Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Сторінка3/7
Дата03.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ


(10 год)

Поняття про відокремлення. Відокремлені дру­горядні члени речення, в тому числі уточнюючі. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Культура мовлення. Правильна побудова ре­чень із дієприкметниковими і дієприслівникови­ми зворотами.

Дієприслівникові звороти як засіб зв'язку ре­чень у тексті.

Інтонація речень з відокремленими і уточню­ючими членами.

Учні повинні знати:

відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення;

правила вживання розділових знаків при відокремле­них та уточнюючих членах речення.

Учні повинні вміти:

знаходити відокремлені й уточнюючі члени речення;

правильно використовувати у мовленні і виразно чи­тати речення з відокремленими й уточнюючими членами речення;

обґрунтовувати вживання розділових знаків за допо­могою правил, правильно ставити розділові знаки при відокремлених і уточнюючих членах речення, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

(7 год)

Пряма і непряма мова як способи передачі чу­жого мовлення. Розділові знаки при прямій мові.

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті.

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі (повторення).

Культура мовлення. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Заміна прямої мови непря­мою. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.

Учні повинні знати:

будову речень з прямою і непрямою мовою, з цитата­ми, особливості діалогу;

правила розстановки розділових знаків при прямій мові, цитаті, діалозі.

Учні повинні вміти:

знаходити слова і пряму мову, речення з непрямою мовою; заміняти пряму мову непрямою; правильно вико­ристовувати в тексті пряму мову і цитати; виразно читати тексти з цитатами, прямою мовою, діалогом;

обґрунтовувати вживання розділових знаків за допо­могою правил, правильно ставити розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитаті; знаходити і виправляти по­милки на вивчені правила.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

(1 год)

КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

(12 год)

Відомості про мовлення


Усне і писемне мовлення.

Повторення відомостей про текст, стилі і типи мовлення.

Побудова опису місцевості, пам'яток історії і культури.

Оповідання на основі почутого (з обрамлен­ням).

Види робіт

Перекази (за складним планом). Докладний і вибірковий перекази (усний і письмовий) розпо­відних текстів з елементами опису місцевості, па­м'яток історії і культури.

Стислий переказ (усний) текстів наукового і публіцистичного стилів.

Твори (за складним планом) із вступом, ос­новною частиною і висновком. Твір-опис місце­вості (вулиці, села, міста), пам'яток історії і куль­тури на основі особистих спостережень і вражень (усний і письмовий).

Твір-роздум (письмовий) на морально-етичні та суспільні теми (в публіцистичному стилі).

Усне повідомлення на теми про мову, що ви­магає зіставлення й узагальнення матеріалу (в на­уковому стилі).

Твір-оповідання (усний) на основі почутого (з обрамленням).

Ділові папери. Протокол.

Переклади. Переклад з російської мови текстів, що містять елементи опису (місцевості, пам'яток історії та культури). Переклад текстів наукового і публіцистичного стилів.

Вдосконалення складного тексту.

Учні повинні вміти:

сприймаючи чуже мовлення, уважно слухати інших людей (розповіді, лекції, повідомлення та ін.), осмислю­вати і запам'ятовувати почуте і прочитане;

відтворюючи готові тексти різних стилів, переказувати їх за самостійно складеним простим і складним планом докладно, вибірково і стисло;

створюючи власні висловлювання — усні і письмові твори (вказаних у програмі видів) — складати до них план (складний); добирати відповідний до ситуації спілкуван­ня стиль мовлення, використовувати різні типи мовлення
(у тому числі опис місцевості, пам'яток історії і культу­ри); складати протокол і добирати мовні засоби відповід­но до задуму висловлювання і стилю мовлення, правиль­но використовувати цитати, вдосконалювати написане; дотримуватись основних правил спілкування.
УКРАЇНОЗНАВЧА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових

висловлювань

Мова — найважливіший засіб спілкування. Культура поведінки і культура спілкування, діловодство. Культура офіційного спілкування.

Якому із засобів спілкування — листу, телефону чи Інтернету — ти віддаєш перевагу?

Одвічні духовні цінності. Українська культура в світовому контексті. Національні спільноти України, особливості їх культури — складової української культури.

«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь».

Українське мистецтво. Пам'ятки історії та архітектури. Видатні українські архітектори і художники.

Сім чудес України (Софійський собор. Андріївська церква. Дендропарк «Софіївка» та ін.).

Театр. Кіномистецтво. Відомі українські режисери, актори.

Не одним хлібом живе людина.

Українське письменство.

Розум без книги — що птах без крил.

Визначні постаті української історії.

Зразково прожите життя.

Давні сільські звичаї. Вечорниці. Культура дозвілля. Взаємини між юнаком і дівчиною. Дівоча гідність.

Моє дозвілля.

Зовнішня і внутрішня краса людини.

Кожна людина — неповторна.

Народні свята і пов'язані з ними обряди. Народні вірування. Міфологія.

Хліб у звичаях і повір'ях.

Різноманітність рослинного і тваринного світу. Мальовничі місця України (Крим, Карпати, Асканія Нова, гірські ріки й водоспади, озеро Світязь, Дніпро, Десна, Дунай та ін.). Подорож Україною. Головні ріки України, історичні відомості про них.

Пейзаж (осінній, весняний, зимовий, літній). «Нема на світі України, немає другого Дніпра!»

Екологічний стан в Україні. «Червона книга». Чорнобильська трагедія.

Після нас — хоч потоп?
9-й КЛАС

(51 год, 1—2 год на тиждень)

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ВСТУП

(1 год)

Мова — суспільне явище.

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

(1 год)

Просте речення. Двоскладне і односкладне просте речення.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

(6 год)

Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між простими реченнями в складносурядному. Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному.

Культура мовлення. Інтонації складносуряд­ного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносуряд­ного речення і ряду простих речень.

Учні повинні знати:

відомості про складне речення, види складних речень (сполучникові і безсполучникові), засоби зв'язку між про­стими реченнями в складному, особливості будови склад­носурядного речення;

правила розстановки розділових знаків між простими реченнями в складносурядному.

Учні повинні вміти:

розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв'язку між простими реченнями;


знаходити складносурядні речення і правильно вико­ристовувати їх у мовленні;

правильно ставити і пояснювати розділові знаки між простими реченнями в складносурядному, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

(12 год)

Складнопідрядне речення; його будова і засо­би зв'язку в ньому (практично).

Розділові знаки між головними і підрядними реченнями. Основні види підрядних речень: озна­чальні, з'ясувальні, обставинні (місця, часу, спосо­бу дії і ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).

Складнопідрядне речення з кількома підряд­ними. Розділові знаки в ньому.

Культура мовлення. Інтонація складнопідрядного речення. Синоніміка сполучникових склад­них речень, складнопідрядних і простих з відокремленими членами.

Учні повинні знати:

відомості про складнопідрядні речення (у тому числі з кількома підрядними); види підрядних речень;

правила вживання коми між підрядними і головними реченнями.

Учні повинні вміти:

розпізнавати складнопідрядні речення, використову­вати їх у мовленні;

правильно ставити і пояснювати розділові знаки між підрядним і головним реченнями, знаходити і виправляти в чужому і своєму тексті помилки на вивчені правила.

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

(З год)

Смислові відношення між простими речення­ми в безсполучниковому складному реченні. Роз­ділові знаки між простими реченнями у безспо­лучниковому складному реченні.

Культура мовлення. Інтонація безсполучникового складного речення. Синоніміка складних
речень із сполучниками, без сполучників і про­стих речень.

Міжпредметні зв'язки. Опис у художньому творі (література).

Учні повинні знати:

відомості про безсполучникові складні речення;

правила вживання розділових знаків між простими реченнями в складі безсполучникового складного.

Учні повинні вміти:

знаходити безсполучникові складні речення і визнача­ти в них смислові відношення між простими реченнями; правильно використовувати їх у мовленні, додержуватись правильної інтонації;

обґрунтовувати вживання розділових знаків за допо­могою пунктуаційних правил, правильно ставити розді­лові знаки між простими реченнями у безсполучниково­му складному;

знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

(4 год)

Складне речення з різними видами сполучни­кового і безсполучникового зв'язку. Розділові зна­ки в ньому.

Учні повинні знати:

відомості про будову складного речення з різними ви­дами зв'язку;

вивчені пунктуаційні правила.

Учні повинні вміти:

розпізнавати складні речення з різними видами зв'яз­ку, правильно використовувати їх у мовленні;

обґрунтовувати вживання розділових знаків у цих ре­ченнях;

правильно ставити в них розділові знаки, знаходити і виправляти в чужому і своєму текстах помилки на ви­вчені правила.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

(10 год)

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексика. Будова слова. Словотвір. Морфологія

Частини мови

Самостійні частини мови

Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово, його особливі форми. Прислівник. Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Дефісні написання. Службові частини мови.

Синтаксис

Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв'язані з членами речення (звертання, вставні слова і речення). Види складних речень.

Кома і крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених означеннях і прикладках.

Розділові знаки при відокремлених додатках і обставинах.

Кома і крапка з комою в складних реченнях. Двокрапка у простому і складному реченнях. Тире у простому і складному реченнях.

КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

(14 год)

Відомості про мовлення

Повторення вивченого про мовлення і спілку­вання, про текст, стилі і типи мовлення.

Види робіт

Перекази (за складним планом). Стислий і вибірковий переказ (усний і письмовий) текстів наукового, публіцистичного і художнього стилів.

Твори (за складним планом). Твір (усний і письмовий) у публіцистичному стилі на мораль­но-етичні та суспільні теми.

Тези статей на морально-етичні та суспіль­ні теми (письмово).

Тематичні виписки як спосіб засвоєн­ня і запам'ятовування почутого і прочитаного.

Тематична полідіалогічна (полілогічна) бесіда.
Ділові папери. Заява. Автобіографія.

Переклади. Переклад з російської мови різних за стилем і жанром уривків або невеликих закінчених творів.

Учні повинні вміти:

сприймаючи текст, складати план, тези прослуханого і прочитаного; робити короткі записи (тематичні виписки) в процесі слухання і читання;

відтворюючи готові тексти різних стилів, переказувати їх усно і письмово за самостійно складеним простим і складним планом докладно, вибірково і стисло;

створюючи власні висловлювання — усні і письмові твори (вказаних у програмі видів) — осмислювати тему, розкривати її, підпорядковувати висловлювання темі й ос­новній думці, робити необхідні узагальнення і висновки, добирати з різних джерел матеріал для творів, системати­зувати його, переказувати послідовно за самостійно скла­деним простим або складним планом; добирати відповід­ний до ситуації стиль спілкування, використовувати різні типи мовлення; складати заяву, автобіографію; добирати мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення; удосконалювати написане; дотримуватись основ­них правил спілкування.

УКРАЇНОЗНАВЧА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ З РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових

висловлювань

Українська мова — явище, яке

розвивається.

«Нове життя нового прагне слова...»

Географічне положення України.

Природа різних регіонів України.

Український клондайк.

Народна медицина. Символіка рослин. Народні прикмети. Календарні свята. Екологічна культура людини.

Цілюще зілля:

Формування української нації. Роль

мови у цьому процесі. Національні

спільноти України, їх вклад у розвиток української держави.

Людина — істота суспільна.

Український національний характер. Українська ментальність.

Основні риси українського національного характеру (працьовитість, охайність, доброта, гостинність та ін.).

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових

висловлювань
Історія України, її сьогодення. Видатні історичні діячі.

Доба великих реформ. «Згадаймо праведних гетьманів».
Матеріальна і духовна культура українського народу.

Людина створила культуру, а культура — людину.
Народні звичаї, традиції, обряди. Весілля в Україні. Рушник в обрядах, звичаях, у житті людини.

«І на тім рушничкові оживе все знайоме...»
Українське мистецтво. Мистецькі уподобання.

На вернісажі.
Музика класична й сучасна. Українські співці, композитори і музиканти.

Яка пісня мені найбільше подобається і чому.
Українське письменство.

Книги мають свою долю.
Видатні постаті вітчизняної та світової культури.

Чого вчать біографи видатних людей.
Світ професій. Проблеми вибору професії. Робота «престижна» і «непрестижна».

«Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок...»
Освіта в Україні.

Людина майбутнього.
Проблеми сучасного міста.

Наше місто (село) через 20 років.
Засоби масової інформації.

Улюблена телепередача.

10-й КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ВСТУП

(1 год)

Роль мови у формуванні і самовираженні осо­бистості.

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІ­ШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ,
ПРАВОПИСУ, СТИЛІСТИКИ

. (20 год)

Одиниці мови: основні звуки мовлення, зна­чущі частини слова, слово, словосполучення, ре­чення, складне синтаксичне ціле (текст). ,

Основні норми української літературної вимо­ви. Знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м'якого знака, апост­рофа. Стилістичні засоби фонетики.

Морфологічна будова слова. Основні орфо­грами в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

Власне українські слова. Синонімічне багат­ство мови. Складні випадки слововживання. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

Система частин мови, спільне/відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови. Стилістичні засоби морфології.

Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і пись­мових висловлюваннях. Набуття орфоепічних та орфографічних навичок.

РОБОТА НАД ТЕМАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЕМ

(12 год)
КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

(35 год)

Основні поняття мовлення і спілкування. Ви­моги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.

Удосконалення вмінь сприймати усне та пи­семне мовлення, користуватися різними способа­ми засвоєння почутого і прочитаного; відтворюва­ти готові тексти (усно і письмово); створювати монологічні висловлювання різних типів, стилів, жанрів з урахуванням ситуації спілкування; брати участь у діалозі; перевіряти результати мовленнє­вої діяльності (коригувати усне мовлення в про­цесі говоріння, враховуючи реакцію слухача), вдос­коналювати написане;

дотримуватися норм українського мовленнєвого етикету.

Види робіт

Бібліографія. Анотація.

Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.

Тематичні виписки, тези, конспект прочи­таного (художнього твору, публіцистичної та нау­ково-популярної статей).

Творчі перекази з продовженням (вислов­лювання власного ставлення до події, героїв, їхніх вчинків та ін.).

Переказ-переклад.

Робота над виправленням помилок, допуще­них у письмовому переказі чи творі.

Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).

Прес-конференція.

Відгук на книгу, кінофільм, спектакль, твір образотворчого мистецтва.

Стаття в газету на морально-етичну тему.

Доручення.
УКРАЇНОЗНАВЧА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ З РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлювань

Національна самобутність української мови, її багатство і краса. Взаємозв'язок мови і мислення. Роль

мови у формуванні особистості.

«Нам треба голосу Тараса».

Дружба. Любов. Сім'я. Любов — найбільше багатство. Батьківське і материнське щастя. Культура сімейних взаємин.

«Є в коханні і будні, і свята».

«Як знаходити друзів і впливати на людей» Д. Карнегі. Мистецтво спілкування. Мистецтво критики.

Чи сперечаються про смаки?

Як не втратити свого обличчя. Добре ім'я людини.

«Ти знаєш, що ти — людина...»

Матеріальне й духовне. Загальнолюдські цінності. Пошук істини, сенсу буття.

«У щастя людського два рівних є крила...» «Наша ціль —

людське щастя і воля».

Шляхи до життєвої гармонії. Бережімо собори своїх душ.

«Найогидніші очі порожні».

Творча суть людини. Прагнення до самовдосконалення і саморозвитку. Освіченість і висока мораль — ознаки інтелігентності.

Совість — найкращий порадник.

Народні традиції і звичаї, свята і обряди.

Свято Івана Купала.


11-й КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ВСТУП

(1 год)
Українська мова в світі. Українська діаспора.

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ,

ПУНКТУАЦІЇ ТА СТИЛІСТИКИ

(18 год)
Найважливіші відомості з синтаксису і пунк­туації: словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них, граматична основа речення, види простих речень, члени речення, види складних речень. Інтонування різних видів речень.

Основні пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові і діалозі.

Стилістичні засоби синтаксису.

Будова тексту. Стилі, типи і жанри мовлення.

Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені мовні засоби у власних усних і письмових висловлюваннях, а також на­буття пунктуаційних навичок.
РОБОТА НАД ТЕМАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЕМ

(12 год)

КОМУНІКАТИВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

(37 год)
Удосконалення вмінь сприймати усне та пи­семне мовлення, користуватися різними способа­ми засвоєння почутого і прочитаного; відтворю­вати готові тексти (усно і письмово); створювати монологічні висловлювання різних типів, стилів, жанрів з урахуванням ситуації спілкування; брати участь у діалозі;
перевіряти результати мовленнєвої діяльності (коригувати усне мовлення в процесі говоріння, враховуючи реакцію слухача), вдосконалювати написане;

додержуватись норм українського мовленнєвого етикету.

Види робіт

Творчий переказ із продовженням.

Переказ із творчим завданням.

Дискусія. Виступ під час дискусії.

Відповідь на екзамені.

Доповідь і реферат на теми, пов'язані з ви­учуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури).

Повідомлення у науковому і публіцистич­ному стилях за попередньо складеними тезами.

Твори на суспільну та морально-етичну теми.

Редагування текстів художнього і публі­цистичного стилів.

Переклад текстів науково-популярного стилю.

Синхронний переклад.

Звіт про виконану роботу.

Протокол (складний).

Характеристика. Вітальний адрес.

Автобіографія. Вмотивована заява. Офі­ційний лист.

Відгук на телепередачу, періодичне видання.

УКРАЇНОЗНАВЧА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

ОСНОВНІ ТЕМИ З РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тематика текстів

Орієнтовні теми учнів-

ських усних і письмових

висловлювань

Українська мова — державна мова України. Українська мова серед мов світу. Дво- і багатомовність. Українці у світі.

Скільки ти знаєш мов — стільки разів ти людина.

Людина і Всесвіт. Земля —

наш спільний дім. Проблеми урбанізації. Охорона довкілля

Хай б'ється завжди зелене серце природи.

Здобуття незалежності й відновлення державності України.

Як Україна здобула незалежність.


Конституція України. Права й обов'язки громадян.

Мовні права й обов'язки громадян України.
Тематика текстів

Орієнтовні теми учнівських усних і письмових

висловлювань

Суспільний розвиток України. Естафета поколінь. Соціальні й політичні проблеми. Політична система України.

Україна через 20 років.

Видатні українці. Український ідеал.

Що таке український ідеал.

Надбання української літератури.

Шевченко і сучасність.

Загальнолюдські етичні цінності. Негативні моральні якості. Взаємини між людьми. Чоловіча й жіноча гідність.

Про межі добра і зла.

Краса і мода.

Якою має бути сучасна мода?

Освіта. Наука. Наукові відкриття українських учених. Проблеми вибору професії. .

Що вам відомо про розвиток сучасних технологій в Україні (кібернетика, генна інженерія, інформатика)?

Українське військо. Видатні українські воєначальники. Військовий обов'язок.

Захист Вітчизни — священний обов'язок кожного.

Український спорт.

Спортивні досягнення

українців.

Театри. Музеї. Музичне мистецтво. Кіномистецтво.

Кінофільм, який сподобався.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

навчальних досягнень з української мови

учнів 5—11 класів шкіл

з російською мовою навчання

Оцінювання результатів навчання мови

здійснюється на основі:

а) врахування основної мети, що передбачає різнобіч­ний мовленнєвий розвиток особистості;

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи — знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-
ціннісного ставлення до світу;

в) функціонального підходу до шкільного курсу мови,
який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті прак­тичних потреб мовлення.
Об'єктами систематичної перевірки та оцінювання мають бути:

  • уміння і навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

  • знання про мову й мовлення;

  • мовні уміння та навички;

  • досвід творчої діяльності;

  • досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до
    світу.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка