1. Теоретичні та організаційні основи


Скачати 137.62 Kb.
Назва1. Теоретичні та організаційні основи
Дата17.03.2013
Розмір137.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТВСТУП

Дисципліна „Фінансовий менеджмент” є основою для підготовки спеціалістів з економіки та орієнтована на засвоєння студентами сучасних методів управління фінансами суб’єктів господарської діяльності.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, сформувати вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, находити правильні фінансові рішення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

 • навчити студентів правильно застосувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

 • виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • сформувати вміння застосувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

 • обґрунтування необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

 • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики та застосувати інструменти антикризового управління підприємством.

В результаті вивчення дисципліни „Фінансовий менеджмент” студент має отримати глибокі знання з управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників.

П Р О Г Р А М А

ТЕМА 1.Теоретичні та організаційні основи

фінансового менеджменту


Фінансова діяльність підприємства. Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як елемент системи управління підприємством. Цілі й завдання, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Поєднання стратегії й тактика фінансового менеджменту. Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту. Базові показники, що використовуються у фінансовому менеджменті. Інформаційне забезпечення та його використання у фінансовому менеджменті.. Фінансова звітність як основне джерело інформації. . Основні поняття: фінанси підприємств; фінансова діяльність; фінансова служба; фінансова звітність; система управління на підприємстві; стратегія та тактика фінансового менеджменту.
ТЕМА 2.Система забезпечення фінансового
менеджменту

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Концепція “центрів відповідальності”. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації. Основні поняття: фінанси підприємств; фінансова діяльність; фінансова служба; фінансова звітність; система управління на підприємстві; стратегія та тактика фінансового менеджменту.

ТЕМА 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей і її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Нарахування складних процентів.. Теперішня вартість грошей і її сутність. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Теперішня вартість і ставки дисконту. Теперішня вартість і ставки дисконту. Теперішня вартість різних грошових потоків.

Основні поняття: Вартість грошей у часі, теперішня вартість грошей, майбутня вартість грошей, ануїтет, ставка дисконту, грошові потоки.
ТЕМА 4. Управління прибутком

Зміст і задачі управління прибутком. Фактори, що впливають на формування прибутку від реалізації продукції. Управління формування собівартості. Управління витратами на оплату праці. Варіанти розрахунку прибутку. Гранична виручка й граничні витрати. Поріг рентабельності. Операційний леверидж. Вплив інфляції на прибуток. Використання форвардних, ф’ючерсних контрактів, опціонів та їхній вплив на формування прибутку. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Фактори, що впливають на розподіл балансового прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств. Податковий менеджмент суб’єктів господарювання.

Основні поняття: вхідні грошові потоки; прибуток, операційний прибуток, управління прибутком, формування собівартості, змінні та постійні витрати, поріг рентабельності, операційний леверидж, формування цінової політики на підприємстві, податковий менеджмент на підприємстві.

ТЕМА 5. Вартість і оптимізація структури

капіталу

Сутність капіталу підприємства. Показники, що характеризують стан капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі. Власний капітал і його формування. Довгострокові фінансові зобов’язання. Короткострокові фінансові зобов’язання. Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Вартість власного капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу. Структура капіталу. Теорія структури капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу.

Основні поняття: формування капіталу підприємства, власний капітал, позиковий капітал, кредитоспроможність, вартість капіталу, середньозважена вартість капіталу, ефект фінансового важеля, управління структурою капіталу.

ТЕМА 6. Управління активами

Формування активів підприємства. Оцінка сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу. Управління позаоборотними активами підприємства, їх оновленням та фінансуванням. Управління основними засобами, нематеріальними активами.

Управління оборотними активами підприємства. Чистий оборотний капітал.. Рівень оборотного капіталу й ризик. Лівосторонній і правосторонній ризик. Взаємозв’язок прибутку й рівня оборотного капіталу. Управління виробничими запасами. Модель Уілсона. Управління грошовими активами. Модель Баумоля. Модель Міллера-Орра. Стратегія співвідношення короткотермінової кредиторської заборгованості й оборотних коштів. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості.

Основні поняття: оборотні та необоротні активи підприємства, управління основними засобами, управління виробничими запасами та грошовими активами, система управління дебіторською заборгованістю, оптимальна структура дебіторської заборгованості.

ТЕМА 7. Управління грошовими потоками

на підприємстві.

Економічна сутність грошового потоку підприємства. Принципи управління грошовими потоками підприємства. Оптимізація грошових потоків підприємства. Планування грошових потоків підприємства. Показники, що розраховуються при прогнозуванні грошових потоків підприємства Перерахування коштів до бюджету і цільових державних фондів. Погашення зобов’язань за кредитами та інших боргових зобов’язань. Планування надходження й використання коштів. Платіжний календар як інструмент управління грошовими потоками підприємства та його види. Розробка й застосування платіжного календаря.

Основні поняття: грошовий потік підприємства; боргові зобов’язання; платіжний календар; управління грошовими потоками на підприємстві.

ТЕМА 8. Управління інвестиціями

Сутність і значення інвестиційної діяльності підприємства. Управління реальними інвестиціями – капіталовкладеннями. Відтворювальна і технологічна структура капітальних вкладень. Розробка і методи оцінки інвестиційних проектів. Ризик в інвестиційної діяльності. Класифікація інвестиційних проектів. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Прогнозування джерел. Фінансова інвестиційна діяльність підприємства.. Інвестиційний портфель.. Методи оцінки інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал)

Основні поняття: інвестиційна діяльність підприємства; капіталовкладення; інвестиційний проект; джерела фінансування інвестиційних проектів; інвестиційний портфель; ризики в інвестиційній діяльності..

ТЕМА 9. Управління фінансовими ризиками

Економічна сутність фінансових ризиків підприємства. Цінова модель капітальних активів. Види фінансових ризиків. Управління фінансовими ризиками підприємства. Сутність механізму нейтралізації фінансових ризиків та його складові. Основні поняття: фінансові ризики; методи розрахунку фінансових ризиків; управління фінансовими ризиками.

ТЕМА 10.Аналіз фінансових звітів

Зміст фінансової звітності. Бухгалтерській баланс і його значення для фінансового аналізу діяльності підприємства. Оцінка балансу. Система показників фінансового стану підприємства. Показники майнового положення і їх оцінка. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. Аналіз рентабельності. Показники фінансової стійкості і їх оцінка. Показники стабільності виробництва і ринкової активності. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Основні поняття: фінансова звітність; горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства; показники ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності.

ТЕМА 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування

та планування.

Сутність і взаємозв’язок фінансового прогнозування та планування. Розрахунок і аналіз ресурсів, необхідних для реалізації цілей фінансового прогнозування. Методи фінансового прогнозування. Прогнозування показників балансового звіту. Фінансовий план підприємства – основа управління фінансовими ресурсами підприємства. Управління виконанням фінансового плану. Оперативне регулювання поточних надходжень і витрат грошових коштів.

Основні поняття: Фінансове планування та прогнозування; фінансовий план підприємства, фінансові ресурси підприємства, оперативне планування, контролінг

ТЕМА 12.Антикризове фінансове управління

на підприємстві

Поняття і фінансова оцінка банкрутства. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього регулювання на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів. Фінансові наслідки банкрутства підприємства. Організаційне та фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Сутність і задачі управління фінансовою санацією підприємства. Вибір ефективних форм фінансової санації.

Основні поняття: банкрутство; прогнозування банкрутства; показники імовірності банкрутства підприємства; ліквідаційна процедура, фінансова санація,
ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Завдання 1.

Величина ефекту фінансового важеля - 4,6 %. Значення показника «комерційна маржа» - 7%. Оборот підприємства 200 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприємства - 25%. Величина активу балансу - 100 тис. грн. Норма розподілу прибутку підприємства на дивіденди - 0,25. Розрахувати рівень економічної рентабельності активів і внутрішніх темпів росту підприємства

Завдання 2.


Річний обсяг зробленої й реалізованої продукції 9000 т. Заводська ціна одиниці продукції 20 грн. Комерційна собівартість 1 т. продукції 17 грн., у т.ч. змінні витрати - 12 грн. Розрахувати значення операційного левериджа, гранична кількість продукції й величину «запасу фінансової міцності» підприємства.

Завдання 3.

Необоротні активи придбані 2.01.2003 р. за ціною 25 тис. грн. з оцінкою їхнього корисного терміну служби в 10 років. Ліквідаційна вартість активів - 2 тис. грн. Кількість продукції, що може бути виготовлене - 100 тис. т. Розрахувати суму амортизаційних відрахувань методом одиниць продукції й подвійним залишковим методом за перші 2 роки продуктивного споживання. Обсяг виробництва продукції за 1-й рік - 8700 т., за 2-й - 10000 т.

Завдання 4.


Необоротні активи придбані 2.01.2003 р. за ціною 14 тис. грн. з оцінкою їхнього корисного терміну служби в 6 років. Ліквідаційна вартість активів - 2 тис. грн. Розрахувати суму амортизаційних відрахувань прямолінійним методом і методом суми чисел за перші два роки продуктивного споживання.

Завдання 5.

Актив підприємства по бухгалтерському балансі 20 тис. грн. У пасиві балансу 15 тис. грн. позикових й 5 тис. грн. власних коштів. Рівень економічної рентабельності активів підприємства 22%. Процентна ставка плати за кредит 18%. Ставка податку на прибуток 25%. Розрахувати рівень рентабельності власних коштів підприємства.

Завдання 6.

Розрахувати рівень економічної рентабельності активів і внутрішніх темпів росту підприємства: ставка податку на прибуток 25%; величина фінансового левериджа 3,1 %; значення показника «комерційна маржа» - 8%; оборот підприємства 90 тис. грн.; питома вага позикових коштів у структурі пасиву балансу - 60 %; величина активу балансу підприємства - 40 тис. грн.; норма розподілу прибутку на дивіденди - 0,35.

Завдання 7.

Величина активу підприємства по бухгалтерському балансі 140 тис. грн. У пасиві балансу 90 тис. грн. позикових й 50 тис. грн. власних коштів. Рівень економічної рентабельності активів підприємства - 12 %. Процентна ставка плати за кредит 10%. Ставка податку на прибуток 25%. Розрахувати величину рентабельності власних коштів підприємства.

Завдання 8.

У звітному періоді підприємством було реалізовано 10 000 ед. продукції за ціною 20 грн. / шт. Повна собівартість одиниці продукції 17 грн., у т.ч. умовно - постійні витрати 20%. Розрахувати значення операційного левериджа й граничну кількість продукції. Як зміниться величина прибутку підприємства, якщо виторг від реалізації продукції збільшиться на 7 % ?

Завдання 9.

Розрахувати значення показника еластичності попиту й дати рекомендації зі зміни цінової політики підприємства:
ціна за одиницю продукції, грн

обсяг реалізації

продукції, од

1 півріччя

62

12900

2 півріччя

57

15000


Завдання 10.

Розрахувати значення показника еластичності попиту й дати рекомендації зі зміни цінової політики підприємства при наступних умовах:
ціна за одиницю

продукції, грн.

обсяг реалізації

продукції, од

1 півріччя

20,5

8400

2 півріччя

19,5

8250


Приклад аудиторної контрольної роботи

Аудиторна контрольна робота виконується студентом в аудиторії. Вона складається з 1 теоретичного питання та двох практичних завдань

1.Методика розрахунку складної вартості щорічного доходу. Методика розрахунку поточної вартості щорічної ренти

Задача 1.

Величина ефекту фінансового важеля - 4,6 %. Значення показника «комерційна маржа» - 7%. Оборот підприємства 200 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприємства - 25%. Величина активу балансу - 100 тис. грн. Норма розподілу прибутку підприємства на дивіденди - 0,25. Розрахувати рівень економічної рентабельності активів і внутрішніх темпів росту підприємства.

Задача 2.


Річний обсяг зробленої й реалізованої продукції 9000 т. Заводська ціна одиниці продукції 20 грн. Комерційна собівартість 1 т. продукції 17 грн., у т.ч. змінні витрати - 12 грн. Розрахувати значення операційного левериджа, гранична кількість продукції й величину «запасу фінансової міцності» підприємства.
ЕКЗАМЕНАЦІЇНІ ПИТАННЯ

 1. Характеристика кривих попиту, пропозиції та рівноважної ціни.

 2. Поняття про еластичність. Методика розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнта еластичності попиту.

 3. Поняття про граничну виручку від реалізації продукції та граничні витрати. Критерії максимізації прибутку та оптимізації обсягу виробництва продукції.

 4. Критерії прийняття інвестиційних рішень.

 5. Поняття про механізм дисконтування. Методика розрахунку поточної та складної (майбутньої) вартості.

 6. Методика розрахунку складної вартості щорічного доходу. Методика розрахунку поточної вартості щорічної ренти.

 7. Фінансовий леверідж: поняття та методика розрахунку.

 8. Операційний леверідж: поняття та методика розрахунку.

 9. Поняття та методика розрахунку показників “комерційна маржа” і “коефіцієнт трансформації”.

 10. Кількісна оцінка та економічна інтерпретація фінансового потенціалу внутрішнього розвитку підприємства.

 11. Економічна сутність фінансового та оперативного лізингу, як форми фінансування підприємства.

 12. Економічна сутність факторингу, як форми короткострокового фінансування підприємства.

 13. Грошовий потік підприємства: характеристика та методика розрахунку.

 14. Характеристика і методика розрахунку показників “поріг рентабельності”, “порогова кількість продукції” та “запас фінансової міцності” підприємства.

 15. Поняття і структура необоротних та оборотних активів підприємства.

 16. Визначення оптимального рівня грошових коштів на підприємстві(модель Міллера - Орра).

 17. Визначення оптимального рівня грошових коштів на підприємстві (модель Баумола).

 18. Цілі і типи інвестиційного портфеля.

 19. Кількісна оцінка впливу функціонування необоротних активів на показники фінансового стану і рівня ринкової ділової активності підприємства..

 20. Принципи формування портфеля цінних паперів.

 21. Методи оцінки та основні види ризику інвестиційної діяльності.

 22. Методика розрахунку ринкової вартості і поточної доходності облігації.

 23. Методика розрахунку ринкової вартості і ставки поточної доходності акції.

 24. Методика оцінки привілейованих та звичайних акцій.

 25. Методика розрахунку тривалості фінансового циклу.

 26. Нарахування амортизації необоротних активів рівномірним і подвійним залишковим методами.

 27. Балансовий метод нарахування амортизації необоротних активів..

 28. Джерела фінансування необоротних та оборотних активів підприємства.

 29. Методика розрахунку показників платіжної спроможності та фінансової незалежності підприємства.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Иванов А.Н. Управление капиталом и дивидендная политика. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 3. Ковалев В.З. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 4. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Дело и сервис, 1998.

 5. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99.

 6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 7. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. – М.: Инфра-М, 1999.

 8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – Т. 1. – К., 1999.

 9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: Т. 1. – К.: Ника-центр, Эльга, 1999.

 10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. – К., 1999.

 11. Брігхем Є.Г. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997.

 12. Воробйов Ю.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Кн. 1. – Сімферополь: Таврія, 1999.

 13. Гридчина М.В. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – С. 50-60.

 14. оборотом предприятия. – М.: Бланки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 15. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.

 16. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. и др. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

 17. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов. – М.: Зерцало, 1998.

 18. Финансовый менеджмент: 2-е изд. / Под ред. чл.-корр. Е.С. Стояновой. – М., 1999.

 19. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004.

Схожі:

1. Теоретичні та організаційні основи податкового
Курс „Податковий менеджмент” є складовою навчального плану підготовки таких фахівців
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП...
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
36 Правові та організаційні основи охорони праці
Засоби колективного і індивідуального захисту від дії небезпечних і шкідливих речовин
В. Д. Кондратюк, О. В. Слободянюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Задача 2 (Додатки 1,3)
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку. (4-7,14,26)
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Воронова В. А. Пути совершенствования управления физкультурным движением. М.: ФиС,1975 -95с
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій...
Екологічне виховання
Розділ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка