1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка3/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7


Для оцінювання відповідей студентів використовуються наступні критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, у якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для аналізу соціального життя суспільства та аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, закономірностей, випадковостей, суспільних явищ і процесів.

 • доброму рівню (8 балів) відповідає на поставлене питання, добре володіння понятійним апаратом, методами і методиками, розумінням зв’язків між соціальними явищами, процесами та відносинами.

 • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури.

 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, у якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів (до 60 %), він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту, а набрані за іспит бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.
Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів). Якщо ж на іспиті студент набрав менше 30 балів, то загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

(відмінно)

B

80-89

(добре)

C

70-79

D

66-69

(задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліниЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

(для студентів очної та вечірньої форм навчання)


 1. Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.

 2. Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.

 3. Соціологічні погляди О.Конта та їх значення для сьогодення.

 4. Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.

 5. Предмет соціології праці та управління, його складові.

 6. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні.ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

(для студентів заочної форми навчання)


 1. Суспільство як соціальна система та соціальне явище.

 2. Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

 3. Соціальна нерівність як основа стратифікації.

 4. Методи та стилі керівництва.

 5. Сутність і призначення процедури «логічного аналізу понять» (наведіть конкретні приклади).

 6. Соціальна структура суспільства, її складові.

 7. «Розуміюча» соціологія М.Вебера.

 8. Ваше розуміння трансформації соціальної структури українського суспільства.

 9. Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його розв’язання.

 10. Соціологічне опитування, його різновиди (наведіть приклади).


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

(для всіх форм навчання)
ТЕМА 1. Вступ до соціології

 1. Сучасне розуміння предмету соціології, дискусії навколо цього.

 2. Місце соціології в системі засобів вирішення соціальних проблем.

 3. Завдання соціології на сучасному етапі розвитку суспільства.

Література:

 1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология: (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – 432 с. 

 2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

 3. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 4. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 5. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 6. Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.

 7. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник для студентів вузів. – К.: Каравела, 2006. – 312 с. 

 8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2.вид. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.

 9. Общая социология: учебное пособие для студ. / Под общ. ред. Эфендиева А.Г. [ и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 654 с. 

 10. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 11. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: посібник для підготовки до іспитів. – Вид. 3-тє, випр. – К.: Паливода А.В., 2007. – 172 с.

 12. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: посібник для підготовки до іспитів. – Вид. 3-тє, випр. – К.: Паливода А.В., 2007. – 172 с.

 13. Розенфельд Ю.Н. Социология: Курс лекций для студентов несоциологи ческих факультетов. – Харьков: НУА, 2006. – 140 с. 

 14. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 15. Соціологія: навч. посіб. / За редакцією Макєєва С.О. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 16. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 17. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 18. Соціологія: Підручник для вищої школи. – 5. вид., перероб. і доп. – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 767 с.

 19. Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 

 20. Шарков Ф.И. Социология: теория и методы : учебник. – М.: Экзамен, 2007. – 480 с.

 21. Черниш Н.Й. Соціологія: підруч. за рейтингово-модульною системою навч. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – 468с.


ТЕМА 2. Історія становлення і розвитку соціології

 1. Соціально-економічні проблеми суспільства і соціальне пізнання у Стародавньому світі.

 2. Зміна світоглядної парадигми і становлення елементів соціологічного знання епохи середньовіччя.

 3. Соціальні дослідження XVII – поч. XIX ст. – новий етап у розвитку соціологічного знання.

 4. Криза традиційного суспільствознавства і виникнення соціології як самостійної науки.

 5. Емпіричні соціальні дослідження ХІХ – поч. ХХ ст., їх вплив на розвиток соціологічної думки.

 6. Проблеми методології соціального пізнання в німецькій формальній соціології.

 7. Значення вчення М.Вебера для сучасної соціологічної науки.

 8. Новаторство дюркгеймівського методу соціології.

 9. Значення вчення Е.Дюркгейма про самогубства для вирішення проблем сучасного світу.

 10. Проблеми визначення соціального в історії соціології.

 11. Особливості становлення соціологічної думки в Україні.

 12. Проблеми функціонування сучасної соціології.

Література:

 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки = Les etapes de la pensee sociologique: Монтеск"є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Реймон Арон; Пер. з франц. Г.Філіпчука. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

 2. Артеменко С.Б. Сучасні соціологічні теорії соціально-економічного розвитку суспільства6 навч.-метод. комплекс. – К.: КНЕУ, 2012. – 25 с.

 3. Воронцов А.В. Громов И.А. История социологии 19 - начало 20 века: В 2-х частях: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Владос. – Ч.1: Западная социология. – 2005. – 423 с.

 4. Городяненко В. Советская социология в новейшей историографии : (к 50-летию Советской социологической ассоциации) // Социология: теория, методы, маркетинг. – К.:, 2008. – №3. 

 5. Култаєва М.Д., Навроцький О.І., Шеремет І.І. Європейська теоретична соціологія XX-XXI століття: навч. посібник для студ. ВНЗ. – Х., 2008. – 328 с.

 6. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ; Хранитель, 2006. – 878 с. 

 7. Настасяк І.Ю. Соціологія права: навч. посіб. – Л. : ПАІС, 2008. – 196 с.

 8. Немировский В.Г. История социологии: Учеб. пособие для студ. вузов при изучении цикла социогуманитарных дисциплин. – М.: Владос, 2005. – 319 с.

 9. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 10. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

 11. Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій. За ред. Ручки А.О. – К.: Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007.  – 364 с.

 12. Соціологія XIX - початку XХ століття: хрестоматія. / За ред. Городяненка В.Г. – Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту, 2008. – 628 с.

 13. Социология: история и современность: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. / За ред.. Волкова А.Г. – Изд. 2-е. – Ростов -на-Дону: Феникс, 2007. – 672 с.

 14. Шарков Ф.И. Социология: теория и методы : учебник. – М.: Экзамен, 2007. – 480 с.1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка