Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»


НазваОдеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»
Сторінка1/10
Дата17.03.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

2 «Баланс»КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

за ЄДРПОУ

26364627

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137600

Організаційно-правова форма господарювання ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

за КОПФГ

610

Орган державного управління

за СПОДУВид економічної діяльності ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сумаАдреса 65102, м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Миколаївська дорога, буд. 299Баланс

на 31 грудня 2011р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

(-)

(-)

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби
залишкова вартість

030

-

-

первісна вартість

031

-

-

знос

032

(-)

(-)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(-)

(-)

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

(-)

(-)

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом І

080

-

-

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

1

1

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукції

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

42

36

первісна вартість

161

42

36

резерв сумнівних боргів

162

(-)

(-)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

3

3

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом ІІ

260

46

40

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

-

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

47

40

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

-

-

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

32

32

Резервний капітал

340

2

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

7

2

Неоплачений капітал

360

(-)

(-)

Вилучений капітал

370

(-)

(-)

Накопичена курсова різниця

375

(-)

(-)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво Одеська Філія№1 Повного товариства "Ломбард Чабанови і Компанія"
...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка