Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”


Скачати 83.38 Kb.
НазваАдресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Дата21.04.2013
Розмір83.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АУДИТ–КОНТО»
93400 Луганська обл. м. Сєвєродонецьк,

вул. Новікова, 15–124

тел. (06452) 701140

код ОКПО 32896044 р/р 2600630134846

ПАТ РЕАЛ Банк МФО 351588


Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2011 рік

Повного товариства „ Ломбард Демаш і компанія ”

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія


(94207 Україна, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Леніна, 2 )

1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Номер, серію, дату видачі та термін дії сертифіката аудитора

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2012 р.

Номер, серію, дату видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2012 р.

Поштова та електронна адреса

93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

e-mail: s-audit61@mail.ru

Телефон (факс) аудиторської фірми

телефон (06452)70-11-40

2. Основні відомості про Повне Товариство „Ломбард Демаш і компанія”

Повна назва

Повне товариство „Ломбард Демаш і компанія”

Код за ЄДРПОУ

24185197

Місцезнаходження

94207 Україна, Луганська обл.,

м. Алчевськ, вул. Леніна, 2

Дата державної реєстрації

27.05.1996г.

Дата внесення змін до установчих документів

23.03.2010р..


Основні види діяльності відповідно до установчих документів

Відкриття ломбарду, в т.ч.:

 • взяття під заставу та на зберігання майно громадян, установ, підприємств усіх форм власності (за наявності ліцензії);

 • взяття під заставу та на зберігання виробів з дорогоцінних металів (за наявності ліцензії);

 • оцінка майна заставленого майна, відповідно до чинного законодавства та (або) умов договору;

 • Надання посередницьких послуг зі страхування предметів застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 • Реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та ( або ) умов договору

 • Торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння ( за наявності ліцензії)

Фінансові послуги :

 • Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів

 • Надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ( при наявності ліцензії)

Чисельність працівників

2

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Серія АВ № 304442 від 21.02.2007р.

Строк дії ліцензії до 21.02.2012р.

Наявність

відокремлених підрозділів

Відокремлені підрозділи відсутні


3. Згідно з договором від 14.03.2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аудит-Конто» провела аудит фінансової звітності Повного Товариства „Ломбард Демаш і компанія” за 2011 р.

Аудитом охоплено період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.
Аудиторська перевірка проводилась з 14.03.2012 р. по 20.03.2012 р., у приміщенні Аудиторської фірми "Аудит- Конто" за адресою : Луганська обл.. м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

4. Незалежним аудитором була перевірена річна фінансова звітність Повного Товариства „Ломбард Демаш і компанія ” за 2011 рік, що складається з:

 • балансу (форма №1);

 • звіту про фінансові результати (форма №2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма №3);

 • звіту про власний капітал (форма №4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма №5);

 • додатків до приміток річної фінансової звітності («інформація за сегментами»);

та первинні бухгалтерські документи, на підставі яких розкрита інформація у фінансовій звітності.

5. Управлінський персонал Повного Товариства „Ломбард Демаш і компанія” несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Згідно з МСА № 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів” аудитор не несе і не може нести відповідальність за попередження шахрайства та помилок.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Масштаб аудиту, передбачений у договорі, відповідає положенням Закону України “Про господарські товариства”, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Міжнародним стандартам аудиту (МСА), та не передбачає перевірки ведення податкового обліку.

За початкові залишки фінансового звіту "Баланс" Повного Товариства "Ломбард Демаш та К" незалежний аудитор відповідальності не несе. Фінансовий звіт "Баланс" Повного Товариства "Ломбард Демаш і компанія " станом на 31.12.2011 р. підтверджується валютою балансу у розмірі 245,1 тис. грн.

8. Згідно п. 4 Засновницького договору, зареєстрованого виконавчим комітетом Алчевської міської Ради у Реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності від 16.06.2005 р. № 13841050001000424 складений капітал Повного Товариства "Ломбард Демаш та К" становив 23,6 тис. грн. У березні 2010 року складений капітал Повного Товариства «Ломбард Демаш та К» було збільшено на 200000 грн. Відповідні зміни до Засновницького договору були зареєстровані 23.03.2010р. виконавчим комітетом Алчевської міської Ради. Складений капітал Повного Товариства "Ломбард Демаш та К" формується грошовими коштами та майном. Внесок кожного з засновників складає:

 • Демаш Ю.О. – 111,8 тис. грн., або 50% складеного капіталу;

 • Демаш О.Л. – 111,8 тис. грн., або 50% складеного капіталу.

Складений капітал відповідно до установчих документів підприємства складає 223,6 тис. грн. і сформований на 100%. Складений капітал станом на 31.12.2011 року був повністю сплачений . Складений капітал розподіляється наступним чином :

Статутний капітал - 200,7 тис.грн.;

Пайовий капітал 22,9 тис.грн.

Іншого додаткового капіталу станом на 31.12.2011 р. немає.

У відповідності з нормами Закону України „Про господарські товариства” № 1576 від 19.09.1991р.,(ст. 14) господарське товариство протягом своєї діяльності повинно утворити обов’язковий резервний капітал в розмірі не менш 25% статутного капіталу. Резервний капітал на кінець звітного періоду складає 5,4 тис.грн., що становить 2,4% від суми складеного капіталу. У фінансовому звіті "Баланс" Повного Товариства "Ломбард Демаш та К" резервний капітал відображено по рядку 340 «Резервний капітал».

Бухгалтерський облік капіталу ведеться відповідно до вимог П(С)БО на рахунках класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань".

9. Обмеження в аудиті та обставини, за яких модифікується висновок:

– Товариство не створювало забезпечення наступних витрат і платежів відповідно до П(С)БО №11 «Зобов’язання»;

– аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації.

Однак аудитор вважає, що це не має суттєвого впливу на фінансову звітність товариства.

10. Вважаємо, що з урахуванням обмежень, викладених у п.9 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обґгрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Повного товариства „Ломбард Демаш і компанія”. Система бухгалтерського обліку, що використовувалась Повним товариством „Ломбард Демаш і компанія”, в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає достовірно у більшості суттєвих аспектів інформацію про ломбард станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Концептуальною основою є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

Дата надання аудиторського висновку – 20.03.2012 р.
Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" ___________________ О.П. Жихар

Сертифікат серії А №003447 від 25.06.1998р.

Схожі:

Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка