1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка4/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 3. Суспільство як соціальна система

 1. Громадянське суспільство та шляхи його реформування.

 2. Модернізація: сутність, ознаки, види та форми прояву.

 3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

 4. Протиріччя розвитку українського суспільства.

 5. П. Сорокін про форми соціальної структури.

 6. Маргінальність соціальних груп на етапі трансформації українського суспільства.

Література:

 1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология : (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 432 с. 

 2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

 3. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 4. Вебер М. Сословия и классы // Личность. Культура. Общество. - 2007. - Вып.4. - С.21-27.

 5. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: в поиске адекватных ответов / З.Т.Голенкова, // Социол. исслед. - 2008.

 6. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 412с. 

 7. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 8. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 9. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 10. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 11. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 


ТЕМА 4. Соціологія особистості

 1. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.

 2. Соціалізація – стрижень соціального життя.

 3. Роль особистості в історії.

 4. Соціальна спрямованість особистості в сучасному суспільстві.

 5. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринку.

Література:

  1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология : (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 432 с. 

  2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

  3. Баринов М.Б. Влияние социальной индивидуализации на стратегию жизни личности // Соц.-гуман. знания. - 2008. - N 4. - С.249-254.

  4. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

  5. Грошева И.А. Модальная личность: портрет с отклонениями // Социол. исслед. - 2009. - N 3. - C.82-88.

  6. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

  7. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

  8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: в 15 т.- Т.7: Человек. Индивид. Личность. - М.: ИНФРА 2005. – 949 с.

  9. Каралаш Н.Г. Соціологія особистості: навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2006. – 76 с.

  10. Кондратьева С.Б. Осмысление личностью специфики своего "я" как основы самопознания и самореализации // Вестник НГУ. Сер. Философия. - 2008. - Т.6, N 3. - С.66-70.

  11. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник для студентів вузів. – К.: Каравела, 2006. – 312 с. 

  12. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. – 2.вид. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.

  13. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

  14. Общая социология : учебное пособие для студ. / Под общ. ред. Эфендиева А.Г. [ и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 654 с. 

  15. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

  16. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: посібник для підготовки до іспитів. – Вид. 3-тє, випр. – К.: Паливода А.В., 2007. – 172 с.

  17. Розенфельд Ю.Н. Социология: Курс лекций для студентов несоциологи- ческих факультетов. – Харьков: НУА, 2006. – 140 с. 

  18. Русскін В. В. Соціологія особистості: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Миколаїв, 2006. – 124 с.

  19. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

  20. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

  21. Соціологія: навч. посіб. / За редакцією Макєєва С.О. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

  22. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

  23. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

  24. Соціологія: Підручник для вищої школи. – 5. вид., перероб. і доп. – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 767 с.

  25. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

  26. Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 

  27. Черниш Н.Й. Соціологія: підручн. за рейтингово-модульною системою навч. – 5-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 468с.ТЕМА 5. Соціологія сім’ї

 1. Еволюція сімейно-шлюбних відносин (історико-соціологічний аспект).

 2. Поняття деінституалізації сучасної сім’ї та її соціальні наслідки.

 3. Соціальні причини проблеми «батьки-діти» у сучасному вітчизняному соціумі.

 4. Проблеми сучасної студентської сім’ї у вітчизняному соціумі.

 5. Сучасний стан соціологічних досліджень проблематики сім’ї в Україні.

Література:

 1. Алексеєнко Т. Ф., Балакірєва О. М., Галустян Ю. М. Сім'я в умовах становлення незалежної України (1991-2003 роки). – К., 2004. — 252 с.

 2. Глазунов С. Соціологія сім'ї: Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти / Дніпропетровський держ. ун-т. — Д. : РВВ ДДУ, 2000. — 140 с.

 3. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 4. Медіна Т. Соціологія сім'ї: навч. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 72 с.

 5. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. Навч. пос. – К.: МАУП, 2004. – 464 с.

 6. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 7. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

 8.  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 

 9. Черниш Н. Соціологія. Кукрс лекцій. Л :Львiв, Кальварiя, 2004. - 543 с.ТЕМА 6. Соціологія культури

 1. Проблеми відродження національної культури в Україні.

 2. Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості.

 3. Характеристика масової культури та форми її прояву.

Література:

 1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология : (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 432 с. 

 2. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

 3. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 4. Бурлакова А., Савчук Л. Розвиток корпоративної культури в Україні // Персонал, №5/2005. – С. 86 – 89.

 5. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 6. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 7. Квасова И.И. Социология культуры. Учебное пособие. М.: изд-во РУДН, 2005.

 8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Базовий курс: Підручник для студентів вузів. – К.: Каравела, 2006. – 312 с. 

 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія: Загальний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. – 2.вид. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.

 10. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

 11. Массовая культура: Учебное пособие / К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая и др. — М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2004.

 12. Общая социология : учебное пособие для студ. / Под общ. ред. Эфендиева А.Г. [ и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 654 с. 

 13. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 14. Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: посібник для підготовки до іспитів. – Вид. 3-тє, випр. – К.: Паливода А.В., 2007. – 172 с.

 15. Розенфельд Ю.Н. Социология: Курс лекций для студентов несоциологических факультетов. – Харьков: НУА, 2006. – 140 с. 

 16. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 17. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

 18. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 19. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 20. Соціологія: Підручник для вищої школи. – 5. вид., перероб. і доп. – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 767 с.

 21. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

 22. Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. 

 23. Юрій М.Ф. Соціологія культури: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2006. – 302 с. 


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка