в) 6 см; г) 5см. (2 бали)

2. Якщо через середину радіуса кулі проведена площина, перпендику­лярна до радіуса, то площа великого круга відноситься до площі перерізу, як:

а) 2 :1; б) 3 :1; в) 3 : 2 ; г) 4 : 3 . (2 бали)

3. Відстань між центрами куль радіусів R і г дорівнює d (R > г). Кулі не перетинаються, якщо виконується умова:

a) d = R + r; б) d > R + r; в) d = R – r; г) d < R – r. (2 бали)

IV рівень


1. Перерізи кулі двома паралельними площинами, між якими лежить центр кулі, мають площі 144π см2 і 25π см2. Якщо відстань між паралельними площинами дорівнює 17 см, то радіус кулі дорівнює:

а) 3 см; б) 6 см; в) 9 см; г) 13 см. (З бали)

2. Два взаємно перпендикулярні перерізи кулі мають спільну хорду довжиною 12 см. Якщо площі перерізів дорівнюють 100π см2 і 64π см2, то радіус кулі дорівнює:

а) 2 см; б) 4 см; в) 8 см; г) 16 см. (З бали)

3. Із точки поверхні кулі проведено три взаємно перпендикулярні рівні хорди. Якщо радіус кулі дорівнює R, то довжина хорди дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (З бали)

Варіант 2

І рівень


1. Якщо радіус кулі дорівнює 15 см, а точка А знаходиться від центра кулі на відстані 10 см, то точка А лежить:

а) поза кулею; б) на поверхні кулі;

в) всередині кулі; г) визначити неможливо. (1 бал)

2. Радіус сфери дорівнює R, відстань від центра сфери до деякої пло­щини дорівнює d. Дана площина дотикається до сфери, якщо ви­конується умова:

а) d > R; б) d < R; в) d ≠ R; г) d = R. (1 бал)

3. Якщо радіус сфери дорівнює R, то довжина великого кола дорів­нює:

а) πR ; б) πR2; в) 2πR; г) 2πR2. (1 бал)

ІІ рівень


1. Якщо кулю радіуса 5 см перетнути площиною, яка знаходиться на відстані 4 см від центра кулі, то площа круга перерізу дорівнюватиме:

а) 25π см2; б) 9π см2; в) 16 см2; г) 16π см2. (1 бал)

2. Точки А і В лежать на поверхні кулі радіуса 10 см. Якщо довжина відрізка АВ дорівнює 16 см, то відстань від центра кулі до відрізка АВ дорівнює:

а) 10 см; б) 8 см; в) 6 см; г) 16 см. (1 бал)

3. Якщо сфера дотикається до граней двогранного кута, величина якого (φ, і її центр знаходиться на відстані d від ребра двогранного кута, то радіус сфери дорівнює:

a) d sin φ; б) d sin ; в) d cos φ ; г) d cos . (1 бал)

III рівень

1. Куля дотикається всіх сторін рівнобічної трапеції, в якій бічна сто­рона дорівнює 8см, а тупий кут 135°. Якщо відстань від центра кулі до площини трапеції дорівнює 12 см, то радіус кулі до­рівнює:

а) 4 см; б) 3 см; в) 2 см; г) см. (2 бали)

2. Якщо через середину радіуса сфери проведена площина, перпенди­кулярна до радіуса, то довжина великого кола відноситься до дов­жини перерізу, як:

а) : 1; б) : ; в) 2 : ; г) 2 : . (2 бали)

3. Відстань між центрами куль радіусів R і г (R > г) дорівнює d. Кулі дотикаються, якщо виконується умова:

а) d = R + г; б) d > R + г; в) d = R – r; г) d < R – r . (2 бали)

IV рівень


1. Перерізи сфери двома паралельними площинами мають довжину 10π і 24π см, а центри перерізів лежать на одному радіусі. Якщо відстань між площинами дорівнює 7 см, то радіус сфери дорівнює:

а) 3 см; б) 6 см; в) 9 см; г) 13 см. (З бали)

2. Площа великого круга дорівнює 50π см2. Два взаємно перпендику­лярні перерізи кулі мають спільну хорду довжиною 6 см, площа од­ного із перерізів дорівнює 25π см2. Відстань від центра кулі до площин перерізів дорівнює:

а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 5 см. (З бали)

3. Із точки поверхні кулі проведено три взаємно перпендикулярні рівні хорди. Якщо довжина хорди дорівнює а, то радіус кулі дорівнює:

a) ; б) ; в) ; г) . (З бали)
Таблиця відповідей
Рівень
Номер завдання
Варіант 1
Варіант 2

І

1

в

в

2

г

г

3

б

в

II

1

г

б

2

б

в

3

б

б

III

1

а

а

2

г

в

3

б, г

а, в

IV

1

г

г

2

в

в, г

3

б

в


III. Домашнє завдання

Якщо тематичне оцінювання проведено у формі контрольної роботи, то вдома виконати тести, і навпаки.
Роганін геометрія 11 клас, урок 32

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання № Мета уроку: перевірка навчальних досягнень...
Тематичне оцінювання №6 можна провести шляхом виконання те­матичної контрольної роботи
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку. Тематичне оцінювання №8
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл»
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
Уроку. Тематичне оцінювання №2
Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №3
Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №5
Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут...
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
Урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Тема: Підсумковий урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Уроку
Календарно тематичне планування уроків англійської мови на 2012-2013 навчальний рік в 11 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка