1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу


Скачати 286.85 Kb.
Назва1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Сторінка1/3
Дата16.04.2013
Розмір286.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3


1. Пояснювальна записка
В процесі переходу України до ринкових відносин, розширення сфери та питомої ваги бізнесових структур, переосмислення ролі держави в господарської діяльності тощо підвищилась потреба у висококваліфікованих фахівцях з економіки, зокрема економістів з фінансів, здатних вирішувати фінансово-економічні проблеми комплексно, на засадах системного аналізу, використовуючи для цього сучасні технології. Професія економіста в ринкових умовах вимагає і більш високого рівня загальної економічної культури, і більш широкого професійного кругозору. Сучасні умови ініціюють появу економістів-фінансистів нової формації, які можуть генерувати заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами та установами, здатні самостійно вирішувати економічні проблеми, володіють засобами, що дають змогу швидко та точно рахувати. Професійна економічна освіта повинна забезпечити майбутнім фахівцям-фінансистам отримання знань про інституціональну організацію і механізми дії ринків, які розвиваються (капітал і цінні папери, кредитні і боргові ресурси, фінансові, банківські, страхові і інші послуги і інструменти, ринки робочої сили і нематеріальні фактори виробництва, соціальні послуги, валюти тощо).Дана спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різного рівня, механізму управління державним боргом, функціонування позабюджетних фондів. Вона знайомить з основами фінансового менеджменту, особливостями організації фінансів підприємств та організацій.

Розвиток банківської системи, ринку цінних паперів, біржової та страхової справи, фінансово-кредитних відносин суттєво підняли роль фінансиста. Особливу потребу саме в цих фахівцях відчувають зараз державні фінансові служби, банківські структури, страхові та інвестиційні компанії, підприємства тощо. Але багато з них далеко не в повній мірі забезпечені спеціалістами вищої кваліфікації.

2. Зміст дисципліни
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового ана­лізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній та внутрішній).

Методи та прийоми фінансового аналізу:

горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний та факторний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані та формалізовані. Традиційні методи економічної статистики, математико-статистичні методи, що застосовуються у фінансовому аналізі.

Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та напрямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

Тема 2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства. Характеристика форм фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок перетво­рення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто, економічна оцінка балансу підприємства.

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих галузей, сфер діяльності та форм власності.

Оперативна звітність та обстеження як джерела інформації для фінансового аналізу.

Тема 3 Аналіз майна підприємства

Значення й методи аналізу майна підприємства. Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства.

Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна підприємства.

Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізація джерел його формування.

Тема 4 Аналіз оборотних активів підприємства

Аналіз наявності власних оборотних коштів. Забезпеченість власними оборотними коштами.

Причини змін загальної суми власних оборотних коштів. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних оборотних коштів. Аналіз іммобілізації оборотних коштів.

Аналіз стану нормативних оборотних коштів по окремих статтях.

Додержання планових розмірів запасів. Аналіз кредиторської заборгованості. Використання в обороті вільних оборотних коштів.

Аналіз структури розміщення оборотних коштів. Оцінка використання оборотних коштів за видами. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз обер­тання активів та ефективності їх використання.

Тема 5 Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу. Напрямки поліпшення використання капіталу. Оптимізація джерел його формування.

Тема 6 Аналіз грошових потоків

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства. Необхідність, мета та завдання використання Грошових потоків на підприємстві.

Класифікація вхідних грошових потоків підприємства та характеристика й аналіз. Класифікація вихідних грошових потоків підприємства, їх характерис­тика й аналіз.

Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки.

Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства. Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Процентний метод оцінки грошових потоків. Методи розрахунку обертання грошових потоків. Оцінка динаміки грошових потоків. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. Ануї­тети та дисконтування грошових потоків підприємства. Поняття чистого гро­шового потоку.

Факторний аналіз грошових потоків. Шляхи поліпшення управління гро­шовими потоками. Оптимізація грошових потоків.

Тема 7 Аналіз ліквідності платоспроможності підприємства

Сутність ліквідності підприємства та її значення для оцінки його фінан­сового стану. Основні показники ліквідності підприємства:

коефіцієнти поточної та абсолютної ліквідності, критичної оцінки, поточ­ної заборгованості та довгострокових зобов'язань; обертання активів; співвід­ношення вхідних грошових потоків і заборгованості акціонерам; співвідношен­ня вхідних грошових потоків і довгострокових зобов'язань кредиторам; співвід­ношення пасивів та зобов'язань акціонерам; період інкасації дебіторської забор­гованості; обертання матеріальних запасів; тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської, заборгованості.

Порядок розрахунку показників ліквідності й методи їх оцінки.

Сутність платоспроможності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

Основні показники платоспроможності підприємства:

відношення довгострокової заборгованості до акціонерного капіталу; від­ношення надходження готівки від операцій до довгострокової заборгованості; відношення чистого прибутку до сплати податків і відсотків, відношення чис­того прибутку до сплати податків і здійснення постійних витрат до постійних

витрат; відношення суми надходжень готівки від операцій до постійних витрат; відношення стійких активів до довго - й середньострокової заборгованості; співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів; коефіцієнт зміни ліквідаційної вартості підприємства за аналізований період.

Порядок розрахунку перелічених показників платоспроможності і методи їх оцінки.

Тема 8 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Комплекс і класифікація показників оцінки фінансової стійкості під­приємства. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу пока­зників фінансової стійкості підприємства.

Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та стану, розмі­щення та структури.

Аналіз показників фінансової стійкості та визначення її типу.

Тема 9 Аналіз кредитоспроможності підприємства

Сутність кредитоспроможності та її значення для оцінки фінансового стану підприємства. Співвідношення понять кредитоспроможності, платоспро­можності та ліквідності. Система показників, які використовуються для аналізу кредитоспроможності.

Етапи аналізу кредитоспроможності. Методика рейтингової оцінки пози­чальник і ступеня ризику банків.

Тема 10 Аналіз ділової активності підприємства

Сутність ділової активності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

Основні показники ділової активності підприємства: коефіцієнти оборо­тності власного та основного капіталу, дебіторської, кредиторської заборгова­ності, обертання активів; співвідношення вхідних грошових потоків і заборго­ваності акціонерам; період інкасації дебіторської заборгованості; обертання ма­теріальних запасів; тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської заборгованості.

Порядок розрахунку показників ділової активності й методи їх оцінки.

Тема 11 Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підпри­ємства. Поняття прибутковості (рентабельності) підприємства. Аналіз показни­ків прибутковості (рентабельності).

Тема 12 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Аналіз капітальних інвестицій. Фінансово-економічна оцінка інвестицій­них проектів. Методи оцінки:

метод розрахунку періоду окупності; метод визначення розрахункової норми доходу; метод визначення чистої приведеної вартості; метод розрахунку внутрішньої норми доходу: метод розрахунку рентабельності.

Оптимізація розподілу інвестицій за проектам.

Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи аналізу ри­зику, методи зниження ризиків.

Тема 13 Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємс­тва. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу показників фінансового стану підприємства.

Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та стану, розмі­щення та структури. Оцінка сталості доходів.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
1. Сутність, значення і роль бюджету держави

Бюджет держави як економічна категорія. Рольі місце бюджету в перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Фінансові противоріччя у суспільстві, пов’язані с формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення оптималшьних пропорцій розподілу ВВП.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура бюджету, фактори, що впливають на них. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної, міжнародної політики держави. Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі. Бюджет у системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку. Бюджет у системі фінансовго регулювання, його визначальна роль у сукупності економічних методів управління економікою.

2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. Основи бюджетного устою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципів побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру і форми взаємовідностин між бюджетами.

Бюджетне право і йогог роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення.

Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі. Місцеві бюджети, їх види. Роль місцевих бюджетів у регіональному розвитку.

3. Система доходів бюджету

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи держави від майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа доходної бази бюджету. Причини та умови використання національного багатства для формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюлджету України, їх класифікація. Правове регулювання доходів. Особливості податкової структури України. Види прямих та непрямих податків. Офіційні трансферти та їх роль у форміванні доходів окремих бюджетів.

4. Система витрат бюджету

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету в фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки.

Процесуальна класифікація видатків: функціональна, відомча та економічна. Бюджетне фінансування видатків. Система бюджетного фінансування. Форми бюджетного фінансування. Методи бюджетного фінансування.
5. Витрати бюджету на економічну діяльність держави і науку

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу.

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. Бюджетні інвестиції, їх види. Капитальні вкладення і джерела їх фінансування.

Бюджетні кредити, порядок іх видачі та погашення.

Операційні витрати, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат. Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування.

Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.

6. Витрати бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Склад соціальних видатків. Методологічні основи планування і фінансування соціальних видатків.

Форми і види соціального захисту населення. Склад видатків на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії населенню на оплату житла і комунальних послуг.

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери. Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового забезпечення освітніх закладів.

Видатки бюджету на охорону здоров’я, їх склад і структура. Засади бюджетного фінансування охорони здоров’я, роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні медицини.

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на культуру.

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

Видатки бюджету на молодіжну політику.
7. Витрати державного бюджету на національну оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування.

Утримання органів законодавчої та виконавчої влади. Видатки на судові органи та прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.
8. Державний кредит і видатки бюджету

на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна політика позикових фінансів, її передумови. форми державного кредиту, їх призначення.

Суб’єкти державного кредиту, їх класифікація.

Чинники державного кредиту. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету.

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик.

Державний борг, його структура. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1. Сутність податкової системи та податкової політики держави

Поняття податкової системи та податкової політики. Соціально-економічна сутність податків. Функції податків. Класифікація податків. Характеристика елементів податку. Характеристика системи оподаткування в Україні. Права та відповідальність платників податків.
  1   2   3

Схожі:

ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, МЕТОДИ І ВИДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, КОЕФІЦІЄНТИ ЛІКВІДНОСТІ, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ,...
План лекції Управлінський та фінансовий аналіз. Особливості функціонально-вартісного...
Мета розкрити поняття та основи проведення управлінського, фінансового та функціонально-вартісного аналізу
План Зміст і значення фінансового контролю Органи фінансового контролю та їх функції
Тема Види, суб’єкти, форми та методи державного фінансового контролю у бюджетній сфері
Вирішення задач фінансового аналізу у Grid-середовищі завідувач кафедри...
Завданнями дослідження є: аналіз можливостей застосування Grid-технологій до задач фінансового аналізу та розробка методики організації...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
5 Теоретичні основи методу аналітичної ієрархії
За допомогою попарних порівнянь визначаються локальні пріоритети, а побудована ієрархічна структура дозволяє отримувати значення...
Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська,...
«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП...
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
Застосування методів математичного аналізу ПОНЕДІЛОК НАЙБІЛЬШЕ І...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка