Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»


Скачати 80.21 Kb.
НазваАдресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Дата22.04.2013
Розмір80.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АУДИТ–КОНТО»
93400 Луганська обл. м. Сєвєродонецьк,

вул. Новікова, 15–124

тел. (06452) 701140

код ОКПО 32896044 р/р 2600630134846

ПАТ РЕАЛ Банк МФО 351588


Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2011 рік

Повного товариства « Ломбард «Коняхіна і К»

Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»


(94000 Україна, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Кірова, 46/2 )

1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Номер, серію, дату видачі та термін дії сертифіката аудитора

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2012 р.

Номер, серію, дату видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2012 р.

Поштова та електронна адреса

93400, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

email: s-audit61@mail.ru

Телефон (факс) аудиторської фірми

телефон (06452)70-11-40

2. Основні відомості про Повне Товариство «Ломбард «Коняхіна і К»

Повна назва

Повне товариство «Ломбард «Коняхіна і К»

Код за ЄДРПОУ

33199787

Місцезнаходження

94000, Україна, Луганська обл.,

м. Cтаханов, вул. Кірова, 46/2

Дата державної реєстрації

11.01.2005 р.

Дата внесення змін до установчих документів

23.06.2010р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

Відкриття ломбарду, в т.ч.:

 • Інше фінансове посередництво

Чисельність працівників

3

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Св-во про реєстрацію фінансової установи Серія ЛД № 278 від 03.02.2005р.

Строк дії свідоцтва безстроково

Наявність

відокремлених підрозділів

Відокремлені підрозділи відсутні


3. Згідно з договором від 20.03.2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аудит-Конто» провела аудит фінансової звітності Повного Товариства Ломбард «Коняхіна і К» за 2011 р.

Аудитом охоплено період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.
Аудиторська перевірка проводилась з 20.03.2012 р. по 23.03.2012 р., у приміщенні Аудиторської фірми "Аудит - Конто" за адресою: Луганська обл. м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

4. Незалежним аудитором була перевірена річна фінансова звітність Повного Товариства Ломбард «Коняхіна і К» за 2011 рік, що складається з:

 • балансу (форма №1);

 • звіту про фінансові результати (форма №2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма №3);

 • звіту про власний капітал (форма №4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма №5);

 • додатків до приміток річної фінансової звітності («інформація за сегментами»);

та первинні бухгалтерські документи, на підставі яких розкрита інформація у фінансовій звітності.

5. Управлінський персонал Повного Товариства Ломбард «Коняхіна і К» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Згідно з МСА № 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів” аудитор не несе і не може нести відповідальність за попередження шахрайства та помилок.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Масштаб аудиту, передбачений у договорі, відповідає положенням Закону України “Про господарські товариства”, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Міжнародним стандартам аудиту (МСА), та не передбачає перевірки ведення податкового обліку.

За початкові залишки фінансового звіту «Баланс» Повного Товариства «Ломбард «Коняхіна і К» незалежний аудитор відповідальності не несе. Фінансовий звіт "Баланс" Повного Товариства «Ломбард «Коняхіна і К» станом на 31.12.2011 р. підтверджується валютою балансу у розмірі 440,1 тис. грн.

8. Згідно п. 4.1 Засновницького договору, зареєстрованого виконавчим комітетом Стахановської міської Ради у Реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності від 22.11.2006 р. №13921050001000120, зі змінами, внесеними згідно Договору про внесення змін та доповнень, який був зареєстрований виконавчим комітетом стахановської міської Ради 23.06.2010р. складений капітал Повного Товариства «Ломбард «Коняхіна і К» становив 200 тис. грн. Складений капітал Повного Товариства «Ломбард «Коняхіна і К» формується грошовими коштами та майном. Внесок кожного з засновників складає:

 • Коняхіна Л. О. – 100 тис. грн., або 50% складеного капіталу;

 • Зінченко І. М. – 100 тис. грн., або 50% складеного капіталу.

Складений капітал відповідно до установчих документів підприємства складає 200 тис. грн. і сформований на 100%. Складений капітал станом на 31.12.2011 року був повністю сплачений . Складений капітал розподіляється наступним чином :

Статутний капітал - 200 тис. грн.;

Іншого додаткового капіталу станом на 31.12.2011 р. немає.
У відповідності з нормами Закону України «Про господарські товариства» № 1576 від 19.09.1991р.,(ст. 14) господарське товариство протягом своєї діяльності повинно утворити обов’язковий резервний капітал в розмірі не менш 25% статутного капіталу. Резервний капітал на кінець звітного періоду складає 50 тис. грн., що становить 25% від суми складеного капіталу. У фінансовому звіті "Баланс" Повного Товариства "Ломбард “Коняхіна і К" резервний капітал відображено по рядку 340 «Резервний капітал».

Бухгалтерський облік капіталу ведеться відповідно до вимог П(С)БО на рахунках класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань".

9. Обмеження в аудиті та обставини, за яких модифікується висновок:

– Товариство не створювало забезпечення наступних витрат і платежів відповідно до П(С)БО №11 «Зобов’язання»;

– аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації.

Аудитор звернув увагу на те,що відповідно до даних Звіту про фінансові результати рядок 240 «Витрати на оплату праці» - 84,9 тис. грн. та рядок 250 «Відрахування на соціальні заходи» - 31,3 тис. грн.., які підтверджуються даними бухгалтерського обліку, у «Звіті про діяльність ломбарду» витрати на оплату праці та відрахування на соціальне страхування згорнуто та відображено в рядку 091 в сумі 116,2 тис. грн..

Однак аудитор вважає, що це не має суттєвого впливу на фінансову звітність товариства.

10. Вважаємо, що з урахуванням обмежень, викладених у п.9 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Повного товариства Ломбард «Коняхіна і К». Система бухгалтерського обліку, що використовувалась Повним товариством Ломбард «Коняхіна і К», в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає достовірно у більшості суттєвих аспектів інформацію про ломбард станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Концептуальною основою є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

Дата надання аудиторського висновку – 23.03.2012 р.
Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" ___________________ О.П. Жихар

Сертифікат серії А №003447 від 25.06.1998р.

Схожі:

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка