Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Сторінка6/7
Дата03.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7

МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
Усний/письмовий переказ, усний/письмовий твір


1. Перевіряється здатність учня:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що роз­кривається (усно чи письмово);

б) демонструвати уміння:

 • будувати висловлювання певного обсягу, добираю­чи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму
  матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь
  іншої людини тощо);

 • враховувати ситуацію спілкування, адресат мовлення;

 • розкривати тему висловлювання;

 • виразно відображати основну думку висловлювання, розрізняючи головний і другорядний матеріал;

 • викладати матеріал логічно, послідовно;

 • використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної
  мови;

 • додержуватись єдності стилю;

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних підходів до розв'язання
тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

 • трансформувати одержану інформацію, відтворюючи
  її стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму ви­кладу, стиль тощо, відповідно до задуму висловлювання;

 • створювати оригінальний текст певного стилю;

 • аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

 • викладати матеріал виразно, доречно, лаконічно,
  виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів. Варіант перший: для першого рівня пропону­ються докладні допоміжні матеріали, для другого — до­поміжні матеріали загального характеру, а для третього і четвертого рівня необхідно написати переказ чи твір са­мостійно. Варіант другий: усі учні виконують роботу само­стійно.

Перевірка здатності усно переказувати чи створювати текст здійснюється індивідуально: вчитель пропонує пев­не завдання (переказати зміст тексту докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відпо­відну тему), даючи учневі час на підготовку.

Перевірка здатності письмово переказувати чи створю­вати текст здійснюється фронтально: учням пропонуєть­ся передати зміст прочитаного учителем (за традиційною методикою) тексту для переказу або самостійно написати твір.

2. Матеріал для контрольного завдання.

А. Переказ.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, який читає вчитель, або попередньо опрацьо­ваний текст; самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події тощо.

Обсяг тексту, який читає вчитель безпосередньо перед контрольною роботою, орієнтовно визначається так:

Клас

Кількість слів

5-й

90—125

6-й

125—175

7-й

185—240

8-й

240—290

9-й

300—350

10-й

350—400

11-й

350—450

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5—2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Переказ із творчим завданням є перехідним різнови­дом навчальної роботи учня, що містить ознаки і перека­зу, і твору.

Обсяг письмового переказу з творчим завданням:

Клас

Кількість слів

5-й

80-100

6-й

100-130

7-й

130-160

8-й

160-190

9-й

190-230

І0-й

250-280

11-й

300-350


Щодо переказу-перекладу з російської мови, який по­винен посісти значне місце в системі занять з учнями, то його обсяг має бути відповідно до класу таким: десятий клас — 120 слів, одинадцятий — 150 слів.

Б. Твір.

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обгово­реної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та про­аналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали.

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів.

Час звучання усного висловлювання — 3—5 хвилин. Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:

Клас

Кількість сторінок

5-й

0,5—0,75

6-й

0,75—1,25

7-й

1,25—1,75

8-й

1,75—2,0

9-й

2,0—2,5

10-й

2,5—3,0

11-й

3,0—3,5

4. Оцінювання.

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму. За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку — за зміст і якість мовного оформлення.

За писемне мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку помилок, допущених у змісті та мов­ному оформленні.
Критерії усного/письмового монологічного висловлювання

Рівень

Бали

Характеристика змісту переказів

і творів

(усних і письмових)*

Грамотність

Початковий

(Бали цього

рівня

одержують

учні, які не

досягають

задовільного

успіху за

жодним із

перелічених

критеріїв у

п. 1)

1

Учень допускає помилки у

побудові речень, зв'язок між

якими практично відсутній;

лексика висловлювання дуже

бідна.

17—18/8/5

2

Учень будує лише окремі

фрагменти висловлювання;

лексика збіднена.

15—16/8/4

3

За обсягом висловлювання

становить менше половини від

норми; висловлювання не є

завершеним текстом, виклад

непослідовний, пропущено

фрагменти, важливі для розуміння

думки, лексика збіднена.

13—14/7/4

Середній

(Балів цього

рівня

заслуговують

учні, які

будують

текст, що за

обсягом,

повнотою

відтворення

інформації

та зв'язністю

в основному

відповідає

нормі, але за

іншими

критеріями

результати

нижчі).

4

Усне чи писемне висловлювання

за обсягом становить більше

половини від норми, тему не

розкрито, виклад не зовсім

послідовний, характеризується

певною незавершеністю, учень не

розрізняє основну та другорядну

інформацію, не завжди вдало

добирає слова, у переказі не

використовує авторську лексику

(всього до семи недоліків)

11—12/7/4

5

Обсяг висловлювання

наближається до норми, у цілому

є завершеним, але трапляються

недоліки за рядом показників (до

шести): тему в основному

розкрито, проте не враховано

співвідношення головної і

другорядної інформації, виклад

потребує більшої послідовності,

невиразно висвітлено основну

думку, бракує єдності стилю.

9—10/6/3
Рівень

Бали

Характеристика змісту переказів і творів (усних і письмових)*

Грамотність
6

За обсягом висловлювання сягає норми, головна думка в основному розкривається, виклад загалом зв'язний, проте структура тексту недосконала, є. відхилення від теми, недоліки за кількома показниками (до п'яти), зокрема відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий.

7—8/5/3

Достатній

(Балів цього рівня заслуговують учні, які вміють будувати текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще при­пускаються недоліків).

7

Учень створює досить повний, зв'язний, з елементами самостійних суджень текст (у переказі — з урахуванням його виду), розкриває головну думку, хоч і без аргументації; загалом вдало добирає лексичні засоби (у переказі вдається до використання авторських засобів виразності, образності мовлення). Можливі відхилення від теми, деяка непослідовність викладу, недоліки в структурі тексту та доборі, співвідношенні основної та другорядної інформації, певні труднощі в доборі лексики (до чотирьох показників).

5—6/4/2
8

Учень самостійно будує достатньо повне (у переказі — з урахуванням його виду), осмислене, в цілому вдале висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3—4/3/29

Учень самостійно будує

послідовний, повний, логічно викладений текст (у переказі — з урахуванням його виду); розкриває тему, висловлює головну думку (у переказі враховує авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (у переказі використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); проте допускаються окремі недоліки (за двома показниками): відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації.

2+1(не-груба)/3/2

Рівень

Бали

Характеристика змісту

переказів і творів

(усних і письмових)*

Грамотність

Високий

(Балів цього

рівня

заслуговують

учні, що

будують

текст, який

за змістом

і формою

відповідає

переліченим

вище

критеріям;

аргументують власну

думку;

вміють

зіставити

різні погляди

на той самий

предмет).

10

Учень самостійно будує послідовний, повний (у переказі —

з урахуванням його виду) текст,

враховує комунікативне завдання,

висловлює власну думку, певним

чином аргументує різні погляди

на проблему; (у переказі зіставляє

свою позицію з авторською),

висловлювання відзначається

багатством словника, граматичною

правильністю, додержанням

стильової єдності і виразності

тексту; але за одним з критеріїв

допущено змістовий недолік.

1/2/1

11

Учень самостійно будує послідовний, повний (у переказі —

з урахуванням його виду) текст,

враховує комунікативне завдання;

висловлює власну думку, зіставляє

її з іншими думками (у переказі

враховує авторську позицію), вміє

пов'язати обговорюваний предмет

із власним життєвим досвідом,

добирає переконливі докази для

обґрунтування своєї позиції;

висловлювання в цілому

відзначається багатством

словника, точністю

слововживання, стилістичною

єдністю.

І(негруба)/

1/1
Рівень

Бали

Характеристика змісту переказів і творів (усних і письмових)*

Грамотність
12

Учень самостійно створює яскраве, оригінальне висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує ту чи іншу інформацію для розв'язання певних життєвих проблем. Текст у цілому відзначається багатством слововживання. Письмова робота може мати художню вартість.

0/0/0

*Крім змістових характеристик, де передбачено припустиму кіль­кість змістових помилок на кожен із 12 балів (третя колонка), в усному висловлюванні враховуються також додержання орфоепічних норм, пра­вильність інтонування речень; критерії грамотності письмових робіт висвітлено в останній колонці таблиці: 1) орфографічні та пунктуаційні помилки підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2) лексичні, граматичні (друга позиція); 3) стилістичні (третя позиція).

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їх сума ділиться на два. Якщо при цьому частка не є цілим чис­лом, то вона округлюється у бік більшого числа.

III. ЧИТАННЯ

Читання вголос

1. Перевіряється здатність учня:

а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного;

б) виявляти уміння:

читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, логічного наголосу, пауз;

в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності чи­тання особливості змісту, стилю тексту, авторський за­дум;

г) пристосовувати читання до особливостей слухачів
(ступеня підготовки, зацікавленості темою тощо).
Перевірка вміння читати вголос здійснюється індиві­дуально: вчитель дає учневі текст, опрацьований на попе­редніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує про­читати його перед класом.

 1. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для
  кожного класу; текст добирається з таким розрахунком,
  щоб час його озвучення за нормативною швидкістю окремим учнем дорівнював 1—2 хвилинам (для читання слід
  пропонувати невеликі тексти, відносно завершені уривки
  творів або порівняно великий текст, розділений на части­ни, які читаються кількома учнями послідовно);

 2. Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість
  читання у звичайному для усного мовлення темпі — 80—
  120 слів за хвилину);

 3. Оцінювання.

Критерії оцінювання

Рівень

Бали

Характеристика читання

Початковий

(Бали цього

рівня

одержують

учні, які

читають дуже

повільно,

припускаються

значної

кількості

помилок у

структуруванні

тексту і

речення,

прочитанні і

вимові слів,

інтонуванні

речень).

1


Учень читає, не відділяючи одне речення від

іншого, припускається значної кількості

помилок на заміну, перестановку, пропуск

(складів, слів); вимовляє у багатьох випадках

слова відповідно до їх написання, а не до

норм вимови; швидкість читання слова у

кілька разів нижча від норми.

2

Учень читає, не завжди відділяючи одне

речення від іншого; припускається помилок

на заміну, перестановку, пропуск (складів,

слів); вимовляє у багатьох випадках слова

відповідно до їх написання, а не до норм

вимови; швидкість читання становить

приблизно третину від норми.Рівень

Бали

Характеристика читання
3

Читання характеризується певним рівнем зв'язності, який проте ще недостатній, як і темп, що наближається до половини норми. Допускається ще велика кількість помилок різного характеру.

Середній

(Балів цього рівня заслу­говують учні, які ще недо­статньо володіють технологією читання: читають зі швидкістю, що наближається до норми, поділяючи текст на речення, пов'язуючи слова в реченні між собою, але читають не досить плавно виразно, при­пускаючись помилок в інтонуванні, вимові тощо).


4

Учень читає зі швидкістю, яка дещо перевищує половину норми; поділяє текст на речення, але припускається значної кількості помилок в інтонуванні речень різних типів (за програмою відповідного класу), у поділі їх на смислові частини, неправильно ставить логічний наголос; припускається орфоепічних помилок; читання уривчасте, не досить плавне.

5Учень читає зі швидкістю, нижчою за норму, в основному правильно інтонує кінець речення, але припускається помилок у поділі речень на смислові частини, логічному наголошуванні слів, а також в інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу); припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне.


6

Учень читає зі швидкістю, наближеною до норми, правильно інтонуючи кінець речення, логічно наголошуючи слова, але робить окремі помилки у поділі речень на смислові частини та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу); припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне
Рівень

Бали

Характеристика читання

Достатній

(Балів цього рівня

заслуговують учні, які в основному володіють технологією читання: читають

плавно, з

належною швидкістю, правильно

інтонують

речення і

поділяють їх

на смислові відрізки, але припускаються певних

недоліків за деякими

критеріями (вираження авторського задуму,

виконання комунікативного завдання; норм орфоепії, дикції).


7Учень читає зі швидкістю у межах норми, в цілому плавно, правильно інтонуючи речення певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу), додержуючись логічних наголосів; поділ речення на смислові відрізки загалом правильний, але не пристосований до особливостей слухацької аудиторії; емоційне забарвлення тексту в читанні відсутнє; є орфоепічні помилки.


8

Учень читає швидко, плавно, в основному
правильно інтонуючи речення певних
синтаксичних структур, додержуючись
логічних наголосів; поділ речення на
смислові відрізки правильний, але не завжди
пристосований до особливостей слухацької
аудиторії; темп, тембр, гучність читання не
пов'язані з певним комунікативним
завданням; емоційне забарвлення тексту
наявне, але воно не виявляє авторського
задуму; є орфоепічні помилки


9

Учень читає швидко, плавно, правильно
інтонуючи речення різної синтаксичної
будови; поділ речення на смислові відрізки
та логічне, наголошування слів правильні, але
в окремих випадках не обумовлені
особливостями аудиторії слухачів та певною
ситуацією спілкування; темп, тембр, гучність
читання не пов'язані з відповідним
комунікативним завданням; емоційне
забарвлення недостатньо виявляє авторський
задум; є орфоепічні помилки.
Рівень

Бали

Характеристика читання

Високий

(Балів цього

рівня

заслуговують

учні, які добре

володіють

технологією

читання:

читають

плавно,

швидко,

правильно

інтонують

речення і

поділяють їх

на смислові

відрізки;

адекватно

відтворюють

авторський

задум, стильові

особливості

тексту,

розв'язують

комунікативне

завдання;

читають

орфоепічно

правильно, з

гарною

дикцією).

10Учень читає виразно, з гарною дикцією;

інтонація (поділ речень на смислові частини,

логічне наголошування слів, мелодика

речень різної синтаксичної будови),

емоційне забарвлення, тембр, темп, гучність

читання відтворюють авторський задум,

стильові характеристики тексту, але в

читанні недостатньо враховано

комунікативне завдання, особливості

слухацької аудиторії; є окремі орфоепічні

помилки.

11

Учень читає виразно, з гарною дикцією

(поділ речень на смислові частини, логічне

наголошування слів, мелодика речень різної

синтаксичної будови), належним чином

враховано комунікативне завдання,

особливості слухацької аудиторії; в читанні є

окремі орфоепічні помилки.

12

Читання учня повністю відповідає усім

зазначеним вище критеріям (глибоке

проникнення у зміст прочитаного, чітке

дотримання орфоепічних, інтонаційних

норм, виразна передача авторського задуму,

стильових характеристик тексту); учень читає

винятково виразно, з гарною дикцією,

глибоко й тонко відтворюючи емоційне

забарвлення, авторський задум, стильові

характеристики тексту; учень узгоджує

характеристики свого читання з певним

комунікативним завданням, визначеним

учителем та особливостями слухацької

аудиторії.


Читання мовчки

1. Перевіряється здатність учня:

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю; з
одного прочитування:

 • розуміти фактичний зміст;

 • знаходити у тексті необхідну інформацію;

 • встановлювати причиново-наслідкові зв'язки;

 • визначати тему і головну думку;

 • знаходити виражально-зображувальні засоби про­читаного твору;

б) уявляти наявні у тексті образи;

в) давати оцінку прочитаному.

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фрон­тально за одним із варіантів.

Варіант перший: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при цьому фіксується час, витрачений кожним учнем на читання, — з метою визначення швид­кості). Потім учитель пропонує серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один з них і записати поряд із номером запитання.

Варіант другий: учні одержують видрукувані запитан­ня і варіанти відповідей на них і відмічають галочкою пра­вильний на їхню думку варіант.

Варіант третій. Учням пропонується 10 завдань зміша­ного типу: 9 з вибірковими відповідями (максимальна кількість балів — 9) і 1 з конструйованою відповіддю (мак­симальна кількість балів — 3).

У 5—9-х класах учням пропонують 12 запитань за тек­стом із чотирма варіантами відповідей, у 10—11-х класах — 12 запитань з чотирма-п'ятьма варіантами відповідей1. За­питання (завдання) мають стосуватися усіх зазначених вище характеристик тексту.

2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, типів мовлення, жанрів, що
включають монологічне та діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу).

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього
___—————————

1 Менша кількість відповідей на запитання обирається за умови вибору учителем першого варіанту фронтальної перевірки, а більша кількість — коли обрано другий варіант.

не менше 1—2-х хвилин часу і були нормально заванта­жені роботою.

 1. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового характеру, складені за текстом, запропонованим
  для читання, та швидкість читання.

 2. Оцінювання.

Оцінювання читання мовчки здійснюється за визна­ченими вище критеріями. Розуміння прочитаного вияв­ляється за допомогою тестової перевірки: правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним ба­лом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запи­тань дає 12 балів). У разі поєднання у тесті завдань з ви­бірковими відповідями (усього 9) і конструйованими відповідями (усього 1) максимальна кількість балів підра­ховується таким чином: 9+3 = 12.

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких орієнтовних норм:

Клас

Швидкість читання мовчки (слів за хвилину)

за хвилину)

5-й

90—140

6-й

100—170

7-й

110—200

8-й

120—230

9-й

130 —260

10-й

150—300

11-й

160—330

Швидкість читання враховується при виведенні бала за даний вид мовленнєвої діяльності: бали 7—12 може одержати лише той учень, швидкість читання якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відпо­відного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одер­жує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правиль­них відповідей учень 7-го класу повинен одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою 110 слів за хви­лину, то йому ставлять не 10, а 8 балів.

В цілому оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержа­ти від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовіль­ного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на за­питання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі, коли учень з певних причин не виконував роботу, він мусить пройти відповідну перевірку додатково, щоб одержати певний бал.

IV. ОЦІНЮВАННЯ МОВНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематич­но. Зміст контролю визначається у відповідності до функціо­нального підходу до шкільного мовного курсу.

1. Перевірці підлягають знання та вміння з мови, необхідні, в першу чергу, для правильного використання мовних одиниць.

Перевірка здійснюється фронтально у письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру.

Учням пропонується:

 • розпізнавати вивчені мовні явища;

 • групувати, класифікувати їх;

— сполучати слова, доповнювати, трансформувати ре­чення, добираючи належну форму слова, потрібну лексе­му, відповідні засоби зв'язку між частинами речення, між реченнями у групі пов'язаних між собою речень тощо;

— виявляти розуміння значення мовних одиниць та
особливостей їх використання в мовленні.

2. Для контрольної перевірки використовують завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, словосполучення, речення, груп пов'язаних між собою речень. Вчитель визначає, який із запропонованих нижче
варіантів, на його думку, доцільніший.

Варіант перший. Рекомендується пропонувати учням 6 завдань, складність яких збільшується від класу до кла­су. Два з них мають стосуватись розпізнавання мовних одиниць, а чотири — їх побудови, реконструювання, ре­дагування, використання. До кожного завдання учням про­понується дібрати власні приклади.

Варіант другий. Учням пропонується 12 тестових завдань з вибірковими відповідями.

Варіант третій. Учням пропонується 10 завдань зміша­ного типу: 9 з вибірковими відповідями (максимальна кількість балів —9) і 1 з конструйованою відповіддю (мак­симальна кількість балів — 3).

3. Одиниця контролю: вибрані учнями правильні варі­анти виконання завдань тестового характеру та самостійно
дібрані приклади.

4. Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється так. Варіант перший. За правильне виконання
кожного із 6 запропонованих завдань учень одержує по
1 балу (у разі неправильного виконання — 0 балів). Один
бал за кожне завдання учневі додається в разі самостійного добору прикладів. Варіант другий. За кожне правильно виконане завдання учень одержує по одному балу. Варі­ант третій. За правильно виконані завдання з вибірко­вими відповідями учень одержує по одному балу, а за зав­дання із конструйованою відповіддю — три бали.

Оцінювання здійснюється таким чином, що за зазна­чену вище роботу учень може одержати від 1 бала (за сум­лінне виконання, яке не дало задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він му­сить пройти відповідну перевірку додатково, щоб одержа­ти певний бал.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка