Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


НазваПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Сторінка4/7
Дата03.04.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОВЛЕННЄВОЇ


ДІЯЛЬНОСТІ

І. АУДІЮВАННЯ

(СЛУХАННЯ, РОЗУМІННЯ ПРОСЛУХАНОГО)

1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання з одного прослуховування:

а) розуміти:

 • мету висловлювання; • фактичний зміст;

 • головну думку висловлювання;

 • причиново-наслідкові зв'язки;

 • виражально-зображувальні засоби прослуханого
  тексту;

б) знаходити наявні у тексті образи;

в) давати оцінку прослуханому.

Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним із можливих варіантів.

Варіант перший: учні одержують видрукувані запитан­ня і варіанти відповідей на них і відмічають галочкою пра­вильний з їхнього погляду варіант.

Варіант другий: учитель читає один раз незнайомий учням текст, а потім пропонує серію запитань із варіанта­ми відповідей. Школярі повинні мовчки вислухати кожне запитання, варіанти відповідей до нього, вибрати один із варіантів і записати поряд із номером запитання.

Варіант третій: учням пропонується 10 завдань зміша­ного типу: 9 з відповідями на вибір (максимальна кількість балів — 9) і 1 зі конструйованою учнем відповіддю (макси­мальна кількість балів — 3).

Для одержання достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на тестове завдання не по­винна бути меншою від чотирьох. Запитання мають сто­суватися всіх зазначених вище характеристик висловлю­вання.

Матеріал для контрольного завдання: зв'язне вислов­лювання (текст) добирається відповідно до вимог програ­ми для кожного класу.

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієн­товно визначається так:

Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

350—450 слів

4—5 хвилин

250-350 слів

3—4 хвилини

6-й

450—550

5—6

350—450

4-5

7-й

550—650

6—7

450—550

5-6

8-й

650—750

7—8

550—650

6-7

9-й

750—850

8—9

650—750

7-8

10-й

900—1000

9—10

800—900

8-9

11-й

1000—1100

10—11

900—1000

9-10

Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за про­слуханим текстом, одержані в результаті виконання тес­тових завдань.

2. Оцінювання.

Правильна відповідь на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом.

Оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлін­ну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). В тому разі, коли учень з певних причин не виконав завдання, він мусить пройти відповідну перевірку додатково з тим, щоб одер­жати той чи інший бал.

II. ГОВОРІННЯ ТА ПИСЬМО

(ДІАЛОГІЧНЕ І МОНОЛОГІЧНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ)

При перевірці складених учнями висловлювань (діа­логів, усних переказів та творів) враховується ступінь по­вноти вираження теми, міра самостійності виконання ро­боти, ступінь виявлення творчих здібностей, а також особистісного ставлення до змісту висловлювання.

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

1. Перевіряється здатність учнів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що об­говорюється;

б) демонструвати вміння:

 • складати діалог відповідно до запропонованої ситу­ації і мети спілкування;

 • досягати комунікативної мети;

 • використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

 • дотримуватися теми спілкування;

 • додержуватись правил спілкування (не перебивати
  співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну
  думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його,
  вміти висловити незгоду з позицією іншого коректно, щоб
  не образити його тощо);

 • дотримуватися норм літературної мови;

 • висловлювати особисту позицію щодо теми, яка
  обговорюється;

 • аргументувати висловлені тези, спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника;


— демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, ви­нахідливість тощо).

Перелічені характеристики діалогу слугують основни­ми критеріями при його оцінюванні.

Перевірка сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: учитель пропонує двом учням протягом 3—5 хвилин вибрати одну із ситуацій різного рівня складності, підготувати діалог і розіграти його пе­ред класом. Оцінка ставиться кожному з учнів.

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням рівня підготовки учнів і здійснюється за одним
із таких варіантів.

Варіант перший: матеріал подається за різними рівня­ми складності: для першого рівня пропонується завдання з готовим зразком; для другого — опис ситуації з інструк­цією та іншими матеріалами, що певною мірою допомага­ють учням визначити його зміст та особливості проведен­ня; для третього і четвертого рівнів — лише формулювання теми (передбачається самостійне визначення змісту діа­логу, його мовного оформлення).

Варіант другий: для всіх учнів пропонується лише фор­мулювання теми (у класах з високим рівнем підготовки).

 1. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.

 2. Оцінювання.

Критерії оцінювання

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Початковий

(Бали цього рівня одержують учні, успіхи яких у самостійному складанні діалогу за зазначеними вище критеріями порівняно незначні).

1

Учень не спроможний підтримувати діалог навіть за наявності зразка, відповідаючи на запитання лише «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру.

2

Учень не досягає комунікативної мети, обмежуючись двома-трьома малоінформативними репліками, допускаючи помилки різного характеру.

3

Учень формулює елементарні, малозв’язані репліки, допускаючи значну кількість помилок різного характеру, лише частково досягаючи комунікативної мети.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-9
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча і культурологічна, що відбилося...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 7 11
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 10 кл. Основи підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка