«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»


Назва«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Сторінка5/6
Дата08.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

Історія менеджменту: огляд основних наукових шкіл менеджменту.

 • Завдання менеджменту в 21-му сторіччі. Нова парадигма менеджменту.

 • Менеджмент в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку.

 • Формування нової генерації управлінців в Україні як основна вимога часу.


 • Соціальна відповідальність підприємства та етика бізнесу в економіці України.

 • Соціальна відповідальність: нові вимоги до бізнесу в постіндустріальну епоху.

 • Взаємовідносини менеджменту та маркетингу.

 • Зовнішнє середовище (мікро- та макрооточення) в бізнесі, його значення для організації.

 • Турбулентність зовнішнього середовища організації як виклик 21 сторіччя менеджменту організації.

 • Системний та ситуаційний підхід в менеджменті.

 • Рівні управління в організації: їх взаємозв’язок, функції, права, обов’язки, сфери впливу.

 • Корпоративний клімат та корпоративна культура (український бізнес).

 • Становлення ефективного менеджменту в Україні.

 • Ефективність та результативність як основні показники менеджменту.

 • Лідерство: основні концепції та сучасний підхід.

 • Менеджмент організації: американський та японський підходи. Можливості використання в національній управлінській практиці.

 • Конфлікти в організації: типи, джерела (причини). Управління конфліктом та загальні принципи вирішення конфліктів.

 • Проектування організацій “епохи без закономірностей”.

 • Моделі мотивації та їх практичне застосування.

 • Групова динаміка та природа неформальних організацій.

 • Проблеми влади та політика організації.

 • Проблеми делегування влади та участі в управлінні.

 • Природа керівництва та стилі управління.

 • Механізм зміни “приростного” типу управління на “підприємницьке”.

 • Основні складові та чинники проектування організації.

 • Вплив технологій на проектування організації та її менеджмент.

 • Основні функції менеджменту.

 • Парадокси бізнес-успіху.

 • Сінергетичний ефект у менеджменті.

 • Стратегічний менеджмент: можливості та проблеми застосування на українських підприємствах.

 • Створення культу удосконалення у корпоративній культурі.

 • Управлінське консультування: можливості та перспективи розвитку в Україні.

 • Лідерство та практичні навички менеджерів.

 • Мистецтво управління в організації майбутнього.

 • Уроки засновників менеджменту та управлінська практика.

 • Основоположні ідеї в менеджменті.

 • Управління віртуальною організацією.

 • Управління організацією, що заснована на знаннях.

 • Особливості управління організацією, що розвивається.

 • Класична теорія менеджменту (школа наукового управління та адміністративна школа управління).

 • Неокласична (поведінкова) теорія менеджменту: школа людських стосунків та школа організаційної поведінки.

 • Інтегровані (синтетичні) підходи до управління: процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід.

 • Сучасні напрямки розвитку менеджменту.

 • Аналіз сучасних концепцій та моделей менеджменту.

 • Сфери та особливості застосування різних методів обґрунтування управлінських рішень.

 • Методи та інструменти обґрунтування управлінських рішень.

 • Вдосконалення методів управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації.

 • Способи координації і регулювання діяльності неформальних груп в рамках формальної організації.

 • Дослідження ролі керівника в ефективному управлінні неформальними групами і організаціями.

 • Шляхи підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення процесу мотивації працівників.

 • Шляхи підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення методів мотивації працівників.

 • Дослідження стилів комунікації в організаціях.

 • Дослідження проблеми делегування повноважень в українських організаціях.

 • Проблема балансу відповідальності і делегування повноважень в сучасних організаціях.

 • Дослідження можливостей підвищення ефективності управління комунікаціями в організації.

 • Дослідження досвіду організаційного розвитку в українських компаніях.

 • Дослідження організаційного розвитку як ефективного способу управління процесом змін.

 • Вдосконалення процесу запобігання конфліктам в організації.

 • Вдосконалення системи оплати праці як чинник підвищення продуктивності праці.

 • Вдосконалення процесу управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації.

 • Аналіз впливу якості (ефективності) управлінських рішень на діяльність організації.

 • Вдосконалення системи контролю як чинник підвищення ефективності діяльності організації

 • Дослідження впливу поведінкових аспектів на ефективність контролю в організації.

 • Дослідження особливостей впливу чинників зовнішнього середовища на організації в Україні.

 • Розробка механізму ефективної взаємодії організації із зовнішнім середовищем бізнесу.

 • Аналіз ефективності застосування різних типів організаційних структур.

 • Аналіз ефективності діючої організаційної структури.

 • Проектування організаційної структури організації.

 • Аналіз ефективності системи планування.

 • Дослідження впливу процесу постановки (обґрунтування, формування)) цілей організації на результати її діяльності.

 • Вдосконалення процесу планування як чинник підвищення ефективності діяльності організації

 • Дослідження взаємозв'язку між системою мотивації і ефективністю роботи груп в організації.

 • Дослідження практики застосування базових теорій мотивації в практиці українських підприємств та організацій.

 • Дослідження впливу етики ділового спілкування менеджера на результати його діяльності.

 • Дослідження проблеми етики в менеджменті і розробка етичного кодексу організації.

 • Розробка прогнозу зміни зовнішнього середовища організації.

 • Дослідження впливу стилю керівництва менеджера на продуктивність його праці (організаційну ефективність).

 • Механізм вибору ефективного стилю керівництва менеджера.

 • Дослідження впливу іміджу менеджера на ефективність його діяльності.

 • Дослідження впливи корпоративної культури на діяльність організації.

 • Оптимізація процесу прийняття і реалізації управлінських рі- шень в організації.

 • Вдосконалення системи інформаційного забезпечення менеджменту.

 • Дослідження впливу міжособистісних комунікацій на ефективність роботи організації.

 • Оптимізація комунікацій усередині організації в цілях підвишення ефективності управління.

 • Невербальні комунікації: значення, способи і ефективність використання в сучасних організаціях.

 • Аналіз комунікацій як інформаційних каналів і організації.

 • Роль керівника в сучасній організації.

 • Роль лідера в сучасній організації.

 • Керівник і підприємець в сучасній організації.

 • Взаємодія керівників вищого, середнього і низового рівнів управління при ухваленні стратегічних (оперативних, тактичних) організаційних рішень.

 • Хто є хто (українські (іноземні) керівники).

 • Стереотип українського (іноземного) керівника.

 • Визначальні чинники успіху української (іноземною) організації.

 • Історія розвитку менеджменту в Україні (інша країна).

 • Етапи формування організаційної культури в Україні (інша країна).

 • Порівняльна характеристика європейських (американських, українських, російських і ін. ) шкіл менеджменту.

 • Розвиток менеджменту в 19 (20) столітті.

 • Проблеми розвитку менеджменту в 19 столітті (на початку (середині, кінці) 20-го століття, в третьому тисячолітті).

 • Перспективи розвитку менеджменту в третьому тисячолітті.

 • Розробка місії організації.

 • Розробка дерева цілей організації.

 • Порівняльна характеристика структур управління.

 • Аналіз структури управління організації.

 • Історія розвитку технологій в 20 столітті (в середні віки, в 18-19 століттях і ін.)

 • Вплив індивідуальних характеристик людини на його поведінку в групі.

 • Характеристика чинників зовнішнього середовища організації (регіону, країни).

 • Історія розвитку системного підходу в менеджменті.

 • Сучасні тенденції розвитку системного підходу.

 • Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування системного підходу в менеджменті.

 • Сучасні тенденції розвитку ситуативного підходу.

 • Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування ситуативного підходу в менеджменті.

 • Порівняльна характеристика організаційних моделей і концепцій.

 • Застосування теорій психоаналізу в менеджменті.

 • Влада, авторитет і вплив на прикладі керівника (історичній особі).

 • Портрет лідера (український, зарубіжний).

 • Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки.

 • Порівняльний аналіз стилів керівництва.

 • Конфлікт і його вирішення (на прикладі організації, відділу і ін.).

 • Порівняльний аналіз типів поведінки в стресовій ситуації.

 • Управління конфліктами.

 • Історія конфлікту (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

 • Порівняльна характеристика видів комунікацій в організації.

 • Комунікації в організації (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

 • Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

 • Роль невербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.).

 • Роль вербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.).

 • Мистецтво спілкування в роботі менеджера.

 • Аналіз можливостей подолання шуму в каналі комунікації при виконанні управлінських дій.

 • Аналіз сучасного технічного забезпечення комунікаційних процесів в організації.

 • Порівняльний аналіз сучасних інформаційних систем управління.

 • Процедура розробки стратегічного (оперативного, тактичного) плану організації.

 • Порівняльна характеристика місій організацій (на прикладі українських або зарубіжних організацій).

 • Стратегія компанії (на прикладі української або зарубіжної організації).

 • Відповідальність, повноваження і влада в українській історії.

 • Порівняльна характеристика апаратів управління.

 • Порівняльна характеристика типів організаційних структур.

 • Українська бюрократія.

 • Бюрократична структура управління: теорія і практика.

 • Порівняльна характеристика адаптивних організаційних структур управління.

 • Співвідношення внутрішньої і зовнішньої винагороди при мотивації співробітників.

 • Порівняльна характеристика традиційних (сучасних) способів (теорій) мотивації.

 • Розробка процедури контролю в організації.

 • Розробка стандарту контролю для організації.

 • Порівняльна характеристика видів контролю.

 • Проблема вимірювання результатів при контролі діяльності організації.

 • Характеристика негативних наслідків контролю.

 • Порівняльна характеристика типових організаційних рішень планування (організації, мотивації, контролю).

 • Порівняльний аналіз підходів до ухвалення рішень.

 • Діагностика як інструмент ухвалення рішення.

 • Характеристика чинників ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації).

 • Опис середовища ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації).

 • Вплив культури на організаційну ефективність.

 • Національні риси української (європейської, американської і ін.) організаційної культури.

 • Характеристика організаційної культури організації (на конкретному прикладі).

 • Порівняльна характеристика моделей організаційних культур.

 • Консультування як інструмент управління організаційними змінами.

  7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. Пособие. – М.: Изд. – торг. Корпорация “Дашков и К”, 2002. – 380 с.

  2. Абчук В.А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов. - 2-е изд. - СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 463 с.

  3. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство “Питер”, 1999. - 816 с.

  4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 396 с.

  5. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов. - М.: Элит-2000, 2003. - 546 с.

  6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

  7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 296 с.

  8. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.

  9. Гапоненко А.Л., Панкрутин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с.

  10. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501 с.

  11. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студ. вищих закладів освіти. - Л.: Магнолія плюс, 2004. - 352 с.

  12. Грiфiн Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. - Л.: БаК, 2001. – 624 с.

  13. Гуняр Франсис Ж., Келин Джеймс Н. Преобразование в организации: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с.

  14. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Издательство “Питер”, 2000. - 832 с.

  15. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учебное пособие.- 2-е изд.,испр.- К: МАУП, 2002.- 186 с.

  16. Зобов А.М., Наумов А.И., Филинов Н.Б. Как работать с модульной программой: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 1. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

  17. Иванов А.П. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. - 440 с.

  18. Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Издательство “Питер”, 2001. - 1168 с.

  19. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

  20. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.

  21. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок. Пер. с англ. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.

  22. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуровского. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.

  23. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 6. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

  24. Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. - М.: ДеКА, 2000. - 288 с.

  25. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.

  26. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128 с.

  27. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Кн. 1.- К.: Олексія Капусти, 2002.- 300 с.

  28. Минцберг Г., Куинн Д.Б., Гошал С. Стратегический процесс: Учеб. Пособие: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.

  29. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. - К.: Каравелла, 2003. - 494 с.

  30. Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с.

  31. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

  32. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: “ИНФРА-М”, 1998. - 336 с.

  33. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: оценка эффективности: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЭКЗАМЕН, 2004.- 256 с.

  34. Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130 с.

  35. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Ред. В.С. Верлока. - Х.: ИНЖЭК, 2004. - 352 с.

  36. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Кондор, 2003. - 556 с.

  37. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

  38. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 240 с.

  39. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 370 с.

  40. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 4. - М.: “ИНФРА- М”, 1999.

  41. Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник для студ. вузов/ М.П.Переверзев, Н.А.Шайденко, Л.Е.Басовский; Под общ. ред. М.П.Переверзева.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 288 с.

  42. Ременников В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. - М., 2000. - 140 с.

  43. Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 3. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

  44. Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2002. - 128 с.

  45. Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 2. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.

  46. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

  47. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. - Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 444 с.

  48. Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник/ О.С.Соснін, В.В.Казарцев.- 2-ге вид.- К.: Європ.ун-т, 2002.- 147 с.

  49. Слиньков В.Н. Управление персоналом: Практические рекомендации.- К.: Алерта, 2004.- 240 с.

  50. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент.: Учебник. – Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.

  51. Стеценко І.Т. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: А.С.К., 2005.- 224 с.

  52. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.

  53. Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика: Тесты для отбора персонала,- К: Ника-Центр, 2002.- 240 с.

  54. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

  55. Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

  56. Турусин Ю.Д., Ляпина С.Ю., Шаламова Н.Г. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 232 с.

  57. Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие для вузов Р.Л.Биктимиров, В.А.Гречишников, С.П.Дырин, А.Ф.Гумеров.- СПб.: Питер, 2005.- 256 с.

  58. Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Менеджмент” / Ред. А.Г. Поршнев. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: “ИНФРА-М”, 2003. - 716 с.

  59. Управление персоналом на производстве: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.И.Шаталовой, Н.М.Бурносова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 381 с.

  60. Управление персоналом организации: Учебник для студ. вузов/ Под. ред. А.Я.Кибанова,- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 638 с.

  61. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 9. - М.: “ИНФРА М”, 1999.

  62. Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Питер, 2002. - 480 с.

  63. Хмиль Т.М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - Х.: ИНЖЭК, 2004.

  64. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

  65. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент/ Р.Б .Чейз, Н.Д. Эквилайн, Р.Ф. Якобс.- М: Вільямс, 2001.- 704 с.

  66. Шейн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, совершенствование. Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 335 с.

  67. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.

  68. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с.

  69. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

  70. Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с.


  Періодичні видання:

  1. Антикризисный менеджмент. (журнал).

  2. Менеджмент і менеджер. (журнал).

  3. Методы менеджмента качества. (журнал).

  4. Персонал. (журнал).

  5. Проблемы теории и практики управления. (журнал).

  6. Маркетинг в Україні. (журнал).

  7. Маркетинг и реклама (журнал).

  8. Новый маркетинг (журнал).

  9. Отдел маркетинга (журнал).

  10. Бизнес (газета).

  11. Компаньйон (журнал).

  12. Управление компанией (журнал).

  13. Актуальні проблеми економіки. (журнал).

  14. Бизнес. (газета).

  15. Економіст. (журнал).

  16. Урядовий кур’єр (газета).

  17. Инвестиционная газета (газета).

  18. Голос України (газета).

  19. Менеджмент в России и за рубежом (журнал).

  20. Маркетинг в России и за рубежом (журнал).  8 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» /Укл.Л.О.Кримська,Т.О.Фоміних. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2001. – 15 с.

  2 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів спеціальностей 6201 усіх форм навчання / Укл. С.М.Соболь, Т.В.Омельяненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 36 с.

  3 Дипломна робота: підготовка, написання, захист. Методичні-вказівки / Укл.. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 73 с.

  4 Манаков Н.А. Ваша первая научная работа [Текст]: методические указания / Н.А. Манаков, Г.Г. Москальчук. – Оренбург: ОЦДНТТ, 2006. - 33 с.

  Додаток А


  Завдання на курсову роботу з календарним планом
  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Кафедра: менеджменту________________________________________

  Дисципліна: Основи менеджменту______________________________

  Спеціальність: 6.050201 “Менеджмент організацій”


  З А В Д А Н НЯ

  на курсову роботу студента
  ____________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)
  1. Тема роботи_______________________________________________ ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  2. Термін здачі студентом завершеної роботи________ 20___ р.___

  3. Вихідні дані до роботи ______________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  4. Зміст роботи, перелік питань, що їх належить розробити ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________5. Перелік графічного матеріалу ________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Дата видачі завдання _______________________________________

 • 1   2   3   4   5   6

  Схожі:

  План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
  Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
  Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
  ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
  40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
  Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
  ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
  Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
  НАКА З
  ...
  Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
  Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: УПРАВЛІНСЬКІ...
  Туру. Визначено методи управління інтелектуальною компонентою соціально-демографічного потенціалу на макрорівні. Проведено огляд...
  ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства
  Всеукраїнській конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
  Назва проекту: Підвищення ефективності управління вуличним освітленням м. Нікополя шляхом впровадження інноваційних технологій
  Дослідження ефективності організації процесу
  ЗНЗ Чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка