Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/7
Дата18.04.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7


Програма. 10 клас

Дата пров-ня уроку

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів
5

1. ВСТУП. ДИЗАЙН ЯК ВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ
1


1


2


Матеріальна культура в етнографічних дослідженнях. Декоративно-прикладне мистецтво – основа сучасного етнографічного дизайну. З історії розвитку: ремесло, дизайн і технології в Україні, за кордоном. Художньо-промислові центри в україні. Особливості українського національного дизайну. Дизайн як навчальне проектування в загальноосвітній школі.

Практична робота (на вибір учителя та учнів):

1.1.1. Перегляд відеофільму (на вибір) про художньо- промислові організації, виставки-презентації дизайнерських проектів.

1.1.2. Ознайомлення з матеріалами виставок за каталогами, спеціалізованими виданнями, за допомогою мережі Інтернет.

Характеризує етапи розвитку матеріальної культури в Україні,за кордоном. Наводить приклади об’єктів праці ремісників, дизайнерських розробок, промислових зразків. Показує на карті художньо-промислові центри в Україні та за кордоном. Розпізнає особливості українського національного дизайну за традиційними матеріалами, формою, кольором, знаками-символами. Аналізує сучасні дизайн-проекти. Виконує порівняльний аналіз: вироби широкого побутового вжитку різних років виготовлення, різних фірм – вітчизняних і зарубіжних. Ознайомлюється з матеріалами виставок-презентацій. Оволодіває навичками відбору, систематизації інформації на паперових, електронних носіях.
1

Практична робота. Організація робочих місць дизайнерів (художників-конструкторів).

Правила внутрішнього розпорядку і безпечної праці в шкільних дизайнерських майстернях.

Сучасні організації форми для виконання учнями творчих робіт у складі ланок, бригад, дизайнерських та конструкторських бюро, відділу технолога. Обов’язки членів творчих об’єднань. Організація робочих місць для проектування (дизайну) і виготовлення (технології).

Знає правила внутрішнього розпорядку і загальні правила безпечної праці в шкільних дизайнерських майстернях. Характеризує творчі об’єднання для виконання різних проектних завдань: дизайнерське бюро; конструкторське бюро; відділ технолога; виробнича ланка, бригада виконання. Організовує робоче місце для вибраного виду проектної діяльності.
50

2. ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ
10

2.1. Тест-завдання2.1.1. Тестування учнів для виявлення здібностей до художньо-творчої діяльності. Умови виконання тестових завдань: самоорганізація, самоаналіз та графічне самовираження. Візуальне мислення: зображувальні елементи, знаки, символи, колір, тон. Композиційне мислення: розташування елементів у зображувальному полі.

Практична робота.

1. Відображення спонтанних емоційних станів (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанта графічними техніками в кольорі).

2. Відображення протилежних настроїв. Напрацювання досвіду самоорганізації, саморегуляції, самонастрою на певний емоційний стан та адекватне відображення його, (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанта графічними техніками в кольорі).

Знаходить засоби виразності, що відповідають власному відчуттю, настрою. Уміє розпізнавати засоби виразності дизайну, правильно добирати їх та відтворювати графічно. Демонструє вольові якості в пошуку засобів самовираження та естетичної виразності. Проявляє вміння відтворювати мовою дизайну свої почуття, здатність до художньо-творчого пошуку, самооцінки, порівняльного аналізу своїх дій. Сприймає на слух і відображає графічно звуки української мови за асоціацією. Класифікує структурну взаємодію засобів виразності. Усвідомлює взаємозв'язок між різними художніми мовами (вербальною, музичною, дизайнерського) та їх залежність від емоційного стану людини.
5

2.2. ПрофорієнтаціяКваліфікаційні характеристики: дизайнера, менеджера персоналу, інженера-конструктора, інженера-технолога, техніка-кресляра, макетника.

Практична робота (на вибір учителя та учнів)

1. Визначення напрямів проектної діяльності для груп учнів. Формування мікрогруп за інтересами. Розподіл обов'язків (ролей) у групі.

2. Тестування (для вивчення інтересу учнів до особисто орієнтованої сфери художньо-проектної діяльності в галузі виробництва)

3. Визначення напряму проектної діяльності кожного учня, наприклад:

предмети побуту, побутова техніка і т. ін.; інструменти, пристрої, обладнання, верстати і т. ін.; ескалатори, транспортувальні стрічки і т. ін.; космічна техніка, авіа-, судно-, авто-, залізничний транспорт; дизайн іграшок.

5. Екскурсії. Ознайомлення з предметно-розвивальним середовищем для творчої діяльності : дизайн-бюро; конструкторським бюро; відділом технолога і т. ін.

Ознайомлення з дизайнерськими і конструкторськими проектами.

Називає характерні особливості професій у різних видах дизайну. Виявляє здатність запам'ятовувати й розпізнавати терміни, поняття та різновиди професійної діяльності. Обґрунтовує свій вибір професійної діяльності. Описує, що необхідно знати і вміти у вибраній майбутній професії. Уявляє собі майбутню діяльність. Уміє аналізувати й синтезувати факти та явища, висловлювати судження та оцінювати їхню значимість. Виявляє вміння аргументовано висловлювати свою думку, судження про обрану професію
5

2.3. Вербальна українська мова, як візуальний засіб виразності дизайнуПорівняльна характеристика та взаємодоповнення знакових вербальних носіїв української мови і візуальних носіїв мови дизайну.

Сфери застосування візуальних носіїв. Загальні й конкретні вимоги, що виникають у процесі їх застосування візуальних носіїв.

Практична робота (на вибір учителя та учнів). Графічна візуалізація звуків української мови.

Називає сфери застосування візуальних носіїв. Пояснює загальні й конкретні вимоги, що виникають у процесі їх застосування візуальних носіїв. Характеризує знакові вербальні носії української мови; візуальних носіїв мови дизайну. Виконує порівняння знакових вербальних носіїв української мови і візуальних носіїв мови дизайну. Візуалізує графічно звуки української мови.
5

2.4. Основи композиції та кольорознавства2.4.1. Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. Роль і значення композицій у професійній діяльності дизайнера. Сфери застосування графічних композицій.

2.4.2. Види композиції в дизайні. Площинна. Площинно-фронтальна. Об'ємна. Об'ємно-просторова.

2.4.3. Засоби візуалізації композиції. Крапка, лінія, пляма, площина, об'єм, тон, колір, світлотінь, освітлення, матеріал, фактура, текстура.

2.4.4. Композиційні засоби виразності. Статика, динаміка, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс, рівновага, неврівноваженість, ритм, метр, модуль, домінанта, акцент, пропорції і масштаб.

2.4.5. Категорії композиції. Основні закони композиції.

Закон цілісності, супідрядності, міри. Об'ємно-просторова структура, тектоніка.

Практична робота (на вибір учителя та учнів)

1. Тематичні зарисовки

2. Виконання тематичної композиції з абстрактно-геометричних фігур на задану тему: "Плин часу"(мажор або мінор) на виявлення явищ контрасту, ритму, динаміки, асиметрії, нерівноваги, тональної та кольорової гармонії, пропорцій, масштабу

Послідовність виконаня роботи:

1. Ескізування олівцем.

2. Виконання експозиційного варіанту графічними техніками в кольорі.

Формулює поняття композиції. Характеризує важливість знань, умінь та навичок з основ композиції у професійній діяльності дизайнера. Пояснює різницю між видами композицій в дизайні, застосвуючи порівняльний аналіз. Класифікує види композиції в дизайні. Називає візуальні носії композиції. Пояснює сфери застосування графічних композицій. Характеризує загальні і особливі вимоги до їх створення та застосування. Дотримується всіх вимог до створення графічних композицій. Розкриває поняття: статика, динаміка, симетрія, асиметрія та інші. Називає характерні особливості композиційних засобів виразності. Застосовує у власних зарисовках композиційні засоби виразності. Наводить приклади застосування законів композиції в дизайні, природі, життєдіяльності людини. Розкриває сутність законів композиції. Проявляє відчуття композиційної цілісності та виразності, а також асоціативно-образного мислення. Відображає об’ємно-просторову структуру образу у ескізному малюнку олівцем; графічних техніках в кольорі; в пошуковому макеті; в експозиційному макеті об’ємно просторовій композиції.
5

2.5. Аналіз тестових завданьПрактична робота:

Підготовка до презентації виконаних робіт (на вибір учителя та учнів)

Презентація робіт, виконаних під час вивчення розділу. Аналіз тестових-завдань з метою визначення здібностей учнів до самовідчуття, самоаналізу та художньо-образного мислення.

Оформляє виконані роботи під час вивчення розділу. Готує вербальне (словесне) обґрунтування візуалізованих концептів в композиції

Проводить презентацію виконаних робіт під час вивчення розділу. Аналізує тестові завдання з метою визначення здібностей учнів до самовідчуття, самоаналізу та художньо-образного мислення
50

3. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН
5

3.1. Вступ
5

1


1


1

1

13.1.1. Знакові зображення та закономірності їх утворення. Стилізація і формалізація як способи отримання знакових зображень.

3.1.2. Принципи утворення знаків на основі відібраних та свідомо виявлених характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

3.1.3. Види знаків

3.1.4. Візуальні носії знакової мови та використання знаків у сучасній промисловій графіці і рекламі.

Практична робота: Розробка декоративно-стилізованої композиції з використанням образних якостей об`єктів.

Об’єкти практичних розробок: геральдичні знаки та емблеми (симетричні, частково симетричні та асиметричні)

Наводить приклади знакових зображень, застосування стилізованих зображень у промисловій графіці і рекламі. Пояснює закономірності утворення знакових зображень. Знає основні відмінності стилізованих зображень від реалістичних. Характеризує принципи утворення знаків на основі відібраних та свідомо виявлених характеристик об’єктів у графічних зображеннях. Втілює графічною мовою свідомо визначені автором, але не обов`язково фізично підкреслені якості матеріальних об`єктів. Називає види знаків. Аналізує залежність сприйняття характеру зображення від застосованих графічних засобів і технік. Оцінює якісні характеристики і технічну майстерність виконання індивідуальної роботи та робіт однокласників. Розробляє декоративно-стилізовані композиції з використанням образних якостей об`єктів.
5

3.2. Шрифт, як складова образно – знакової системи.
1

1


1

2

Історичні умови виникнення писемності і встаткування різних типів шрифтів .

Залежність вимог до якості і способів передачі інформації від технічного і культурного рівня розвитку суспільства. Зв`язки між розвитком писемності і суспільства у різні історичні епохи. Основні види історично сформованих шрифтів.

Практична робота (за вибором):

1. Аналіз ретроспективи розвитку писемності і суспільства у різні історичні епохи (за картками-завданнями)

  1. Аналіз впливу ритму та естетичних властивостей літер на зручність сприйняття текстових блоків

  2. Вправляння у відборі історичних типових видів шрифтів

Виявляє зв`язки між розвитком писемності і суспільства у різні історичні епохи. Характеризує залежність вимог до якості і способів передачі інформації від технічного і культурного рівня розвитку суспільства. Обґрунтовує залежність зручності і легкості сприйняття шрифтів від їх ритмічних, геометричних та естетичних властивостей. Розпізнає основні види історично сформованих шрифтів.
10

3.3. Образно-асоціативні характеристики шрифтів.

2
2

2

2
2

Графеми літер та умови їх візуального урізноманітнення. Класифікація шрифтів. Образні властивості шрифтів. Значення пропорційної побудови літер у шрифтах і шрифтових гарнітурах.

Практична робота (за вибором):

1. Впровадженню змін у графічну форму виконання літер (А, П, Н, Е), (які б приводили до сприйняття наступних асоціативних якостей: літери театральні, музичні, геометричні, святкові, жартівливі тощо)

2. Побудова образного вирішення окремих літер

3. Побудова образного вирішення окремих слів (за вибором – яке б відповідало їх змісту).

4. Побудова поліграм для літер А, П, Е, Н гротескового шрифту із доповненням цих літер серіфами

Відслідковування у характері сприйняття означеного шрифту

5. Побудова літер шрифту, що належить до типу ”антиква”


Аналізує можливості утворення нових форм літер і шрифтів через системні видозміни літер. Порівнює і відтворює особливості і відмінності у побудові пропорційних різновидів гротескових шрифтів та шрифтів типу “антиква”. Називає основні елементи мікроструктури літер і їх термінологічні позначення. Оцінює сукупність якісних ознак, втілених у мікроструктурі літер, як системного ряду видозмін у формі графеми. Виносить судження щодо типового угрупування, до якого належить той чи інший шрифт і можливості його візуального урізноманітнення. Характеризує особливості і відмінності у побудові різновидів гротескових гарнітур, що утворюються за рахунок різних графічних форм і пропорційно-масштабних співвідношень між мікроелементами літер. Застосовує правила побудови шрифтів при унаочненні їх заданих образних характеристик та декоративних якостей
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Дана програма розроблена згідно вимог до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Метою профільного навчання за спеціалізацією "Деревообробка" є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з основ деревообробки...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Туранов Ю. О. – к п н., доцент кафедри трудового навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ФІЛОСОФІЯ Профільний...
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
М. Г. Жулинський – академік НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка