МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ


Скачати 151.66 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З СОЦІОЛОГІЇ
Дата14.03.2013
Розмір151.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра філософії та соціології


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З СОЦІОЛОГІЇ


ІЛуганськ — 2009
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

з соціології

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВА РОБОТА


з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________


Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. _________ - 20 __рік

Теми курсових робіт з

З ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

ІІІ курс


 1. Вчення Блаженного Августина про два гради.

 2. Фома Аквінський про суспільне життя (за трактатом „Про правління государів”).

 3. Уявлення про суспільне життя в „Слово про Закон і Благодать” Іларіона Київського.

 4. Аль-Фарабі про „доброчинний град”. Проблема його соціальної структури.

 5. Ібн-Хальдун про зв’язок людини та природи.

 6. Етапи роз витку людського суспільства у творчості Ібн-Хальдуна.

 7. Значення творчості Ф.Петрарки для становлення нового уявлення про людину та суспільство.

 8. Протосоціологічні ідеї у творчості флорентійських гуманістів (Колюччо Салютаті, Леонардо Бруні Аретино).

 9. Гуманістична концепція суспільного життя Леона Батиста Альберті.

 10. Особливості політики, моралі та релігії в теорії Н. Макіавеллі (за роботою „Государь”).

 11. Механізми державної влади в теорії Н.Макіавеллі (за роботою „Государь”).

 12. Утилітаризм та егоїзм в концепції Лоренцо Валли.

 13. Природний і суспільний стан людини та уявлення про природні закони в теорії Т. Гоббса.

 14. Причини появи, сутності та призначення держави в теорії Т. Гоббса.

 15. Поняття закону в роботі Ш.Л.Монтеск’є „Про дух законів”.

 16. Поняття принципів правління в роботі Ш.Л.Монтеск’є „Про дух законів”.

 17. Соціологічні ідеї в роботі Ж.-Ж.Руссо „Про суспільний договір, або Принципи політичного права”.

 18. Невід’ємні права людини та механізми їх забезпечення в роботах Дж. Локка.

 19. Уявлення про людину та суспільство в суспільній думці України XVII – XVIII ст.

 20. Проблема соціальної статики та динаміки в роботах О. Конта Ідея прогресу в історії людства.

 21. Вчення О. Конта про стадії розвитку суспільства.

 22. Порівняння розуміння законів розвитку суспільства Г. Спенсером та О. Контом.

 23. Вчення Г. Спенсера про соціальні інститути.

 24. Формування та розвиток географічної школи в соціології в XIX ст.

 25. Формування та розвиток школи соціал-дарвінізму в соціології.

 26. Формування та розвиток школи органіцизму в соціології XIX ст.

 27. Расово-антропологічна школа в соціології. Її зв’язок з соціальною практикою того часу.

 28. Вчення про суспільно-економічну формацію в марксистській соціології.

 29. Обґрунтування матеріалістичного розуміння історії (за роботою „Німецька ідеологія”).

 30. Вчення про базис та надбудову в соціології марксизму.

 31. Проблема соціальної свідомості в роботах К. Маркса і Ф. Енгельса.

 32. Природа класів у соціології марксизму. Порівняння марксистського розгляду з розумінням природи класів в англійській політичній економії.

 33. Значення теорії класової боротьби у поясненні розвитку суспільства в соціології К. Маркса та Ф. Енгельса.

 34. Теорія революції К. Маркса та Ф. Енгельса.

 35. Яке значення мали праці А. Лабріоли для розвитку соціології марксизму?

 36. Внесок Г.В. Плеханова в марксистську соціологію.

 37. Внесок Алексіса де Токвіля в розвиток концепції громадянського суспільства (за працею „Про демократію в Америці”).

 38. Співвідношення демократії та свободи в концепції громадянського суспільства Алексіса де Токвіля (за працею „Старий порядок та революція”).

 39. Проблема соціальної солідарності за роботою Е. Дюркгайма „Про розподіл суспільної праці”).

 40. Онтологічні постулати соціологізму Е. Дюркгайма.

 41. Теорія самогубства Е. Дюркгайма.

 42. Розрізнення нормального та патологічного в суспільстві в теорії аномії Е. Дюркгайма.

 43. Виникнення та соціальні функції релігії в суспільстві за роботою Е. Дюркгайма „Первісні форми релігійного життя”.

 44. Теорія циркуляції еліт В. Парето.

 45. Теорія європейського капіталізму В. Зомбарта.

 46. „Формальна соціологія” Г. Зіммеля.

 47. Просторові фактори суспільного життя в теорії Г. Зіммеля.

 48. Проблема переходу до індустріального суспільства Ф.Тьонніса.

 49. Специфіка європейського капіталізму за роботами М. Вебера.

 50. Методологічні основи розуміючої соціології М. Вебера.

 51. Вчення М. Вебера про соціальну діяльність та про її різновиди.

 52. Вчення М. Вебера про типи легітимного панування/владарювання.

 53. Теорія бюрократії М. Вебера.

 54. Вчення М. Вебера про господарську етику світових релігій.

 55. Соціологічні ідеї українських мислителів ХІХ – поч. ХХ ст.

Тематика курсових робіт

з теоретичної соціології

ІV курс

Теми

курсових робіт

з теоретичної соціології

4 курс

(для студентів денної та заочної форм навчання)

 1. Перспективи використання класового аналізу в сучасній соціології.

 2. Клас і страта: порівняльний аналіз.

 3. Бідність: проблема визначення критеріїв.

 4. Бездомність як соціальна проблема.

 5. Середньовічні Східна та Західна Європа: порівняльний аналіз соціальних структур.

 6. Еволюція соціальної структури капіталістичного суспільства.

 7. Матеріальне становище населення України: до і під час світової кризи.

 8. Порівняльний аналіз господарських ідеологій.

 9. Соціологія економіки та соціоекономіка: проблема розмежування.

 10. Напрямки молодіжної субкультури сучасного українського суспільства.

 11. Перспективи використання концепції соціального простору в сучасній соціології.

 12. Класичні та сучасні концепції аналізу соціального простору.

 13. Сучасні теоретичні підходи до соціальної структури: визначення акцентів.

 14. Фактори, які зумовлюють місце людини в соціальному просторі: порівняльний аналіз історичних типів суспільств.

 15. Паніка як соціально-психологічна епідемія (соціологічний аналіз).

 16. Культура сучасної України: пошук нових культурних моделей.

 17. Історія дослідження феномена багатства.

 18. Схід та Захід України: спільне та відмінне.

 19. Концепція культури Г. Зіммеля: проблема розриву між суб’єктивними та об’єктивними аспектами культури.

 20. Сучасні ЗМІ та культура: проблема взаємозв’язку.

 21. Особливості масової культури сучасного українського суспільства.

 22. Культурні наслідки руху Контркультури 60–70-х рр. ХХ ст.

 23. Римський клуб: мета, напрямки та наслідки роботи.

 24. Перспективи формування середнього класу в Україні.

 25. Особливості трактування нерівності в працях І. Валерстайна, У. Бека та З. Баумана.

 26. Проблема ідентичності в сучасній соціології.

 27. Значення реклами у сучасному суспільстві.

 28. Соціальні витоки сучасної глобальної економічної кризи та перспективи її подолання.

 29. Економіка та господарство: минуле, сучасне, майбутнє.

 30. Мережеві та територіальні соціальні структури в умовах глобалізації.

 31. Глобалізація і доля національних держав.

 32. Суспільні кризи: соціологічний аналіз.

 33. Глобалізація і зміни політичної форми суспільства.

 34. Особистість: проблема ідентифікації.

 35. Особистість: структура і мотивація до діяльності.

 36. Порівняльний аналіз класичних та сучасних революцій.

 37. Суспільні рухи: соціологічний аналіз.

 38. Девіації: їх класифікація та суспільна роль.

 39. Витоки злочинності.

 40. Історія шлюбно-сімейної проблематики у вітчизняній та зарубіжній соціології.

 41. Стан досліджень з сімейної проблематики в Україні та СНД сьогодні.

 42. Методологія та методика соціологічного дослідження сім’ї.

 43. Сім’я як джерело соціального та культурного капіталів.

 44. Сучасна сім’я: проблеми та перспективи.

 45. Зміни у функціях сім’ї в сучасному суспільстві.

 46. Виховання дітей у сім’ї як соціальна проблема.

 47. Соціалізація особистості: соціологічний аспект.

 48. Роль сім’ї в соціалізації особистості.

 49. Парадигма виникнення соціального Т. М. Дрідзе.

 50. Плюралістична концепція факторів поведінки людини П. Сорокіна.

 51. Сутність та основні напрями трансформації системи виховання в Україні.

 52. Європейська та українська системи виховання: порівняльний аналіз.

 53. Соціальні функції освіти: історія й сучасність.

 54. Механізми засвоєння системою освіти нових досягнень науки, культури, форм суспільного досвіду.

 55. Феномен безперервної освіти.

 56. Актуальні проблеми сучасної освіти.

 57. Основні проблеми розвитку вітчизняної вищої освіти.

 58. Соціальна роль гуманітарної інтелігенції в сучасній Україні.

 59. Основні напрямки соціологічних досліджень ефективності діяльності вітчизняних освітніх закладів.

 60. Стандарти європейської та української систем освіти: порівняльний аналіз.Мета написання курсової роботи – підвищення рівня фахової підготовки майбутнього соціолога. Курсова робота, її підготовка й захист органічно входить у зміст освіти майбутнього фахівця, забезпечує поглиблення та розширення теоретичних знань, практичних умінь, вдосконалення навичок самостійної роботи студентів, творчої діяльності і наукових досліджень, включає вивчення та узагальнення класичної та сучасної соціологічної думки, літературне оформлення результатів виконаної роботи.

Вимоги до курсових робіт:

 1. актуальність теми, її відповідність сучасному стану та перспективам розвитку соціології;

 2. вивчення та критичний аналіз монографічної та навчальної літератури, періодики з теми курсової роботи;

 3. вивчення і характеристика історії дослідженої проблеми та її практичного стану;

 4. чітка характеристика предмета, мети, завдань та методів дослідження, опис та аналіз проведених студентом експериментів;

 5. узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Виконання курсової роботи передбачає відповідні етапи:

- Бесіда з керівником. Одержання рекомендацій до вибору літератури за темою.

- Бесіда з керівником з метою уточнення теми, питань і змісту дослідження.

- Складання розгорнутого плану, написання чорнового варіанту роботи. Оформлення висновків, додатків, бібліографії.

Курсова робота надається для перевірки керівникові, технічно допрацьовується з внесенням доповнень і поправок, остаточно редагується, доповнюється таблицями, схемами, інструментарієм.

Після перегляду керівником завершеного варіанту курсової роботи студент готується до її публічного захисту.

Основні вимоги до оформлення курсових робіт.

 1. Курсові роботи з історії соціології повинні бути за роботою (роботами) класика соціології.

 2. Обов'язковий обсяг — 30 – 35 сторінок формату А 4 (машинописного або комп'ютерного тексту). Друкований текст повинен бути через 1,5 інтервалу(шрифт 14 до 28 рядків на сторінку). Для оформлення роботи використовується звичайний "скорозшивач".

 3. Текст роботи розміщується на аркуші з урахуванням стандартних відступів зверху – 2 – 2,5 см; знизу – 2,5 см; ліворуч – 3 см; праворуч – 1 – 1,5 см.

 4. Кожний розділ або параграф курсової роботи починається з нової сторінки. Заголовок розділу або параграфу обов'язковий.

 5. Цитати подаються за нумерацією списку використаної літератури з позначенням в дужках номера джерела та сторінки. Наприклад, [9, 36].

 6. Титульна сторінка курсової роботи оформляється за зразком.

 7. Оформлення титульної сторінки згідно з вимогами: на 1 стор. – назва роботи, відомості про автора, місто і рік написання. 2 стор. – зміст. Нумерація йде від стор. “зміст” – с. 2 – до цього стор. не ставлять (зразок додається). Наприклад:

Зміст

Вступ 3 - 7

Розділ І (Назва розділу) 8 - 16

 1. (Назва параграфа) 8 - 11

 2. (Назва параграфа) 12 - 16

Розділ II (Назва розділу) 17 - 28

 1. (Назва параграфа) 17 - 21

 2. (Назва параграфа) .22 - 28

Висновки 29 - 31

Література 32 - 33

Додатки 34 - 36

8. Бібліографічні посилання подаються за існуючими нормативами за алфавітом. Наприклад:

 1. Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия. М. : Наука, 1994. С. 162.

 2. Согомонов А. Ю. Забытая рукопись Питирима Сорокина // Социологические исследования. — 1998. 4. С. 102 103.

 3. Sorokin P.A. Social and cultural mobility. N. Y., 1959. Р. 133 135, 207, 358.

9. Вступ містить чітке й коротке обґрунтування курсової роботи, визначення актуальності теми, постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, формування об'єкта, предмета, мети, завдань дослідження; характеристика стану проблеми (на основі критичного аналізу літератури і вивчення практики) , аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких почате дослідження даної проблеми і на який спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана робота. Вступ не повинен перебільшувати 4 – 5 сторінок.

10. Зміст – виклад основного матеріалу роботи з обґрунтуванням отриманих результатів. Розкриття змісту теми відповідно до плану викладу (не більше 2 – 3 розділів). На початку розділу, а бажано, і параграфа написати коротко про що вони. В кінці кожного розділу необхідно формулювати висновки з умовою, що вони ж будуть повторюватися у кінцевих висновках. Теоретична частина роботи включає теоретико-методологічні положення за проблемою, стан розробленості даної проблеми у сучасній соціології, аналіз різних підходів до визначеної проблеми у соціології, стислу історичну довідку за основним питанням роботи, розкриття сутності та структури основного поняття роботи, Основні теоретичні положення роботи повинні мати чіткі посилання на джерела інформації, авторів, наукові роботи.

 1. В кінці курсової роботи міститься розділ „Висновки”, де повинні бути висновки по роботі та відображено власну думку студента про можливості застосування теоретичних знань з даної проблеми. Бажано зробити пропозиції щодо перспективи подальшого дослідження проблеми. Завершує курсову роботу список використаної літератури (не менше 15 – 20 першоджерел), оформлених за правилами бібліографічного опису і за алфавітом.

Bci сторінки остаточно оформленої курсової роботи брошуруються у спеціальних папках („Для курсових робіт”). Нумерація йде зі стор. „зміст” — с. 2 – до цього стор. не ставлять. На кожній сторінці проставляється її порядковий номер. При брошуруванні курсової роботи її розділи розташовуються у такому порядку:

Титульний лист.

Зміст.

Вступ.

Текстова частина, яка містить необхідний ілюстративний, графічний та цифровий матеріал.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додаток.

12. У додаток можуть бути включені анкети, тести, діагностичні методики з проблемою дослідження. Курсова робота оцінюється диференційовано і оцінка виставляється у залікову книжку студента у строк, визначений деканатом.

Консультації з усіх питань підготовки курсових робіт Ви можете отримати у викладачів кафедри філософії та соціології.

Керівник оцінює курсову роботу, враховуючи зроблену студентом роботу, за всіма розділами відзначає позитивні та негативні ступені самостійності студента у роботі над курсовою темою, сформованість навичок роботи з науковою літературою, теоретичного і експериментального досліджень, обґрунтованість отриманих результатів i висновків.

За неправильне оформлення роботи оцінка за курсову роботу знижується на один бал.

Робота перевіряється через антиплогіатну програму.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної...
Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”
Методичні рекомендації щодо написання роботи
Положення про випускні атестаційні роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів
Методичні рекомендації покликані допомогти студентам при виконанні курсової роботи
Банківська система одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки
КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Автори: Верига Ю. А., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”,...
КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Спеціальні системи документування" (для студентів третього курсу...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка