Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”


Скачати 112.2 Kb.
НазваАдресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Дата14.05.2013
Розмір112.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АУДИТ–КОНТО»

Юридична адреса:

93414 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

вул. Новікова, 15–124.

тел. (06452) 70 -11 - 40

код ОКПО 32896044
Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2012 рік

Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія ”

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В.В. і компанія”

Кайдаш Андрію Юрійовичу.
 1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Інформація про аудитора, що проводив перевірку: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2017 р.

Інформація про аудитора, що проводив перевірку: номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2017 р.

Поштова та електронна адреса

93409, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

Телефон (факс) аудиторської фірми

(06452) телефон 70–11–40 1. Основні відомості про Повне товариство

Ломбард Александров В.В. і компанія”

Повна назва

Повне товариство „Ломбард Александров В.В. і компанія”

Код за ЄДРПОУ

36582532

Місцезнаходження

84331 Україна, Донецька обл.,

м. Краматорськ, вул. Паркова, б. 59

Дата державної реєстрації

03.09.2009

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

-Надання фінансових кредитів фізичним особам власними або залученими коштами під заставу майна;

-оцінка заставленого майна;

-надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави;

-реалізація заставленого майна.

Чисельність працівників

10

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Свідоцтво по державну реєстрацію юридичної особи

Серія А00 № 607900 ОТ 03.09.2009

12701020000003072

Наявність відокремлених підрозділів

В 2012 році існувало 3 відокремлених підрозділів:
1. Відокремлений підрозділ «Відділення №1 Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”

84100, Донецька область, Слов'янський район, м.Слов'янськ, вул.Юних Комунарів, буд.81.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1175-Д від 25.05.2010р.

2. Відокремлений підрозділ «Відділення №4 Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”

53210, Дніпропетровська область, Нікопольський район, м.Нікополь, вул.Дибенко, буд.46.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2224-Д від 21.07.2011р.
3.Відокремлений підрозділ «Відділення №5 Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”

85483, Донецька область, Селидове, м.Новогродівка, вул.Горького, буд.27.

Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 98-Д від 11.01.2012р.
Підрозділи створені без статусу юридичної особи, не мають окремої печатки та поточного рахунку, не ведуть окремо бухгалтерський облік та не складають окремо баланс і фінансову звітність. Результати діяльності відокремлених підрозділів включені до звітності ПТ „Ломбард Александров В.В. і компанія”

3. Згідно з договором від 06.02.2013 р. аудиторська фірма «Аудит–КОНТО» провела аудит фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія” за 2012 рік.

Аудитом охоплено період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно.

Аудиторська перевірка проводилась з 06.02.2013 р. по 28.02.2013 р.

4. Аудиторами було перевірено повний пакет річної фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія” (далі по тексту висновку – Товариство) за 2012 рік, що складається з:

 • балансу (форма 1);

 • звіту про фінансові результати (форма 2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма 3);

 • звіту про власний капітал (форма 4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма 5).

Під час аудиту було перевірено: установчі документи; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01.12 р. по 31.12.12 р.; накази; договори (вибірково); первинні документи по розрахунках (придбання основних засобів, матеріалів, послуг); виписки банку (вибірково); касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери (вибірково); відомості нарахування заробітної плати; податкова звітність; Загальна інформація про ломбард (додаток 1) за 2012 рік; Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) за 2012 рік; Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) за 2012 рік. До аудиторської перевірки також надавались: довідка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію.
5. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення річної фінансовиї звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності та обраної облікової політики. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Обов’язком аудитора є складання висновку про концептуальну основу фінансової звітності, використаної для підготовки та складання фінансових звітів на підставі проведеного аудиту. Аудит було заплановано і проведено з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність товариства за 2012р. складена по встановленій формі у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою, яка відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам законодавства України, дає достовірне і повне уявлення про фінансовий стан товариства, реально і точно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на дату складання звітності та не містить суттєвих викривлень. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався аудитором по відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора.

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА. У зв'язку з тим, що за умовами договору не передбачена перевірка ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, якi, на думку аудитора, можуть містити iнформацiю, яка, може допомогти iдентифiкувати ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, спостереження та iншi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та управлiння, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки. По результатам перевірки аудитор не отримав доказiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства або помилки.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8. Станом на 01.01.2012 статутний капітал становить 2000 тис.грн., розмір неоплаченого капіталу – 1510 тис.грн. Протягом 2012 року змін розміру статутного та неоплаченого капіталу не було, станом на 31.12.2012 р. статутний капітал становить 2 000 тис.грн., неоплачений капітал – 1510 тис.грн.

Не виконуються вимоги статті 14 Закону України «Про господарські товариства» і п.2.1.10. Розпорядження Державної комісії з регулювання фінансових послуг України від 26.04.2005 р. №3981 – не створено резервний фонд.

Розмір власного капіталу на дату 31.12.2012 р. складає 369 тис.грн., що відповідає вимогам до ломбарду (п.2.1.11 Розпорядження №3981).

За винятком резервного капіталу, показники розміру і структури власного капіталу відповідають вимогам, встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003р. №152.

Коефіцієнт відповідності суми сформованого власного капіталу до суми дебіторської заборгованості за наданими кредитами складає 1,8 (369 : 204), тобто джерелом надання кредитів були власні кошти Ломбарду.

9. Обмеження в аудиті та обставини, на підставі яких модифікується даний висновок:

Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не мав можливостi спостерігати за проведенням річної iнвентаризацiї наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi інвентаризацію виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру.

В порушення вимог П(с)БО 10 та пункту 16 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства від 03.01.2012 р. не створювався резерв сумнівних боргів по дебіторським заборгованостям, в результаті чого дебіторська заборгованість відображена в балансі за первісною вартістю, а не за чистою реалізаційною вартістю.

Інша поточна дебіторська заборгованість у розмірі 81 тис.грн. складається з заборгованості по наданим позикам, тобто стосується основного виду діяльності Товариства та на думку аудитора, повинна відображатися в складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по рядку 160 Балансу, а не по рядку 210. Але дане не має суттєвого впливу на фінансову звітність.

Пункт 17 наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства від 03.01.2012р. суперечить П(с)БО, про те, що резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів не проводити. Таким чином, в порушення вимог П(с)БО 11 «Зобов’язання» та П(с)БО 26 «Виплати робітникам» резервування коштів для формування забезпечень оплати відпусток та інших аналогічних забезпечень Товариством у 2012 році не проводилось.

Під час складання фінансової звітності, Товариство не виконує вимоги П(с)БО 17 «Податок на прибуток» та не розраховує тимчасові різниці.

В порушення Наказу Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. N 1524 допущені невідповідності по рядку 340 графа 4 у Ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності» (80 тис.грн. ) відповідному показнику Ф.1 «Баланс» рядку 020 графа 4 (0 тис.грн.). Аудитор не підтверджує даний показник. По рядку 300 графа 8 у Ф.4 «Звіт про власний капітал» (139 тис.грн.) відповідному показнику Ф.1 «Баланс» рядку 350 графа 4 (121 тис.грн.). Аудитор не підтверджує даний показник. По рядку 300 графа 11 у Ф.4 «Звіт про власний капітал» (351 тис.грн.) відповідному показнику Ф.1 «Баланс» рядку 380 графа 4 (369 тис.грн.). Аудитор не підтверджує даний показник. По рядку 430 графа 3 у Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів» (38 тис.грн.) відповідному показнику Ф.1 «Баланс» рядку 230 графа 4 (65 тис.грн.). Аудитор не підтверджує даний показник. По графі 4 Ф.2 «Звіт про фінансові результати» дані не тотожні аналогічним даним графи 3 Ф.2 за 2011 рік.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що відповідно до Звіту про фінансові результати, Ломбард отримав чисті збитки протягом 2012 і 2011 років Непокриті збитки на кінець звітного року склали 121 тис.грн. Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може породити сумніви в здатності Ломбарду продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

10. Аудитор вважає, що за винятком обмежень, викладених в пункті 9 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Повного товариства „Ломбард Александров В.В. і компанія”. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася Повним товариством „Ломбард Александров В.В. і компанія”, в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Концептуальною основою є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

11. Аудиторський висновок за наслідками проведеного аудиту річної фінансової звітності ломбарду надано 28 лютого 2013 року для подання до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Даним пунктом аудитор обмежує коло користувачів цього висновку.

Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" О.П. Жихар

Сертифікат серії А № 003447 від 25.06.1998 р.

28.02.2013 р.
Юридична адреса ТОВ АФ «АУДИТ–КОНТО»: 93409, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Новікова, 15/124.
Схожі:

Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Владислав і компанія” Лемешко В. О
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард «Коняхіна і К»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка