Методичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці” для студентів спеціальностей: 050102, 050102 “Економічна кібернетика”


Скачати 213.88 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці” для студентів спеціальностей: 050102, 050102 “Економічна кібернетика”
Дата20.04.2013
Розмір213.88 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
Вищий навчальний заклад Укоопспілки

“Полтавський університет економіки і торгівлі”


Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі

Методичні рекомендації
до написання розділу магістерської (дипломної ) роботи “Охорона праці”

для студентів спеціальностей:

7.050102, 8.050102 “Економічна кібернетика”

7.050103, 8.050103 “Міжнародна економіка”

7.050104, 8.050104 “Фінанси”

7.050105 “Банківська справа”

7.050106, 8.050106 “Облік і аудит”

7.050107, 8.050107 “Економіка підприємства”

7.050108, 8.050108 “Маркетинг”

7.050109, 8.050109 “Управління персоналом і економіка праці”

7.050201, 8.050201 “Менеджмент організацій”

7.050206, 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

7.050301, 8.050301 “Товарознавство і комерційна діяльність”

7.050302, 8.050302 “Товарознавство і експертиза в митній справі”

7.080204, 8.080204 “Соціальна інформатика”

ПОЛТАВА

2010
Автори: М.Ф. Бичков‚ к.т.н.‚ доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

В.М. Оберемок, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Рецензенти: В.О. Кравченко, к.т.н, доцент кафедри комерційної діяльності і підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Гончаренко Г.М‚ к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі

__29__” _____09______ 2010 р.‚ протокол № _2_

Зав. кафедрою технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ___________ Скрипник В.О.

“УЗГОДЖЕНО”


Декан факультету фінансів і обліку

“__“ ___ 2010 р.

_____________ Коросташов О.М.

“УЗГОДЖЕНО”


Декан факультету економіки і менеджменту

“__“ ___ 2010 р.

_____________ Вахтін С.Р.

“УЗГОДЖЕНО”


Декан товарознавчо-комерційного факультету

“__“ ___ 2010 р.

_____________ Тягунова Н.М.

“УЗГОДЖЕНО”

Начальник науково-методичного центру управління якості освітньої діяльності

“____”_____________ 2010 р.

______________ Огуй Н.І.

“УЗГОДЖЕНО”


Керівник навчального відділу

“__“ ___ 2010 р.

_____________ Герман Н.В.


Вступ

Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів у вищих навчальних закладах України є виконання дипломної роботи та захист її на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії

Наказом Міністерством освіти України № 420 “Про удосконалення навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України” передбачено включення окремих розділів (питань) охорони праці до програм переддипломної практики, а також до дипломних робіт.

Розділ “Охорона праці” повинен містити: аналіз діяльності системи управління охороною праці на підприємстві (організації, установі) та стану умов і безпеки праці; оцінку ефективності заходів з охорони праці; рекомендації, направлені на поліпшення охорони праці на даному підприємстві (організації, установі).

Об’єм розділу повинен складати 8-12 сторінок тексту і визначається темою дипломної роботи, вимогами нормативних документів з охорони праці, індивідуальним завданням і повинен бути угодженим з викладачем-консультантом з охорони праці.

Методичні рекомендації до написання розділу “Охорона праці”

На початку розділу необхідно показати соціально-економічне значення охорони праці в Україні (з посиланням у дужках на використані першоджерела).

Ґрунтуючись на огляді літературних джерел слід перейти до аналізу стану охорони праці на конкретних прикладах у такій послідовності.

Система управління охороною праці на підприємстві (організації, установі)

Складовою частиною управління любим підприємством є система управління охороною праці (СУОП). Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини у процесі праці. У СУОП є об’єкти та органи управління, що виконують визначені функції та завдання.

Об’єктом – управління є діяльність служб та підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки праці на робочих місцях, дільницях, відділах та на підприємстві в цілому.

Органи управління: на підприємстві в цілому – роботодавець; у відділах – керівники відповідних підрозділів та служб.

Організаційно-методична робота по управлінню охороною праці, підготовка управлінських рішень та контроль за їх реалізацією здійснюється службою охорони праці, підпорядкованою безпосередньо роботодавцю.

В дипломній роботі слід дати аналіз роботи служби охорони праці а саме: штат служби охорони праці; організація навчання, інструктажів і перевірки знань; проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці; забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями; контроль за забезпеченістю працівників спецодягом, санітарним одягом, мийними засобами, молоком; участь у розслідуванні нещасних випадків на підприємстві на аналіз їх причин і заподіяної шкоди; організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, та де потрібне професійний добір; ефективність контролю використання, праці неповнолітніх, жінок та інвалідів; прийоми пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; зміст куточка охорони праці.

Треба вияснити забезпеченість підприємства такими документами:

 • Положення про систему управління охороною праці на даному підприємстві;

 • Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (якщо така створена);

 • Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці (якщо не створена профспілкова організація); Положення про спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) з питань пожежної безпеки;

 • Положення про організацію попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій;

 • Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями та видами робіт;

 • Загальнообов’язкові та по відділах інструкції про заходи пожежної безпеки;

 • Журнали реєстрації вступного та повторних інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки та своєчасність їх заповнення;

 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідні спеціальне навчання та щорічна перевірка знань з охорони праці;

 • Перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню та періодичну перевірку знань з охорони праці;

 • Наказ про організацію видачі безплатно працівникам певних категорій молока або інших рівноцінних харчових продуктів;

 • Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства санітарним спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Для комплексного розв’язання насущних завдань охорони праці на підприємстві розробляються та затверджуються: довгострокові плани поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (на п’ятиріччя), на кожний поточний рік та оперативні (квартальні, місячні) плани робіт для керівників структурних підрозділів. Слід проаналізувати зміст цих планів.

Істотне значення у системі планування роботи по забезпеченню безпеки праці на підприємствах має розробка розділу “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом. Треба вияснити порядок розроблення і укладання колективного договору (угоди, трудового договору).

У дипломній роботі необхідно висвітлити інженерно-технічні заходи по досягненню нормативів безпеки (наприклад, застосування більш ефективних інженерно-технічних засобів сигналізації, запобіжних пристроїв і ін.) та нормативів гігієни праці (вентиляція, опалення), підвищенню існуючого рівня охорони праці.

Стан умов і безпеки праці на підприємстві (організації, установі)

Користуючись даними статичної звітності за останніх три роки студент аналізує стан умов і безпеки праці по підприємству за такими показниками (табл.. 1 та табл.. 2)

Таблиця 1.

Стан умов праці на підприємстві (організації, установі)

з/п

Показники

Кількість

Чисельність працюючих по графі 1

кількість

із них

жінки

неповнолітні

А

Б

1

2

3

4

1.

Наявність машин, устаткування, транспортних засобів, усього з них:

 • не відповідають нормативним актам про охорону праці

 • вичерпали передбачений паспортом ресурс роботи

 • мають сертифікат

2

Кількість технологічних процесів, усього з них:

 • не відповідають вимогам нормативних актів

 • мають сертифікат


Продовження таблиці 1

А

Б

1

2

3

4

3

Кількість будівель та споруд, усього з них:

 • не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів

 • технічний стан яких не відповідає будівельним нормам і правилам

 • знаходяться у аварійному стані

4

Працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам, усього з них:

 • під впливом підвищеного рівня неіонізуючих випромінювань;

 • біологічних факторів

 • факторів мікроклімату, що не відповідають нормативам

 • освітлення приміщень, що не відповідає нормативам усього з них природного

5

Кількість працівників. Служби охорони праці.

6

Кількість працівників, які повинні проходити щорічну перевірку знань з питань охорони праці, всього з них пройшли перевірку знань у поточному році.


Таблиця 2.

Забезпечення засобами індивідуального захисту

з/п

Показники

Згідно нормативами

Фактично

1

2

3

4

1

Чисельність працівників, яким видаються безкоштовно ЗІЗ усього:

з них:

 1. спецодяг

 2. спецвзуття

 3. санітарний одяг

 4. захисні окуляри

 5. захисні каски

 6. респіратори

 7. протигази

 8. діелектричні рукавиці

 9. навушники2

Загальна площа санітарно-побутових приміщень усього (м2):

з них:

 1. гардеробні (м2) (кількість місць для роздягання)

 2. душові (м2) (кількість місць)

 3. умивальник (м2) (кількість кранів)

 4. убиральні (м2) (кількість санітарних приладів)

 5. приміщень для сушіння спецодягу (м2)

 6. кімнати особистої гігієни жінки (м2) (приладів)
В цій частині розділу до дається, з точки зору охорони праці, санітарно-гігієнічна оцінка об’єктів господарювання або даних технологічних процесів з врахуванням проведеної раніше атестації і паспортизації робочих місць, стан санітарно-побутових приміщень, забезпеченість працюючих спецодягом, спецвзуттям, санітарним одягом, засобами індивідуального захисту, характеристика та аналіз потенційних небезпек та шкідливостей на об’єктах.

Аналіз причин нещасних випадків захворювань, стану виробничого травматизму проводиться на основі змісту актів про нещасний випадок ф.Н-1, професійних захворювань на виробництві, звітності підприємства за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки.

Вихідні та розрахункові данні заносяться у табл.. 3.

Таблиця 3.

Показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань

з/п

Показники

20__р

20__р

20__р

1

2

3

4

5

1

Середньорічне число працюючих (Р), чол.


2

Число нещасних випадків ( н/в)

всього:

у тому числі:

 • з тимчасовою втратою працездатності

 • з стійкою втратою працездатності

 • з смертельним наслідком


3

Втрати працездатності від травм, дн (Т тр)


4

Число захворювань (зах)


5

Втрати працездатності через захворювання, дн (Тз)


6

Коефіцієнт частоти (на 1000 працюючих):

 • нещасних випадків (Кчн=Nн.в.1000/Р)

 • захворювань (Кчз=Nз.1000/Р)

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

7

Коефіцієнт тяжкості:

 • нещасних випадків (Ктнтр/Nнв)

захворювань (Ктзз /Nз)


8

Коефіцієнт втрати робочого часу (КвчКт)
Оцінка ефективності заходів з охорони праці

Оцінюючи ступінь ефективності СУОП на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Доцільні витрати спрямовані за збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До них відносяться витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань.

Решта витрат є недоцільними або частково доцільними. Частково доцільні витрати – пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції і ін.

Отримані данні для оцінювання ефективності СУОП треба оформити у вигляді табл.. 4.

Таблиця 4

Перелік витрат підприємства на охорону праці


г/в

Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат

20_р

20_р

20_р

1

2

3

4

5

6

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань

- Тимчасова непрацездатність

- Одноразова допомога включаючи членів родини і утриманців загиблих

- Відшкодування витрат лікувальним установам

- Санаторно-курортне обслуговування

- Витрати на соціальну допомогу інвалідам

- Інші доплати


2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

 • Додаткові відпускник - Скорочений робочий день

 • Лікувально-профілактичне харчування

 • Надання молока чи інших рівноцінних продуктів.

 • Підвищені тарифні ставки Доплати за умови і інтенсивність праці

 • Пенсії на пільгових умовах


3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

- Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

- Витрати на додаткові до колективного договора працеохоронні заходи

- Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансуванняПродовження таблиці 4.

1

2

3

4

5

6

4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

- Вартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку

- Виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв

- Вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих у наслідок загибелі чи інвалідності


5

Штрафи та інші відшкодування


-Штрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог охорони праці

- Штрафи працівників за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

-Компенсації працівникам за зупинку робіт органами держнагляду за охороною праці

-Компенсаційні виплати населенню за
пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища. Інші санкції.
Після кожної таблиці зробити короткі висновки по динаміці змін показників, які аналізуються, та причин, що визвали ці зміни.

Загальні висновки і рекомендації


В кінці розділу формулюють стисло висновки щодо організації охорони праці на підприємстві (організації, установі) і пропонують конкретні заходи, направлені на покращення умов і охорони праці на підприємстві (організації, установі) (табл.. 5)

Таблиця 5.

План номенклатурних заходів з охорони праці на ....... рік

Назва заходу


Термін введення заходу

Відповідальний за виконання

Ефективність впровадження заходу

1

2

3

4

І. Заходи щодо попередження захворюваності


1......

2......

3.....

n….


ІІ. Заходи щодо попередження нещасних випадків


1.....

2.....

3.....

n….


ІІІ. Загальні заходи щодо покращення умов праці


1.....

2.....

3.....

n….


Перелік заходів з охорони праці

(Основа для висновків і пропозиції)

 1. Номенклатурні заходи:

 • механізація вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт, робіт з розливу і транспортування отруйних, агресивних, легкозаймистих і горючих речовин;

 • захист працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок;

 • безпечного виконання робіт на висоті;

 • модернізація діючого технологічного та іншого виробничого обладнання;

 • обладнання систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях;

 • обладнання систем природного та штучного освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних проходів тощо;

 • обладнання систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень, а під час роботи на відкритому повітрі – споруд для обігрівання працівників та укриття від сонячних променів і атмосферних опадів;

 • обладнання спеціальних перехідних галерей, тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху транспортних засобів;

 • впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих інформаційних систем охорони праці, систем аналізу та прогнозування аварійних ситуацій, автоматичного та дистанційного керування технологічними процесами і виробничим обладнанням, систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність (виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів та пристроїв аварійного вимкнення обладнання чи комунікацій у разі виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного програмного забезпечення та електронних баз з охорони праці у порядку та обсягах, погоджених з територіальними органами державного нагляду за охороною праці.

 1. Усунення пливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 2. Проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.

 3. Проведення цільового навчання з охорони праці працівників, спеціалістів, організація семінарів та оглядів-конкурсів з цих питань.

 4. Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв’язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).

 5. Надання працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої води.

 6. Проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, з небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.Рекомендована література з питань охорони праці


 1. Гандзюк М.П. та ін. Основи охорони праці: Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.П. Гандзюк., С.П. Желібо, М.О. Халімовський. К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2000, 2003. – 408 с.

 2. Геверик Є.О. Охорона праці. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. / Є.О. Чеверик. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

 3. Грибан В.Г. Охорона праці: Навч. посібн. для студ. вищих навч. зал. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

 4. Осокін В.В. та ін. Охорона праці у торгівлі: Підручник для студ. торг.-економ. і комерц. вузів / В. В. Осокін, І.В. Сорока, Б.А. Селезньова. – К.: Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 228 с.

 5. Охорона праці в Україні. Нормативна база (4-е вид., змін. і доп.) / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2008. – 544 с.

 6. Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі: НПАОП 52.0-1.01-96. – К.: Основа, 1999. – 256 с.

 7. Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі: ДНАОП 7.1.00-1.03-96. – К.: Основа, 1996. – 342 с.

 8. Ярошевська В.М. та ін. Охорона праці в галузі: Навч. посібн. / В.Н. Ярошевська, В.Й. Чабан. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 228 с.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Метод рекомендації до викон розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту (роботи) для студ економічних...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Рецензент В. В. Горбенко Кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у випускних роботах бакалаврів для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ III КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 05. 01. 00 „БАНКІВСЬКА СПРАВА”, „ОБЛІК...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка