Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”


Скачати 97.64 Kb.
НазваАдресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Дата21.04.2013
Розмір97.64 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2011 рік

Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія ”

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В.В. і компанія”

Кайдаш Андрію Юрійовичу.
 1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2012 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2012 р.

Поштова та електронна адреса

93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

Телефон (факс) аудиторської фірми

(06452) телефон 70–11–40 1. Основні відомості про Повне товариство

Ломбард Александров В.В. і компанія”

Повна назва

Повне товариство „Ломбард Александров В.В. і компанія”

Код за ЄДРПОУ

36582532

Місцезнаходження

84331 Україна, Донецька обл.,

м. Краматорськ, вул. Паркова, б. 59

Дата державної реєстрації

03.09.2009р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

-надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

-надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

-оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

-надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

-реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Чисельність працівників

11

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

№494310 Серія АВ. Дата видачі ліцензії 09.12.2009р., рішення про видачу ліцензії від 09.12.2009р. №1436, термін дії ліцензії з 09.12.2009р. по 09.12.2014 р.

Наявність відокремлених підрозділів

В 2011 році існувало два відокремлених підрозділів:
1. Відокремлений підрозділ «Відділення №1 Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”

84100, Донецька область, Слов'янський район, м.Слов'янськ, вул.Юних Комунарів, буд.81.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1175-Д від 25.05.2010р.
2. Відокремлений підрозділ «Відділення №4 Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”

53210, Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Нікополь, вул.Дибенко, буд.46.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2224-Д від 21.07.2011р.
Підрозділи створені без статусу юридичної особи, не мають окремої печатки та поточного рахунку, не ведуть окремо бухгалтерський облік та не складають окремо баланс і фінансову звітність. Результати діяльності відокремлених підрозділів включені до звітності ПТ „Ломбард Александров В.В. і компанія”


3. Згідно з договором від 21.03.2012 р. аудиторська фірма «Аудит–КОНТО» провела аудит фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія” за 2011 рік.

Аудитом охоплено період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. включно.

Аудиторська перевірка проводилась з 21.03.2012 р. по 13.04.2012 р.

4. Аудиторами було перевірено повний пакет річної фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія” (далі по тексту висновку – Товариство) за 2011 рік, що складається з:

 • балансу (форма 1);

 • звіту про фінансові результати (форма 2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма 3);

 • звіту про власний капітал (форма 4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма 5).

 • додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма 6).

5. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності та обраної облікової політики. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА.

Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, якi на думку аудитора, можуть містити iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти iдентифiкувати ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, спостереження та iншi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та управлiння, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки. Аудитор не отримав доказiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками

проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8. Фінансова звітність Товариства за 2010 рік підтверджена аудиторським висновком ТОВ «Макаудитсервіс» (свідоцтво №1988 від 23.02.2011). Залишки по балансу на 31.12.2010 р. є вступними залишками по балансу на 01.01.2011 р.

9. Станом на 01.01.2011 статутний капітал становить 2000 тис.грн., розмір неоплаченого капіталу – 1710 тис.грн. Протягом 2011 року змін розміру статутного капіталу не було, станом на 31.12.2011 р. статутний капітал становить 2 000 тис.грн. Відповідно з рішеннями загальних зборів учасників (протокол №11 від 15.03.2011р. і №14 від 03.08.2011р.) в 2011 році учасниками внесено 200 тис.грн. Станом на 31.12.2011 р. неоплачений капітал – 1510 тис.грн. (заборгованість учасників по внескам до статутного капіталу).

10. Обмеження в аудиті та обставини, на підставі яких модифікується даний висновок:

Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не мав можливостi спостерігати за проведенням річної iнвентаризацiї наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi інвентаризацію виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру. В аудиторському висновку за 2010 рік попередній аудитор також не зміг підтвердити залишки активів за зобов`язань на дату 31.12.2010 року, які для звітності 2011 року є вступними залишками на дату 01.01.2011 року.

В порушення вимог П(с)БО 10 та пункту 16 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства №52 від 03.01.2001 р. не створювався резерв сумнівних боргів по дебіторським заборгованостям, в результаті чого дебіторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю, а не за чистою реалізаційною вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість у розмірі 54 тис.грн. складається з заборгованості по наданим позикам, тобто стосується основного виду діяльності Товариства та на думку аудитора, повинна відображатися в складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по рядку 160 Балансу, а не по рядку 210. Але дане не має суттєвого впливу на фінансову звітність.

У відповідності до пункту 14 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства № 52 від 03.01.2011р. метод нарахування амортизації основних засобів – податковий. Фактично впродовж 2011 року амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Але слід зауважити, що починаючи з 1 квітня 2011 року, податкового методу нарахування амортизації в Україні не існує.

Пункт 17 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства № 52 від 03.01.2011р. суперечить П(с)БО, про те, що резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів не проводити. Таким чином, в порушення вимог П(с)БО 11 «Зобов’язання» та П(с)БО 26 «Виплати робітникам» резервування коштів для формування забезпечень оплати відпусток та інших аналогічних забезпечень Товариством у 2011 році не проводилось.

Під час складання фінансової звітності, Товариство не виконує вимоги П(с)БО 17 «Податок на прибуток» та не розраховує тимчасові різниці.

В порушення Наказу Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. N 1524 допущена невідповідність по рядку 340 графа 4 у Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності» (70 тис.грн. ) відповідному показнику Ф.1 «Баланс» рядку 020 графа 4 ( 0 тис.грн.). Аудитор не підтверджує даний показник по рядку 340 графа 4 у Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності».

11. Аудитор вважає, що за винятком обмежень, викладених в пункті 10 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обґгрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася Повним товариством „Ломбард Александров В.В. і компанія”, в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає достовірно у більшості суттєвих аспектів інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Концептуальною основою є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

12. Аудиторський висновок за наслідками проведеного аудиту річної фінансової звітності ломбарду надано 13 квітня 2012 року для подання до Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України. Даним пунктом аудитор обмежує коло користувачів цього висновку.
Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" О.П. Жихар

Сертифікат серії А № 003447 від 25.06.1998 р.

13.04.2012 р.
Юридична адреса ТОВ АФ «АУДИТ–КОНТО»: 93409, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Новікова, 15/124.

Схожі:

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка