Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»


НазваМетодичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Сторінка1/5
Дата03.09.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
Лізингове кредитування
Методичні рекомендації

для самостійної роботи з вивчення дисципліни

для студентів денної форми навчання

Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Одеса – 2013

УДК 657.21:336.27

Укладач :

ВІШТАК Н.М., асистент

Відповідальний за випуск:

Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к.е.н., доцент Макуха С.М.


Рецензент:

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доцент Цуканов О.Ю.


Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Лізингове кредитування» дають можливість сформувати студентами денної форми навчання спеціальності 7.03050901 – облік і аудит систему знань щодо лізингу як модифікованої системи економічних відносин та особливої форми підприємницької діяльності.


Рекомендовано до друку методичною

комісією економічного факультету ОДАУ,

Протокол №___ від __ _________ 2013 року.
ЗМІСТ


Загальні методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу

«Лізингове кредитування» ……………....……………………………..3

Тематичний план………………………………………………………...7

Тема 1.Теоретичні основи лізингових відносин ……………………...8

Тема 2. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні..….…10

Тема 3. Економічний механізм лізингових угод..…………….………12

Тема 4. Управління лізинговим процесом.……………………..……..15

Тема 5. Способи забезпечення виконання зобов'язань учасників лізингових відносин………………………………………………..…………..17

Тема 6. Роль лізингу в технічному оснащенні АПК …………………..19

Питання для підготовки до підсумкової контрольної роботи ……….21

Практичні завдання……………………………………………………….23

Тести для проведення підсумкового контролю знань………………....27

Список літератури……………………………………………………..…39

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійного вивчення курсу «Лізингове кредитування»
Методичні рекомендації для самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни „ Лізингове кредитування ”. Згідно зі структурою самостійна робота студентів повинна проводитися з окремих питань тем навчальної дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних та практичних занять.

Отже, при вивченні дисципліни “ Лізингове кредитування ” необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з програмою навчальної дисципліни та зосередити увагу на детальному вивченні окремих її положень.

Основною метою самостійного вивчення курсу є сприяння формування у майбутніх фахівців системи знань щодо лізингу, як модифікованої системи економічних відносин та особливої форми підприємницької діяльності. Ознайомлення студентів з економіко-правовими умовами організації та застосування лізингу в Україні. Виявити потенційні можливості лізину в процесі ринкових перетворень.

Основне завдання самостійної роботи полягає у тому, щоб навчити студентів застосовувати чинне кредитне законодавство у практичній діяльності, самостійно поповнювати і оновлювати свої знання з актуальних питань лізингового кредитування, творчо і діалектично мислити.

Після самостійного вивчення курсу студенти зможуть:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах лізингових відносин;

 • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному ринку лізингових послуг;

 • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань залучення інвестиційних ресурсів за допомогою лізингового механізму.

 • визначити роль лізингу в технічному оснащенні АПК;

Отже, самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури. Для досягнення поставленої мети подається перелік питань та методичні рекомендації до самостійної роботи, рекомендована література. Для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю.

У методичних рекомендаціях до самостійної роботи подається перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендована література. Крім цього, для засвоєння і самоперевірки набутих теоретичних знань та їх застосування на практиці, запропоновано питання для самоконтролю, вирішення яких вимагає ґрунтовної теоретичної підготовки, аналітичного та логічного мислення.

Виконання завдань самостійної роботи враховується при поточному контролі (на практичних заняттях), модульному контролі (підсумкова контрольна робота після вивчення навчального матеріалу.

Завдання для самостійної роботи побудовані за методикою, яка дає можливість самостійно вивчити запропонований матеріал.

Вивчення матеріалу можна проводити як індивідуально, так і колективно.

При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендується дотримуватися такої послідовності:

    • Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.

  • Підібрати ті джерела де найбільш повно викладено матеріал теми.

  • Підібрати необхідний законодавчий матеріал, уважно ознайомитися з його змістом.

  • Переглянути коротко усі питання теми для того, щоб мати загальну уяву про зміст теми, яку запропоновано для вивчення. Провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.

  • Вивчити кожне питання теми у такій послідовності як зазначено у плані.

  • Скласти опорний конспект та взяти на замітку найбільш складні питання теми і більш детально їх опрацювати.

  • Спробувати здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми.

Самостійна робота виконується студентами у час, вільний від занять, у читальній залі бібліотеки або вдома.

Тематичний план

дисципліни „Лізингове кредитування ” для підготовки студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Облік і аудит» та галузі знань 0306 - Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент»
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Тема №2
...
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка