ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СТВ» для студентів заочної форми навчання


Скачати 204.5 Kb.
НазваПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СТВ» для студентів заочної форми навчання
Дата23.03.2013
Розмір204.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СТВ»

для студентів заочної форми навчання
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань трьох рівнів.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.

Контроль і оцінювання знань студентів складається з двох етапів:

- на вибір: з домашньої контрольної роботи або курсової роботи;

- підсумкової екзаменаційної роботи у формі тестів з використанням комп’ютерної техніки.

Завдання домашньої контрольної роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів, а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 40 балів.

Сума балів домашньої контрольної роботи (21, … 39) може бути округлена на користь студента.

Завданням домашньої контрольної роботи є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу з дисципліни, умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, практичних умінь вирішення заданого матеріалу.

Завдання домашньої контрольної роботи складається з ІІ блоків:

І блок – «Дискусійні питання» містить 3 питання;

ІІ блок – «Практичні завдання» містить 3 задачі.

Кожне дискусійне питання І блоку та кожна задача ІІ блоку оцінюється в 10б.; якщо питання правильно висвітлює задану тематику, а задача має наступні пояснення: використані формули, вірний хід рішення та висновки і пропозиції у виявленій ситуації. Максимальна кількість балів - 60 балів.

Для допуску до іспиту, за домашню контрольну роботу студент повинен набрати не менше 30 балів, в іншому разі він не допускається до іспиту.

Якщо студент не набрав 30 балів за домашню контрольну роботу, він має право добрати бали за рахунок усної співбесіди з викладачем за питаннями дисципліни.

Екзаменаційне завдання містить ІІІ рівні тестових завдань:

І рівень – «Тестові завдання на оцінку - 3» містить 50 тестових питань;

ІІ блок – «Тестові завдання на оцінку - 4» містить 50 тестових питань;

ІІІ блок «Тестові завдання на оцінку - 5» містить 50 тестових питань.

Кожне питання І та ІІ рівня оцінюється за шкалою 0,2 б. за 1 питання, питання 3 рівня – 0,4б за 1питання. Максимальна кількість балів - 40 балів.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати домашньої контрольної роботи та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 20 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 20 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Домашня контрольна робота має бути надрукована на комп’ютері (Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5) на білому папері стандартного формату А4; мати титульний аркуш (на якому обов’язково вказується ПІБ студента та № його варіанту), викладення існуючих рівнів та висновків за результатами розрахунків, список використаних літературних джерел (не менше 5).

Варіант контрольної роботи студент обирає згідно номеру, за яким він знаходиться у списку академічної групи.

Кожне дискусійне питання повинно бути висвітлено не менше ніж на 1,5 - 2 сторінки, задачі повинні містити використанні формули, хід рішення та пропозиції щодо виявленої ситуації згідно заданим умовам.

Аркуші можна зшивати будь-яким способом, але так, щоб вони не розсипалися.

Останній строк здачі контрольної роботи за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


з дисципліни «Економіка праці і СТВ», для студентів ІІІ курсу, заочної форми навчання
І блок – Дискусійні питання:
Перелік індивідуальних контрольних завдань для студентів заочної форми навчання

 1. Огляд останніх публікацій та аналіз статистичних даних, що характеризують сучасний стан та проблеми розвитку трудових ресурсів України.

 2. Огляд літературних джерел з проблем формування та розвитку трудового потенціалу України.

 3. Аналіз поглядів різних авторів щодо сутності понять "трудові відносини" та "соціально-трудові відносини".

 4. Аналіз літературних джерел з проблем становлення нових за структурою та змістом соціально-трудових відносин.

 5. Аналіз поглядів різних авторів щодо сутності поняття "людський капітал".

 6. Огляд літературних джерел з проблем визначення якості трудового життя.

 7. Огляд літературних джерел з проблем взаємозв’язку соціальної справедливості зі становленням досконалих соціально-трудових відносин.

 8. Оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин в Україні на основі аналізу статистичних даних та літературних джерел.

 9. Аналіз статистичних даних та літературних джерел щодо проблем оцінки рівня якості трудового життя.

 10. Аналіз впливу процесу старіння населення на формування трудового потенціалу України.

 11. Оцінка демографічної ситуації в Україні на основі аналізу статистичних даних.

 12. Оцінка освітнього потенціалу населення України та його регіональних характеристик на основі аналізу статистичних даних.

 13. Огляд літературних джерел і аналіз різних підходів до визначення сутності сторін соціально-трудових відносин.

 14. Аналіз літературних джерел щодо визначення впливу приватизаційних процесів на стан відносин у соціально-трудовій сфері.

 15. Огляд літературних джерел з проблем впливу глобалізації економіки на соціально-трудову сферу.

 16. Аналіз останніх публікації щодо проблем впливу змін у відносинах власності на змістові характеристики соціально-трудових відносин.

 17. Аналіз останніх публікації з проблем формування та регулювання соціально-трудових відносин на новому етапі системних перетворень.

 18. Порівняльний аналіз функцій і ролі держави у регулюванні соціально-трудових відносин за умов централізованої планової та ринкової економіки.

 19. Огляд літературних джерел та оцінка впливу різних чинників на еволюцію соціально-трудових відносин.

 20. Оцінка сучасного стану та проблеми удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування соціально-трудових відносин в Україні на основі аналізу публікацій та законодавчих актів.

 21. Огляд літературних джерел та оцінка сучасних проблем і тенденцій розвитку міжнародного профспілкового руху.

 22. Огляд літературних джерел з проблем впливу глобалізаційних процесів на профспілковий рух.

 23. Огляд літературних джерел та аналіз статистичних даних, що характеризують сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку профспілкового руху в Україні.

 24. Оцінка сучасного стану та проблем правового забезпечення діяльності професійних спілок в Україні на основі аналізу законодавства та літературних джерел.

 25. Огляд останніх публікацій з проблем становлення підприємництва в Україні за сучасних економічних умов.

 26. Огляд літературних джерел щодо проблем соціального діалогу між роботодавцями і найманими працівниками в умовах перехідної економіки.

 27. Правова база діяльності роботодавців та їхніх об’єднань в Україні: оцінка сучасного стану та напрямки її удосконалення.

 28. Аналіз теоретичних підходів різних авторів щодо розуміння сутності соціального партнерства та його ролі у функціонуванні ринкової економіки.

 29. Огляд літературних джерел щодо проблем визначення об’єктивних передумов виникнення і чинників розвитку соціального партнерства.

 30. Оцінка сучасного стану та проблем укладання колективних договорів в Україні на основі аналізу статистичних даних, діючого законодавства та публікацій з даної тематики.

 31. Оцінка змісту, сучасного стану та проблем укладання генеральних угод в Україні на основі аналізу статистичних даних, діючого законодавства та публікацій з даної тематики.

 32. Оцінка змісту, сучасного стану та проблем укладання галузевих угод в Україні на основі аналізу статистичних даних, діючого законодавства та публікацій з даної тематики.

 33. Оцінка змісту, сучасного стану та проблем укладання регіональних угод в Україні на основі аналізу статистичних даних, діючого законодавства та публікацій з даної тематики.

 34. Оцінка сучасного стану та проблем колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні в Україні на основі аналізу публікацій та статистичних даних.

 35. Огляд літературних джерел з проблем розвитку соціально-трудових відносин на основі забезпечення продуктивної зайнятості.

 36. Оцінка позитивних і негативних наслідків впливу глобалізації економіки на зайнятість і стан ринку праці України на основі аналізу останніх публікацій.

 37. Визначення сучасних тенденцій у сфері зайнятості в Україні на основі аналізу статистичних даних та літературних джерел.

 38. Визначення сучасних світових тенденцій у сфері зайнятості на основі аналізу статистичних даних та літературних джерел.

 39. Аналіз проблем дискримінації на ринку праці в Україні на основі останніх публікацій та статистичних даних.

 40. Оцінка сучасного стану ринку праці в Україні на основі аналізу статистичних даних та публікацій.

 41. Аналіз сучасних публікацій та законодавчих актів з проблем регулювання зайнятості в Україні.

 42. Аналіз поглядів представників різних шкіл щодо визначення сутності та взаємозв’язку категорій “вартість робочої сили”, “ціна робочої сили”, “заробітна плата”.

 43. Огляд літературних джерел та аналіз сучасних проблем і особливостей політики у сфері доходів населення в Україні.

 44. Огляд літературних джерел з проблеми підвищення рівня оплати праці як передумови розвитку економіки України.

 45. Огляд літературних джерел та аналіз сучасного стану, проблем та шляхів удосконалення регулювання трудових доходів в Україні.

 46. Огляд літературних джерел та аналіз різних поглядів щодо ролі держави у регулюванні оплати праці.

 47. Огляд літературних джерел та аналіз статистичних даних щодо сучасного стану та проблем тарифно-договірного регулювання оплати праці в Україні.

 48. Огляд літературних джерел та аналіз статистичних даних щодо сучасного стану та проблем державного регулювання оплати праці.

 49. Огляд літературних джерел з проблем адаптації трудового законодавства України до вимог міжнародних трудових норм.

 50. Огляд літературних джерел та аналіз проблем розвитку національного трудового законодавства України та інтеграції соціально-трудових відносин у систему відносин, визнану світовим співтовариством.

 51. Аналіз змісту основних Конвенцій МОП у галузі сприяння зайнятості населення.

 52. Аналіз змісту основних Конвенцій МОП у галузі прав та гарантій профспілок.

 53. Аналіз змісту основних Конвенцій МОП у галузі проведення колективних переговорів та укладення колективних договорів.

 54. Огляд літературних джерел та аналіз позитивних та негативних наслідків впливу глобалізації світової економіки на соціально-трудову сферу в Україні.

 55. Огляд літературних джерел та аналіз сучасних світових тенденції розвитку соціально-трудових відносин.

 56. Огляд літературних джерел і аналіз зарубіжного досвіду регулювання відносин у сфері зайнятості та оцінка можливості його використання в Україні.

 57. Огляд літературних джерел та аналіз зарубіжного досвіду регулювання доходів населення та оцінка можливості його використання в Україні.

 58. Огляд літературних джерел та аналіз зарубіжного досвіду розвитку виробничої демократії.

 59. Огляд літературних джерел з проблем глобалізації національних економік та уніфікації трудових норм.

 60. Огляд літературних джерел та аналіз проблем розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду.

Варіанти контрольних питань відповідно до номеру студента в журналі академічної групи

№ варіанту

№ питання
№ варіанту

№ питання

1

1, 28, 55
16

16, 43, 10

2

2, 29, 56
17

17, 44, 11

3

3, 30, 57
18

18, 45, 12

4

4, 31, 58
19

19, 46, 13

5

5, 32, 59
20

20, 47, 14

6

6, 33, 60
21

21, 48, 15

7

7, 34, 1
22

22, 49, 16

8

8, 35, 2
23

23, 50, 17

9

9, 36, 3
24

24, 51, 18

10

10 ,37, 4
25

25, 52, 19

11

11, 38, 5
26

26, 53, 20

12

12, 39, 6
27

27, 54, 21

13

13, 40, 7
28

28, 11, 34

14

14, 41, 8
29

29, 38, 55

15

15, 42, 9
30

30, 56, 17


ІI блок – Практичні завдання

Задача 1.

Підсобний робітник обслуговує чотирьох основних робітни­ків. Його годинна тарифна ставка А грн. при Б-год. робочому дні. Змін­на норма виробітку кожного із основних робітників становить В шт./зм., а фактичне виконання цієї норми за зміну становило: першим робітником – Г %; другим - Д %; третім – Е %, четвертим – Є %.

Визначити фактичний денний за­робіток підсобника (див. табл. 1).
Таблиця 1


Показ-ники

Величина по варіантам1,13,

23

9,12,

30

6,18,

21

8,15,

29

3,17, 26

5,20,

24

4,16, 28

2,10,

27

7,11,

25

14,19,

22

А, грн.

2,8

3,1

2,9

3,2

2,7

3,3

3,6

2,6

3,7

2,5


Б, год.

8

7

6,5

7,5

6

8

7

6,5

7,5

6

В,

шт./

зм.

30

20

22

24

26

28

32

23

25

27

Г, %

89

88,2

87,5

88

89,3

78,4

94,3

95

86

79,7


Д, %

108,6

98,9

104

110

87

95

93

104,6

86,7

105


Е, %

109

91

92

93

106

116,4

112,3

116,4

118

89


Є, %

98,3

93,2

95,7

94,3

98

99,4

105

98,3

96,4

85,6


Задача 2.

Тарифний фонд оплати праці по підприємству у планово­му році повинен становити А тис. грн. Крім того, передбачено низку доплат:

- за преміальними системами - Б тис. грн.; за роботу в нічні зміни - В тис. грн.; доплати підліткам за скорочений робочий день – Г тис. грн.; бригадирам за керівництво бригадою - Д тис. грн.; чергові відпустки - Е тис. грн.; доплати за виконання державних обов'язків - Є тис. грн.

Визначити годинний, денний і річний фонди оплати праці (див. табл.. 2).

Таблиця 2

Показники

Величина по варіантам


тис. грн..

1,12, 21

2,

13,22

3,14,

23

4,15,

24

5,16,

25

6,11,

26

7, 18,

27

8,17,

28

9,

20,

30

10,19,29

А

1240

1456

2567

2345

1289

2314

2341

1675

2118

3111

Б

199

104

125

178

134

123

165

253

234

456

В

3,1

2,3

5,6

3,2

4,7

3,9

4,1

5,3

5,9

2,1

Г


0,4

1,3

0,5

0,9

1,1

0,7

1

1,6

0,6

1,4

Д

2,77

2,44

2,33

3,12

3,72

3,76

4,32

2,76

2,54

3,11

Е

79

78,4

78

43,5

74

85

98,7

65

89

76,9

Є

1,4

2,3

2,4

1,6

1,9

2,1

2,6

1,8

1,3

2,7Задача 3.
На підставі даних, наведених в таблиці, розрахувати:

- трудомісткість виробничої програми;

- загальну чисельність робітників, необхідну для виготовлення виробів (див. табл. 3).

Таблиця 3

Показники

Величина по варіантам
1,13,

23

9,12,

30

6,18,

21

8,15,

29

3,17, 26

5,20,

24

4,16, 28

2,10,

27

7,11,

25

14,19,

22

Ефективний фонд робочого часу, год.


1568

1648

1574

2345

1786

1516

1812

1345

2116

2314

Трудоміст-кість виготовлення одиниці виробу, н/год

1,2

3,4

5,6

2,3

2,7

3,1

2,8

2,4

3,2

2,9

Норми виробітку, %

110

104

105

114

121

112

111

107

109

115

Обсяг продукції, шт.

24000

34000

23000

45000

34000

23000

45000

28000

19000

32000

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для...
Як би Ви здійснили на практиці контроль основних робітників виробничого об’єднання?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка