1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології


Назва1. Вступ до соціології Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології
Сторінка1/7
Дата17.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ім. Вадима Гетьмана
Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра політології та соціології

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ А.М. Колот

2012 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки

«СОЦІОЛОГІЯ»
Укладачі: к. іст. н., доцент Крутінь Г.І.,

к. соц. н. Артеменко С.Б.

Декан факультету

__________________ О.К. Шафалюк

“____” червня 2012 р.

Завідувач кафедри

________________ В.Ф. Смолянюк

“____”  червня 2012 р.
Київ 2012 1. Питання, що виносяться на іспит з науки „СОЦІОЛОГІЯ”


Тема 1. Вступ до соціології

 1. Соціологія як наука. Об’єкт та предмет соціології.

 2. Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Методи соціології.

 5. Сутність соціологічних категорій “соціальні відносини”, “соціальне явище”, “соціальний процес”, “соціальний закон”, їх взаємозв’язок.

 6. Соціальні закони, їх класифікація.

 7. Основні функції соціології.

 8. Особливості соціології, як наукової дисципліни, що вивчає людське суспільство.

 9. Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.


Тема 2. Історія становлення і розвитку соціології

 1. Особливість протосоціологічного знання, його основні форми.

 2. Платон та Аристотель як попередники соціологічної науки.

 3. Розвиток соціології в період середньовіччя.

 4. Передумови появи соціології як самостійної науки.

 5. Основні періоди та етапи становлення і розвитку соціології як науки.

 6. О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.

 7. Позитивістська соціологія О. Конта.

 8. Зміст “статики” та “динаміки” контівської соціології.

 9. Еволюціоністська соціологія Г.Спенсера.

 10. Вчення Г.Спенсера про соціальні інститути.

 11. Марксистська соціологія, її особливості.

 12. Розвиток соціології Е.Дюркгеймом.

 13. Проблема соціальної солідарності за Е.Дюркгеймом.

 14. Соціологічні ідеї П.Сорокіна.

 15. Порівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Ф. Тейлора і “соціальної” Мейо.

 16. Соціологічна концепція самогубства Е.Дюркгейма.

 17. Розуміюча соціологія М.Вебера.

 18. Соціологічне вчення М.Вебера про “ідеальні типи”.

 19. Емпірична соціологія, зміст основних етапів її розвитку.

 20. П.Сорокін – видатний соціолог ХХ століття.

 21. Структурний функціоналізм Т.Парсонса.

 22. Основні напрями сучасної соціології.

 23. Витоки української соціології, їх характерні риси.

 24. Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні.

 25. Соціально-філософські ідеї М.Драгоманова.

 26. Соціологія радянського періоду та її криза.

 27. Роль М.Грушевського у розвитку соціологічної науки.

 28. Проблеми розвитку сучасної української соціології.

 29. Соціологія В.Парето.

 30. Соціологія В.Липинського.


Тема 3. Суспільство як соціальна система

 1. Суспільство як соціальна система та соціальне явище.

 2. Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.

 3. Характерні особливості сучасного (постіндустріального) суспільства.

 4. Особливості розвитку сучасного українського суспільства.

 5. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення суспільства.

 6. Соціальна структура суспільства, її складові.

 7. Група як складова соціальної структури суспільства. Класифікація груп.

 8. Соціальні відносини, їх роль у формуванні соціальної структури суспільства.

 9. Поняття соціального інституту, його види.

 10. Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства.

 11. Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).

 12. Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.

 13. Політика як соціальний інститут, його функції.

 14. Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.

 15. ЗМІ як соціальний інститут, його функції.

 16. Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.

 17. Сутність теорії соціальної стратифікації.

 18. Історичні типи стратифікації.

 19. Основні чинники та критерії соціальної стратифікації.

 20. Соціальна нерівність як основа стратифікації.

 21. Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації.

 22. Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства.

 23. Соціальна мобільність та її види.

 24. Сутність процесу маргіналізації, його особливості в Україні.

25. Трансформація соціальної структури українського суспільства.
Тема 4. Соціологія особистості

 1. Сутність, спільність та відмінність понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”та “особистість”.

 2. Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.

 3. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві.

 4. Соціологічна структура особистості.

 5. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.

 6. Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин.

 7. Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.

 8. Соціологічний зміст понять “десоціалізація” та “ресоціалізація”.

 9. Типологія особистості в соціології.

 10. Людина як самоорганізована, самоуправляєма соціальна система.

 11. Взаємодія суспільних та особистих інтересів і цінностей.


Тема 5. Соціологія сім’ї

 1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї, її місце у загальній системі соціологічного знання.

 2. Соціологічний зміст категорій «сім’я» та «шлюб».

 3. Структура та функції сім’ї як соціального інституту.

 4. Шлюб як соціальний інститут, його основні форми.

 5. Класифікація сімей за різними критеріями.

 6. Демографічна та сімейно-шлюбна політика держави.

 7. Тенденції та перспективи розвитку сучасної української сім’ї в умовах ринкової економіки.


Тема 6. Соціологія культури

 1. Соціальна сутність культури.

 2. Об’єкт та предмет соціології культури.

 3. Основні функції культури.

 4. Структурні елементи та форми вияву культури.

 5. Організаційна культура, її елементи.

 6. Менталітет як один із впливових елементів культури.

 7. Норми та цінності як структурні елементи культури.

 8. Система цінностей сучасної молодої людини.

 9. Особливості розвитку національної культури на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 10. Проблеми відродження національної культури в Україні.


Тема 7. Соціологія конфлікту

 1. Конфлікт як соціальне явище.

 2. Становлення та розвиток соціології конфлікту.

 3. Структура соціального конфлікту.

 4. Функції соціального конфлікту, його позитивні і негативні наслідки.

 5. Об’єктивні та суб’єктивні причини соціальних конфліктів.

 6. Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його розв’язання.

 7. Типологія конфліктів.

 8. Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.

 9. Причини підвищеного рівня конфліктності в сучасному українському суспільстві.


Тема 8. Соціологія освіти

1. Основні категорії та поняття соціології освіти (освіта, навчання, управління освітою, педагогічні відносини, реформування, суб'єкти освіти).

2. Соціологічний зміст поняття «освіта».

3. Освіта як соціальний інститут, її основні форми.

4. Типологізація освіти за різними критеріями.

5. Функції освіти як соціального інституту.

6. Проблеми реформування освіти в сучасній Україні.

7. Державна освітня політика України в умовах ринкової економіки сучасному етапі.

8. Основні напрямки сучасних досліджень проблем освіти.
Тема 9. Економічна соціологія

 1. Об’єкт та предмет економічної соціології, її місце у системі соціологічного знання.

 2. Взаємозв’язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.

 3. Соціологічне тлумачення таких категорій як “економічна поведінка”, “економічна культура”, “економічне мислення”, “економічний інтерес”.

 4. Економіка як соціальний інститут, його функції.

 5. Сутність соціального механізму економічного розвитку.

 6. Соціальна структура сучасної постіндустріальної економіки України.

 7. Підприємництво в Україні: соціологічний аспект.

 8. Соціологічний аспект проблеми зайнятості та безробіття в ринкових умовах.


Тема 10. Соціологія праці та управління

 1. Предмет соціології праці та управління, його складові.

 2. Особливості соціально-трудових відносин.

 3. Основні види соціальних процесів у трудовій сфері.

 4. Праця як соціальний процес.

 5. Соціальні функції праці.

 6. Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці.

 7. Проблема відчуження праці.

 8. Співвідношення понять “управління” та “керівництво”. Методи та стилі керівництва.

 9. Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.

 10. Управління та самоуправління, їх співвідношення.


Тема 11. Соціологія політики

 1. Предмет соціології політики.

 2. Сутність і роль політичної сфери в суспільстві як загальній соціальній системі.

 3. Структура та властивості політики.

 4. Сутність соціального в політиці.

 5. Соціальна сутність політичної свідомості і політичних відносин.

 6. Ознаки демократичної, правової, соціальної держави.

 7. Типологія держав, їх основні характеристики.

 8. Сутність легітимності політики і влади, її основні ознаки.

 9. Соціальні сфери політичного життя суспільства.

 10. Громадянське суспільство та його основні інститути.


Тема 12. Соціологія релігії

 1. Предмет соціології релігії.

 2. Соціальна сутність релігії.

 3. Зв’язок релігійної свідомості з іншими формами суспільної свідомості.

 4. Специфіка церкви як соціального інституту.

 5. Релігійна ситуація в сучасній Україні.

 6. Основні релігійні організації України.

 7. Християнські церкви в Україні.

 8. Ісламський чинник соціального розвитку України.

 9. Проблеми міжконфесійного діалогу в Україні.

 10. Радикальна складова окремих конфесій: значення для України.

Тема 13. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.

 1. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні.

 2. Поняття соціологічного дослідження, його завдання.

 3. Поняття процедури, методології, методики та техніки соціологічного дослідження.

 4. Види соціологічного дослідження, їх призначення.

 5. Функції соціологічного дослідження.

 6. Етапи організації соціологічного дослідження.

 7. Програма соціологічного дослідження, її структура.

 8. Поняття проблеми, значення її формулювання та обґрунтування в організації проведення соціологічного дослідження.

 9. Мета і завдання соціологічного дослідження.

 10. Роль гіпотез в організації соціологічного дослідження, їх види.

 11. Сутність і призначення процедури “логічного аналізу понять”.

 12. Генеральна та вибіркова сукупність, порядок їх визначення.

 13. Основна тематика сучасних досліджень Інституту соціології НАН України.


Тема 14. Методологія та методи соціологічних досліджень

 1. Методи аналізу соціологічних документів.

 2. Соціологічне спостереження, його види.

 3. Експеримент, його види. Призначення соціального експерименту.

 4. Соціологічне опитування, його різновиди.

 5. Запитання в анкеті, порядок їх формування та види.

 6. Анкетування, структура анкети.

 7. Вимоги до анкетера.

 8. Інтерв’ю, його види.

 9. Експертиза, її призначення.

 10. Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.

 11. Тестування, його призначення. Види тестів.

 12. Соціометрія, особливості її застосування.

 13. Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна та вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру

Оцінка системності та активності роботи на семінарських заняттях

30

За виконання модульних завдань

  1. Модульне завдання № 1

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

5

  1. Модульне завдання № 2

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

5

Разом балів за обов’язкові види СРС

40

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Протягом семестру

Доповідь за матеріалами реферату (есе) та її обговорення під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

5

  1. Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з соціології за заданою тематикою

Протягом семестру

Презентація та обговорення підібраних джерел під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

5

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Протягом семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

5

  1. Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах тощо

За графіком проведення

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС


50

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

За графіком проведення занять

Активна участь у семінарських заняттях

6

  1. Підготовка до модульної контрольної роботи

За графіком проведення занять

Модульна контрольна робота

6

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Відповідно до навчального плану

Перевірка реферату (есе)

18

Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

2.1. Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з соціології за заданою тематикою

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

  1. Підготовка «соціального портрету» відомого громадського діяча

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

10

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

50
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З СОЦІОЛОГІЇ Тематичний план
Соціологія як наука, об`єкт, предмет, функції, місце та роль в системі суспільствознавчих дисциплін
Визначить предмет та об’єкт соціології як науки
Назвіть і розкрийте основні категорії соціології як науки, що описують предмет соціології
Закони і категорії соціології Структура і функції соціології як науки
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії....
ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Соціологія в розумінні Конта ототожнювалася із суспільствознавством у цілому. На сучасному етапі за соціологією закріпилося специфічне...
1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
...
Анкета як основний інструмент опитування. Типи запитань в анкеті
Об’єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання та його особливість
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
1. Поняття, предмет, методи та система кримі­нології
...
13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Тема МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка