ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Харків 2007


Скачати 316.69 Kb.
НазваПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання Харків 2007
Сторінка1/2
Дата23.02.2016
Розмір316.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “
Кафедра “Охорона праці та навколишнього середовища”


ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”

для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання


Харків 2007Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання УКЦ м. Ізюм / Упоряд.: Березуцький В.В. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004 - 16 с.

Упорядник: В.В. Березуцький
ЗМІСТЗагальні положення……………….……………………………… .4
1 Мета та задачі дисципліни. ……………………………….…….4

2 Робоча програма дисципліни …………………………………...5

3 Методичні вказівки студентам………………………………….8

4 Індивідуальні контрольні завдання …………………………….9ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ“Основи екології” – це наукова дисципліна, що вивчає взаємодію діяльності людини, зокрема промисловості, транспорту, енергетики з навколишнім природним середовищем, і що розробляє принципи та засоби, що виключають прямі і побічні негативні антропогенні впливи на біосферу.

Дисципліна “Основи екології” базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін загальної хімії, фізики і вищої математики.

Обсяг дисципліни - 54 години. Лекцій – 4 години, лабораторних робіт – 2 години (або практичних занять – 4 години), самостійних робіт – 48 годин. Самостійне вивчення матеріалу рекомендовано проводити за наведеною нижче літературою та даними методичними вказівками. Необхідно також виконати контрольні завдання. Підсумковий контроль (залік) проводиться наприкінці семестру.

Можливі зміни в розподілі часу за видами занять.

Дистанційний курс з дисципліни „Основи екології” знаходиться за адресою:

http://dl.kpi.kharkov.ua . Робота за дистанційним курсом виконується з дозволу викладача.


1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ2.1 Мета дисципліни - передати студентам знання про: закономірності взаємодії суспільства та природи; основні знання з екології; основні природоохоронні проблеми, що виникають в умовах сучасного промислового виробництва; вплив зміненого середовища на людину; засоби захисту, відновлення і раціонального використання природних ресурсів; управління якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки та технології з захисту навколишнього природного середовища.

1.2 Основні задачі

- вивчення глобальних екологічних проблем ;

- вивчення законів екології;

- вивчення основних екологічних понять, термінів та визначень;

- вивчення екологічних факторів та їхнього впливу живі істоти;

- вивчення джерел і видів забруднення атмосфери;

- вивчення впливу наслідків забруднення навколишнього середовища;

- вивчення засобів охорони повітря від забруднення;

- вивчення основних принципів та засобів водопідготовки;

- вивчення факторів забруднення літосфери;

- вивчення засобів контролю за станом навколишнього природного

середовища;

- вивчення шкідливих речовин, наслідків гострих хронічних отруєнь;

- вивчення технології проведення екологічної експертизи;

- вивчення природоохоронного законодавства;

- вивчення засобів оцінки величини екологічних збитків.

2 В результаті вивчення дисципліни “Основи екології” студент повинен знати:

- основні поняття, терміни та визначення науки екології;

- екологічне становище, вплив та наслідки забруднення навколишнього середовища;

- принципи та засоби охорони навколишнього приробнього середовища.

Студент повинен уміти:

- кваліфіковано на науковій основі і діючих законів ставити і вирішувати природоохоронні задачі;

- проводити розрахунки і здійснювати вибір обладнання для очистки;

- оцінювати збитки, завдані природі від технологічного обладнання та існуючих технологій, що впроваджуються;

- правильно обирати способи та засоби утилізації відходів.
2 РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційні заняття

Номер теми

Назва тем та їх зміст

1

Загальні питання екології.

Вступ. Стан навколишнього природнього середовища. Виникнення, історія розвитку, ціль та задачі екології. Предмет дослідження. Основі поняття та закони.

2

Біосфера.

Жива речовина та її роль у еволюції біосфери.

Функційна цілісность, забеспечення сталості біосфери. Глобальний коловоріт речовини у природі, ефект самоочищення.

Основні екологічні закони.

3

Середовище та умови існування організмів.

Фактори навколишнього природного середовища та їх вплив на організми. Харчові ланцюги. Екологічні піраміди. Екосистеми.

4

Природні та антропогенні фактори впливу на біосферу.

Природні фактори. Антропогенні впливи. Екологічні впливи та революції. Техносфера. Екологічна ситуація, що склалася.

5

Захист навколишнього середовища від антропогенних забруднень та раціональне природокористування.

Класіфікація та харатеристика засобів захисту навколишнього природного середовища. Правові та соціально-економічні аспекти захисту природи. Активні та пасивні методи. Основні методи захисту від матеріальних та антропогенних забруднень. ISO-14000.

2.2 Розділи, що пропонуються для самостійного вивченняНомер теми
1

Основні екологічні поняття.

4

Нормативи по обмеженню забруднення НС. Поняття про ГДК та ГДР.

5

Контроль якості повітряного середовища.

6

Контроль і регулювання якості води.


Таблиця 2.1 - Розподіл часу на вивчення дисципліни


Номер теми

Найменування теми

Облік, годин

лекції

Практ

роботи

Лаб. роботи.

Самостійне вивчення.

1

Вступ. Загальні питання екології.

1

-

-

2

2

Основні екологічні поняття.

-

-
4

3

Біосфера.

1

-

-

4

4

Джерела, масштаби та наслідки забруднення НПС

-

-

-

6

5

Нормативи по обмеженню забруднення НС. Поняття про ГДК та ГДР.

-

-

-

6

6

Середовище та умови існування організмів.

0,5


-

-

4

7

Природні та антропогенні фактори впливу на біосферу

-

-

-

6

8

Захист навколишнього середовища від антропогенних забруднень та раціональне природокористування.

1

2

-

2

9

Контроль якості повітряного середовища.

-

-

-

6

10

Контроль і регулювання якості води.

-

-

(4)

6

Усього:

4

2

(4)*

46

* у відповідності із навчальною програмою
2.3 Лабораторні роботи

Мета проведення лабораторних робіт – практичне закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях.

Таблиця 2.2 – Лабораторні роботи,що рекомендовані до виконання*


Номер лабораторної

роботи.

Назва лабораторних робіт

Кількість годин

1

Визначення рівня звукового тиску, що утворюється джерелами на територіїї житлової забудови.

2

УСЬОГО

2

* у відповідності із навчальною програмою
Таблиця 2.3 – Практичні заняття, що рекомендовані до виконання*


Номер практичного заняття

Назва практичних робіт

Кількість годин

1
Ділова гра "У озера"

4

2

Комп'ютерна навчальна програма “Малая река”

(4)**

УСЬОГО

4

* у відповідності із навчальною програмою

** за вибором викладача.
2.4 Рекомендована література (основна):


  1. Бiлявський Г.О. Основи загальноi екологii: Пiдручник/ Бiлявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С.. - К.: Либiдь, 1995.- 368 с.

  2. Стадницкий Г.В., Родионов А.И.. Экология.Учебное пособие для ВУЗов, М. - Высшая школа. – 1988

  3. Основи екології: Конспект лекцій (Березуцький В.В, Бондаренко Т.С. та інші). За ред. Древаля О.М.. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001 р. – 84 с.

  4. Охрана окружающей природной среды. Под ред. Дуганова Г.В. - К.: Вища школа. – 1988

  5. Березуцкий В.В. Оригинальный конспект лекций с контрольными вопросами по курсу "Основы экологии". - Харьков.:ХГПУ.-1999. - 115 с.

  6. Джигірей В.С.Екологія та охорона навколишнього природного середовища. -: К; 2000 .

Додаткова література:

8. РеймерсН.Ф..Природопользование:Словарь-справочник.- М.:Мысль. 1990.-637 с.

9.Сытник К.М.,Брайон А.В., Гордецкий А.В., Брайон А.П. Словарь-справочник по экологии.- К.: Наукова думка.1994.- 666 с.

10. ДСТУ, ISO 14001-97,ДСТУ, ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем

11. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища - Чернівці.: Зелена Буковина. - 1997.- Т1-Т12


  1   2

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
Закон діючих мас 7
Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “загальна хімія” для студентів І-го курсу всіх спеціальностей денної та заочної...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка