УРОК №55 Тема уроку. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми


НазваУРОК №55 Тема уроку. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми
Дата25.10.2013
Розмір89.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 6. Початкові відомості зі стереометрії

УРОК № 55

Тема уроку. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми.

Мета уроку: повторити, привести в систему й розширити відомості про многогранники, пряму призму, площу поверхні та об'єм призми.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: таблиця «Початкові відомості стереометрії» [13], моделі прямих призм.

Вимоги до рівня підготовки учнів: пояснюють, що таке пряма призма та її елементи; зображують і знаходять на рисунку пряму призму; записують і пояснюють формули площі поверхні та об'єму прямої призми; застосовують вивчений матеріал до розв'я­зування задач, у тому числі прикладного змісту.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірити правильність виконання домашнього завдання за записами, зробленими на дошці до початку уроку.

Задача 1

Дано: ABCDA1B1C1D1 — прямокутний паралелепіпед (рис. 241, с. 228). АВ = ВС = 2 см, ВВ1 = 1 см.

Знайдіть: ВВ1, В1А1, В1С1, B1D1, B1С, B1D, B1A.

Розв'язання

ВВ1 = 1 см. А1В1 = В1С1 = 2 см,

B1D1 = = = 2 (см).

B1A = B1C = = (см).

B1D = = = 3 (см).

Задача 2. Нехай α || β, a || b (рис. 242). Прямі a i b перети­нають площини α і β у точках A1, А2 і В1, В2. Через прямі a і b проведемо площину γ, яка перетинає α і β на прямих А1B1 і А2В2, причому А1В1 || А2В2.

Тоді А1А2В2В1 — паралелограм, оскільки в нього протилежні сторони попарно паралельні, а в паралелограмі протилежні сторо­ни рівні. Отже, А1А2 = В1В2. 1. Фронтальна бесіда

 1. Яким може бути взаємне розміщення двох різних площин у просторі?

 2. Які дві площини називаються паралельними?

 3. Наведіть приклади паралельних площин у предметів із оточу­ючого середовища.

 4. У якому випадку дві площини будуть паралельними?

 5. Як можуть розташовуватися в просторі пряма і площина?

 6. Сформулюйте означення прямої, перпендикулярної до площини.

 7. Що таке перпендикуляр? похила?


II. Самостійна робота

Самостійну роботу навчального характеру можна провести за посібником [14], тест 17 «Прямі і площини в просторі».
III. Поетапне сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Многогранник та його елементи

Фігури, які вивчає стереометрія, називають тілами. Наочно тіло уявляють як частину простору, зайняту фізичним тілом і об­межену поверхнею. (Демонструємо моделі многогранників.)

Многогранником називається тіло (частина простору), обме­жене скінченною кількістю плоских многокутників (рис. 243). Многокутники, які обмежують многогранник, називають його гранями, їх сторони — ребрами, а вершини — вершинами многогранника.

На рис. 243 гранями є многокутники: ABC, А1В1С1, АВВ1A1, ВВ1C1С, АА1C1С; ребрами — сторони АС, ВС, АВ, АА1, ВВ1, CC1, A1B1, A1C1, B1C1, вершинами — точки А, В, С, A1, В1, С1.

Завдання класу

 1. Наведіть приклади предметів побуту, які мають форму много­гранників.

 2. Скільки вершин, ребер, граней має: а) паралелепіпед; б) куб?

 3. Яке найменше число ребер може мати многогранник?

 4. Побудуйте многогранник, який має 4 грані. Скільки ребер і скільки вершин він має?

 5. Якщо поверхню многогранника розрізати по кількох його ре­брах і розкласти на площині, то дістанемо розгортку даного многогранника. На рис. 244 наведено розгортки куба. Побу­дуйте розгортки куба, відмінні від наведених.


Призма та її елементи

Многогранник, дві грані якого — рівні n-кутники з відповідно паралельними сторонами, а всі інші п граней — паралелограми, нази­вається n-кутною призмою (рис. 245). (Демонструємо моделі призм.)Рівні n-кутники призми називаються основами, а паралело­грами — бічними гранями, сторони основи — ребрами основи, інші ребра — бічними ребрами.

З означення призми випливає, що основи призми рівні, а також лежать у паралельних площинах. Бічні ребра паралельні й рівні.

Поверхня призми складається з основ і бічної поверхні. Площею поверхні призми називається сума площ усіх її граней. Оскільки основи рівні, то Snp = S6ічн + 2Sосн, де Snpплоща поверхні при­зми; S6ічн — площа бічної поверхні призми; Sосн — площа основи.

Завдання класу

 1. Скільки граней має n-кутна призма? Чи може призма мати 10 граней?

 2. Скільки ребер має п-кутна призма? Чи може призма ма­ти 10 ребер?

 3. Скільки вершин має п-кутна призма? Чи може призма мати 10 вершин?

 4. Скільки граней має 15-кутна призма? А вершин? А ребер?

Призма називається прямою, якщо її бічні ребра перпендику­лярні до основи. (Демонструються моделі прямих призм.)

Пряма призма називається правильною, якщо в її основі ле­жить правильний многокутник. (Демонструються моделі пра­вильних призм.)

Слід зазначити, що бічними гранями прямої призми є прямо­кутники.
Площа поверхні та об'єм прямої призми

Теорема. Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює до­бутку периметра її основи на довжину ребра.

Доведення

Нехай а1, а2, ..., ап — сторони; осно­ви призми, h — довжина бічного ребра (рис. 246).

Тоді а1 + а2 + ... + ап = Р — периметр основи. Площа бічної поверхні дорівнює сумі площ усіх бічних граней:

Sбічн = a1h + a2h + ... + aпh = (а1 + а2 +... an)h = Ph.

Пряма призма, в основі якої лежить прямокутник, називаєть­ся прямокутним паралелепіпедом. Прямокутний паралелепіпед, усі ребра якого рівні, називається кубом.

У молодших класах ви вже обчислювали об'єм прямокутного паралелепіпеда за формулою

V = abc, (1)

де a, b, c — відповідно довжина, ширина і висота паралелепіпеда. Формулу (1) можна записати у вигляді

V = Sh, (2)

де S = ab — площа основи, h = c — висота паралелепіпеда.

Формула (2) справедлива для будь-якої прямої призми. Отже:

Об'єм прямої призми дорівнює добутку площі її основи на до­вжину бічного ребра (висоту):

V = Sh.

Завдання класу

 1. Знайдіть площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 5 см.

 2. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, сторо­ни основи якого дорівнюють 3 см і 4 см, а бічне ребро 5 см.

 3. Основа прямої призми — прямокутний трикутник з катета­ми 3 см і 4 см, а бічне ребро дорівнює 5 см. Знайдіть площу повної поверхні призми.

 4. Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює 5 см.

 5. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, сторони основи якого дорівнюють 3 см і 4 см, а бічне ребро — 5 см.

 6. Основа прямої призми — прямокутний трикутник з катета­ми 3 см і 4 см, а бічне ребрр — 5 см. Знайдіть об'єм призми. Складаємо конспект учнів (табл. 10).

Таблиця 10
Призма

n-кутна призма — многогранник, дві гра­ні якого — рівні п-кутники з відповідно паралельними сторонами, а всі інші гра­ні — паралелограми.

ABCD, A1B1C1D1 — основи; АA1, ВВ1, СС1, DD1 бічні ребра; АВ, ВС, CD, AD, А1В1, В1С1, С1D1, A1D1 — ребра основи.

Призма пряма — якщо бічні ребра перпендикулярні до основи.

Правильна призма — це пряма призма, в основі якої лежить правильний многокутник.Sпр = Sбічн + 2Sосн.

Площа бічної поверхні прямої призми:

Sбічн = Р ∙ h, P = a1 + a2 + ...+ an.

Об'єм прямої призми: V = Sh


IV. Закріплення й осмислення нового матеріалу

Розв'язування задач

 1. Знайдіть об'єм правильної трикутної призми, ребро основи якої дорівнює 2 см, а бічне ребро — 10 см.

 2. Знайдіть площу бічної поверхні й площу повної поверхні три­кутної призми, кожне ребро якої дорівнює 2 см.

 3. В основі прямої призми лежить трикутник зі сторонами 7 см, 5 см, 6 см. Бічне ребро призми дорівнює 4 см. Знайдіть об'єм призми.

 4. В основі прямої призми лежить ромб зі стороною 5 см і го­стрим кутом 30°. Висота призми дорівнює 6 см. Знайдіть об'єм призми, площу повної поверхні призми.

 5. У прямокутному паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1 ребра АВ = 3 см, AD = 4 см і АА1 = 5 см. Знайдіть площу поверхні та об'єм паралелепіпеда. (Відповідь. 94см2, 60см3.)

 6. На рис. 247 зображено розгортку прямої трикутної призми. За наведеними даними знайдіть площу поверхні та об'єм при­зми. (Відповідь. 60см2, 24см3.)

 7. Скирда сіна має форму прямої призми з п'ятикутною основою (рис. 248). Розміри скирти (у метрах) подано на рисунку. Зна­йдіть об'єм скирти та масу сіна в скирті, якщо густина сіна дорівнює 0,03 т/м3. (Відповідь. 19,8 т.) 1. Діагональ бічної грані правильної трикутної призми дорівнює l і утворює з бічним ребром кут α. Знайдіть площу бічної поверхні призми. (Відповідь. 3l2 sinα cosα.)


V. Самостійна робота

Варіант 1

 1. Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної призми, сторона основи якої дорівнює 3 см, а бічне ребро — 5 см.

 2. Знайдіть об'єм прямої чотирикутної призми, в основі якої ле­жить ромб з діагоналями 12 см і 16 см, а бічне ребро — 10 см.

 3. В основі прямої призми лежить квадрат. Діагональ призми дорів­нює d і утворює з бічним ребром кут α. Знайдіть об'єм призми.

Варіант 2

 1. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює 3 см, а бічне ребро — 5 см.

 2. Знайдіть площу бічної поверхні прямої чотирикутної призми, в основі якої лежить ромб з діагоналями 12 см і 16 см, а бічне ребро дорівнює 10 см.

 3. В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з гі­потенузою с і гострим кутом α. Бічне ребро призми дорівнює найбільшій стороні основи призми. Знайдіть об'єм призми.


Відповіді до завдань самостійної роботи

Варіант 1. 1. 45см2. 2. 960см3. 3. d2 sin2α cosα.

Варіант 2. 1. 45 см3. 2. 400 см2. 3. c3 sinα cosα.
VI. Домашнє завдання

 1. Вивчити формули площі поверхні та об'єму прямої призми.

 2. Розв'язати задачі.

 1. Знайдіть площу бічної поверхні й об'єм правильної шести­кутної призми, якщо сторона її основи дорівнює 6 см, а ви­сота — 5 см.

 2. Знайдіть об'єм і площу повної поверхні прямої призми, в основі якої лежить прямокутний трикутник із катетами З см і 4 см, а бічне ребро призми дорівнює 10 см.

 3. Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної при­зми, площа основи якої дорівнює 4 см2, а бічне ребро — 10 см.


VII. Підбиття підсумків уроку
Запитання до класу


 1. Що таке n-кутна призма?

 2. Яка призма називається прямою? правильною?

 3. Чому дорівнює площа бічної поверхні прямої призми?

 4. Чому дорівнює об'єм призми?

 5. Ребро куба дорівнює 5 см. Визначте, які з наведених твер­джень є правильними, а які — неправильними.

а) Площа однієї грані куба дорівнює 20 см2.

б) Площа поверхні куба дорівнює 150 см2.

в) Об'єм куба дорівнює 150 см3.

г) Діагональ грані куба дорівнює 5 см.РоРоганін О.М. Геометрія 9клас: Розробки уроків Урок № 55

Схожі:

Тема уроку. Пряма і правильна призми. Площі бічної і повної поверхні призми. Мета уроку
Мета уроку: формування понять пряма, похила і правильна призми; вивчення теореми про бічну поверхню прямої призми
Урок 3 Тема уроку
Мета уроку: формування понять многогранник; ребра, грані, вершини многогранників; опуклий многогранник: призма; основи і бічні грані,...
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
УРОК №56 Тема уроку. Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди
Мета уроку: повторити, привести в систему й розширити відомості про піраміди, площу поверхні та об'єм піраміди
Тема уроку. Площа бічної і повної поверхні конуса. Мета уроку
Мета уроку: виведення формули для площі бічної поверхні конуса; формування вмінь знаходити площу поверхні конуса
УРОКИ 3, 4 Тема. Перпендикуляр до площини. Многогран­ник, Пряма призма. Піраміда
Мета: ввести поняття перпендикуляра до площи­ни, многогранника і окремих його видів: прямої при­зми і піраміди; розвивати логічне...
УРОК №21 Тема уроку. Площа круга та його частин
Мета уроку: виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента. Формування вмінь учнів застосовувати...
УРОК №10 Тема. Площина. Пряма. Промінь
«площина», «пряма», «промінь» як про уявні (абстрактні) поняття математики, які, крім цього, допомагають формувати уявлення учнів...
УРОК 49 Тема: Тематична контрольна робота №5
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка