Уроку. Тематичне оцінювання №8


Скачати 69.16 Kb.
НазваУроку. Тематичне оцінювання №8
Дата25.10.2013
Розмір69.16 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Тематичне оцінювання № 8.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл».

1. Тематична контрольна робота № 8

Варіант 1


1. Ребра прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 4 см, 4 см і 2 см. Знайдіть радіус описаної кулі. (3 бали)

2. У правильній трикутній піраміді сторона основи дорівнює а, а пло­ский кут при вершині — β. Знайдіть площу бічної поверхні кону­са, вписаного в піраміду. (3 бали)

3. Навколо правильної чотирикутної призми описано кулю радіуса R. Радіус кулі, проведений до вершини призми, утворює з площиною основи кут γ. Знайдіть бічну поверхню призми. (3 бали)

4. Прямокутний трикутник, катети якого 12 і 16 см, обертається нав­коло гіпотенузи. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. (3 бали)

Варіант 2


1. Ребра прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см, 6 см і 2 см. Знайдіть діаметр описаної кулі. (3 бали)

2. У правильній чотирикутній піраміді плоский кут при вершині дорів­нює α. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, описаного навколо піраміди, якщо її висота дорівнює Н. (3 бали)

3. Навколо правильної трикутної призми описано кулю радіуса R. Ра­діус кулі, проведений до вершини призми, утворює з площиною її основи кут γ. Знайдіть об'єм призми. (3 бали)

4. Рівнобедрений трикутник, основа якого 16 см і бічна сторона — 10 см, обертається навколо бічної сторони. Знайдіть площу поверх­ні тіла обертання. (3 бали)

Варіант З

1. Висота правильної чотирикутної призми дорівнює 4 см, сторона ос­нови — 8 см. Знайдіть радіус описаної кулі. (3 бали)

2. Основою прямої призми є ромб із гострим кутом α. Діагональ біч­ної грані дорівнює l і утворює з площиною основи кут β. Знайдіть бічну поверхню циліндра, вписаного в дану призму. (3 бали)

3. У правильній чотирикутній піраміді двогранний кут при основі до­рівнює α. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди, якщо радіус вписаної в неї кулі дорівнює r. (3 бали)

4. Прямокутний трикутник, катети якого 12 і 16 см, обертається нав­коло гіпотенузи. Знайдіть об'єм тіла обертання. (3 бали)

Варіант 4

1. Ребро куба дорівнює 2 см. Знайдіть радіус кулі, описаної нав­коло куба. (3 бали)

2. В основі прямої призми лежить прямокутник, діагональ якого утворює з більшою стороною кут γ. Діагональ бічної грані призми, що містить меншу сторону прямокутника, дорівнює d і утворює з площиною основи кут α. Знайдіть бічну поверхню циліндра, опи­саного навколо даної призми. (3 бали)

3. У правильній трикутній піраміді бічна грань нахилена до основи під кутом φ. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди, якщо раді­ус кулі. вписаної в піраміду, дорівнює R. (3 бали)

4. Рівнобедрений трикутник, основа якого 16 см і бічна сторона — 10 см, обертається навколо бічної сторони. Знайдіть об'єм тіла обертання. (3 бали)

Відповідь. Варіант 1. 1. 3 см; 2. ; 3. 4R2 sin 2γ; 4. 268,8π см2.

Варіант 2. 1. 7 см; 2. ; 3. R3 cos2 γ sin γ; 4. 249,6π см2.

Варіант 3. 1. 6 см; 2. πl2 sin α sin 2β; 3. ; 4. 614,4π см3.

Варіант 4. 1. 3 см; 2. ; 3. ; 4. 307,2π см3.
Тематичне оцінювання можна провести у формі тестів, наведених нижче.

II. Тести

При тематичному оцінюванні враховуються тільки ті шість із вико­наних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.
Варіант 1

І рівень

1. Якщо ребро куба дорівнює а, то радіус кулі, вписаної в куб, дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) а. (1 бал)

2. Якщо кулю радіуса r вписано в циліндр, то площа бічної поверхні циліндра дорівнює:

а) πr2; б) 2πr2; в) 3πr2; г) 4πr2. (1 бал)

3. Якщо в конус, висота і радіус основи якого відповідно дорівнюють 3 і 4 см, вписано правильну трикутну піраміду, то її бічне ребро до­рівнює:

а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 5 см. (1 бал)

II рівень

1. Відношення об'єму кулі до об'єму куба, описаного навколо кулі, дорівнює:

а) π : 4; б) π : 6; в) π : 8; г) 2π : 9 . (1 бал)

2. Відношення площі поверхні куба до площі описаної навколо нього кулі дорівнює:

а) 6 : π; б) 3 : 2π; в) 3 : π; г) 2 : π. (2 бал)

3. Відношення об'єму циліндра до об'єму кулі, вписаної в циліндр, до­рівнює:

а) 4 : 3; б) 3 : 2; в) π : 2; г) 2 : 1. (1 бал)

III рівень

1. Якщо в рівносторонній конус вписано кулю, то відношення площі повної поверхні конуса до площі поверхні кулі дорівнює:

а) 3 : 1; б) 3 : 2 ; в) 9 : 2 ; г) 4 : 1. (2 бали)

2. Якщо в кулю вписано рівносторонній конус, то відношення об'єму кулі до об'єму конуса дорівнює:

а) 3 : 2 ; б) 27 : 5; в) 32 : 27; г) 32 : 9. (2 бали)

3. Якщо в циліндр вписано куб, то відношення повної поверхні цилін­дра до повної поверхні куба дорівнює:

а) π(1 + ) : 6; б) π : 2; в) 2π : 3; г) π(2 + ) : 6. (2 бали)

IV рівень


1. Об'єм куба відноситься до об'єму тетраедра, вершинами якого є кін­ці мимобіжних діагоналей двох паралельних граней куба, як:

а) 2 : 1; б) 3 : 1; в) 3 : 2 ; г) 4 : 1. (3 бали)

2. Якщо навколо кулі радіуса 3 см описано деякий многогранник, площа поверхні якого дорівнює 400 см2, то об'єм многогранника до­рівнює:

а) 8000 см3; б) 12 000 см8; в) 400 см3; г) см3. (3 бали)

3. Якщо ребро правильного тетраедра дорівнює а, то радіус кулі, впи­саної в даний тетраедр, дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (3 бали)

Варіант 2

І рівень


1. Якщо діагональ куба дорівнює d, то радіус кулі, описаної навколо куба, дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) d. (1 бал)

2. Якщо куля радіуса r вписана в циліндр, то об'єм циліндра дорівнює:

а) πr3; б) 2πr3; в) 3πr3; г) 4πr3. (1 бал)

3. Якщо в правильну чотирикутну піраміду, висота і сторона основи якої відповідно дорівнюють 4 і 6 см, вписано конус, то твірна кону­са дорівнює:

а) 4 см; б) 5 см; в) 6 см; г) 8 см. (1 бал)

II рівень


1. Відношення об'єму кулі до об'єму вписаного в неї куба дорівнює:

а) π : 1; б) 3π : 2 ; в) π : 1; г) π : 2. (1 бал)

2. Відношення площі поверхні куба до площі вписаної в нього кулі дорівнює:

а) π : 4; б) 6 : π; в) 8 : π; г) 9 : 2π. (1 бал)

3. Відношення бічної поверхні правильної шестикутної призми до по­верхні вписаної в неї кулі дорівнює:

а) 3 : 2π ; б) : π; в) 2 : π ; г) 2 : 3π. (1 бал)

III рівень


1. Якщо в рівносторонній конус вписано кулю, то відношення об'єму конуса до об'єму кулі дорівнює:

а) 3 : 1; б) 9 : 4 ; в) 27π : 4 ; г) 27 : 4. (2 бали)

2. Якщо в кулю вписано рівносторонній конус, то відношення площі поверхні кулі до площі повної поверхні конуса дорівнює:

а) 2 : 1; б) 3 : 2 ; в) 4 : 3 ; г) 16 : 9. (2 бали)

3. Якщо в куб вписано циліндр, то відношення повної поверхні куба до повної поверхні циліндра дорівнює:

а) 6 : π; б) 4 : π; в) 3 : π; г) π : 4. (2 бали)

IV рівень

1. Об'єм куба відноситься до об'єму октаедра, вершинами якого є центри граней куба, як:

а) 2 : 1; б) 3 : 1; в) 4 : 1; г) 6 : 1. (3 бали)

2. Якщо навколо кулі з радіусом 3 см описано деякий многогранник, об'єм якого дорівнює 400 см3, то площа повної поверхні цього многогранника дорівнює:

а) см2; б) 400 см2; в) 1200 см2; г) 3600 см2. (3 бали)

3. Якщо ребро правильного тетраедра дорівнює а, то радіус кулі, опи­саної навколо тетраедра, дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (3 бали)

Таблиця відповідей
Рівень

Номер завдання

Варіант 1
Варіант 2

І

1

в

в

2

г

б

3

г

б

II

1

б

г

2

г

б

3

б

в

III

1

в

б

2

г

г

3

а

б

IV

1

б

г

2

в

б

3

г

б


III. Домашнє завдання

Якщо тематичне оцінювання проведено у формі тематичної контро­льної роботи, то вдома виконати тести, і навпаки.Роганін геометрія 11 клас, урок 62

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання № Мета уроку: перевірка навчальних досягнень...
Тематичне оцінювання №6 можна провести шляхом виконання те­матичної контрольної роботи
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
Уроку. Тематичне оцінювання №2
Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №3
Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №5
Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут...
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
Урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Тема: Підсумковий урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Уроку
Календарно тематичне планування уроків англійської мови на 2012-2013 навчальний рік в 11 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка