МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З МІСТ ВСТУП РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ


НазваМОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З МІСТ ВСТУП РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ
Сторінка3/6
Дата25.02.2016
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6

ВИСНОВКИ
У ході аналізу психолого - педагогічної літератури та в результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки:

Молодіжна культура – це неоднорідне явище, що має декілька можливих рівнів втілення ідеалу людини. Поняття «субкультури» (підкультури) як наукового терміну є досить широким та багатоскладовим. Особливості цієї субкультури пояснюються, з одного боку – надлишком життєвої енергії, а з іншого – відсутністю у більшості молодих людей економічної та соціальної самостійності. І тому для такої людини спосіб знаходження свого місця у молодіжному угрупуванні є способом самоствердження та самореалізації себе в суспільстві.

Молодіжна субкультура є одним з багатьох видів субкультур і особливою частиною суспільної культури. Кожен представник субкультури приймає норми, цінності, картини світу, стиль життя та інше – за зразок свого існування. Молодь у субкультурах приваблює в основному можливість спілкуватися з собі подібними, а також зовнішня атрибутика, яка дає можливість демонструвати свою позицію у соціумі.

Процес формування та розвитку особистості характеризується визначеними психологічними закономірностями. Насамперед, це почуття дорослості, показниками якого є потреба молодої людини, щоб до неї ставились як до дорослої; прагнення до самостійності і бажання захистити деякі сфери свого життя від втручання дорослих та наявність власної лінії поведінки. У період ранньої юності людина більш відчуває необхідність мати друга, що також є однією з причин належності підлітка до певної субкультури. Спостерігається підвищення інтересу до ровесника, як до людини з певними внутрішніми якостями. В процесі спілкування з однолітками молодь вибирає друзів з схожістю поглядів на життя, та чітко усвідомлює різницю між товаришем і другом, якому можна довіритись.

Згідно з гіпотезою нашого дослідження, для більшості підлітків входження в той чи інший вид субкультури є наслідком оточуючого середовища та колективу, в якому вони живуть, розвиваються та зростають.

Тому ми провели дослідження впливу молодіжних субкультур, яке дало змогу визначити знання старшокласників про субкультури та визначити вплив молодіжної субкультури на формування індивідуальності в період ранньої юності Конотопській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 10. У дослідженні брали участь учні 9 - 10 класу (30 учнів).

Для виконання поставлених завдань ми використали такі методики: анкетування «Визначення знання старшокласників про субкультури», бесіда «Молодіжні субкультури та їх вплив на суспільство», анкетування «Ціннісні орієнтації у житті старшокласника», спостереження та вивчення шкільної документації, яке полягало в тому, щоб порівняти навчальну та громадську діяльність учнів, які належать до певної молодіжної субкультури з учнями, які не є учасниками молодіжних течій.

Зіставлення результатів дослідження дало змогу об’єктивно зробити такі висновки та узагальнення:

Проаналізувавши відповіді анкетування можна говорити про те, що більшість старшокласників вважають субкультури захопленням, яке погано впливає на людину, проте серед них є такі, що захоплюються музикою чи стилем одягу деяких субкультур. Частина учнів відноситься до учасників подібних угрупувань нейтрально, або ж мають друзів-неформалів. І лише малий відсоток учнів є членами молодіжних субкультур. Для них субкультура – це «те, що найбільше допомагає в житті», «спосіб життя», «круто», вони живуть за ідеями своєї групи та відносяться до свого захоплення цілком серйозно. Тож на формування особистісного «Я» цих молодих людей субкультура впливає по різному. Для учасників субкультур є дві сторони впливу, одна – у середовищі самої субкультури, друга – в колі однокласників, суспільства. Що ж до молоді, яка не відносить себе до жодного з неформальних об’єднань, то на них субкультура впливає за допомогою таких засобів, як спілкування з однолітками-неформалами, музикою певних субкультур, та і просто наявністю різноманітних молодіжних субкультур в суспільстві. Належність до певної субкультури також впливає на самооцінку особистості, яка, зазвичай, підвищується.

Отже, аналіз отриманих результатів засвідчив, що на формування індивідуальності в період ранньої юності молодіжна субкультура впливає в деякій мірі позитивно, тому що вирішує для молоді частину їхніх проблем та переживань: забезпечує підтримку друзів, підвищує самооцінку, адже в період юнацтва більшість молодих людей недооцінює себе та свої здібності. Також молодіжна субкультура розвиває творчі здібності та нахили, зменшує рівень тривожності в молоді, сприяє становленню особистості в суспільстві, її соціалізації. Проте, залишаються і негативні фактори впливу. Тобто, вплив молодіжної субкультури на формування особистісного «Я», соціального «Я» в період ранньої юності залежить від того, яку течію субкультури обере молода людина та в чому полягатиме характер та зміст її діяльності в середовищі молодіжної субкультури.

Дані результати доводять гіпотезу нашого дослідження.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Волкова Н.П. Педагогіка/ Н.П. Волкова – К.: Академія, 2001.

2. Заїка Н. Бути собою – головний принцип неформалів./ Н. Заїка // Прес-центр. - №7 (137) від 13.02.08р.

3. Завгородня Т. Штрихи до портрету сучасного старшокласника./ Т. Завгородня // Завуч. – 2001. - №3. – С. 3-5.

4. Крип’якевич І. Історія культури // За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

5. Карп’як В. Молодіжні субкультури/ В. Карп’як // Спілка української молоді. – http://www.cym.org/ua/content/subcult1.asp.

6. Молодь і субкультури. Виховна бесіда. //Завуч. - № 1 (331). – С. 23-25.

7. Підласий І. Ідеали українського виховання./ І. Підласий// Рідна шк. – 1999. - №3; 2000. – №2, 4.

8.  Піча В.М. Культурологія./ В.М. Піча – Львів: Магнолія, 2003.

9.  Рибалка О.Я. Формування моральних цінностей у між статевих стосунках підлітків/ О.Я. Рибалка // Пост методика. – №5-6.- 2001. – С. 146-149.

10. Сінькевич Н. Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків/ Н. Сінькевич // Рідна школа. – №12. – 2000. – С.22-23.

11. Яременко О.О. Молодіжний рух в Україні./ О.О. Яременко – К.,1996..

12. Базаров М. Современная молодежь – кто есть who? / М. Базаров// Газета «Ринок» № 37 (511) від 29.09.2007р

13. Д’яконова Б., Оплат Н. Ди-джей: культ или мыльный пузырь?/ Б. Д’яконова, Н. Оплат // Art Line. - №7-8. – 1999. – С.44-46.

14. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Пособие для студентов высших учебных заведений./ Б.С. Ерасов – М., 1996. – 591 с.

15. Житомирский Д. Бунт и слепая стихия (в мире поп-музыки)/ Д. Житомирський // Исскуство и массы в современном буржуазном обществе. Науково-популярне видання. М., 1989, С. 69-107.

16. Ионин Л.Г. Социология культуры. Учебное пособие./ Л.Г. Ионин – М., 1996. – 280 с.

17. Козерог О.В. Книга и/или компьютер / О.В. Козерог // Наук. Записки Харків. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавства. – Харків, 2001.

18. Кон И.С. Психология ранней юности/ И.С. Кон // Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – С. 149-184.

19. Новейший философский словарь. Научное издание. – Минск, 1999.

2 0. Полякова А. Откуда берутся «неформалы»?/ А. Полякова // Завуч. – 2008. – №15 (345). – С. 9-10.


ДОДАТКИ


Додаток А

СПИСОК УЧНІВ 9 КЛАСУ КОНОТОПСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. № 10
Прізвище, ім’я

1

Марина В.

2

Поліна Г.

3

Наталія Г.

4

Ігор Д.

5

Ольга Д.

6

Ярослав Є.

7

Андрій К.

8

Артем К.

9

Анастасія К.

10

Володимир К.

11

Олександр К.

12

Олексій Л.

13

Нікіта Л.

14

Анастасія Ч.

15

Ігор Ч.

16

Анастасія Ш.

17

Ганна Ш.


Продовж. додатку А

СПИСОК УЧНІВ 10 КЛАСУ КОНОТОПСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. № 10
Прізвище, ім’я

1

Олександр Б.

2

Ярослав Б.

3

Ірина Г.

4

Марина Г.

5

Мілена Г.

6

Сергій К.

7

Марія К.

8

Анна К.

9

Дмитро П.

10

Анастасія Р.

11

Поліна С.

12

Павло Т.

13

Олександр Ш.


Додаток Б

Протокол №1

анкетування «Визначення знання старшокласників про субкультури»

Дата проведення: 20.10.2014

Час: 13.30

Об’єкт дослідження: учні 9, 10 класу

Предмет дослідження: визначення знання старшокласників про субкультури, та їхнє розуміння ідей, цілей, необхідності окремих молодіжних течій

Мета дослідження: вплив молодіжних субкультур на старшокласників

Місце проведення: клас

Використана методика: анкета «Визначення знання старшокласників про субкультури».

Форма проведення: фронтальна
Порядок роботи :

1) Проведення анкети «Визначення знання старшокласників про субкультури».

Інструкція досліджуваному. Зараз вам зачитають запитання, на які ви повинні будете дати відповідь. Нами була використана групова форма проведення: протягом 20 хвилин учні відповідали на питання анкети, бланки з якими було роздано для зручності кожному з учнів. В анкеті було поставлено 10 запитань, учні протягом 20 хвилин на них відповідали

Обробка отриманих результатів:

Кількісний аналіз:

Результати відповідей за кожною із відповідей ми узагальнили у таблицях.

У відповідь на перше питання « Що таке молодіжна субкультура?», учні дали такі визначення (таблиця 1).


Продовж. додатку Б

Таблиця 1 Узагальнення відповідей учнів «Що таке молодіжна субкультура?»Відповідь

%

1.

Це група людей зі своїми переконаннями, стилем життя

19, 5 %

2.

Молодіжне захоплення

17 %

3.

Напрям молодіжної культури

12 %

4.

Виховання молоді

9, 7%

5.

Молодіжний рух

7, 3 %

6.

Спосіб вираження себе

7, 3 %

7.

Молодіжна філософія

4, 8 %

8.

Напрям сучасної творчості

4, 8 %

9.

Стан душі

2, 4 %

10.

Те, що найбільше допомагає в житті

2, 4 %

11.

Спосіб життя

2, 4 %

12.

Не дали жодної відповіді

9, 7 %


Із відповідей учнів видно, яку роль субкультура грає в їхньому житті та як вони до неї ставляться. Вони вказують на те, що в учнів, які є членами певної субкультури, формування світогляду, особистісного «Я», відбувається через призму ідей, цінностей, способу життя цієї субкультури.

Відповіді на друге питання анкети: «Які молодіжні субкультури є у вашому місті?» (таблиця 2).

Таблиця 2 Узагальнення відповідей учнів «Які молодіжні субкультури є у вашому містіВідповідь

%

1.

Емо

100%

Продовж. додатку Б

2.

Панки

97,5%

3.

Металісти

43,9%

4.

Репери

41,4%

5.

Готи

75,6%

6.

Скінхеди

29,2%

7.

Гопники

4,8%

8.

Сатаніти

9,7%
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Вплив субкультури рокерів та металістів на формування життєвих стратегій...
Розділ 1 Теоретичні засади впливу субкультури рокерів та металістів на соціалізацію молоді 5
СКАДОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЙНИЙ ЦЕНТР
Оформлення: плакат «Кодекс членів проекту»; плакати «Молодіжні субкультури»; постери, учнівські проекти, комп’ютер та мультимедійна...
СКАДОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЙНИЙ ЦЕНТР
Оформлення: плакат «Кодекс членів проекту»; плакати «Молодіжні субкультури»; постери, учнівські проекти, комп’ютер та мультимедійна...
Календарно-тематичне планування Світова література (нова програма...
Цінності дитинства та їхній вплив на доросле життя. Вплив світу дорослих на дитячі взаємини
VI Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний світ і незрячі:...
Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний світ і незрячі: становлення особистості з особливими потребами в інформаційному...
Тема. Шкідливий вплив куріння на здоров’я людини
Мета: продовжити формувати поняття про шкідливі звички, поглибити знання учнів про негативний вплив паління та його наслідки; розвивати...
-
«Символіка скінхедів»; відеоролики «Поки батьки не бачать: діти з головою поринають у субкультури»
ДОСВІД ЧЛЕНСТВА ГРЕЦІЇ У ЄС
Як показало це дослідження, вступ Греції у ЄС мав благотворний вплив приблизно на дві третини галузей економіки. Однак, в загальному,...
План Вступ 3 Розділ Основи виникнення і становлення інституту президентства...
Аналіз діяльності Президентів України: від заснування поста Президента Української РСР до сьогодення 29
22. Адміністративне розташування Балаклійський р-н, м. Балаклія
Антропогенний вплив (вирубування, випасання, рекреація, меліорація, техногенний вплив тощо)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка