1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка5/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 7. Соціологія конфлікту

 1. Причини та типи конфліктів.

 2. Управління конфліктами в організаціях та установах.

 3. Переговори у конфліктних ситуаціях.

 4. Компроміс як можливість вирішення конфлікту.

 5. Злочин як вияв асоціальності.

 6. Конструктивний і деконструктивний конфлікти.

 7. Конформізм як форма соціальної поведінки.

Література:

  1. Анурин В.Ф., Кравченко А.И. Социология : (Учебник для студ. несоциологических спец.). – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 432 с. 

  2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

  3. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 

  4. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

  5. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

  6. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

  7. Козырев Г.И. Основы конфликтологии. Учебник. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2007. – 320 с.

  8. Крутінь Г.І., Чубур Н.В. Соціологія конфлікту: практикум. – К.: КНЕУ, 2007. – 152 c.

  9. Кучеренко І.М. Етичний компонент політичних конфліктів у сучасному українському суспільстві // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї: Зб. наук. пр. – Київ–Миколаїв, – 2005. – Вип.7. – С. 368-372.

  10. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

  11. Общая социология : учебное пособие для студ. / Под общ. ред. Эфендиева А.Г. [ и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 654 с. 

  12. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

  13. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

  14. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с. 

  15. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

  16. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

  17. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 

  18. Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 351 с. ТЕМА 8. Соціологія освіти

 1. Еволюція освіти в суспільстві як соціального інституту.

 2. Е.Дюркгейм як засновник соціології освіти.

 3. Зміст та проблеми альтернативної освіти в умовах ринкової економіки.

 4. Проблеми реформування освіти в Україні.

 5. Стан системи освіти у сучасному вітчизняному соціумі.

Література:

 1. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с.

 2. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізми розвитку: Монографія. — К.: ТОВ «Кадри», 2001. – 326 с.

 3. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 148 с.

 4. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.

 5. Курс лекций по социологии образования : учеб. пособие для вузов / [Л. А. Белова, М. В. Бирюкова, Т. А. Удовицкая и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Х. : Изд-во НУА, 2003. – 423 с.

 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. Навч. пос. – К.: МАУП, 2004. – 464 с.

 7. Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша. – Київ-Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 296 с.

 8. Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга друга. – Запоріжжя: Вид-во КНУ 2009. – 287 с.ТЕМА 9. Економічна соціологія

 1. Сучасний стан соціально-економічних процесів в Україні.

 2. Макроекономічна ситуація в Україні, її вплив на соціальну сферу.

 3. Соціально-економічні моделі розвитку суспільства.

 4. Соціальні наслідки розвитку підприємництва в Україні.

 5. Соціальний захист найбільш важливих верств населення при переході до ринку.

 6. Особливості економіки як соціального інституту.

Література:

 1. Артеменко С.Б. Сучасні соціологічні теорії соціально-економічного розвитку суспільства6 навч.-метод. комплекс. – К.: КНЕУ, 2012. – 25 с.

 2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 3. Верховин В. И. Экономическая социология. — М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2005.

 4. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 5. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. 

 6. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: Підручник для студ. вищих навч. закл. — К. : Каравела, 2005. — 283 с.

 7. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008. – 544 с.

 8. Лясота Л.І., Матвєєв С.О. Економічна соціологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Суми: Університетська книга, 2006. – 184 с.

 9. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 10. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 11. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с. 

 12. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 13. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 14. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 


ТЕМА 10. Соціологія праці та управління

 1. Проблеми функціонування трудових організацій різних форм власності за ринкових умов.

 2. Проблеми формування трудової мотивації в сучасних умовах господарювання.

 3. Праця як цінність в уяві сучасної молоді.

Література:

 1. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 2. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 3. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002.  – 472 с. 

 4. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

 5. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К.: Політехніка НТТУ "КПІ", 2005. – 156 с.

 6. Красовский Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией. Учеб.пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 391 с.

 7. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008.  – 544 с.

 8. Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с. 

 9. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 10.  Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2007. – 447 с.

 11. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. – 480 с.

 12. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

 1. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 2. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 3. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. ТЕМА 11. Соціологія політики

 1. Проблеми взаємовідносин політики з іншими сферами суспільства.

 2. Особливості соціально-політичного розвитку сучасної України.

 3. Соціальний вияв політичного відчуження.

 4. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

Література:

 1. Артемов Г.П. Политическая социология. Курс лекций. - СПб.: Лира - пресс, 2003. - 410с.

 2. Барматова Світлана Петрівна. Політична соціологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2003. – 252 с.

 3. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К., 2002. – 140 с.

 4. Бурдье П. Социология политики. - М.: Инфра - М, 2003.-210 с.

 5. Давидов П.Г., Кальянов А.В., Кирилова О.М., Поцулко О.А., Фадєєва Г.С. Соціологія у схемах, таблицях та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. – 2 вид., перероб. і доп. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 216 с.

 6. Дворецька Г.В. Соціологія : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002.  – 472 с. 

 7. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с.

 8. Красовский Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией. Учеб.пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 391 с.

 9. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2008.  – 544 с.

 10. Піронкова О.Ф. Соціологія: метод. вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт (для студ. всіх спец. заоч. форми навчання) та завдань модульного контролю (для студ. денної форми навчання). – К.: НУХТ, 2006. – 43 с.

 11.  Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Атіка, 2007. - 480 с.

 12. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 456с. 

 13. Соціологія: підручник. За ред. Городяненко В.Г. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 14. Соціологія: підручник / За ред. Пічі В.М – 4-те вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 278 с.

 15. Соціологія : Словник термінів і понять. / За ред. Біленького Є.А. і Козловця М.А.– К.: Кондор, 2006. – 372 с. 1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка