АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ГОГУН С. Ю., ГАЙДЕМСКИЙ О. Б., НОСИК С. М


Скачати 229.33 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ГОГУН С. Ю., ГАЙДЕМСКИЙ О. Б., НОСИК С. М
Дата13.04.2013
Розмір229.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК

АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД»

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ГОГУН С.Ю.,

ГАЙДЕМСКИЙ О.Б., НОСИК С.М.

« ЛОМБАРД «ДУЄТ»

станом на 31.12.2012ріку
Належний адресат:

У Національну комісію з регулювання ринків

фінансових послуг в Україні

Керівництву П Т « Гогун С.Ю.,Гайдемский О.Б., Носік С.М. « Ломбард «Дуєт»

м. Запоріжжя

Ми , Товариство з обмеженою відповідальністю АФ «КАПИТАЛ ГРАНД» (Свідоцтво про внесення до Реєстру № 4126 аудиторських фірм та аудиторів, Аудиторською палатою України 26 березня 2008 р, № 188/3) , згідно з договором № 4 від 26 грудня 2012 р. провели аудит фінансової звітності Повного Товариства « Гогун С.Ю.,Гайдемский О.Б. , Носік С.М. «Ломбард «Дует» (далі звітності Ломбард «Дует»), що подається у Національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, за 2012 рік, який включає: :Загальна інформація про Ломбард,Звіт про склад активів та пасивів Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів , Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про фінансові результати за 2012рік , Примітки до річноі фінансовоі звітності за 2012р, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

1.Дані про Аудиторську фірму:

Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»

Ідентифікаційний код

35449775

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія А 01 № 025272

Видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради

№ 1 103 102 0000 0209086 від 25.09.2007р.

Ознака особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Сертифікати аудиторів

.

Серія А № 006170 від 19.01.07.р. чинний до 19.01.2012р. продовжено до 19.01.2017 рішенням АПУ № 244/3. ( Кролик О.А.);

Серія А № 006294 от 31.05.07.р. чинний до 19.01.2012р., продовжено до 31.05.2017р. (Васильєва С.В.).

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

№ 4126 рішення № 188/3 від 26.03.08р. до 26.03.2013р.

Юридична адреса

69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, 15, к. 2

Місцезнаходження

69037. м. Запоріжжя , проспект Леніна 214

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів , які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ


Серія А № 001403 від 06.11.07р. , виданого за рішенням

Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.Подовжено рішенням Нацкомфінпослуг на аудитора Кролик О.А.до 19.01.2017р.

КВЕД

69.00 – Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Директор

Кролик Олена Анатоліївна

Контактні телефони

(061) 224-22-18, (095) 230-15-35

2. Основні відомості про ломбард


Повна назва

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ГОГУН С. Ю. ГАЙДЕМСЬКИЙ О. Б. НОСІК С.М. «ЛОМБАРД «ДУЕТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи

30878526

Керівник

Носік Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Альошина Інна Вікторівна

Правовий статус суб’єкта

Юридична особа


Місцезнаходження

69015, Запорізька обл., м. Запоріжжя, провулок Вологодський, буд. 30

Організаційно-правова форма за КОПФГ

260- ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності за КФВ

Класифікацію форм власності скасовано


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А00 № 563254, видане 10.05.2000р.Томаківською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області, № 1 218 107 0005 000127. Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: 16.01.2008р.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Серія ЛД № 189 від 09.12.2004р., видане за рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2988 від 09.12.2004р. (реєстраційний номер 15101310).

Види діяльності за КВЕД

64.92 – інші виді кредитування

Інституційний сектор економіки за КІСЕ

S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів

чисельність працівників на звітну дату

8 чол.

Кількість структурних відділень

Шість структурних відділень : м. Запоріжжя, проспект Ювілейний 33; проспект Леніна 6б; вул. Орджоникідзе 28а; вул.Курузова 7; вул.Лахтинська 12; вул.Хортицьке шосе 12.


Дата затвердження звітності та орган управління під-ва

Протокол № 2 затверджений 05.01.2013р.Зборами учасників

Повного товариства

Одиниця виміру

тис. грн.з дес.знаком

3. Відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірка проводилася згідно договору № 4 від 26 грудня 2012 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Дата початку аудиту 26.12.2012 р. та закінчення аудиту по 25.01.2013 р.

4. Опис перевіреної фінансової інформації

Для проведення аудиторської перевірки Ломбарду «Дует» були надані реєстраційні та установчі документи , публічна бухгалтерська звітність за 2012 рік; регістри синтетичного обліку за 2012 р., фінансова звітність Повного Товариства, а саме:

Баланс на 31.12.2012р.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Звіт про власний капітал за 2012 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік ;

звіти, що подаються Повним Товариством до національної комисіії з регулювання фінансових послуг :

- загальна інформація про ломбард(додаток 1 );

- звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2 );

- звіт про діяльність ломбарду (додаток 3 ) ;

- договори з фінансово –господарської діяльності Повного Товариства;

касові документи;

банківські документи;

первинні документи щодо обліку заробітної платні, документи що регламентують оплату праці;

інвентаризаційні відомості дебіторської та кредиторської заборгованості;

інвентаризаційні відомості основних засобів, грошових коштів;

розпорядницькі документи керівництва підприємства та власника майна;

засновницькі та інші документи, які відносяться до створення підприємства;

авансові звіти;

регістри бухгалтерського обліку з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р..

5. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал П Т « Гогун С.Ю.,Гайдемский О.Б. , Носік С.М. « Ломбард «Дует» у складі директора Носік Сергія Миколайовича та головного бухгалтера Альошиної Інни Вікторівни несе відповідальність за складання ї достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999р, № 996-ХIV,затверджених Національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку(далі за текстом П(С)БО); вибору та застосування відповідноі облікової політики; подання облікових оцінок за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансового звіту, що не містіть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки..

6. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даного фінансового звіту на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,аудиту, огляду ,іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): 700 « Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», інших МСА та практики аудиту в Україні, а також законодавчих і нормативних актів України, які регулюють фінансово - господарські відносини.

МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансовий звіт не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур (документальна перевірка (суцільна та вибіркова ), опитування, спостереження, повторне обчислення, підрахунок, перерахунок, запит, листування і аналітичні процедури ) для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовому звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Ломбардом «Дует» фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності і внутрішнього контролю Ломбарду «Дует». Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансового звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно фінансового звіту Ломбарду «Дует» за 2012 р.

7. Мета проведення аудиту

Метою являється висловлення професійного судження про те, чи відповідає фінансова звітність фінансової установи установленим вимогам по її складанню та розкриттю інформації, прийнятої облікової політики та чи дає вона в суттєвих аспектах об’єктивну інформацію про стан справ в товаристві, та інформацію згідно з визначеною підприємством концептуальною основою фінансової звітності, та відповідністю вимогам законодавства.

8. Опис обсягу аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту , які прийняті як національні , Кодексу професійної етики аудиторів України та законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Національних положень бухгалтерського обліку, Розпорядження Нацфінпослуг від 29.12.2005 р. № 5224 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності Повного Товариства за 2012 рік», із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. № 6337), та інші законодавчі акти України.

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», інших МСА та практики аудиту в Україні, а також законодавчих і нормативних актів України, які регулюють фінансово - господарські відносини.

9. Висновок незалежного аудитора:

В И С Н О В О К

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Ломбарду «Дует» станом на 31 грудня 2012р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату , відповідно до Національних стандартів фінансової звітності.

10.Облікова політика

Облікова політика ЛОМБАРДУ «ДУЕТ» на 2012 р. відповідає чинному законодавству України та Наказу про облікову політику підприємства від 05.01.2011р № 1-б .

Бухгалтерський облік здійснювався з застосуванням комп’ютерної техніки в програмі 1-С бухгалтерія.


Протягом 2012р. облікова політика не змінювалася. Використані в ЛОМБАРДІ «ДУЕТ» принципи бухгалтерського обліку, визначені в наказі про облікову політику, відповідають всеохопній концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

11.Інвентаризація

Інвентаризація активів та пасивів балансу проведена станом на 31.12 .2012 р. (наказ № 2-і від 25.12.2012г. ). Результат інвентаризації – надлишків та нестач не виявлено. «Незалежний Аудитор» був присутній при проведенні інвентаризації.

12.Стан бухгалтерський обліку

Бухгалтерський облік Ломбарду «Дует» ведеться згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про заставу», Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів та капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р, відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004р. № 531.

Бухгалтерська і статистична звітність складається Ломбардом «Дует» користувачам з урахуванням вимог та у терміни, передбачені чинним законодавством.

Для обліку розрахунків за наданими ломбардом фінансовими кредитами застосовується рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» – субрахунок 377.2 «Розрахунки за наданими фінансовими кредитами». За дебетом субрахунку 377.2 «Розрахунки за наданими фінансовими кредитами» відображається виникнення дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами, за кредитом – її погашення або списання.

Для обліку майна, отриманого у заставу, та узагальнення інформації про наявність та рух зазначеного майна використовується позабалансовий субрахунок 06.1 «Майно, отримане у заставу». Облік отриманого у заставу майна проводиться за оцінною вартістю, яка визначається у порядку, визначеному законодавством, та обов’язково відображається у договорі застави та інших документах, що підтверджують факт надання кредиту.

Збільшення залишку по субрахунку 06 виникає при отриманні майна у заставу, зменшення – при його списанні внаслідок погашення дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами, у забезпечення яких майно було надано, або відповідно до Закону України «Про заставу».

Для відображення розрахунків за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами використовується субрахунок 373.1 «Розрахунки за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами». За дебетом субрахунку 373.1 відображається сума нарахованих відсотків, що підлягає сплаті позичальником ломбарду за користування фінансовим кредитом, за кредитом – сума сплачених позичальником відсотків.

Ломбард веде аналітичний облік дебіторської заборгованості за кожним позичальником у розрізі кожного окремого договору або інших документів, які засвідчують факт надання кредиту, а також аналітичний облік отриманого у заставу майна за оцінною вартістю та з характеристикою цього майна.

13.Аналіз статей балансу

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Актив ломбарду у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням. Зміст і форма балансу установи відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерств юстиції України 21.06.1999р. за №396/3689.

В балансі відображені активи, зобов’язання та власний капітал ломбарду, у тому числі:
АКТИВ

  1. Розділ балансу «Необоротні активи»

  2. У першому розділі активу балансу «Необоротні активи» відображено нематеріальні активи, основні засоби ломбарду.

Облік руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань здійснюється повним товариством згідно з вимогами П(С)БУ №7 «Основні засоби». Ломбард застосовує прямолінейний метод нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2012р. первісна вартість нематеріальних активів (стаття 011) становіть 40,7 тис.грн. у тому числі ,залишкова вартість

-104 – машини та обладнання -27,6 тис. грн

- 106- інструменти, прилади та інвентар – 13,1 тис. грн.

що відповідає рахункам Головної книги.

Протягом 2012р. ломбард не придбавав основні засоби .

Вибуття основних засобів за 2012 рік не було.

Переоцінка основних засобів за 2012 рік не здійснювалась.

Аудиторською перевіркою встановлено достовірність первісної та залишкової вартості основних засобів, визначеноі відповідно до положення (стандарту ) бухгалтерського обліку П(С)БО 7 «Основні засоби».

Згідно з положеннями наказу «Про облікову політику» від 05.01.2011р № 1-б щодо віднесення придбаних необоротних матеріальних активів до складу малоцінних необоротних матеріальних активів»встановлено вартісний критерій у розмірі 1,0 тис. грн. та закріплено нарахування зносу за ними в першому місяці використання – 100% їх вартості.

Дані фінансової звітності повністю відповідають даним регістрів бухгалтерського обліку необоротних активів.

На нашу думку, в цілому облік необоротних активів повно й достовірно відображає стан необоротних активів Повного Товариства станом на 31 грудня 2012 р. відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

  1. Розділ активу балансу «Оборотні активи»

У другому розділі активу балансу «Оборотні активи» відображаються дебіторська заборгованість, грошові кошти і їх еквіваленти.

Станом на 31.12.2012р. на балансі ЛОМБАРД «ДУЕТ» у статті 100 «Виробничі запаси» ТМЦ відсутні.

Станом на 31.12.2012р. на балансі ЛОМБАРД «ДУЕТ» у статті 140 «Товари» товари відсутні. Протягом 2012 року собівартість проданих товарів у Держскарбницю НБУ становіть 5,6 тис грн.

Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється згідно з вимогами П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».


Станом на 31.12.20132р. у статті 160 дебіторська заборгованість за товари, роботи , послуги має нульове значення.

Станом на 31.12.2012 р. у статті 170 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається в суми 1,2 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. у статті балансу 180 «за виданими авансами» має нульове значення.

Станом на 31.12.2012р. у статті 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображається сума залишку виданих фінансових кредитів, які не повернені на дату балансу у розмірі 134,3 тис.грн. Станом на 31.10.2012 була проведена інвентаризація іншої поточної дебіторської заборгованості , що підтвердила цю суму.

На 31.12.2012р. на балансі враховано у статті 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти» - 83,0 тис.грн., які знаходяться у касі на суму 82,9 тис.грн., та на розрахунковому рахунку у банку 0,1 тис. грн. Станом на 31.12.2012 була проведена інвентаризація грошових коштів у касі та на розрахунковому рахунку .

Дані про залишки грошових коштів на рахунку в банку підтверджено довідками обслуговуючого банку і відповідають даним синтетичного обліку.

Облік касових операцій, залишків грошових коштів у касі повного товариства ведеться відповідно до Постанови НБУ від 15.12.2004р. №637 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» .

  1. Розділ активу балансу «Витрати майбутніх періодів»

Стаття 270 третього розділ активу балансу «Витрати майбутніх періодів» має нульове значення.

Сума активів підприємства станом на 31.12.2012 р. складає 226,2 тис. грн., яка облікована за умовами національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитор висловлює думку, що оборотні та необоротні активи, які вказані в Розділі І та ІІ Активу Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у відповідності з національним (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку.

ПАСИВ

  1. Розділ пасиву балансу «Власний капітал»

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Розкриття інформації про власний капітал визначено за умовами П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» та ця інформація розкрита в розділі першому пасиву Балансу.

Власний капітал ЛОМБАРД «ДУЕТ» складається зі статутного капіталу , резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

В рядку 300 Балансу вказано про величину зареєстрованого статутного капіталу в сумі 200 тис грн. що відповідає даним засновницького договору.

Згідно Засновницького договору ЛОМБАРД «ДУЕТ» учасниками внесено свої вклади у Статутний фонд згідно з протоколом Загальних зборів учасників №1/06 від 06.06.2006р. у розмірі 3000,грн. при створенні підприємства.

Згідно протоколу №1/09 від 28.04.2009р., проведені зміни 05 травня 2009р., номер запису 1 103 105 0006 009258 до ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ (нової редакції ) ЛОМБАРД «ДУЕТ» зареєстрованого виконавчим комітетом Запорізької міської ради 10.05.2006р. , номер запису 1 103 105 0003 009258., у яких статутний капітал збільшився на 197,00 тис. грн. і став у розмірі 200,00 тис.грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.). Протягом 2012 року величина статутного капіталу не змінювалася.

Учасники ПОВНОГО ТОВАРИСТВА « ГОГУН С. Ю. ГАЙДЕМСЬКИЙ О. Б. НОСІК С.М. «ЛОМБАРД «ДУЕТ»
п/п

П.І.Б.


Доля в Статутному фонді

Перелік внеску сума грошових коштів в грн.

1.

Гогун Сергій Юрійович


0,50 %

1000,00

2.

Гайдемський Олександр Борисович

3,00%

6000,00

3.

Носік Сергій Миколайович

96,50%

193000,00100 %

200000,00


Станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал сформовано та сплачено у повному обсязі в сумі 200,00 тис. грн. (двісті тисяч грн.. 00 коп.).

Станом на 31.12.2012 р. у статті 340 «Резервний капітал» відображається сума резервів створених у розмірі 12,00 тис. грн.Протягом 2012 р. резервний капітал збільшився на 10,00 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку ЛОМБАРД «ДУЕТ»

Сума резервів створена відповідно до чинного законодавства.

Станом на 31.12.2012р. у статті 350 «Нерозподілений прибуток» відображається прибуток отриманий ломбардом у розмірі 6.9 тис. грн. протягом 2012 р ломбард отримав прибуток у розмірі 7,5 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. стаття 360 «Неоплачений капітал» має нульове значення.

Розділ пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів»

Статті : 400,440,450,470,460 пасиву балансу.мають нульове значення.

4. Розділ пасиву балансу «Поточні зобов’язання»

Облік зобов’язань ЛОМБАРД «ДУЕТ» здійснюється відповідно до П(С)БО № 11 «Зобов’язання».

Станом на 31.12.2012р. стаття балансу 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» має нульове значення.

Станом на 31.12.2012р. стаття балансу 550 «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» відображена заборгованість по податках у розмірі -1,1тис. грн.. Згідно даним аналітичного бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість по податку на прибуток становіть 1,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 570 «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування» відображена поточна заборгованість по єдиному соціальному внеску із заробітної платні у розмірі - 2,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. у статті балансу 580 «Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці» відображена сума поточної заборгованності із заробітної плати працівників у розмірі 3,9 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. стаття балансу 610 «Інша поточні зобов’язання» має нульове значення.

Розділ пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів»

Стаття 630 п’ятого розділу пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів» має нульове значення.

Сума пасиву підприємства станом на 31.12.2012 р. складає 226,2 тис. грн., яка облікована за умовами національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Таким чином аудитор висловлює думку, що обороти, які вказані у Розділах І,ІІ,III,IV,V Пасиву Балансу (Форма № 1) визначені та обліковані у відповідності з національними (положеннями) стандартами бухгалтерського обліку.

Дані балансу підтверджені первісними документами та результатами проведеної інвентаризації активів та пасивів.

14. Облік формування фінансових результатів

Визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку здійснюється Повним Товариством відповідно до чинних норм законодавства з урахуванням вимог П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати».

Склад доходів та порядок їх визначення регулюється П(С)БО №15 «Доходи» методом нарахування.

Облік витрат, які виникли в Повному товаристві в процесі провадження своєї діяльності протягом звітного року, здійснюється відповідно до П(С)БО №16 «Витрати» із застосуванням 9 класу «Витрати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу Повного товариства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати у звіті відображаються в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства(крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

На нашу думку фінансові результати у звіті відображені реально і точно.

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг –279,6 тис. грн.Результатом діяльності Повного Товариства за 2012р. є прибуток 7,5 тис. грн.

Керівництво Повного Товариства докладає максимум зусиль щодо покращення фінансового стану Товариства.

Показники балансу та звіту про фінансові результати перевірені Ломбардом у відповідності із Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства згідно листа Мінфіну України від 31.12.2003року № 31-04200-20-5/8622 при цьому аудитор підтверджує цю порівнянність.

15.Аналіз форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»

Відображення у фінансовій звітності даних про рух грошових коштів (Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів») у Повному товаристві здійснюється відповідно до вимог П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів».

Чистий рух грошових коштів ломбарду за звітний період – (5,8)тис. грн.( грошові кошти зменшилися на 5,8 тис. грн.).

Залишок грошових коштів на початок року – 88,8 тис. грн.

Залишок грошових коштів на кінець року – 83,0 тис. грн.

16.Аналіз Форми №4 «Звіт про власний капітал»
Формування та відображення у фінансовій звітності власного капіталу Повного Товариства здійснюється з вимогами П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал». Дані Форми №4 «Звіт про власний капітал» відповідають даним Розділу 1 «Власний капітал» пасиву Форми №1 «Баланс» ломбарду.

Власний капітал Повного Товариства складається з суми нерозподіленого прибутку.


Показник


На початок року


Величина змін


На кінець року

Статутний капітал

200,0

-

200,0

Резервній капітал

2,0

10,0

12,0

Додатковий вкладений капітал

-

-

-

Нерозподілений прибуток

9.4

-2,5

6,9

Неоплачений капітал

-

-

-

Всього:

211,4

7,5

218,9


За наслідками 2012 року власний капітал у цілому збільшився на 7,5тис. грн., у тому числі за рахунок отриманого протягом 2012р. прибутку .
17.Аналіз Форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Відображення звітних даних у Формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності» Повного товариства відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо розкриття інформації стосовно об’єктів обліку у примітках до фінансової звітності.

18.Аналіз звітності ломбарду

Складання і подання інформації у звітних даних ломбарду , а саме загальної інформації про ломбард(додаток 1), звіту про склад активів та пасивів ломбарду(додаток 2), звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) відповідає вимогам Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04.11.2004р. № 2740.

19.Аналіз фінансового стану ломбарду

Фінансово - майновий стан Ломбарду «Дует» (його стійкість,ефективність, ліквідність,залежність від інвесторів та кредиторів) характеризуються показниками платоспроможності та фінансової стійкості. Джерелом інформації для проведення розрахунку економічних показників є дані Балансу форми №1 станом на 31.12.2012р.та Звіту про фінансові результати ф.2. за 2012р.

Дані фінансової звітності і звітності Ломбарду «Дует» відповідають даним аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, даним головної книги.Показники

Формула розрахунку

Розрахунок

Теоретичне значення

Примітки

Станом на 31.12.2011р.

Станом на 31.12.2012р.

1.Показники платоспроможності

1.1. Коефіцієнт

поточної (швидкої) ліквідності

Ф.1(р.260-р.100-р.110-р.120-р.-130-р.140)+р.270

Ф.1р.620+р.630

206,6

_________

5,1

=40,5

218,5

7,3
=29,9

0,7-0,8

Характеризує що Ломбард спроможне сплатити поточні зобов’язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами

1.2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

Ф.1р.260+р.270

………………

Ф.1 р.620+р.630

206,6

5,1

=40,5

218,9

7,3

=29,9

1-2

Відображає що оборотні активи Ломбарду майже повністю покривають поточні зобов’язання. На 1 грн. поточних зобов’язань Товариство має 29,9 грн. оборотних активів, що означає наявність ліквідного балансу.

2. Показник фінансової стійкості

2.1. Коефіцієнт співвідношення кредиторськоізаборгованості та власних коштів.

Ф.1(р.420+р.480+р.620+р.630)

……………………

Ф.1 р.380

5,1

211,4

= 0,02

7,3

218,9

= 0,03

< = 1,0

Товариство має 0,03 грн. кредиторськоі заборгованості на 1 грн.власних вкладених в активи Ломбарду.

3. Показник ділової активності

3.1. Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2 р.035

…………..

Ф.1(р.280(гр.3)+ р.280(гр.4) / 2

214,9

(216,5+226,2)/2=214,9/221,35=1,0

279,6

(216,5 +226,2)/2=279,6/221,35=1,3
Означає використання Ломбардом усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. .


«Незалежний аудитор» підтверджує, що надана фінансова та річна звітність за 2012 рік у всіх суттєвих аспектах дає справедливе відображення його активів і пасивів, фінансовий стан Ломбарду «Дует» є задовільним.
Аудиторський висновок є безумовно - позитивним.
Даний аудиторський висновок складено в 3-х примірниках.
Дата складання аудиторського висновку 25 січня 2013р.

Підпис:
Директор ТОВ «АФ» Капітал Гранд» _______ Кролик О.А.
Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка