ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ


НазваТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Сторінка1/5
Дата16.04.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5
Модуль 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Введення в управління діяльністю спортивними організаціями

(лекція 1)
ПЛАН

1. Завдання і значення предмету.

2. Сутність понять «управління» та «менеджмент».

3. Історія розвитку науки управління.

4. Основні поняття предмету.

5. Державні та громадські органи управління

6..Нормативно-правова база діяльності сфери.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бунчук М.Ф.Организация физической культури.-М.:ФиС,1972 -224 с.

2. Воронова В.А. Пути совершенствования управления физкультурным движением.-М.:ФиС,1975 -95с.

3. Жмарев Н.В.Системный подход и целевое управление в спорте.-К.:Здоров'я, 1984.-144с.

4. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации.-К.:Здоров'я, 1989.-168с.

5. Жмарев Н.В. Управление деятельностью тренера.-К.:Здоров'я,1980 -138с.

6. История физической культуры и организация физической культуры и спорта в СССР. Методическое пособие для студентов заочного отделения институтов физкультуры.-Л.:ГДОИФК им.Лесгафта,1949.-79с.

7. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. Навчально-прикладний

посібник.-Львів: Центр Європи, 1995.-176 с.

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-М.: Дело,1992.-7О2с.

9. Организация физической культуры и спорта в СССР.Методическое пособие для институтов физкультуры.-М.: ФиС,1952.-73с.

10. Организация физической культуры в СССР.Методическое пособие для студентов заочного обучения.Сост.М.Ф.Бунчук.-М.: ФиС,1966.-93с.

11.Организация физической культуры в СССР.Программа для институтов физкультуры.М.,Л:ФиС,1949.-12с.

12.Организация физической культуры в СССР. Под об.ред. Н.И.Никифорова и В.С.Польшанского. М.:ФиС, 1961.-263 с.

13.Организация физкультурного движения в СССР.: Программа для институтов физкультуры.-М.:ФиС,1963.-12с.

14. Организация физической культуры.Учебное пособие для институтов физкультуры. Изд.доп. и перераб. / Под об. ред. Н.И.Никифорова и В.С.Польшанского. -М.:ФиС,1965 -296с.

15. Прогнозирование и планирование физической культуры.-М.:ФиС,1972.-87с.

16. Сборник материалов по учебным дисциплинам ГЦИФК 1932-1933 уч.г.-М.:ОГИФ Физкультура и туризм, 1934.-516с.

17.Социально-экономические проблемы физической культуры и спорта./Сост.Б.С.Кузьмак и А.А.Осинцев.-М.:ФиС.1976.-207с.

18.Справочник физкультурного работника. /Под об.ред.П.Ф.Савицкого.-Киев:Здоров'я,1976-343с.
ЛЬВІВ

Навчальний курс “Управління діяльністю спортивних організацій” є однією з профілюючих дисциплін у навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, логічним продовженням попередніх етапів фахової підготовки спеціалістів у рамках спеціальності “Олімпійський та професійних спорт”.

Для підвищення фаховості магістрів в управлінській діяльності у навчальні плани фізкультурних вузів окремим курсом було введено у 2000 році предмет «Управління діяльністю спортивними організаціями». Курс забезпечений методичними матеріалами.

Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна, є важливими і необхідними, незалежно від майбутнього профілю фахової діяльності магістрів.

“Управління діяльністю спортивних організацій” як навчальна дисципліна, логічно пов'язана з іншими дисциплінами, що вивчаються магістрантами.

Одночасно, “Управління діяльністю спортивних організацій” є базовим предметом для подальшого вивчення інших предметів.

Курс передбачає вивчення:

  • теоретичних основ управління;

  • системи управління спортом в Україні та його нормативно-правове забезпечення;

  • фізкультурно-спортивна організація як відкрита система;

  • типологію організаційно - управлінської діяльності;

  • теоретико-методичні основи управління персоналом спортивної організації та ін.

Метою дисципліни є підготовка магістрів теоретичними знаннями про систему управління фізкультурним рухом в Україні та формування у них необхідних навичок управлінської діяльності в спортивній організації.

В результаті вивчення дисципліни “Управління діяльністю спортивними організаціями” магістранти повинні знати:

- методологічні основи управління,

- сучасні концепції управління,

- характеристики фізкультурних організацій, середовища, в якому вони працюють, соціальний, юридичний та етичний статус регламентування їх діяльності.

- технологію управління персоналом.

В результаті вивчення дисципліни “Управління діяльністю спортивними організаціями” магістранти повинні вміти:

- здійснювати управління організацією,

- планувати її діяльність і проводити реорганізацію,

- проводити роботу з персоналом,

- здійснювати пропагандистську та рекламну діяльність організації,

- проводити роботу з персоналом,

- будувати спонсорські стосунки.

2. Сутність понять «управління та «менеджмент».

У період формування в Україні ринкових відносин поряд зі звичним поняттям «управління» (суспільством, галуззю, організацією, персоналом і т.п.) усі частіше застосовується й інше поняття — «менеджмент».

У даний час серед фахівців, власне кажучи, склалося дві основних точки зору на співвідношення понять «управління» і «менеджмент»: одні використовують ці поняття як ідентичні взаємозамінні, іншими словами як синоніми; інші дотримують думки про те, що поняття «управління» значно ширше поняття «менеджмент». Ми розділятимемо саме цю точку зору.

Поняття «управління»

1)управління як наука

Необхідність в управлінні виникла одночасно з формуванням людського суспільства, як тільки люди стали об'єднуватися в групи для організації спільної праці. Підтвердженням цього може бути пам'ятка писемності древніх єгиптян - книга "Повчання Птахотепа", яка написана близько чотирьох тисяч років тому. У ній, зокрема, є теза про те, що якщо ти начальник, будь спокійним, коли ти слухаєш слова прохача, не зупиняй його доки він не облегшить свою душу від того, що хотів сказати тобі. Людина, вражена лихом, хоче вилити свою душу більше, ніж добитися позитивного вирішення свого питання. Ця думка не втратила своєї актуальності й сьогодні.

Проблеми управління цікавили і древніх греків. Так, Платон підкреслював необхідність розподілу праці, спеціалізації її за видами робіт. Сократ, розглядаючи управління як особливий вид діяльності, вважав, що слід поставити конкретну людину на відповідне місце і добитися від неї виконання доручених їй завдань].

Практика управління формувалася також у Македонії, Римі, Київській Русі та інших древніх державах. Однак до кінця ХІХ століття наукові підходи в галузі управління не використовувалися.

Вперше розгляд управління як засобу підвищення ефективності праці та діяльності організацій і як наукової проблеми відбувся у сфері промислового виробництва. Виникнення сучасного підходу до проблем управління пов'язано з іменем Ф.Тейлора, котрий у своїй роботі "Принципи наукового управління" (1911), заклав основи наукового підходу до вивчення та організації праці, до управління діяльністю організацій.

Ця книга традиційно вважається початком визнання управління наукою та самостійною сферою досліджень. Було б невірним вважати, що названа книга з'явилася випадково. Розуміння того, що будь-якою організацією можна управляти систематизовано, щоб більш ефективно досягати мети, розвивалося з середини ХІХ століття. Але ідея того, що управління може бути вагомим у розвитку і успіху організації, вперше підтвердилась завдяки Фредеріку Тейлору.

Згодом наука управління набула статусу міжгалузевої: промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі, сфери послуг тощо. Це означає, що вихідним положенням теорії управління є інваріантність понять і термінів теорії управління (з латин. Invariabilis – незмінний і не змінюється в різних умовах;).

Тобто, хто б і якими об’єктами не управляв, він повинен прогнозувати цілі, способи дії і засоби досягнення цілей, а потім планувати їх і приймати кінцеве рішення
Метою даної науки є вивчення загальних закономірностей, всього того спільного, що є в управлінні будь-якою сферою діяльності людей.

Поступово розвиваючись, наука управління прийшла в навчальні заклади. Так у 1926 р. на кошти фонду Рокфеллеру при Гарвардському університеті була створена спеціальна група, що мала своїм завданням дослідження проблем організації і управління.

управління як мистецтво

Розуміння управління як мистецтва зв'язано зі здатністю ефективно застосовувати накопичені знання і досвід у практичній управлінській діяльності. Характеристика управління як мистецтва базується на наступних обставинах: фізкультурно-спортивні організації являють собою складні відкриті соціальні (у ряді випадків соціально-технічні) системи, на функціонування яких впливають численні і різноманітні фактори як зовнішньої, так і внутрішнього середовища. Необхідність використання в управлінні не тільки наукового підходу, але і мистецтва застосування накопичених знань у конкретних ситуаціях зв'язана насамперед з тим, що персонал фізкультурно-спортивних організацій являє собою найбільш важливий фактор ефективності їхній діяльності: своїм особливим характером, своєю власною системою цінностей, специфічними мотивами до праці і т.д. володіє кожен співробітник. Тому вважається, що управління повинне бути єдиним процесом, у якому наука і мистецтво являють собою сплав, що вимагає не тільки систематичного поповнення наукових знань, але і постійного розвитку особистісних якостей управлінця, його здібностей застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях практичної діяльності з метою забезпечення найбільш тісної взаємодії з персоналом і створення умов для найбільш повної реалізації трудового потенціалу працівників.

Як приклад можна привести наступну ситуацію: керівництво фірми по виробництву спортивних товарів прийняло рішення про спонсорську підтримку фізичної культури і спорту на основі знання про те, що в результаті спонсорської реклами може бути значно збільшений обсяг продажу виробленої продукції і, отже, збільшений прибуток. Виділення частини прибутку на спонсорство, а не на збільшення заробітної плати й інші стимулюючі виплати може викликати негативну реакцію з боку персоналу фірми. Зняти напругу в трудовому колективі, тобто реалізувати на практиці мистецтво управління, можна за рахунок роз'яснювальної роботи про соціальну відповідальність бізнесу перед соціально-культурними сферами життєдіяльності суспільства, однієї з який є фізична культура і спорт, про необхідність перевірки якості спортивних товарів, що випускаються, в екстремальних ситуаціях спортивних змагань, безкоштовного надання співробітникам квитків на фізкультурно-спортивні заходи і т.д.

управління як функція

У вітчизняних енциклопедичних виданнях і спеціальній літературі «управління» у загальному виді розглядається як елемент, функція організованих систем різної природи (технічних, біологічних, соціальних). Це забезпечує збереження їхньої визначеної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію їхніх програм і цілей.

Таке тлумачення поняття «управління» використовується для характеристики специфічної управлінської діяльності людини в різних сферах — неживій і живій природі, соціальному життю.

У фізичній культурі і спорті правомірно вживати поняття «управління» стосовно до всіх названих сфер;

- у ряді випадків спортсмен здійснює вплив на об'єкти неживої природи, керуючи різноманітними, найчастіше спеціальними, транспортними засобами (автомобілем, літаком, вертольотом, саньми, яхтою і т.д.);

-у ряді випадків спортсмен здійснює вплив на об'єкти живої природи, керуючи різними тваринами (конями, оленями, собаками і т.д.).

Таке положення справ знайшло відображення в спеціальній термінології. Так, автори «Розумного саловара спортивних термінів» (1993р.) приводять поняття «управління конем», під яким розуміється правильне сполучення вершником засобів управління - дій шенкелем, приводом, корпусом.

Однак вплив на об'єкти живої природи у фізичній культурі і спорті не обмежується тільки тваринами, але включає специфічний вплив і на організм самого спортсмена.

Так, поняття «управління підготовкою спортсмена» трактується як оптимізація поводження спортсмена, доцільний розвиток його підготовленості, що забезпечує досягнення найвищих спортивних результатів. Сюди включені наступні операції: прогнозування результатів, моделювання параметрів змагальної діяльності, рівня підготовленості й розвитку функціональних систем організму, програмування тренувального процесу, комплексний контроль за рівнем підготовленості, внесення корекції в систему підготовки;

Фізична культура і спорт відноситься до сфери соціального життя, представляючи собою невід'ємний елемент нематеріального виробництва. У зв'язку з цим, не викликає сумніву правомірність використання поняття «управління» стосовно до фізичної культури і спорту як до галузі.

Отже, управління реалізується за допомогою виконання ряду управлінських дій, що одержали назву функцій управління.

управління як апарат або орган

Управління часто асоціюється з апаратом управління як специфічним органом фізкультурно-спортивної організації. Під час відсутності такого апарата організація як цілісне утворення існувати, а тим більше ефективно функціонувати, як правило, не може. Важливим є не тільки наявністю апарату управління, але і його структурний склад, характер зв'язків між ланками й елементами структури управління, ступінь централізації і децентралізації, повноваження і відповідальність працівників, що займають різні посади в апараті, і т.д.

Відмінною рисою більшості фізкультурно-спортивних організацій є те, що в управлінні ними беруть участь їхні члени, у зв'язку з чим усе гостріше стають питання переходу від автократичного (адміністративного) до демократичного стилю управління.
  1   2   3   4   5

Схожі:

1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Дана спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різного рівня, механізму управління державним боргом,...
УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ
Необхідною умовою управління навчальною діяльністю студентів є її проектування на змістовному і технологічному рівнях. Стаття присвячена...
Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет...
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Модуль Теоретичні основи стратегічного управління Семінарське заняття...
Семінарське заняття №2 Концептуальні засади стратегічного управління підприємством
1. Теоретичні та організаційні основи
Дисципліна „Фінансовий менеджмент” є основою для підготовки спеціалістів з економіки та орієнтована на засвоєння студентами сучасних...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП...
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
Тема Предмет, зміст і структура курсу
Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом. Тема Предмет, зміст і структура курсу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка