1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка6/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 12. Соціологія релігії

 1. Проблеми секуляризації релігії.

 2. Повернення до релігії сучасної людини – мода чи ідейні переконання?

Література:

 1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 2. Гараджа В. И.Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 348 с.

 3. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 4. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 5. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

 6. Пірен М.І. Соціологія релігії: підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Видавничий дім "Персонал", 2008. – 344 с.

 7. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заочн. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 8. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

 9. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 10. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 11. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

 12. Шандор Ф. Секуляризація, як об’єкт соціологічної рефлексії. Становлення синергетичної картини світу // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики: Міжнародний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 29. – Київ-Москва-Одеса-Запоріжжя: Вид-во ДУ “ЗІДМУ”, 2006. – С. 391-400.

 13. Хоронжий А.Г. Соціологія релігії: курс лекцій: навч. посібник. – Л.: Магнолія 2006, 2007. –170 с.ТЕМА 13. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень

 1. Еволюція змісту й функцій соціологічних досліджень в суспільстві.

 2. Особливості організації роботи соціологічної служби України в умовах ринкової економіки.

Література:

  1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

  2. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

  3. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

  4. Мельникова О.Т. Фокус-группы. Методы, методология, моделирование. – М.: Аспект Пресс, 2007.

  5. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: курс лекцій. – 2-е вид., доп. – К.: Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320 с. 

  6. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

  7. Рогозин Д.М. Когнитивный анализ опросного инструмента // Социологический журнал. 2000. №3/4. С. 18-68

  8. Рысакова П.И. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке // Социологические исследования. 2007.  № 4. С. 141-142.

  9.  Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с. 

  10. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

  11. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

  12. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. ТЕМА 14. Методологія та методи соціологічних досліджень

1. Порівняльний аналіз пізнавальних можливостей різних методів збору первинної соціологічної інформації.

2. Досвід використання різних методів збору первинної інформації в історії соціології.

Література:

 1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. - 140 c.

 2. Вербець В. В. Соціально-педагогічний моніторинг у вузі: методологія, методика, організація. – Рівне.: РДГУ, 2003. – 309 с.

 3. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 4. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования : Учеб. пособие / И.Ф. Девятко. - [3-е изд.]. - М. : КДУ, 2003. - 293 с.

 5. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: курс лекцій. – 2-е вид., доп. – К.: Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320 с. 

 6. Социологические методы в исследовании социально-экономических процессов : Материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, Иркутск, 20-21 марта 2003 г. / [Под науч. ред. Т. Г. Бахматовой]. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. - 155 с.

 7. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. – М., Наука,1998. – 349 с.

 8. Ядов В.А.. Стратегия социологического иследования. – М., Наука, 1999- 364 с.


ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология : (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург : Питер, 2005.  – 432 с. 

 2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

 3. Барматова Світлана Петрівна. Політична соціологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2003. – 252 с.

 4. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. - 140 c.

 5. Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник. – К.: Знання, 2008. – 262 с. 

 6. Воронцов А.В. Громов И.А. История социологии 19 - начало 20 века: В 2-х частях: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Владос. – Ч.1: Западная социология. – 2005. – 423 с.

 7. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 8. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002.  – 472 с. 

 9. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

 10. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К.: Політехніка НТТУ "КПІ", 2005. – 156 с.

 11. Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.

 12. Каралаш Н.Г. Соціологія особистості: навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.

 13. Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту: практикум. – К. : КНЕУ, 2007. – 152 c.

 14. Култаєва М.Д., Навроцький О.І., Шеремет І.І. Європейська теоретична соціологія XX-XXI століття: навч. посібник для студ. ВНЗ. – Х., 2008. – 328 с.

 15. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник для студентів вузів. – К.: Каравела, 2006. – 312 с. 

 16. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. – 2.вид. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.

 17. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

 18. Лясота Л.І., Матвєєв С.О. Економічна соціологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Суми: Університетська книга, 2006.  – 184 с.

 19. Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с. 

 20. Немировский В.Г. История социологии: Учеб. пособие для студ. вузов при изучении цикла социогуманитарных дисциплин. – М.: Владос, 2005. – 319 с.

 21. Общая социология : учебное пособие для студ. / Под общ. ред. Эфендиева А.Г. [ и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 654 с. 

 22. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: курс лекцій. – 2-е вид., доп. – К.: Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320 с. 

 23. Пірен М.І. Соціологія релігії: підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Видавничий дім "Персонал", 2008. – 344 с.

 24. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 25. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: посібник для підготовки до іспитів. – Вид. 3-тє, випр. – К.: Паливода А.В., 2007. – 172 с.

 26. Розенфельд Ю.Н.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка