Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання


Скачати 105.87 Kb.
НазваПерелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання
Дата13.03.2013
Розмір105.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання

Варіант 1

1.Розкрити причини появи та особливості школи “людських стосунків”.

2. На конкретному прикладі описати основні етапи прийняття управлінського рішення.

3. Як би Ви здійснили на практиці контроль основних робітників виробничого об’єднання?

Варіант 2

1. Розкрити сутність процесного підходу до управління.

2. Дати визначення формальних та неформальних організацій та навести приклади.

3. Сформулювати місію вузу, де Ви навчаєтесь.

Варіант 3

1. Проаналізувати сутність та перспективи школи наукового управління (кількісної школи).

2. Дати визначення організаційних повноважень і навести приклади.

3. Розкрити вплив факторів зовнішнього середовища на кондитерську фабрику.

Варіант 4

1. Пояснити відмінності в діяльності менеджера та підприємця.

2. Що таке зовнішнє та внутрішнє винагородження? Навести приклади.

3. Яку організаційну структуру можна рекомендувати фірмі, що випускає великий асортимент товарів? Відповідь обґрунтувати.

Варіант 5

1. Проаналізувати причини появи і особливості класичної школи управління.

2. Як зміни в технології і розмірах організації впливають на керівництво і владу в сучасних умовах?

3. Якби Ви були керівником низової ланки, як би Ви впливали на своїх вищих керівників з метою втілення своїх ідей?

Варіант 6

1. Розкрити сутність системного підходу до управління.

2. Якими чинниками зумовлюється розробка дивізіональних структур? Які їх види?

3. Як би Ви здійснили на практиці контроль допоміжних робітників?

Варіант 7

1. Розкрити зміст процесуальних теорій мотивації.

2. Наведіть приклади обміну інформацією в організації.

3. Яку модель можна застосувати організації для прийняття рішень у боротьбі з конкурентами? Відповідь обґрунтувати.

Варіант 8

1. Розкрити сутність ситуаційного підходу до управління.

2. На конкретному прикладі обґрунтувати характеристики зовнішнього середовища організації.

3. Сформулювати місію молокозаводу.


Варіант 9

1. Визначити сучасні напрямки розвитку менеджменту.

2. Розкрити сутність внутрішнього середовища організації на конкретному прикладі.

3. “Невдача при плануванні означає планування невдачі”. Опишіть цю фразу стосовно до конкретної ситуації.

Варіант 10

1. Проаналізувати систему комунікацій (перепони, заходи вдосконалення) сучасного підприємства.

2. Визначити основні характеристики цілей організації і навести приклади.

3. Які вихідні дані треба мати, щоб планувати витрати на виробництво та реалізацію?

Варіант 11

1. Проаналізувати значення одного з методів прийняття рішень (“визначення крапки беззбитковості”) в діяльності менеджера.

2. Встановіть логічний зв’язок між плануванням і прогнозуванням (на конкретному прикладі).

3. Наведіть приклади ситуації, коли віддають перевагу використанню матричної структури управління.

Варіант 12

1. Дати характеристику комунікаційному процесу та його складовим елементам.

2. Назвіть причини і наслідки бюрократизації управління.

3. Розкрити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність меблевої фабрики.

Варіант 13

1. Поясніть що таке тактика, політика, процедури, правила. Як тактика, політика, процедури, правила допомагають реалізувати стратегію?

2. Опишіть концепцію балансу влади між керівником та підлеглими (на прикладі).

3. Визначте чинники, що пов’язані з індивідами, групами і організацією, і впливають на процес обміну інформацією в університеті.

Варіант 14

1. Що таке делегування повноважень і в чому полягає його фундаментальне значення для управління?

2. Описати форми влади і навести приклади різних форм.

3. Визначити цілі підприємства, місією якого є перевезення пасажирів.

Варіант 15

1. Порівняти між собою основні типи “жорстких” та адаптивних структур.

2. Розкрити сутність стратегічного планування та навести приклади стратегій для конкретного підприємства.

3. Пояснити на конкретному прикладі основні етапи раціонального управлінського рішення.

Варіант 16

1. Значення хоторнських експериментів. Хоторнський ефект.

2. Розкрити сутність теорії черг і на прикладах пояснити її призначення.

3. Побудувати лінійно-функціональну структуру організації (на будь-якому прикладі).

Варіант 17

1. Розкрити сутність платіжної матриці і пояснити її призначення.

2. Розглянути на прикладі, яку роль у мотивації трудової діяльності грають три фактори (теорія сподівань): зусилля – результати; результати – винагородження; валентність.

3. Побудувати дивізіонально-товарну організаційну структуру управління (на будь-якому прикладі).

Варіант 18

1. Пояснити роль контролю в менеджменті та навести основні типи контролю.

2. Розкрити сутність теорії ігор і на прикладах пояснити її призначення.

3. Побудувати дивізіонально-регіональну організаційну структуру управління (на будь-якому прикладі).

Варіант 19

1. Пояснити різницю між змістовними та процесуальними теоріями мотивації.

2. Схарактеризувати на конкретних прикладах сукупну думку збутовиків та модель очікування споживача як методи прогнозування.

3. Навести приклад цілей для машинобудівного підприємства.

Варіант 20

1. Розкрити необхідність і причини використання моделей в менеджменті.

2. Схарактеризувати керівника, що має високі здібності формувати колектив.

3. На прикладі поясність сутність чотирьох основних еЕлементів процесу обміну інформацією.

Варіант 21

1. Розкрити сутність змістовних теорій мотивації.

2. Схарактеризувати на конкретних прикладах думку журі та експертні оцінки як методи прогнозування.

3. Девіз ділового світу “Час – гроші”. Час у менеджменті виконує функцію закону управління часом. Як Ви це розумієте?

Варіант 22

1. Схарактеризувати ефективний контроль.

2. Пояснити на прикладах призначення моделі управління запасами.

3. Сформулюйте місію банку та визначте основні цілі.

Варіант 23

1. Що таке SWOT – аналіз? Що таке матриця SWOT?

2. Схарактеризувати прогнозування і навести приклади прогнозів, що застосовуються у менеджменті.

3. Побудувати дивізіонально–споживчу структуру управління (на конкретному прикладі).

Варіант 24

1. Опишіть основні етапи процесу планування.

2. Навести характеристику керівника, що вміє впливати на колектив.

3. Схарактеризувати фактори, що впливають на діяльність підприємства з випуску побутової техніки.

Варіант 25

1. Розкрити призначення методу сітьового планування та управління.

2. Схарактеризувати основні етапи процесу контролю на конкретному прикладі.

3. Пояснити вислів з управлінської точки зору: “Прийняття важливого рішення в організації подібно до кидання каміння всередину пруда”.

Варіант 26

1. Сформулювати основні напрямки роботи менеджера.

2. Розкрити сутність теорії очікування на конкретному прикладі.

3. Схарактеризувати вплив факторів прямої та не прямої дії на взуттєву фабрику.

Варіант 27

1. Схарактеризувати види менеджменту.

2. На конкретному прикладі проаналізувати зв’язок планування і контролю як функцій менеджменту.

3. Перелічіть і розкрийте сутність основних напрямків роботи менеджера по мотивації до праці.

Варіант 28

1. Схарактеризувати функції менеджменту на різних рівнях управління.

2. Порівняти кількісні та якісні методи прогнозування та навести приклади.

3. Висловіть своє відношення до принципів ділової людини, що були сформульовані підприємцями на початку століття: поважай владу; будь чесним і правдивим; поважай право приватної власності; поважай людину; тримай дане слово; живи по коштах; будь цілеспрямованим.

Варіант 29

1. Дати загальну характеристику поняття “менеджмент”.

2. Схарактеризувати три типи моделей і навести приклади. Чому необхідно використовувати моделі в менеджменті?

3. Менеджмент у державах Західної Європи орієнтується на принцип інтеграції. Як Ви це розумієте? Пояснити на прикладах.

Варіант 30

1. Дати характеристику загальних і структурно-функціональних принципів менеджменту.

2. В чому полягає ефект синергії для організацій? Навести приклади.

3. Сформулювати місію та цілі для туристичного агентства.

Питання до екзамену з курсу «Менеджмент»
ТЕМА1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.

 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

 2. Менеджмент як система наукових знань.

 3. Менеджмент як мистецтво управління.

 4. Суть, зміст менеджменту та управління.

 5. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки.

 6. Рівні управління.

 7. Методи досліджень.

ТЕМА 2: Історія розвитку менеджменту.

 1. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні.

 2. Становлення перших теорій управління.

 3. Школа наукового управління.

 4. Школа людських відносин.

 5. Теорія індустріального менеджменту.

 6. Концепція «виробничої демократії».

ТЕМА3: Закони, закономірності та принципи менеджменту.

 1. Характеристика інтегрованих підходів до управління.

 2. Закони і закономірності менеджменту.

 3. Сутність, природа та роль принципів менеджменту.

 4. Сучасні принципи менеджменту.

ТЕМА 4: Функції та методи менеджменту.

 1. Поняття функцій процесу управління.

 2. Функції менеджменту як види управлінської діяльності.

 3. Класифікація функцій менеджменту.

ТЕМА 5: Організації, як об’єкти управління

 1. Поняття організації. Ознаки організації. Загальні риси організації.

 2. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації.

 3. Концепції життєвого циклу організації.

 4. Різновиди організації.

 5. Організаційна культура. Філософія організації.


ТЕМА 6: Планування в організації

 1. Загальне поняття планування і його значення в діяльності фірм. Типи і основні етапи планування.

 2. Сутність стратегічного планування. Місія і цілі організації.

 3. Оцінка і аналіз зовнішнього середовища. Внутрішній аналіз організації. SWOT – аналіз.

 4. Стратегічні альтернативи і вибір стратегії. Планування реалізації стратегії.ТЕМА 7: Організація як функція менеджменту

 1. Сутність функції організації та її місце в менеджменті

 2. Делегування. Відповідальність. Організаційні повноваження. Лінійні і штабні повноваження.

 3. Організаційні структури. Бюрократія. Департаменталізація. Функціональна структура.

 4. Дивізіональна структура. Структури фірм, що діють на міжнародних ринках.

 5. Адаптивні структури.


ТЕМА 8: Мотивація, як загальна функція менеджменту

 1. Поняття і сутність мотивації. Потреби та винагороди.

 2. Загальна характеристика змістовних теорій мотивації. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу. Теорія ERG К. Альдерфера. Теорія придбаних потреб Д. МакКлеланда. Теорія двох факторів Ф. Герцберга.

 3. Згальна характеристика процесійних теорій мотивації. Теорія сповідань В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Модель Портера-Лоулера.


ТЕМА 9: Гупова динаміка в менеджменті. Керівництво та лідерство.

 1. Групова динаміка в менеджменті. Формальні і неформальні групи. Дослідження неформальних груп.

 2. Вплив і влада. Баланс влади. Форми влади. Авторитет.

 3. Поняття лідерства. Відмінності менеджера від лідера. Стилі лідерства.


ТЕМА 10: Комунікації в менеджменті.

 1. Сутність комунікації та її роль у системі управління.

 2. Комунікаційниц проес, його елементи, основні етапи.

 3. Зворотній зв’язок та перешкоди.


ТЕМА 11: Контроль як загальна функція менеджменту.

 1. Поняття контролю та його місце в системі управління. Види контролю.

 2. Основні етапи процесу контроля.

 3. Основні характеристики ефективної системи контролю. Взаємозв’зок планування і контролю.

 4. Поведінкові аспекти контролю.


ТЕМА12: Методи менеджменту.

 1. Сутність і класифікація методів менеджменту.

 2. Економічні методи управління.

 3. Організаційно-розпорядчі методи управління.

 4. Соціальні методи управління.

ТЕМА 13: Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

 1. Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

 2. Система подолання опору організаційним змінам.

 3. Сутність ефективності менеджменту.

 4. Основні показники ефективності управління.

 5. Методи розрахунку ефективності системи управління.

Перелік навчально–методичної літератури
Базова:

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент. Учеб.пособие. - М.: ИНФРА - М., 2005.

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 2005.

3. Герчикова И.М. Менеджмент. Учебник, 2-е изд. М.: Банки и биржи, 2005.

4. Глухов В.В. Основы менеджмента. Уч.пособие. СПб.. Спец.литература, 2005.

5. Кохно П.А., Микрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. М.: Финансы й статистика., 2006.

6. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Й. Основы менеджмента. Учеб.пособие. - СПб, Изд-во ОЛБИС, 2008.

7. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. - СПб.: ИД "МиМ", 2007.

8. Менеджмент организации. Учеб.пособие (З.П.Румянцева, Н.А.Соломатин й др. М.: ИНФРА-М., 2005)

9. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М., "Дело", 2006.

10. Управление - зто наука й искусство. (А.Файоль, Г.Змерсон, Ф,Тейлор, Г.Форд -М.: Республика, 2005.

11. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб.пособие. - К.: товариство "Знання", КОО, 2008.
Допоміжна:

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр.., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.

 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. І перероб. – Л. : Нац. ун-т «Львів. політехніка » (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти ) ; «Інтелект-захід», 2007. – 384 с.

 3. Менеджмент: теорія і практика : навч.посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 564 с.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
10. Питання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, класифікація, види оцінки та показники ефективності використання
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка