Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового обліку II для студентів напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»


НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового обліку II для студентів напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Сторінка1/34
Дата22.04.2013
Розмір3.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Житомирський національний агроекологічний університет
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУМетодичні рекомендації


щодо написання курсової роботи з фінансового обліку II

для студентів напряму підготовки 6. 030509 «Облік і аудит»

Житомир – 2012


Методичні рекомендації підготовлені:

доцентом кафедри бухгалтерського обліку Гайдучок Т.С. та асистентом ЦЕГЕЛЬНИК Н.І.


Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри бухгалтерського обліку «____» _________ 2012 р., протокол № ___

ВступРинкове реформування економіки України, перехід на (П(С)БО) національні стандарти бухгалтерського обліку нерозривно пов’язано з удосконаленням підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку.

В сучасних умовах зростає роль обліково-фінансової підготовки бухгалтерів, які повинні вміти організовувати бухгалтерський облік на різних ділянках обліку, знати практику ведення бухгалтерського обліку і його організацію в умовах автоматизованої обробки економічної інформації.

Виконання курсової роботи є важливою ланкою в підготовці спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту і сприяє розвитку у студентів необхідних навичок науково – пошукової та аналітичної роботи, закріпленню знань, які вони одержують під час аудиторних занять.

Курсова робота являє собою самостійне дослідження студентів, яке виконується на фактичних матеріалах конкретних підприємств, організацій, установ, які направили студента на навчання або де в майбутньому вони будуть працювати і носить творчий характер. Всі дані бухгалтерського обліку в ній повинні бути представлені за один період і бути взаємопов’язані між собою.

При виконанні курсової роботи студенти розширюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані при вивченні дисциплін, набувають досвіду роботи з першоджерелами та уміння знаходити в них головні положення, які безпосередньо відносяться до закріпленої теми, вчаться самостійно знаходити та аналізувати конкретний фактичний матеріал, працювати з документами, обліковими регістрами, фінансовою звітністю, складати відповідні таблиці, діаграми, узагальнювати одержані дані та робити відповідні висновки.

Для виконання курсової роботи студенти вивчають Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти, рекомендації, довідкову та методичну навчальну літературу, збирають, узагальнюють і аналізують практичний матеріал про роботу конкретних підприємств різних форм власності, опрацьовують економічну інформацію за допомогою сучасних електронно-обчислювальних машин.

Мета курсової роботи:

– систематизувати, розширити, поглибити і закріпити одержані теоретичні знання при вивченні дисципліни «Фінансовий облік»;

– здобути навички самостійної роботи з законодавчими та нормативно-правовими актами, спеціальною літературою щодо ведення бухгалтерського фінансового обліку та складання фінансової звітності для зовнішніх користувачів;

– навчити студентів самостійно та правильно подавати матеріал у тісному зв’язку теоретичних знань з практикою ведення фінансового обліку та складання звітності;

– привити студентам навички критично оцінювати організацію системи обліку, вміння формулювати висновки та обґрунтувати пропозиції щодо усунення недоліків та удосконалення фінансового обліку на підприємстві.

Отримані студентами вміння і навички при написанні курсової роботи будуть використані ними при виконанні дипломних та магістерських робіт.

Зміст курсової роботи повинен відповідати сучасному рівню наукової думки та професійному призначенню випускника спеціальності «Облік і аудит».

Курсова робота повинна носити творчий характер, розкривати зміст теми відповідно до поставлених її автором завдань.

Дані методичні вказівки підготовлені з метою надання допомоги студентам напряму підготовки «Облік і аудит» у виконанні курсової роботи з фінансового обліку II. З них студент дізнається про порядок викладення окремих питань курсової роботи, одержить інформацію, як правильно опрацювати літературні джерела, законодавчі документи по темі досліджень, систематизувати та проаналізувати зібрані фактичні матеріали конкретного підприємства.

Студент має можливість ознайомитись не тільки із структурою курсової роботи, а також з вимогами щодо її оформлення та організації її захисту.

Одержані студентами в період виконання роботи знання, уміння та навички будуть використані ними при виконанні інших курсових робіт фахового спрямування, дипломних та магістерських робіт.
Основні вимоги до курсової роботи
Студент спеціальності «Облік і аудиту», який виконує курсову роботу, повинен чітко усвідомлювати основні вимоги, що висуваються до такого виду письмових робіт. Вони, перш за все, відносяться до науково-теоретичного рівня її змісту, форми викладення матеріалу й оформлення.

У курсовій роботі студент зобов’язаний з науковим обґрунтуванням розкрити зміст і показати глибокі знання теоретичного матеріалу теми. При цьому в роботі необхідно показати уміння самостійно узагальнювати літературні джерела, ведення фінансового обліку та його автоматизації, уміння пов’язувати теоретичні положення з практикою роботи підприємств.

Важливою вимогою щодо написання курсової роботи є самостійність збирання необхідного матеріалу і його опрацювання.

Курсова робота, яка містить пряме списування матеріалу із різних джерел: підручників, монографій, методичних рекомендацій, журналів оцінюється незадовільно, а студентам, які подали такі роботи затверджується нова тема.

Курсова робота є однією із форм специфічної роботи над вивченням дисципліни «Фінансовий облік II», а тому вона повинна, крім поглиблення і розширення знань з курсу, формування навички науково-дослідної роботи і самостійного письмового викладу найбільш важливих проблем обліку на підставі вивченого теоретичного матеріалу, використання документів і облікових регістрів, досвіду роботи зарубіжних країн, вимог міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку.

Обсяг курсової роботи повинен складати 35–40 сторінок друкованого тексту (без додатків). Робота повинна включати: титульну сторінку, план, зміст, вступ, виклад основного змісту теми, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.

У вступі необхідно розкрити значення теми, обґрунтувати її акту­альність, навести прізвища авторів, які досліджували вказану проблематику. Вказати мету та завдання, визначити об’єкт і суб’єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

Основний зміст теми повинен бути розкритий з використанням практичного матеріалу, який би підтверджував викладені теоретичні положення. Теоретичний матеріал необхідно підкріпити проведеними розрахунками, таблицями, рисунками, первинними та зведеними документами, обліковими реєстрами, формами фінансової звітності. Всі додатки до курсової роботи повинні бути правильно оформлені і містити достовірний практичний матеріал.

В окремому питанні слід дати коротку характеристику і оцінку показників господарської діяльності та постановки обліку підприємства, на практичних матеріалах якого виконується курсова робота.

У висновках та пропозиціях необхідно узагальнити основні теоретичні й практичні положення вивченої теми та внести пропозиції щодо подальшого удосконалення фінансового обліку та звітності.

Курсова робота повинна бути виконана державною мовою. Студент повинен самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, слідкувати за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її положеннями, між даними, приведеними в окремих таблицях, бухгалтерських документах, облікових реєстрах і фінансовій звітності.
Керівництво виконанням курсових робіт

та їх тематика
Загальне керівництво підготовкою курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік II» здійснює кафедра бухгалтерського обліку. Вона розробляє та на своєму засіданні затверджує тематику курсових робіт, розглядає хід і наслідки її виконання. Для безпосереднього керівництва підготовкою курсових робіт призначаються наукові керівники зі складу викладачів з кафедри.

Науковий керівник надає студенту методичну допомогу, затверджує план, проводить консультації з підбору і вивчення літературних джерел, з підбору, узагальнення і оформлення практичного матеріалу підприємства.

Тематика курсових робіт розроблена на основі програм курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» і відображає дійсний стан і перспективи розвитку фінансового обліку та звітності на підставі використання комп’ютерних технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


Порядок вибору та закріплення

теми курсової роботи
Вибір і закріплення конкретної теми курсової роботи рекомендується проводити в академічній групі під керівництвом викладача, який веде заняття з дисципліни «Фінансовий облік II».

Студент має право запропонувати тему курсової роботи, яка не включена в тематику, що затверджена кафедрою. Така тема може бути закріплена після погодження з науковим керівником і завідувачем кафедри.

Закріплення теми курсової роботи для студентів денної форми навчання здійснюється за загальним списком. Тема курсової роботи для студентів заочної форми навчання визначається залежно від можливості отримання практичного матеріалу для її виконання. При цьому не допускається повторення тем.

Для вибору теми студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри бухгалтерського обліку (Додаток А).

Вибрані студентами теми курсових робіт розглядаються і закріплюються за ними на засіданні кафедри та призначаються наукові керівники. Список студентів із зазначенням тем і наукових керівників та дати подання роботи на кафедру розміщується на дошці об’яв кафедри для ознайомлення з ними студентів.
Підбір і опрацювання літературних джерел

з теми курсової роботи
Курсова робота виконується на підставі глибокого вивчення законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Головної державної податкової адміністрації, наказів Міністерства фінансів, нормативних документів міністерств і відомств з питань обліку, звітності, спеціальної, наукової та довідкової літератури. Крім визначених джерел студент опрацьовує звіти про господарську діяльність конкретного підприємства та її результати.

При вивченні економічної літератури необхідно враховувати період її видання. Бажано використовувати літературу останніх років видання, публікації в журналах «Бухгалтерський облік і аудит», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Бухгалтер», «Дебет-Кредит», «Облік і фінанси АПК», «Бухгалтерський облік і податки», «Баланс» тощо.

В результаті опрацьованих джерел слід розкрити проблеми, що піднімаються вченими і практиками по удосконаленню обліку і контролю по досліджуваній проблемі. Працюючи над науковими джерелами, необхідно скласти конспект їх, в якому привести дослівний зміст витягу із статті, без змін тексту, а також викласти точку зору студента по питанню, що обговорюється.

Працюючи з літературою, необхідно ґрунтовно опрацьовувати інформацію за темою дослідження. Окремі положення, думки, факти, які цікавлять студентів, повинні бути викладені своїми словами або приведені у вигляді цитат з обов’язковим посиланням на першоджерела. Наприклад, [21, с. 125], де 21 – номер інформаційного джерела зі списку літератури, 125 – номер сторінки, з якої взято необхідну інформацію.

За даними зібраного теоретичного матеріалу слід ще раз продумати і уточнити зміст питань плану курсової роботи, визначити, з якого питання необхідне додаткове вивчення літературних джерел. Вся ви­користана при виконанні курсової роботи література включається в список, який прикладається до неї.

Кількість опрацьованих літературних джерел за темою курсової роботи має становити не менше 50 найменувань.
Складання і затвердження плану курсової роботи
Після закріплення теми і вивчення літератури студент складає план курсової роботи самостійно або використовує взірець плану, запропонований в методичних рекомендаціях.

При складанні плану необхідно врахувати вимоги, що ставляться до курсової роботи та наукові інтереси студента. Складений план кур­сової роботи затверджується керівником, в якому визначаються строки виконання.

Додержання строків підготовки курсової роботи студент контролює на підставі плану, а керівник – при проведенні консультацій. Затверджений план курсової роботи з відмітками про практичне виконання підшивається в курсову роботу після титульного аркуша.

Підготовка практичного матеріалу

для курсової роботи
Теоретичні положення, що приводяться в курсовій роботі повинні підкріплюватися і поглиблюватися практичними матеріалами діяльності підприємства.

Збір і вивчення практичного матеріалу рекомендується здійснювати після написання теоретичної частини роботи, коли студенту вже зрозуміло, які регістри, форми звітності слід використати в курсовій роботі. До виїзду на підприємство студент зобов’язаний погодити з науковим керівником зміст і обсяг практичного матеріалу про порядок його збирання і опрацювання.

Перебуваючи на підприємстві, бажано виявити передовий досвід облікової роботи, зробити записи для критичних зауважень з організації ведення обліку і складання звітності підприємств.

Зібраний практичний матеріал необхідно належним чином опрацювати, щоб його можна було використати в курсовій роботі. Перш за все, слід забезпечити наочність і достовірність практичного матеріалу, використовуючи його групування і приведення до відповідного вигляду, проставити номери таблиць і додатків, органічно пов’язати з текстом курсової роботи.

НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИПри написанні курсової роботи студент зобов’язаний у письмовій формі висвітлити матеріали за темою роботи, виявити при цьому знання, набуті в навчальному процесі та при вивченні літературних джерел.

Титульна сторінка повинна містити назву університету, факультету, кафедри, назву дисципліни і тему роботи, а також прізвище, ім’я, по-батькові та групу автора роботи, прізвище та ініціали наукового керівника, оцінку за школою ЕСТS, кількість набраних балів, оцінку за 4-х бальною шкалою, підписи членів комісії, які присутні на захисті курсової роботи (Додаток Б).

Наступна сторінка - затверджений план курсової роботи, що оформляється відповідно до вимог Додатку В.

У змісті вказуються номери та назви структурних елементів роботи й сторінки (Додаток Д).

Далі на сторінках подається виклад тексту курсової роботи з розподілом за питаннями плану, при цьому кожне питання повинно мати свою назву та починатися з окремої сторінки.

Курсова робота має бути виконана у вигляді комп’ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу формату А4.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє – не менше 15 мм, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Текст друкується з розрахунку 40 рядків на сторінці аркуша формату А4.
При підготовці роботи та її оформленні слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
СТРУКТУРА І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Структурні елементи курсової роботи, такі як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ розміщуються по центру рядка, друкуються великими літерами та жирним шрифтом, крапка в кінці не ставиться, після них пропускається один рядок, а далі наводиться текст.

Заголовки питань розміщуються з абзацного відступу, жирним шрифтом, малими літерами (крім першої великої літери), крапка в кінці не ставиться. Кожне питання слід розпочинати з нової сторінки, після назви питання пропускати один рядок, а далі наводити текст.

При нумерації сторінок роботи слід мати на увазі, що титульний аркуш входить в загальну нумерацію, але на ньому номер сторінки не проставляється. Нумерація сторінок починається зі вступу та проставляється в правому верхньому куті. План роботи у загальну нумерацію не включається, тому вступ нумерується, починаючи з третьої сторінки.

Питання повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи.

Таблиці та рисунки, розміщені по тексту роботи, включають у загальну нумерацію сторінок. Цифровий матеріал подається у вигляді таблиць, нумерація яких здійснюється в межах питань (наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого питання). При цьому у правому верхньому куті роботи розміщують напис курсивом «Таблиця» та вказують номер таблиці, після чого крапка не ставиться (табл. 1.1). Назва таблиці вказується рядком нижче, по центру, жирним шрифтом, крапка не ставиться:

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Назва графи

Назва графи

Назва графи

1

2

3

Текст таблиці


Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, то її виносять у заголовок, а якщо різні – то вказують після кожного показника.

Таблиця розміщується в тексті після першого посилання на неї. Таблиця може бути розміщена уздовж або поперек сторінки за годинниковою стрілкою. По тексту роботи розміщують лише таблиці, необхідні для викладення змісту питань. Таблиця, що наведена по тексту, має бути невеликою за розміром. Громіздкі таблиці, що не підлягають скороченню, а також містять вихідні дані або проміжні розрахунки, слід розмістити в додатках.

Назва таблиці, заголовки рядків та граф мають бути короткими, точними. У назві таблиці потрібно вказати її зміст, територію (або найменування підприємства, організації, установи), період часу. Заго­ловки граф наводять у називному відмінку однини.

У разі перенесення таблиці та наступну сторінку над нею розміщують запис у правому верхньому куті, курсивом «Продовж. табл.», після чого крапка не ставиться (табл. 1.2). В першому рядку таблиці зазначаються номери граф, що відповідають номерам граф на початку таблиці:

Продовж. табл. 1.2

1

2

3

Текст таблиці


Розташування цифрового матеріалу у таблицях повинно бути у правому нижньому куті таблиці. При цьому необхідно дотримуватися відповідності розрядів цифр:

  • натуральні, вартісні показники відображають з точністю до 0,1;

  • відсотки – до 0,1;

  • коефіцієнти - до 0,001.

У таблиці не має бути пустих клітинок. Тому при заповненні таблиць, крім цифр, користуються умовними позначеннями:

- якщо інформація відсутня – ставлять три крапки або пишуть «немає даних»;

- якщо явище не мало місця – ставлять тире;

  • якщо показник не має сенсу – ставлять знак «X»;

  • якщо дані є, але їх числові значення менші прийнятої в таблиці точності – ставлять 0,0.

Для наочності таблиці громіздкі цифри слід округлювати до одиниць більшої розмірності. Якщо дані таблиці запозичені, то обов'язково робиться посилання на використане джерело. У випадку, коли цифрові дані у таблицях мають різні одиниці виміру, то їх треба показати в заголовку кожної графи або по кожному показнику окремо.

Після таблиці необхідно пропустити один рядок, а далі наводити текст.

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються в межах питання. Після номеру рисунку ставиться крапка, наприклад, Рис. 2.3 – третій рисунок у другому питанні. Назва рисунка розміщується по центру рядка жирним шрифтом:

Після рисунку необхідно пропустити один рядок, а далі наводити текст.

Формули, які наводяться в роботі, слід нумерувати арабськими цифрами в дужках. При цьому формула розміщується по центру рядка, номер формули – по правому краю. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули через крапку, наприклад, 2.1 – перша формула другого питання:

Активи = Власний капітал + Зобов’язання (2.1)

Пояснення значень символів і скорочень у формулі необхідно наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу чи скорочення необхідно розкривати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
Рис. 2.3. Схема бухгалтерського обліку договірних зобов'язань
Додатки (бланки документів, облікових реєстрів, звітності, таблиці та рисунки) оформляються як продовження роботи (після списку використаних джерел), на наступних сторінках. Кожний додаток повинен бути пронумерований (наприклад, Додаток А), крапка не ставиться. Далі наводиться назва додатка малими літерами, крім першої великої літери, жирним шрифтом, по центру рядка, крапка не ставиться. Не використовуються літери Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток повинен мати номер сторінки, який проставляється в правому верхньому кутку аркуша, всі додатки нумеруються до кінця роботи.

На всі таблиці, рисунки та додатки повинні бути зроблені посилання в тексті курсової роботи.

Всі наведені в тексті роботи виписки із нормативно-правових актів чи інших джерел повинні бути забезпечені відповідними посиланнями на джерела, з яких вони взяті. Посилання в тексті роботи на першоджерела необхідно виконувати, вказуючи в квадратних дужках після відповідної фрази порядковий номер джерела у списку літератури та номер сторінки, з якої взято цифровий чи текстовий матеріал (див. розділ Підбір і опрацювання літературних джерел за темою курсової роботи).

При відповіді на теоретичне питання з організації синтетичного обліку необхідно оформити таблицю наступної форми (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Типова кореспонденція рахунків з обліку виробничих запасів
з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника

20

631


В цьому ж питанні при опрацюванні практичних даних діяльності підприємства на підставі інформації облікових реєстрів необхідно навести таблицю господарських операцій суб’єкта дослідження (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Господарські операції ТОВ «Нива-Експо» за вересень 20ХХ р.
з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Дебет

1

Оприбутковано сировину, що надійшла від постачальника

20

631

8000,00


Суми, наведені в таблиці, повинні бути підтверджені даними від­повідних документів, що знаходяться в додатках.

У кінці роботи ставиться підпис студента і дата завершення ви­конання роботи.

Список використаних джерел наводиться після висновків та пропозицій або в алфавітному порядку, або в такій послідовності:

  • закони і законодавчі акти України;

  • постанови, інструкції, інші нормативно-правові акти міністерств і відомств;

  • спеціальна література в алфавітному порядку авторів.

Особливістю опису офіційних документів є те, що у відомостях, які відносяться до назви, наводяться дані про статус, прийняття, організацію, від імені якої вони вийшли у світ. Наприклад:

– Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV зі змінами і доповненнями [Електроний ресурс] / Україна. Верховна Рада. – Джерело доступу: http://www.liga.net

– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затвердж. наказом Мін-ва фінансів України від 31.12.1999р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 10. – С. 75-79.

Опис книг повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. Прізвище автора вказується у називному відмінку. Наприклад:

Один автор:

– Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. – [2-ге вид.] – Житомир: ЖОО ГО «Спілка економістів України», 2009. – 504с.

Два автори:

– Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Знання-Прес, 2005. – 491с.

Три автори:

– Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємств: навч. посіб./ В.Н. Зоріна, Т.С. Осадча, В.Г. Зоріна. – К.: ЦНЛ,2005. – 200с.

Чотири автори:

– Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась. – К.: МАУП, 2005. – 968с.

Якщо авторів більше чотирьох, то до списку заносять прізвища перших трьох зі словами «та ін.».

Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. /за ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979с.

Складаючи опис статей із газет та журналів, наводять такі основні елементи: заголовок, основна назва, відомості про видання. У відомостях про видання, якщо мова йде:

  • про журнал, вказують його назву, рік видання, номер, сторінки, на яких вміщена стаття;

  • про газету – назву, рік видання, дату, а якщо обсяг газети більше восьми сторінок, то вказують і сторінки, на яких розміщена стаття.

Наприклад:

– Синяєва Л.В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні / Л.В.Синяєва // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С.  171-178

– Сліпачук О. Графік документообігу з обліку праці та заробітної плати / О. Сліпачук // Заробітна плата. – 2007. – №7. – С. 28

Електронні ресурси:

– Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / О.С. Височан; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 23 с.

– Семенов Г.А. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці / Г.А. Семенов, Л.О. Андрущенко [Електронний ресурс] – Джерело доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_2/files/Econ_02_2009_Semenov_Andrushenko.pdf

Джерелом відомостей для бібліографічного опису є титульний аркуш документа або наявний готовий опис.

Бібліографічний опис складається повністю без пропусків якихось елементів скорочення назв тощо. Відхилення від прийнятого порядку не допускається.

При виконанні курсової роботи студент повинен мати на увазі, що робота оцінюється не тільки за її змістом, але й за якістю викладеного матеріалу, літературного написання тексту, правильності і якості її оформлення.

Конкретний обсяг і зміст додатків до курсової роботи слід узгодити з науковим керівником.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
І. Загальні положення Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму...
Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка