Система поточного та підсумкового контролю знань


Скачати 78.06 Kb.
НазваСистема поточного та підсумкового контролю знань
Дата10.04.2013
Розмір78.06 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Система поточного та підсумкового контролю знань.

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Оцінювання знань студентів всіх форм навчання проводиться за результатами поточного та підсумкового контролю за 100-бальною системою.

Максимальна кількість балів усіх форм навчання: 100 балів.
Поточний контроль для денної та вечірньої форми навчання:

  1. Оцінювання усних відповідей з питань семінарів.

  2. Оперативний письмовий контроль.

  3. Написання та захист реферату та доповідей.

  4. Контроль за виконанням модульних завдань.

  5. Складання та презентація експертної оцінки діяльності МФО

  6. Презентація аналізу статистичного матеріалу


На семінарі оцінювання усних відповідей студентів відбувається за 3-х бальною шкалою:

«відмінно» - 8 бали;

«добре» - 6 бали;

«задовільно» - 4 бал;

«незадовільно» – 0 балів.

Оперативний письмовий контроль (10-15 хв.) проводиться на кожному семінарському занятті, крім останнього, у формі письмової міні-контрольної роботи з питань що виносяться на обговорення на поточне заняття.

Кожна робота може бути оцінена – може бути оцінено від “0” до “5” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

Написання та захист реферату може бути оцінено від “0” до “10” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

Захист рефератів та презентація доповідей проводяться під час семінарських занять.

Написання та захист доповіді може бути оцінено від “0” до “10” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

Складання та презентація експертної оцінки діяльності МФО здійснюється за бажанням студента, до того ж лише один раз за семестр. Робота може бути оцінена від «0» до «10» балів поточного контролю, з градацією 1 бал.

Презентація аналізу статистичного матеріалу здійснюється студентом один раз на семестр, за його бажанням, і може бути оцінена від «0» до «10» балів поточного контролю, з градацією 1 бал.

Бали за виконання вибіркових видів індивідуальних завдань для денної та вечірньої форми навчання не можуть перевищувати «10» балів.
За семестр студент може виконати тільки одне із завдань для самостійного опрацювання , і дотого ж лише один раз.
Виконання модульних завдань складається з двох блоків.
Блок №1 «Теоретично-методологічна частина курсу» - Модуль перший – Виконання письмової контрольної роботи або комп’ютерного тестування, що охоплює питання з 1-ї по 7-ту теми курсу.

На модуль перший відводиться 2 академічні години (90 хв.).

Робота студента може бути оцінена від “0” до “20” балів, з градацією 1 бал.

Блок №2 «Практично-аналітична частина курсу"- Модуль другий – Виконання письмової контрольної роботи або комп’ютерного тестування, що охоплює питання з 8-ї по 13-ту теми курсу.

Тривалість Модуля №2 – визначається комп’ютерною тестовою програмою, але не більше 2 академічних годин.

Робота студента може бути оцінена від “0” до “20” балів, з градацією 1 бал.
За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля.).

Виконання модульних завдань, презентації та захисту реферату чи доповідей не може підлягати перездачі.

Уразі невиконання будь-якого з видів поточного контролю, з поважних причин, може бути надана можливість для позачергової здачі окремих видів за узгодженим з викладачем графіком та обов’язковим письмовим дозволом декана факультету чи завідувача кафедри, але не пізніше останнього семінарського заняття.

Відповідно навчальної робочої програми дисципліни на семінарські заняття для студентів денної та вечірньої форми навчання відводиться 16 годин, тобто 8 занять. З них 2 семінарських заняття відводяться під складання двох модульних завдань. На решті шести семінарах студенти надають усні відповіді з питань семінарів та виконують завдання оперативного письмового контролю. Оперативний письмовий контроль (ОПК) проводиться тільки на перших п’яти, шостий (останній) семінар відводиться лише під усне опитування та оголошення підсумкових балів поточного контролю. Таким чином середньо пересічний студент, що систематично готується може потенційно отримати на одному семінарі до 13 балів (8 балів max за усну відповідь +5 бали max за оперативний письмовий контроль). При чому кількість усних відповідей регулюється викладачем таким чином, щоб сумарна кількість балів не перевищувала – 25 балів поточного контролю.

Протягом семестру середньо пересічний студент академічної групи потенційно може отримати: 25 балів (усні відповіді) + 25 балів (ОПК) + 40 балів(20б. Модуль№1 + 20б. Модуль №2) + 10 балів (індивідуальна робота) = 100 балів підсумкового контролю.

Поточний контроль для заочної форми навчання:
Студенти заочної форми навчання отримують бали поточного контролю за наступні види робіт:

  • Комп’ютерне тестування, що охоплює питання з 1-ї по 13-ту теми курсу (в один етап);

  • Написання та захист реферату.


На комп’ютерне тестування, що охоплює питання з 1-ї по 13-ту теми курсу (Модуль №1,№2) відводиться 4 академічні години (180 хв.).
Робота студента може бути оцінена від “0” до “60” балів, з градацією 1 бал.
Написання та захист реферату може бути оцінено від “0” до “40” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

Захист рефератів та комп’ютерне тестування проводяться під час семінарських занять.

Наприкінці семестру бали за виконання завдань поточного контролю сумуються та мають бути занесені до екзаменаційної відомості.

Виконання модульних завдань, презентації та захисту реферату не може підлягати перездачі.

Уразі невиконання будь-якого з видів поточного контролю, з поважних причин, може бути надана можливість для позачергової здачі окремих видів за узгодженим з викладачем графіком та обов’язковим письмовим дозволом декана, але не пізніше останнього семінарського заняття.
На останньому семінарі виводиться загальна сума балів.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну шкалу.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана чи завідувача кафедрою, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Якщо студент за семестр не набрав 60 балів із 100, він не отримує залік з дисципліни “ Міжнародні фінансові організації ”.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:1


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

"відмінно"

В

80-89

"добре"

С

70-79

D

66-69

"задовільно"

Е

60-65

FX

21-59

"незадовільно" з можливістю повторного складання

F

0-20

"незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.
Порядок повторного складання заліку та повторного вивчення дисципліни визначає деканат.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Для проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”
Метод бухгалтерського обліку та його характеристика. Місце звітності в системі бухгалтерського обліку
Загальна характеристика
Перевiрка формування вмiнь i навичок з практичного курсу англiйської мови здiснюється у формi поточного контролю та пiдсумкового...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
«Фінансова санація та банкрутство підприємств», і оцінюється окремо від підсумків поточного контролю і контролю зі змістовних модулів...
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один варіант
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного...
Тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю практичного заняття №11 по темі «Земельний податок»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка