Методичні рекомендації щодо написання роботи


Скачати 74.11 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання роботи
Дата18.12.2013
Розмір74.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Література > Методичні рекомендації
Додаток 7

до наказу ЧОІПОПП

від___________ №_____


Положення про випускні атестаційні роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів

Загальні положення

Виконання та захист випускних атестаційних робіт є важливою складовою навчального плану курсів підвищення кваліфікації.

Метою виконання випускних робіт слухачами є підвищення рівня їх теоретичної та методичної підготовки, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми, набуття та удосконалення навичок аналізу та систематизації опрацьованого матеріалу, здатності робити самостійні узагальнення і висновки.


Слухачами виконуються такі види випускних атестаційних робіт, як проект і випускна творча робота.

Проект – випускна атестаційна робота практичного спрямування. Проект спрямований на розробку конкретного аспекту управлінської (педагогічної) діяльності, опис технології його реалізації та оцінювання результативності.

Під час виконання та захисту випускної атестаційної роботи, слухач систематизує та поглиблює свої знання з обраної теми, удосконалює навики самостійного аналізу та узагальнення теоретичного матеріалу і практичного досвіду.

Вид і тематику роботи кожен слухач вибирає самостійно у погодженні із завідувачами лабораторій виховної роботи, розвитку освіти та педагогічних інновацій (координаторами курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів) з урахуванням специфіки своєї підготовки, професійних нахилів, кола наукових інтересів тощо.
Методичні рекомендації щодо написання роботи
Важливими етапами підготовки атестаційної роботи є:

 • вибір теми та з’ясування особливостей підготовки роботи;

 • опрацювання наукової літератури, матеріалів з практичного досвіду та інших джерел;

 • визначення структури (плану) роботи;

 • виклад матеріалу з дотриманням вимог до оформлення;

 • захист роботи.

Вибір теми роботи. Визначаючи тему роботи, слухачу варто враховувати специфіку власної професійної діяльності, наявність необхідної наукової літератури в бібліотеках інституту, міста, району, навчальних закладів та фактичного матеріалу. Обрана тема узгоджується з координатором курсів та науковим керівником. Разом з керівником визначаються завдання і терміни їх виконання.

Опрацювання літератури та фактичного матеріалу. На початку науково-творчої роботи слухачу необхідно ознайомитися зі станом наукової розробки обраної теми. Пошук наукової літератури доцільно починати з вивчення фундаментальних праць, а потім – публікацій в наукових та періодичних виданнях. При цьому необхідно виписувати точні назви праць, статей, збірників документів, вказуючи прізвища авторів, місце та рік видання, кількість сторінок. В роботі у поєднанні з теоретичними викладками використовуються матеріали з конкретного досвіду роботи навчального закладу, району чи міста.

Визначення структури та складання плану роботи. Наявність продуманого плану забезпечує цілеспрямований підбір літератури і фактичного матеріалу. До повного ознайомлення з літературою слухач складає та узгоджує з науковим керівником попередній (робочий) план. При цьому доцільно ознайомитися зі структурною побудовою інших, близьких за тематикою робіт. В ході опрацювання фактичного матеріалу та теоретичних засад проблеми робочий план може змінюватися. Остаточний варіант плану складається після вивчення основного обсягу літератури і джерел, а потім затверджується науковим керівником. Для полегшення викладу матеріалу, враховуючи остаточний варіант плану, слухачу бажано скласти детальний робочий план (план-проспект).

Виклад матеріалу. Після того, як необхідний матеріал для роботи зібрано і критично проаналізовано, можна приступати до написання роботи. Завдання слухача полягає в тому, щоб на основі опрацювання зібраного матеріалу встановити логічний зв’язок між визначеними темою аспектами, зробити власні висновки.

При написанні тексту бажано уникати повторень, нечітких формулювань та розпливчатих трактувань. Думки та висновки, що формулюються в роботі, необхідно підкріплювати посиланнями на використані джерела та цифровими викладками. Важливо не перевантажувати роботу другорядними фактами і надмірними цитуваннями.

Висновки містять узагальнення й стислі підсумки проведеного дослідження, які повинні давати відповідь на поставлені перед роботою завдання. Не слід повторювати викладений в розділах матеріал або наводити нові фактичні дані.

Структура роботи. Робота має таку структуру:

 • титульний аркуш;

 • зміст із зазначенням номерів сторінок вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури;

 • вступ;

 • розділи згідно плану (можливі підрозділи);

 • висновки;

 • список використаних джерел і літератури;

 • додатки (при необхідності).

Зміст роботи. У вступі розкривається суть обраної теми і подається загальна характеристика у наступній послідовності: актуальність теми, мета і дослідницькі завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Написання вступу рекомендується починати після повного вивчення наявної літератури з даної теми та завершення роботи над розділами.

Основна частина роботи складається з розділів. В кінці кожного розділу формулюються стислі висновки щодо розкриття визначеної ним проблеми.

Висновки конкретизують і узагальнюють наслідки дослідження. Містять положення, що виносяться на захист.

За необхідності в роботі вміщуються додатки, в яких можуть бути схеми, таблиці, карти, копії документів тощо.


Вимоги до оформлення робіт
Випускні атестаційні роботи друкуються на одній стороні аркуша формату А-4 через півтора інтервала, кегль 14 - не менше 15 сторінок. Заголовки таких структурних частин роботи, як „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Відстань між заголовками і текстом становить 3 – 4 інтервали. Кожен розділ починається з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів подається арабськими цифрами. На титульному листі номер сторінки не ставлять, на наступних номер проставляється у правому верхньому куті без крапки. Із структурних частин роботи нумеруються лише розділи (наприклад: РОЗДІЛ 1).

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, які в тексті роботи зазначаються цифрами у квадратних дужках. Перша цифра означає порядковий номер використаного джерела у списку використаних джерел і літератури в кінці роботи, друга цифра означає номер сторінки (сторінок). Наприклад: [1, С.28] або [1, С.5 – 9]. Якщо ж теза підкріплюється кількома джерелами, то посилання оформлюються таким чином: [1, С.28; 7, С.78 – 90].

Список використаних джерел і літератури. Джерела в списку розміщуються і нумеруються в порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку. Відомості про використані джерела і літературу даються відповідно до вимог державного стандарту. Наприклад:

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К., 1988. – 365с.

 2. Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Взаємозв’язок природничих і технічних наук як передумова інтеграції змісту освіти // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія” – 2000. – С. 174 – 179.

 3. Історія України: нове бачення (за ред. В.А. Смолія): в 2-х т. – К.,1995. – Т.1. – 568с.

 4. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи: Монографія / За ред.

С.У. Гончаренка. – Львів, 1999. – 486с.


Захист атестаційних робіт

До захисту атестаційної роботи допускаються слухачі, які одержали на неї позитивну рецензію наукового керівника. Захист відбувається згідно графіка на відкритому засіданні атестаційної комісії. Автор роботи стисло (до 7 хвилин) доповідає про наслідки свого дослідження (актуальність теми, мета, структура, зміст, висновки та рекомендації). Після цього відбувається обговорення роботи, під час якого слухач відповідає на запитання, зауваження та пропозиції членів комісії та присутніх.

Кращі атестаційні роботи комісія може рекомендувати до видання, а також запрошувати авторів до участі у науково-практичних конференціях, конкурсах науково-творчих робіт тощо. Успішно захищені роботи можуть бути передані до кабінету передового педагогічного досвіду.
„ЗАТВЕРДЖЕНО”

науковий керівник ____________(________________)

„____” ___________________ 200 __ р.
ЗАВДАННЯ

на виконання випускної атестаційної роботи

Слухач ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1. Тема ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Перелік основних питань, які належить опрацювати___________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Термін завершення роботи _________________________________________________________

Завдання отримав ________________________________ (підпис слухача)

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ

наукового керівника на атестаційну роботу

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Науковий керівник _________________________________________________________________

Висновки комісії за наслідками захисту ________________________________________________

Загальна оцінка роботи ________________________________________„__”__________200_ р.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ
Уявлення про суспільне життя в „Слово про Закон і Благодать” Іларіона Київського
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка